Zavrieť

Porady

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

UPOZORNENIE, RESP. ŽIADOSŤ O POMOC
Ak sa Vám po prečítaní bude zdať táto vypracovaná otázka trošku dlhá, skúste sa ozvať, pokúsim sa ju rozbiť na menšie časti. Vopred díkNárok na náhradu príjmu má zamestnanec, ak bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného na výkon činnosti zamestnanca alebo mu bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu (§ 11 zákona č. 272/2004 o ochrane zdravia ľudí) a nemá nárok na mzdu, plat, odmenu za prácu alebo služobný príjem.


Nárok na náhradu príjmu nemá zamestnanec:
a) ak počas obdobia dočasnej PN má nárok na:
  • nemocenské podľa osobitného predpisu,
  • materské podľa osobitného predpisu alebo
  • rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak zamestnanec počas poberania rodičovského príspevku súčasne vykonáva činnosť zamestnanca.
b) ak sa stal dočasne PN v dôsledku úmyselného trestného činu, za ktorý mu bol uložený trest odňatia slobody,
c) ak porušil liečebný režim určený lekárom, odo dňa porušenia liečeného režimu,
d) počas obdobia výkonu základnej, náhradnej alebo zdokonaľoacej služby v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách a počas obdobia výkonu civilnej služby alebo
e) ak sa stal dočasne PN po troch dňoch od skončenia výkonu základnej, náhradnej alebo zdokonaľovacej služby v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách alebo civilnej služby a zamestnanec nezačal vykonávať činnosť zamestnanca.


Náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytuje zamestnávateľ.


Náhrada príjmu sa poskytuje za KALENDÁRNE DNI od prvého dňa dočasnej PN do skončenia dočasnej PN, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej PN, tzn. náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ za PRVÝCH DESAŤ DNÍ (1. – 10. deň) dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.


Výška náhrady príjmu je v období:
1. od prvého dňa dočasnej PN do tretieho dňa dočasnej PN 25% denného vymeriavacieho základu zamestnanca* (1. – 3. deň dočasnej PN, prvé 3 dni PN = 25% denného VZ za každý kalendárny deň),
2. od štvrtého dňa dočasnej PN do desiateho dňa dočasnej PN 55% denného vymeriavacieho základu zamestnanca* (4. – 10. deň dočasnej PN, ďalších 7 dní = 55% z denného VZ za každý kalendárny deň).


V kolektívnej zmluve možno dohodnúť dennú výšku náhrady príjmu vo vyššej percentuálnej sadzbe, najviac vo výške 80% denného vymeriavacieho základu zamestnanca.


Zamestnanec má nárok na náhradu príjmu vo výške polovice náhrady príjmu od prvého dňa dočasnej PN, ak sa stal dočasne PN v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu, alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok, najdlhšie do desiateho dňa dočasnej PN.*DENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD ZAMESTNANCA definuje zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení, konkrétne § 55, podľa ktorého sa denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie výšky náhrady príjmu určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých zamestnanec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období** a počtu dní rozhodujúceho obdobia**.Denný VZ = súčet VZ na nemocenské poistenie v RO : počet kalendárnych dní RODENNÝ VYMERIAVACÍ ZÁKLAD SA ZAOKRÚHĽUJE NA ŠTYRI DESATINNÉ MIESTA NAHOR.**ROZHODUJÚCE OBDOBIE na zistenie denného vymeriavacieho základu je definované v § 54 Zákona o sociálnom poistení.

Rozhodujúcim obdobím na zistenie denného vymeriavacieho základu je KALENDÁRNY ROK PREDCHÁZDAJÚCI KALENDÁRNEMU ROKU, V KTOROM VZNIKLA DOČASNÁ PN (príklad: nemocenské poistenie vzniklo dňa 1.1.2003, rozhodujúce obdobie pre rok 2006 je ROK 2005, čiže 365 dní***).


Ak zamestnancovi vzniklo nemocenské poistenie:
a) v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikla dočasná PN, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je odobie od vzniku nemocenského poistenia do konca tohto kalendárneho roka (príklad: nemocenské poistenie vzniklo dňa 1.2.2005; rozhodujúce obdobie na rok 2006 je 1.2.2005 – 31.12.2005, čiže 334 dní***),


b) v kalendárnom roku, v ktorom vznikla dočasná PN, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikla dočasná PN (príklad: nemocenské poistenie vzniklo dňa 15.1.2006, PN vznikla dňa 4.3.2006; rozhodujúce obdobie pre rok 2006 je 15.1.2006 - 28.2.2006, čiže 45 dní),


c) v kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikla dočasná PN, rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu je obdobie od vzniku nemocenského poistenia do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná PN (príklad: nemocenské poistenie vzniklo dňa 1.3.2006, PN vznikla 20.3.2006; rozhodujúce obdobie pre rok 2006 je 1.3.2006 – 19.3.2006, čiže 19 dní).


pozn.: NEMOCENSKÉ POISTENIE VZNIKÁ DŇOM VZNIKU PRACOVNÉHO POMERU.


