Zavrieť

Porady

zanedbanie povinnej výživy podľa § 207

Bola podaná žaloba pre trestný čin - zanedbanie povinnej výživy, podľa § 207,
ktorého sa úmyselne dopúšťa otec dospelej /prezenčnou formou/ študujúcej dcéry v zahraničí/.
Na výživnom dcéry sa nijak nepodieľa od mesiaca 10/2012 až doposiaľ.

Dcéra na túto školu /magisterské štúdium/, touto formou a do zahraničia, išla študovať so súhlasom oboch rodičov, a s výslovným súhlasom a prísľubom otca, že ju po celú dobu štúdia až do doby, kým si po ukončení školy nenájde prácu, bude plne finančne podporovať/.

Výsledok? ....Dcéra študuje s veľmi dobrými výsledkami, ale otec od začiatku štúdia zabudol svoj prísľub dodržať a do dnešného dňa jej na výživnom dlhuje už značnú sumu. Preto dcéra podala na otca v r. 2013 žalobu.

Otec je finančne veľmi dobre zabezpečený, má nadštandardné príjmy, ktorými si vie zaplatiť najlepších právnikov, súdy, sudcov a v neposlednom rade aspoň prieťahy, na všetkých inštitúciách. /presvedčili sme sa o týchto skutočnostiach aj v danom prípade už viackrát/.
Po niekoľko mesačných prieťahoch, až po písomnej sťažnosti na prokuratúru, tá nariadila vyšetrovateľovi v decembri 2013, aby vo veci konal... V januári 2014 bolo vznesené obvinenie "vo veci zanedbania povinnej výživy" povereným vyšetrovateľom.
Nasledovalo vyšetrovanie a zbieranie dôkazov, vypočutie dcéry a podobne.... Dcéra vypovedala v zahraničí, ešte okolo 20.3.2014.... a odvtedy sa zase nič nedeje.

Zaujíma ma, čo má robiť dcéra ďalej, aby sa táto vec konečne pohla a skončila.... Je presvedčená, že sú tam zase otcom "vybavené" prieťahy.

Vie niekto poradiť, ako docieliť, aby sa vo veci konalo a nerobili ďalšie prieťahy? ...Existuje na to predpis?.. zákon, alebo vyhláška za akú dobu musí poverený príslušník vec ukončiť?

A jedná sa pritom o skrátené vyšetrovanie.
---------------------------------------------------------

Dcéra v lete 2014 štúdium končí.
Ďakujem.
dariusko Nejako sa mi nezmestí do hlavy :
1, zanedbanie POVINNEJ výživy
a
2, " išla študovať so súhlasom oboch rodičov, a s výslovným súhlasom a PRÍSĽUBom otca, že ju po celú dobu štúdia až do doby, kým si po ukončení školy nenájde prácu, bude PLNE finančne PODPOROVAŤ
"

PS1
aK JE VÝŽIVA "POVINNÁ" , NEMUSÍ NIČ SĽUBOVAŤ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS2
A že až kým si po ukončení školy nenájde prácu
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Dohľad nad postupom vyšetrovateľa vykonáva prokurátor. Záväzná a presne stanovená lehota, ktorú by bolo potrebné za každú cenu dodržať, nie je. Samotné trestné konanie nevymôže nezaplatené výživné, na to je za daného stavu exekútor.

  Bednarova J je offline (nepripojený) Bednarova J

  Bednarova J
  § 55 Trestný poriadok
  Spôsoby vykonávania úkonov trestného konania a odstránenie prieťahov v súdnom konaní


  (1) Pri vykonávaní úkonov trestného konania musia orgány činné v trestnom konaní, súd a osoby príslušné vykonávať úkony trestného konania zaobchádzať s osobami zúčastnenými na úkone tak, ako to vyžaduje účel trestného konania; vždy sa musí rešpektovať ich dôstojnosť a ich ústavou zaručené základné práva a slobody.

