Zavrieť

Porady

Náklady minulých účtovných období

Dnes sme prišli nato, že v roku 2011 sme nezaúčtovali stavebné práce k jednej zákazke.
Nemali sme faktúru ( v pôvodnom rozpočte neboli, lebo to boli opravy po jednom subdodávateľovi, tak som s tým ani nepočítala ) a teraz sa nám ozvala firma ohľadom úhrady.
V tomto roku 2013 by som ju chcela dať do nákladov ( aj daňovo ) podľa DZP §17 ods. 29 a uplatniť si aj DPH. Potrebujem sa uistiť, či to bude OK.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  Môžete ju zaúčtovať a uplatniť nárok na odpočet dph v tom prípade, ak došla v tomto účtovnom období. Ak ste ju mali, len ste o nej neúčtovali, nárok na odpočet je možný len cez DDP.

  AdrianaA je offline (nepripojený) AdrianaA

  AdrianaA
  Tweety Pozri príspevok
  Môžete ju zaúčtovať a uplatniť nárok na odpočet dph v tom prípade, ak došla v tomto účtovnom období. Ak ste ju mali, len ste o nej neúčtovali, nárok na odpočet je možný len cez DDP.
  Ak by som ju mala, tak by som o nej účtovala. Ale ak by sa teoreticky aj stalo, že by som ju mala ale o nej neúčtovala, tak si to odátumujem dnešným dňom . Vďaka za odpoveď.

  hapeti je offline (nepripojený) hapeti

  hapeti
  AdrianaA Pozri príspevok
  Dnes sme prišli nato, že v roku 2011 sme nezaúčtovali stavebné práce k jednej zákazke.
  Nemali sme faktúru ( v pôvodnom rozpočte neboli, lebo to boli opravy po jednom subdodávateľovi, tak som s tým ani nepočítala ) a teraz sa nám ozvala firma ohľadom úhrady.
  V tomto roku 2013 by som ju chcela dať do nákladov ( aj daňovo ) podľa DZP §17 ods. 29 a uplatniť si aj DPH. Potrebujem sa uistiť, či to bude OK.
  Vo vzťahu k DPH súhlasím s Tweety, ale dať "daňovo" do nákladov v novom roku podľa mňa nie je možné. Možné je len zúčtovať oproti VH minulých období, ale nie zahrnúť do daňových nákladov. Daňovo sa dá riešiť len podaním DDP k DzPO.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  §17 Zákon o DzP
  (29) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.

  AdrianaA je offline (nepripojený) AdrianaA

  AdrianaA
  hapeti Pozri príspevok
  Vo vzťahu k DPH súhlasím s Tweety, ale dať "daňovo" do nákladov v novom roku podľa mňa nie je možné. Možné je len zúčtovať oproti VH minulých období, ale nie zahrnúť do daňových nákladov. Daňovo sa dá riešiť len podaním DDP k DzPO.
  Ja som uviedla, že podľa DZP §17ods. 29 to umožňuje. Prečo si myslíš, že nie ?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  AdrianaA Pozri príspevok
  Ja som uviedla, že podľa DZP §17ods. 29 to umožňuje. Prečo si myslíš, že nie ?
  Napísala som, že nemôže? Kde?