***Z rozhodujúceho obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu sa vylučujú obdobia, za ktoré poistenec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie (§ 140 zákona o SP). Sú to tieto:
- obdobie, počas ktorého sa poskytuje materské,
- obdobie, počas ktorého sa poskytuje ošetrovné,
- obdobie, počas ktorého sa vykonáva základná, náhradná alebo zdokonaľovacia služba v rámci vojenskej služby v ozbrojených silách a civilná služba,
- obdobie dočasnej práceneschopnosti alebo ak je nariadené karanténne opatrenie.
(príklad: nemocenské poistenie vzniklo 1.1.2003, v roku 2005 bol zamestnanec dočasne práceneschopný v období od 1.3.2005 do 31.3.2005; rozhodujúce obdobie pre rok 2006 je obdobie 1.1.2005 – 31.12.2005, ale vylučuje sa z neho obdobie PN, čo je 31 dní, teda počet dní rozhodujúceho obdobia bude 365 – 31 = 334 dní)PRERUŠENIE POVINNÉHO NEMOCENSKÉHO POISTENIA
Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenia v období, v ktorom:
1. čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy (podľa Zákonníka práce),
2. je dlhodobo uvoľnený z pracovného pomeru na výkon verejnej funkcie, na výkon odborovej funkcie alebo na výkon funkcie člena zamestnaneckej rady, sak sa mu neposkytuje náhrada mzdy,
3. má neospravedlnenú neprítomnosť v práci (absencia),
4. je vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody,
5. čerpá rodičovskú dovolenku.

Toto prerušenie má za následok, že zamestnancovi vzniká nové rozhodujúce obdobie, konkrétne vzniká nasledujúcim dňom od ukončenia prerušenia povinného nemocenského poistenia – pri týchto prerušeniach sa počíta NOVÉ ROZHODUJÚCE OBDOBIE.Nárok na náhradu príjmu sa uplatňuje u zamestnávateľa – predložením týchto dokladov:


http://www.porada.sk/t23895-doeasna-pracovna-neschopnos-zamestnanca--doklady.htmlZamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený lekárom.

Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu, či dočasne PN zamestnanec dodržiava liečebný režim. Zamestnávateľ má právo vykonať kontrolu dodržiavania liečebného režimu v obydlí zamestnanca s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne zdržiava.


Náhrada príjmu sa vypláca vo výplatných termínoch, ktoré sú určené na výplatu mzdy, platu, odmeny za prácu alebo služobného príjmu, najneskôr dokonca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na náhradu príjmu.


SUMA NÁHRADY PRÍJMU SA ZAOKRÚHĽUJE NA CELÉ SLOVENSKÉ KORUNY NAHOR.


Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca nevstupuje do vymeriavacieho základu zamestnanca ani zamestnávateľa na platenie poistného na zdravotné poistenie, ani do vymeriavacieho základu na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne.

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je príjmom zo závislej činnosti, ale tento príjem je príjmom oslobodeným od dane z príjmov (nepodlieha zdaneniu).PRÍKLAD 1
Zamestnancovi vznikol pracovný pomer dňa 1.1.2004, dňa 1.2.2006 ochorel a jeho dočasná PN trvala do 15.2.2006. Zamestnávateľ platí náhradu príjmu pri dočasnej PN za prvých 10 kalendárnych dní, teda za obdobie 1.2.2006 – 10.2.2006. Rozhodnodujúcim obdobím pre tohto zamestnanca je rok 2005 a v tomto roku dosiahol tieto vymeriavacie základy na nemocenské poistenie:
01-2005 10 000,- Sk 31 dní
02-2005 10 000,- Sk 28 dní
03-2005 10 000,- Sk 31 dní
04-2005 10 000,- Sk 30 dní
05-2005 10 000,- Sk 31 dní
06-2005 11 200,- Sk 30 dní
07-2005 10 000,- Sk 31 dní
08-2005 10 000,- Sk 31 dní
09-2005 10 000,- Sk 30 dní
10-2005 10 000,- Sk 31 dní
11-2005 10 000,- Sk 30 dní
12-2005 20 000,- Sk 31 dní
SPOLU 131 200,- Sk 365 dní