  (2) Úkony vykonávajú orgány činné v trestnom konaní a súd zásadne v čase medzi 7.00 hod. a 20.00 hod. a v úradných miestnostiach. V odôvodnených prípadoch môžu byť úkony vykonané aj mimo úradných miestností a mimo uvedeného času.

  (3) Ak je dôvodný predpoklad, že došlo k prieťahom v príprave prejednania veci súdom, v určení termínu konania a rozhodnutia alebo k prieťahom vo vyhotovovaní súdneho rozhodnutia, ktorákoľvek zo strán môže podať prostredníctvom tohto súdu sťažnosť pre nečinnosť na nadriadený súd, aby určil primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu; ak sa nepostupuje podľa odseku 4, súd musí bez meškania túto sťažnosť pre nečinnosť zaslať spolu so spisom a svojím stanoviskom a so stanoviskom predsedu súdu nadriadenému súdu.

  (4) Ak súd urobí úkony trestného konania uvedené v sťažnosti pre nečinnosť do pätnástich pracovných dní po jej obdržaní a informuje o tom sťažovateľa, hľadí sa na takúto sťažnosť pre nečinnosť ako na vzatú späť, ak tento sťažovateľ v priebehu piatich pracovných dní od doručenia oznámenia nevyhlási, že na svojej sťažnosti pre nečinnosť trvá. O tom ho treba poučiť.

  (5) O sťažnosti pre nečinnosť uvedenej v odseku 3 musí rozhodnúť senát nadriadeného súdu do piatich pracovných dní od prevzatia veci. Ak

  a) zo strany súdu nedošlo k prieťahom, sťažnosť pre nečinnosť sa zamietne,
  b) je sťažnosť pre nečinnosť opodstatnená, nadriadený súd určí primeranú lehotu na uskutočnenie namietaného úkonu.

  (6) Proti rozhodnutiu podľa odseku 5 sťažnosť nie je prípustná.

  (7) Za škodu, ktorá bola spôsobená nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom zodpovedá štát podľa osobitného zákona.

  § 210 Trestného poriadku

  Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť
  annie3 Bednarová J.

  Veľmi pekne ďakujem za Vašu objasňujúcu odpoveď.
  misoft pre @annie3:
  Aby bolo jasné:
  - z tvojho príspevku: "Nasledovalo vyšetrovanie a zbieranie dôkazov, vypočutie dcéry a podobne.... Dcéra vypovedala v zahraničí, ešte okolo 20.3.2014.... a odvtedy sa zase nič nedeje."
  a zo zákona:
  "Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť"
  Všimla si si niečo?
  Najmä zo zákona tá posledná veta " A O VÝSLEDKU" - nie o priebehu. Takže ak neodpovedá - tak preveruje a skúma..... nemá len prípad tvojej dcéry na stole.....

  lujza.j je offline (nepripojený) lujza.j

  lujza.j
  Vysetrovanie zo strany PZ bolo ukoncene....ak bola spisana obž.,takze prokuratura a sud ,dalej vo veci kona...
  4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  annie3 lujza.j
  ================================================== =
  Pri všetkej úcte k Vašim poznatkom, ako mi môžete odpísať toto, čo ste mi napísali?

  Neviem kto ste, aké máte vedomosti v danej problematike a hlavne v postupe vyšetrovania.
  Za seba môžem napísať iba to, že nemám právnické vzdelanie, ale o dianie okolo nás sa zaujímam a tak isté nepatrné vedomosti už mám. Na tie, čo mám, sa už nepýtam....