  AdrianaA je offline (nepripojený) AdrianaA

  AdrianaA
  1
  Pokyn FR SRk uplat
  ňovaniu § 17 ods. 15 a 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zneníneskorších predpisov pri opravách chýb minulých účtovných období
  Obsah:
  Č
  l. I Úvodné ustanovenie
  Č
  l. II Zisťovanie základu dane v nadväznosti na § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov
  Č
  l. III Zisťovanie základu dane podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov
  Č
  l. IV Záverečné ustanovenie
  Č
  l. IÚvodné ustanovenie
  V súlade s § 14 ods. 1 zákona
  č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý definuje základ dane právnickej osoby, sa základdane zistí podľa § 17 až § 29 zákona o dani z príjmov. Pri zisťovaní základu dane sa podľa §17 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov u daňovníka, ktorý účtuje v sústave podvojnéhoúčtovníctva, vychádza z výsledku hospodárenia.Podľa § 2 písm. j) zákona o dani z príjmov je základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľnépríjmy prevyšujú daňové výdavky (§ 19) pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti
  zdanite
  ľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období, ak tento zákonneustanovuje inak.Podľa § 2 písm. k) zákona o dani z príjmov daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňovévýdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti
  zdanite
  ľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. Pri zisťovanídaňovej straty sa v súlade s § 17 ods. 22 zákona o dani z príjmov postupuje rovnako, ako prizisťovaní základu dane.
  Č
  l. IIZisťovanie základu dane v nadväznosti na § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov
  Pri zis
  ťovaní základu dane z príjmov sa uplatňuje hlavne zásada rešpektovania vecneja časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a výdavkov v príslušnom zdaňovacom období.V nadväznosti na dodržanie tejto podmienky sa v zmysle § 17 ods. 15 zákona o dani zpríjmov opravy chýb minulých účtovných období zahrnujú do základu dane tohozdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.Zákonom č. 659/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2005, bola do § 17 ods. 15 zákonao dani z príjmov doplnená druhá veta týkajúca sa opravy chýb z minulých účtovných období,ktorá bola upravená ďalšou novelou zákona o dani z príjmov - zákonom č. 534/2005 Z. z.s účinnosťou od 15.12.2005. V nadväznosti na uvedené úpravy zákona, opravy chýbminulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané za daňový výdavok alebo2o výnosy (príjmy) zahrnované do zdaniteľných príjmov, sa zahrnujú do základu dane tohozdaňovacieho obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia, bez ohľadu na to, či sa účtujú donákladov, výnosov alebo na účet nerozdelený zisk minulých rokov.Podľa § 5 ods. 1 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnostio postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalejlen „postupy účtovania v PÚ“) opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov saúčtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov alebovýnosov z hospodárskej činnosti účtovnej jednotky. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulýchrokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa v zmysle § 59 ods. 13postupov účtovania v PÚ účtujú okrem iných skutočností aj významné opravy chýb minulýchúčtovných období. Opravy chýb minulých účtovných období sa účtujú v tom účtovnomobdobí, v ktorom boli zistené v závislosti od významnosti zistených chýb stanovenej vúčtovníctve daňovníka.Opravy chýb minulých účtovných období bez ohľadu na spôsob ich účtovania (do nákladovalebo do výnosov) sa zahrnujú do základu dane v tom zdaňovacom období, s ktorým časovoa vecne súvisia, napriek skutočnosti, že sú súčasťou výsledku hospodárenia v účtovnomobdobí, v ktorom sa oprava vykonala.Na základe uvedenej skutočnosti po zaúčtovaní opravy chýb minulých účtovných obdobívzniká daňovníkovi povinnosť podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie,s ktorým výnosy zahrnované do základu dane a daňové výdavky súvisia, s výnimkouuvedenou v § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov.
  Príklad
  č. 1:
  Spolo
  čnosť v roku 2009 nezaúčtovala vystavenú odberateľskú faktúru za predaj výrobkovzákazníkovi v sume 600 €. Daňové priznanie za rok 2009 predložila DÚ dňa 31.3.2010.Uvedenú chybu zistila v máji v roku 2010, po schválení účtovnej závierky za rok 2009.V súlade s postupmi účtovania v PÚ zaúčtovala faktúru do výnosov na účet 601 – Tržby zavlastné výrobky, v máji 2010. Na základe internej smernice účtovnej jednotky k postupomúčtovania predmetná suma predstavovala nevýznamnú chybu.Opravu chyby, ktorá bola zaúčtovaná v roku 2010 a predstavovala výnos, ktorý vecnea časovo súvisí so zdaňovacím obdobím roku 2009, spoločnosť zahrnie do základu dane zazdaňovacie obdobie roka 2009 v súlade s § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov podanímdodatočného daňového priznania za rok 