Denný vymeriavací základ = 131 200 : 365 = 359,4521 Sk


Náhrada príjmu za prvé 3 dni dočasnej PN = 3*359,4521*25% = 270,- Sk
Náhrada príjmu za ďalších 7 dní dočasnej PN = 7*359,4521*55% = 1 384,- Sk
SPOLU NÁHRADA PRÍJMU PRI DOČASNEJ PN ZA PRVÝCH 10 DNÍ JE 1 654,- Sk.
PRÍKLAD 2
Zamestnancovi vznikol pracovný pomer dňa 1.2.2005, v roku 2005 bol na dočasnej PN v období 1.5.2005 – 10.5.2005 (10 dní, ktoré sa budú vylučovať z rozhodujúceho obdobia). V roku 2006 ochorel a to v období od 1.2.2006 – 13.2.2006. Zamestnávateľ platí náhradu príjmu pri dočasnej PN za prvých 10 kalendárnych dní, teda za obdobie 1.2.2006 – 10.2.2006. Rozhodujúcim obdobím pre tohto zamestnanca je obdobie od 1.2.2005 – 31.12.2005 s vylúčeným obdobím PN v roku 2005, čo je 10 dní. V roku 2005 dosiahol tento zamestnanec tieto vymeriavacie základy na nemocenské poistenie:
02-2005 15 000,- Sk 28 dní
03-2005 15 000,- Sk 31 dní
04-2005 15 000,- Sk 30 dní
05-2005 11 000,- Sk 21 dní (31 – 10 dní = 21 dní, lebo PN trvala od 1.5. – 10.5.2005)
06-2005 15 200,- Sk 30 dní
07-2005 15 000,- Sk 31 dní
08-2005 15 000,- Sk 31 dní
09-2005 15 000,- Sk 30 dní
10-2005 15 000,- Sk 31 dní
11-2005 15 000,- Sk 30 dní
12-2005 23 738,- Sk 31 dní (zamestnanec dosiahol hrubú mzdu 25 000, ale max. VZ pre nem.poistenie v tom období bol 23 738,- Sk)
SPOLU 169 938,- Sk 324 dní


Denný vymeriavací základ = 169 938 : 324 = 524,5000 Sk


Náhrada príjmu za prvé 3 dni dočasnej PN = 3*524,5000*25% = 394,- Sk
Náhrada príjmu za ďalších 7 dní dočasnej PN = 7*524,5000*55% = 2 020,- Sk
SPOLU NÁHRADA PRÍJMU PRI DOČASNEJ PN ZA PRVÝCH 10 DNÍ JE 2 414,- Sk.PRÍKLAD 3
Zamestnancovi vznikol pracovný pomer dňa 1.7.2005, v roku 2005 čerpal neplatené voľno v období od 1.11.2005 do 30.11.2005 (z dôvodu čerpania neplateného voľna sa na účely určenia denného vymeriavacieho základu bude počítať nové rozhodujúce obdobie). V roku 2006 tento zamestnanec ochorel a to v období od 1.3.2006 – 8.3.2006. Zamestnávateľ platí náhradu príjmu pri dočasnej PN za prvých 10 kalendárnych dní, ale v tomto prípade iba za prvých 8 kalendárnych dní, lebo PN trvala iba 8 dní. Rozhodujúcim obdobím pre tohto zamestnanca je obdobie od 1.12.2005 do 31.12.2005, a to z toho dôvodu, že tento zamestnanec mal prerušené rozhodujúce obdobie z dôvodu čerpania neplateného voľna. V mesiaci december 2005 dosiahol tento zamestnanec vymeriavací základ na nemocenské poistenie:
12-2005 18 000,- Sk 31 dní
SPOLU 18 000,- Sk 31 dní


Denný vymeriavací základ = 18 000 : 31 = 580,6452 Sk


Náhrada príjmu za prvé 3 dni dočasnej PN = 3*580,6452*25% = 436,- Sk
Náhrada príjmu za ďalších 5 dní dočasnej PN = 5*580,6452*55% = 1 597,- Sk
SPOLU NÁHRADA PRÍMU PRI DOČASNEJ PN ZA PRVÝCH 8 DNÍ JE 2 033,- Sk.
Naposledy upravil vladan : 22.04.06 at 07:47 Dôvod: oprava počtovej chyby + maximálny VZ na nem. poistenie
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

Richard je offline (nepripojený) Richard

admin Richard
niektoré veci sa stručne nedajú vysvetliť a ak áno, iba to môže spôsobiť dohady a nesprávne vysvetlenie problému, takže "na dĺžke niekedy nezáleží" :-)

Náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.