  Pre budúcnosť, lujza.j by som Vás chcela veľmi pekne poprosiť, ak by ste ešte niekedy chceli takto úžasne "odpovedať" aj niekomu inému, menej zdatnému v danej problematike, aby ste si prečítali nasledovné:

  1.
  a) ak by vyšetrovanie bolo ukončené, poverený príslušník by vzniesol obžalobu na podozrivého /otca/, ktorý sa trestného činu dopustil /zatiaľ bola vznesená obžaloba len VO VECI zanedbania povinnej výživy/.
  Otec je preto doposiaľ v pozícii "podozrivého."

  b) ak by počas toho niekoľkomesačného vyšetrovania príslušník nezistil, že sa skutku podozrivý dopustil, vec by na obžalobu poslať nemohol a musel by písomne upovedomiť poškodenú, aj podozrivého/otca/, že vyšetrovanie bolo zastavené, pretože skutok dokázaný nebol. ....To sa doposiaľ nestalo.

  2.
  Ak by šetrením poverený príslušník zistil, že bolo preukázané, že podozrivý sa dopustil a naďalej dopúšťa trestného činu zanedbania povinnej výživy, vzniesol by voči podozrivému obžalobu. O tomto kroku by musel písomne upovedomiť poškodenú, aj podozrivého a už od toho momentu - obžalovaného.

  3.
  Poverený príslušník by následne vyzval poškodenú aj obžalovaného, aby sa prišli oboznámiť so spisom, aby si ho prišli prečítať a podpísať, že s obsahom spisu boli oboznámení.

  4.
  Po tomto úkone odosiela poverený príslušník vec/spis na prokuratúru, aby prokuratúra po preštudovaní celého spisového materiálu podala obžalobu na súd.

  5.
  Prokurátor zároveň písomne upovedomí poškodenú, aj obžalovaného, že dňa toho a toho... podľa § toho a toho .... podal obžalobu na príslušný súd.

  6. ...až potom vstupuje do celej "hry" keď to takto môžem pomenovať, aj súd.

  Pokiaľ sa mýlim, opravte ma...
  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Vzhľadom na ODPOVEĎ - NEODPOVEĎ lujzy.j môj dotaz zostal doposiaľ nezodpovedaný... vie mi naň niekto odpovedať?

  ďakujem
  lujza.j žaloba-obžalovaný.....ja som napísala ak bol obžalovaný!!!
  dariusko Mýliš sa , tak ťa na tvoje vyzvanie OPRAVUJEM

  A ja si s mojou právnickou učňovkou myslím, že obžalovaným sa podozrivý stáva až na konci bodu 4,
  = keď prokurátorovi prijmú žalobu na súde

  a NIE ako pri konci bodu 2. , že
  "vyšetrovateľ ... vznesie voči podozrivému obžalobu / a nie je tam ani jasný ten "moment"

  Lebo aby jenného podozrivého obžalovali až dvaja

  PS
  Takže :
  - doštudovať
  - nepapuľovať (naštval ťa ex, tak sa vybíjaj tam)
  draik Mýlite si trestné stíhanie vo veci a obvinenie konkrétnej osoby. Navyše obžalobu zásadne podáva iba prokurátor a nie policajt.
    zbaliť