2009. Daňovník nemôže uplatniť postup podľa § 17ods. 29 zákona o dani z príjmov, pretože základ dane v roku 2009 bol z dôvodu nezaúčtovaniavýnosu v správnej výške nižší, ako v skutočnosti mal byť.Podanie dodatočného daňového priznania daňovník musí posúdiť aj v nadväznosti na § 16zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalejlen „daňový poriadok“). Daňovník, ktorý zistil, že jeho daň za zdaňovacie obdobie roku 2009mala byť vyššia, je podľa § 16 ods. 2 daňového poriadku povinný podať dodatočné daňovépriznanie za zdaňovacie obdobie roku 2009. Povinnosť podať dodatočné daňové priznanie mápodľa § 16 ods. 3 písm. c) daňového poriadku aj ten daňovník, ktorý zistil, že jeho daňovástrata za zdaňovacie obdobie roku 2009 mala byť nižšia ako bola uvedená v daňovompriznaní. Možnosť podať dodatočné daňové priznanie má daňovník v prípadoch uvedených v§ 16 ods. 4 daňového poriadku.
  3
  Č
  l. IIIZisťovanie základu dane podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov
  Pod
  ľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov (do 31.12.2009 ods. 31), ak daňovníkv príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy),ako mu vyplýva z osobitného predpisu (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v zneníneskorších predpisov, ďalej len „zákon o účtovníctve“) alebo v príslušnom zdaňovacomobdobí zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplývaz osobitného predpisu (zákon o účtovníctve) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ danea odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulýchrokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach užnebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti. Ak sa daňovník rozhodne pretakýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa § 17ods. 15 zákona o dani z príjmov a daňovník nie je povinný podať dodatočné daňové priznanie.To znamená, že oprava chýb v účtovníctve bude zároveň časťou základu dane v tomzdaňovacom období, v ktorom sa oprava chyby v účtovníctve vykonala.Zákonom č. 60/2009 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákona o dani z príjmov bols účinnosťou od 1.3.2009 do § 17 doplnený nový ods. 31. Na základe prechodnéhoustanovenia § 52g ods. 4 zákona o dani z príjmov sa uvedené ustanovenie prvýkrát uplatnilopri zisťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie končiace po 28.2.2009. Ďalšou novelouzákona o dani z príjmov, zákonom č. 504/2009 Z. z., bol s účinnosťou od 1.1.2010 v § 17 ods.31 označený ako ods. 29.Z uvedeného vyplýva, že ak daňovník v zdaňovacích obdobiach, ktorých sa oprava chýbminulých účtovných období týka, vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, môže sarozhodnúť, či podá dodatočné daňové priznanie, alebo do základu dane zahrnie v zdaňovacomobdobí aj opravy chýb zaúčtované v účtovníctve a dodatočné daňové priznanie nepodá.
  Príklad
  č. 2:
  Da
  ňovník v roku 2010 zistil, že zaúčtoval dodávateľskú faktúru za opravu budovy používanejna podnikanie na účet 511 - Opravy a udržiavanie v roku 2007 v sume nižšej o 30 000,- Skoproti sume uvedenej na faktúre. Opravu chyby v sume 995,82 eura (30 000,- Sk poprepočítaní konverzným kurzom 30,1260 na eurá) zaúčtoval na účet 511 - Opravya udržiavanie v roku 2010. Na základe internej smernice k postupom účtovania predmetnásuma predstavuje pre účtovnú jednotku nevýznamnú chybu. Daň uvedenú v daňovom priznaníza rok 2007 odviedol do štátneho rozpočtu.Podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov daňovník sa v tomto prípade môže rozhodnúť:a) či upraví (zníži) základ dane o sumu 30 000,- Sk za zdaňovacie obdobie roku 2007 apodá dodatočné daňové priznanie v súlade s § 16 daňového poriadku, alebob) sumu vo výške 995,82 eura (po prepočítaní sumy 30 000,- Sk konverzným kurzom30,1260 na eurá) zahrnie do základu dane v roku 2010, v ktorom chybu zistilv súlade s vykázaným výsledkom hospodárenia.
  Príklad
  č. 3:
  Da
  ňovník v roku 2010 zistil, že pri predaji časti budovy v roku 2009 používanej napodnikanie, zaúčtoval výnos z jej predaja, v sume vyššej o 10 000 eur oproti sume uvedenejv zmluve. Podľa internej smernice k postupom účtovania predmetná suma predstavujevýznamnú chybu. Opravu chyby v sume 10 000 eur zaúčtoval na účet 428 – Nerozdelený zisk
  4
  minulých rokov v roku 2010. Da
  ň uvedenú v daňovom priznaní za rok 2009 odviedol doštátneho rozpočtu v lehote na podanie DP.Podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov sa daňovník v roku 2010 mohol rozhodnúť akobude v roku 2010, po zaúčtovaní opravy chyby postupovať:a) či upraví (zníži) základ dane o sumu 10 000 eur za zdaňovacie obdobie roka 2009a podá dodatočné daňové priznanie za tento rok, alebob) sumu 10 000 eur zahrnie do základu dane v roku 2010, v ktorom chybu zistil.Vzhľadom k tomu, že uvedená suma nie je súčasťou výsledku hospodárenia, jeúčtovaná na účet 428, zníži výsledok hospodárenia o túto sumu na riadku 290daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.