  misoft je offline (nepripojený) misoft

  misoft
  @annie3: (pre istotu kopírujem) "Bola podaná žaloba pre trestný čin - zanedbanie povinnej výživy, podľa § 207, ktorého sa úmyselne dopúšťa otec dospelej /prezenčnou formou/ študujúcej dcéry v zahraničí/. Na výživnom dcéry sa nijak nepodieľa od mesiaca 10/2012 až doposiaľ. Dcéra na túto školu /magisterské štúdium/, touto formou a do zahraničia, išla študovať so súhlasom oboch rodičov, a s výslovným súhlasom a prísľubom otca, že ju po celú dobu štúdia až do doby, kým si po ukončení školy nenájde prácu, bude plne finančne podporovať/. Výsledok? ....Dcéra študuje s veľmi dobrými výsledkami, ale otec od začiatku štúdia zabudol svoj prísľub dodržať a do dnešného dňa jej na výživnom dlhuje už značnú sumu. Preto dcéra podala na otca v r. 2013 žalobu. Otec je finančne veľmi dobre zabezpečený, má nadštandardné príjmy, ktorými si vie zaplatiť najlepších právnikov, súdy, sudcov a v neposlednom rade aspoň prieťahy, na všetkých inštitúciách. /presvedčili sme sa o týchto skutočnostiach aj v danom prípade už viackrát/. Po niekoľko mesačných prieťahoch, až po písomnej sťažnosti na prokuratúru, tá nariadila vyšetrovateľovi v decembri 2013, aby vo veci konal... V januári 2014 bolo vznesené obvinenie "vo veci zanedbania povinnej výživy" povereným vyšetrovateľom. Nasledovalo vyšetrovanie a zbieranie dôkazov, vypočutie dcéry a podobne.... Dcéra vypovedala v zahraničí, ešte okolo 20.3.2014.... a odvtedy sa zase nič nedeje. Zaujíma ma, čo má robiť dcéra ďalej, aby sa táto vec konečne pohla a skončila.... Je presvedčená, že sú tam zase otcom "vybavené" prieťahy. Vie niekto poradiť, ako docieliť, aby sa vo veci konalo a nerobili ďalšie prieťahy? ...Existuje na to predpis?.. zákon, alebo vyhláška za akú dobu musí poverený príslušník vec ukončiť? A jedná sa pritom o skrátené vyšetrovanie. --------------------------------------------------------- Dcéra v lete 2014 štúdium končí. Ďakujem. "

  Už je to v paprčiach prokuratúry.... polícia svoju robotu urobila.

  "Vzhľadom na ODPOVEĎ - NEODPOVEĎ lujzy.j môj dotaz zostal doposiaľ nezodpovedaný... vie mi naň niekto odpovedať?"
  Odpovede si dostala.....
  A pokiaľ sa ti nezdá ..... obráť sa na prokuratúru, teraz tí rozhodujú.....
  A to, čo píšeš ...... možno niekde v zahraničí volajú. Poškodený pri podaní výpovede predsa svoju výpoveď PODPISUJE! takže načo znova volať na nejaký podpis?
  Prokurátor neoboznamuje, že niečo podáva na súd. Zo súdu príde obálka, že blá...blá...blá.... začaté ....... blá...blá....blá....
  Prokurátor by volal poškodeného i obžalovaného, len vtedy, ak by potreboval upresniť, doplniť výpovede a dôkazy.
  Ak by zakaždým volal k sebe stovky osôb len preto, že napísal jeden list a osoby ho musia podpísať - tak by nerobil nič iné, len poštu posielal a neriešil prípad.

  Nepozeraj Matlocka, Sudkyňu Judy, Perryho Masona - to sú filmy! Ani v UK, D, NL. F, USA nevolajú pre každú ***** svedkov, poškodených, obvinených prokurátori, štátní zástupcovia k sebe.
  Naposledy upravil misoft : 20.05.14 at 15:10
  7 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  lujza.j dotaz na prokuratúru v akom stave je konanie......
  misoft Vysvetlil som jej ....nech nepozerá seriály.....
  lujza.j napíše podala žalobu....žalobu-obžalobu spisuje iba prokurátor, ktorý ju predkladá sudcovi...ona tak podala tr. oznámenie.....
  seriály, alebo súdnu sieň
  a inak môže nezavolať aj "skrátenému"...vyšetrovákovy
  annie3 misoft...
  to čo som všetko napísala, sa deje... budete sa čudovať, ale na Slovensku...
  Takže polícia a prokuratúra neoznamuje možno len tým neznalým zákona....

  misoft.... to čo tu opisujete asi platilo ešte za Ferenc Jožka. Dnes to už beží úplne inak... ako? Prečítajte si trestný poriadok a predsúdne konanie. Ale možno ho nedodržujú ani dnes v prípade, že riešia vec nejakého Jana z Nižnej Vyšnej...

  Toho Matlocka a iné seriály ktoré ste tu menovali si asi naozaj pozriem, aj keď som telku už dlhé roky ani nezapla. Ale snáď tam dostanem odpoveď na to, na čo som sa pýtala, pretože to, čo ste tu svojimi odpoveďami predviedli Vy dvaja nie je to, čoho by som sa mohla chytiť a použiť v praxi.... a na čo som sa vlastne pýtala.

  Nabudúce bude asi lepšie, keď nebudete reagovať vôbec, keď máte v úmysle "pomáhať" ľuďom takýmto spôsobom.

  lujza.j
  Prokurátor píše OBŽALOBU na súd a nie ŽALOBU... Žalobu podáva na prokuratúru, alebo aj priamo na súd, aj obyčajný občan..... to len pre Vašu informáciu, aby ste sa neblamovali nabudúce... a možno by nebolo na škodu aj precvičiť si slovenský pravopis, keď už takto verejne píšete svoje múdra.... "skrátenému... vyšetrovákovY".... napríklad.
  lujza.j ked sa podá tr. oznámenie na prokuratúru, vec je odstúpená na mieste príslušné oddelenie PZ.....jáj "skrátený vyšetrovák"....že by policajný slang ?!
  misoft @annie - prečítaj si jeden zákon - volá sa Trestný poriadok. §2, §6, §10, §46 (a hlavne ods.9 - poškodený MÔŽE požiadať - teda to NIE JE povinnosť od vyšetrovateľov).
  Takže toto platí TERAZ - to čo ty píšeš, je tvoja fantázia a odsledované z telky!
  annie3 misoft,

  všetko čo som doposiaľ napísala, som si nevysnívala, ale zažila na vlastnej koži a v bežnom živote.... a ako som uviedla, telku už roky ani nezapínam, seriály o ktorých máte prehľad Vy, nesledujem. Nemám čas venovať sa bludom a seriálom, ktoré ma nikam neposúvajú... už mi nie je -násť.
  Aj vtedy som bola viac na čerstvom vzduchu, ako pred televízorom... ale veľmi pekne Vám ďakujem za Vaše rady, názory, aj za Váš čas... Trestný poriadok poznám, občas ho čítam... aj keď len niektoré zákony v ňom. Naposledy som venovala svoj čas predsúdnemu konaniu....

  Všetkým,
  ktorí ste venovali "môjmu problému" svoj um, dobrú vôľu, aj svoj čas, veľmi pekne ďakujem...

  Pokiaľ sa niektorým z Vás zdalo, že si myslím, že som zjedla všetku múdrosť sveta, tak sa ospravedlňujem, že som ten pocit vo Vás vyvolala, ale môžem Vás ubezpečiť, že takú mienku o sebe nemám a že to bolo asi len zdanie...

  Často veci a situácie vyzerajú úplne inak, než v skutočnosti sú.
  Ďakujem za porozumenie a želám Vám pekný zvyšok dňa :-)
    zbaliť

  ivka70 je offline (nepripojený) ivka70

  ivka70
  Podla mna sa od januara kona az prirychlo, neviem, co este cakas.

  Deti si rodicov nevyberaju, teda ani tvoja dcera si nemohla, zial vybrat, ani jedneho.
  Ale preco nepodala po 3 mesiacoch nezaplatenia vyzivneho rovno podnet na exekutora, aby vyzivne vymahal? Na co ste cakali od oktobra 2012?
  Teraz budes nahanat prokuraturu a sud, aby konali?
  To cele moze trvat naj niekolko rokov .... nie par mesiacov.
  Snazis sa pomstit expartnerovi cez dceru, ked to teraz nahanas?
  Chces ho dat zavriet alebo chces vymoct peniaze?
  Ako neuveritelny znalec veci a pojmov zotries kazdeho, kto si dovoli cosi napisat ....
  Zvlastne .... fakt.
  5 komentáre - rozbaľ     zbaliť
  annie3 Ivka70 ....ďakujem za Tvoju odpoveď.