  Ustanovenie § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov upravuje prípady, kedy da
  ňovník z dôvoduchyby pri účtovaní nákladov a výnosov vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň.Predmetné ustanovenie zákona o dani z príjmov jednoznačne neuvádza, že tento postup sauplatní aj v prípade nesprávneho vykázania daňovej straty. Vzhľadom k tomu, pri zisťovanídaňovej straty sa v súlade s § 17 ods. 22 zákona o dani z príjmov postupuje rovnako ako prizisťovaní základu dane, postup je identický, tzn. že ak daňovník v príslušnom zdaňovacomobdobí zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplývaz osobitného predpisu (zákon o účtovníctve) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnuldo výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva zo zákona o účtovníctvea z toho dôvodu vykázal nižšiu daňovú stratu, môže pri úprave výsledku hospodárenia alebonerozdeleného výsledku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov a daňovejstraty postupovať podľa § 17 ods. 29 zákona o dani z príjmov.Ak sa daňovník v príslušnom zdaňovacom období rozhodne pre postup podľa § 17 ods. 29zákona o dani z príjmov, neuplatní sa úprava daňovej straty podľa § 17 ods. 15 zákona o daniz príjmov, t. j. podaním dodatočného daňového priznania. Uvedený postup vyplýva aj zozáverov zo zasadnutia Komisie pre zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť
  dane z príjmov konanej na MF SR d
  ňa 26.1.2011.Ak sa daňovník v príslušnom zdaňovacom období rozhodne, že nebude postupovať podľa §17 ods. 29 zákona o dani z príjmov, postupuje podľa § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmova opravu nákladov alebo výnosov zahrnie do základu dane podaním dodatočného daňovéhopriznania za to zdaňovacie obdobie, s ktorým chyba časovo a vecne súvisí. Podľa § 16 ods. 4daňového poriadku je daňovník oprávnený podať dodatočné daňové priznanie, ak zistí, že daň
  uvedená v podanom da
  ňovom priznaní má byť nižšia (najneskôr však do štyroch rokov odkonca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie) alebo ak zistí, že daňovástrata je vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní (ak podá takéto dodatočné daňovépriznanie v posledný rok lehoty podľa § 69 ods. 1 poslednej vety daňového poriadku, tátolehota sa predĺži o jeden rok odo dňa doručenia dodatočného daňového priznania, pričomv tejto predĺženej lehote už nie je možné podať dodatočné daňové priznanie).
  Príklad
  č. 4:
  Da
  ňovník pri predaji časti budovy v roku 2009 používanej na dosiahnutie zdaniteľnýchpríjmov zaúčtoval zostatkovú cenu predanej časti budovy na účet 541 – Zostatková cenapredaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v nižšej sumeo 15 000 eur oproti alikvotnej časti zostatkovej ceny prislúchajúcej k predanej časti budovy.Podľa internej smernice k postupom účtovania predmetná suma predstavuje významnú chybu.Chybu v sume 15 000 eur zistil v roku 2010, ktorú zaúčtoval na účet 428 – Nerozdelený zisk
  5
  minulých rokov v roku 2010. V da
  ňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok2009 uviedol na riadku 400 daňovú stratu.Daňovník sa aj v tomto prípade mohol po zaúčtovaní opravy chyby v roku 2010 rozhodnúť,ako bude postupovať:a) či upraví (zvýši) daňovú stratu o sumu 15 000 eur za zdaňovacie obdobie roka 2009 apodá za tento rok dodatočné daňové priznanie v súlade s § 17 ods. 15 zákona o daniz príjmov a § 16 ods. 4 písm. d) daňového poriadku, alebob) sumu 15 000 eur zahrnie do základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2010a dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2009 podávať nebude.Vzhľadom k tomu, že uvedená suma nie je súčasťou výsledku hospodárenia, jeúčtovaná na účet 428, zníži výsledok hospodárenia o sumu 15 000 eur na riadku 290daňového priznania.
  Č
  l. IVZáverečné ustanovenie
  Postup uvedený v tomto pokyne sa uplatní v súlade s § 52g ods. 4 zákona o dani z príjmovnajskôr pri zis
  ťovaní základu dane za zdaňovacie obdobie končiace po 28.2.2009.
  Vypracovalo: Finan
  čné riaditeľstvo SR BratislavaSekcia daňová, Odbor daňovej metodiky
  apríl 2012

  hapeti je offline (nepripojený) hapeti

  hapeti
  AdrianaA Pozri príspevok
  nie ty ale hapeti
  Ja si to myslím na základe tejto vety "v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti". Podľa mňa predmetné ustanovenie určuje to, že ak sa rozhodneš zahrnúť náklad patriaci do minulého roka do prebiehajúceho roka tak tento náklad ti neovplyvní základ dane, čiže je daňovo neuznané.
  AdrianaA "úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulýcrokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach užnebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti. "
  Podľa môjho názoru si to treba prečítať celé. Ja tomu rozumiem tak, že po zaúčtovaní nákladov minulých obdob v aktuálnom rokuí už nebudem musieť upravovať HV o pripočítateľnú položku, lebo tento náklad sa považuje za daňový

  Náklady minulých účtovných období

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.