  Pre vysvetlenie uvediem:

  nemám dôvod sa bývalému manželovi mstiť cez nikoho. Keby som s ním bola chcela žiť, mohla som doteraz.
  Na rozvod som mala dôvod a deti by nemali byť prostriedkom na vybavovanie si účtov. Môj názor...

  Dcéra je už druhé dieťa, ktoré úplne sama financujem celý 2.stupeň vysokej školy. Keby som mala dostatočný príjem, ktorý by potreby /odôvodnené/ dcére zastrešoval, tak sa s bývalým manželom o výživné nenaťahujem.
  Len obmedzenci sa mstia takýmto spôsobom svojim partnerkám preto, že sa s nimi rozviedli. Sú to rovnako jeho deti, ako aj moje a žili s ním vyše 20 rokov, nie zopár mesiacov/ .

  Ako vieme, pokiaľ je dieťa dospelé, tak ono podáva žalobu pre zameškané výživné a nie rodič /toho môže len splnomocniť na zastupovanie/.
  Žaloba pre neplnenie si vyživovacej povinnosti a zameškané výživné bola podaná už pred viac, ako 1 rokom a nie pred niekoľkými mesiacmi.
  Žaloba bola podaná priamo na prokuratúru. Že sa to tak dlho naťahuje, je to preto, čo som uviedla vo svojom dotaze... otec dcéry si vie všetko uplatiť, len aby nemusel nič platiť.
  A tam, kde nepochodí inak, tak si zaplatí aspoň prieťahy... a na tie som práve poukázala a pýtala sa, či mi niekto vie k nim niečo relevantné napísať.

  A na otázku, či mi ide o to, aby bývalého manžela zavreli, alebo o to, aby sa vymohli pre dcéru peniaze, si odpovedzte sami... ja sa usilujem pomôcť dcére, aby dostala od otca to, čo jej sľúbil, keďže je ešte doposiaľ finančne stále na nás rodičoch závislá a moje finančné možnosti už nestačia.

  Nepokladám sa za žiadneho znalca pojmov, sú to len moje vlastné skúsenosti, pretože už dlhú dobu sa s nimi v súvislosti s korupciou stretávam.
  ivka70 Nech citam tvoj prispevok aj tvoje komentare opakovane, stale mi nie je jasne, co vlastne cakas za reakciu.
  Teda ak nebolo dostatocnym dovodom zadania prispevku popisat kvantum textu.

  A ako ti aj draik napisal, na vymahanie penazi je exekutor.
  To, co nahanas smeruje k zalobe na byvaleho a pripadny pomienecny ci az nepodmienecny trest.
  Tak je nam teda jasne, o co ti ide ....
  annie3 ivka70

  Exekútor môže do hry vstúpiť až po určení výživného súdom. Takú mám vedomosť. Medzi mnou a manželom bola len ústna dohoda, ako sa budeme spoločne o naše deti starať. Až keď tú dohodu nedodržal. až vtedy sa dcéra obrátila na súd /o určenie výživného/ a aj na prokuratúru. Ale pokiaľ si myslíte, že tu ide o nejakú pomstu, alebo iné dôvody... tak nech sa páči...
  ja Vám oponovať nebudem :-) ... pekný deň.
  annie3 pre L U J Z U.J

  prispievate, ale na druhej strane blokujete, aby Vaše komentáre nemohol nik komentovať, ani odpovedať na ne... ale kto chce, cestu si vždy nájde:

  K tomu skrátenému vyšetrovaniu.
  Nie je to žiadny slang, ani výmysel, ale postup vyšetrovateľa. Skúste si o tom prečítať napríklad tu:

  http://www.police.czweb.org/dev/inde...cle=1206656144
  alebo si o tom vygooglite ďalšie informácie a obsahuje ho aj trestný poriadok...
  Príjemnú zábavu...
  misoft Milá moja - tu nikto komentáre NEBLOKUJE - my totiž na to nemáme právomoc od administrátora. Neobviňuj!
    zbaliť

  zanedbanie povinnej výživy podľa § 207

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.