Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Dane a odvody športovcov

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Dane a odvody športovcov

Autor Jozef Mihál   02.12.15
Národná rada SR schválila dňa 26.11.2015 nový zákon o športe. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.Závislá činnosť – zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu

Príjem športovca na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za príjem zo závislej činnosti - § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov (nové ustanovenie v zákone o dani z príjmov). Z pohľadu zákona o dani z príjmov tak športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu má postavenie zamestnanca. Môže si uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť, na daňový bonus na deti atď. Športová organizácia mu pri výplate príjmov strhne preddavok na daň zo závislej činnosti.

Podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, prechodné ustanovenie § 293dm, účinné od 1.1.2016, v rokoch 2016 až 2018 sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca na účely zákona o sociálnom poistení. Športová organizácia ho počas tohto obdobia neprihlasuje ako svojho zamestnanca do Sociálnej poisťovne, športovec nemá povinné poistenie ako zamestnanec a poistné do Sociálnej poisťovne sa neodvádza. Na druhej strane si treba uvedomiť, že športovec nemá nárok na dávky zo Sociálnej poisťovne. Športová organizácia ho prihlasuje do Sociálnej poisťovne až od 1.1.2019.

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa športovec so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu nepovažuje za zamestnanca. V definícií pojmu „zárobková činnosť“ podľa § 10b ods. 1 písm. a) zákona o zdravotnom poistení sa odkaz pod čiarou 18) odkazuje na § 5 ods. 1 písm. a) až h), j) a k) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, neodkazuje sa však na § 5 ods. 1 písm. m) zákona o dani z príjmov. Športová organizácia ho preto neprihlasuje ako svojho zamestnanca do zdravotnej poisťovne. Športovec však musí mať zabezpečené (pokiaľ je poistencom podľa zákona o zdravotnom poistení) zdravotné poistenie iným spôsobom a to buď:

- ako zamestnanec u iného zamestnávateľa,
- ako SZČO, ak má aj činnosť SZČO,
- ako poistenec štátu – napríklad ako študent alebo
- ako poistenec podľa § 11 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení, tzv. samoplatiteľ.


Závislá činnosť – športový odborník alebo športovec so (starou) pracovnou zmluvou alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu ) v rezortnom športovom stredisku alebo na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru

Príjem uvedených osôb sa naďalej posudzuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov.

Uvedené osoby majú postavenie zamestnanca podľa zákona o sociálnom poistení a podľa zákona o zdravotnom poistení.


SZČO

Príjem športovca alebo športového odborníka ako SZČO je od 1.1.2016 v zákone o dani z príjmov osobitne definovaný v § 6 ods. 2 novým písmenom e) a to vrátane príjmov na základe sponzoringu.

Uvedené osoby majú povinnosti a práva podľa zákona o sociálnom poistení a zákona o zdravotnom poistení rovnako ako akékoľvek iné SZČO mimo oblasti športu.


Príjem zo sponzoringu - iné príjmy (§ 8 ZDP)

Medzi iné príjmy sa v § 8 ods. 1 nové písm. p) zákona o dani z príjmov definuje príjem na základe sponzoringu prijatý:

- športovcom so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu,
- športovcom s pracovnou zmluvou,
- športovcom s obdobným pracovným vzťahom v rezortnom športovom stredisku.

Pri uvedenom príjme za výdavky považujú (§ 8 ods. 15) všetky výdavky preukázateľne vynaložené na základe zmluvy o sponzorstve v športe. Príjem zo zmluvy o sponzorstve v športe na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, sa zahrnie do základu dane postupne v období čerpania príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe do výšky vynaložených výdavkov v príslušnom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu. To v praxi znamená, že základ dane z príjmov na základe sponzoringu by mal byť nulový.

Poznámka: v prípade že sponzorovaným je amatérsky športovec, zdaní príjem na základe sponzoringu ako iný príjem podľa § 8 – iný.


Športové organizácie

Predmetom dane športových organizácií, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie, je aj príjem na základe zmluvy o sponzorstve v športe (§ 12 ods. 2).


Sponzorské je daňovo uznaný výdavok (§ 17 ZDP)

Medzi daňovo uznané výdavky na strane sponzora sa podľa § 17 ods. 19 písmeno h) zákona o dani z príjmov zaraďujú výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období a to ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane.

Daňovo uznaným výdavkom nie je sponzorské pre amatérskeho športovca okrem talentovaného športovca a okrem športového reprezentanta.


Dobrovoľníci v športe – oslobodenie od dane

V zákone o dani z príjmov sa v § 8 ods. 1 dopĺňa písmeno r) podľa ktorého sa medzi iné príjmy zaraďuje náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Dane a odvody športovcov

Riešenie témy "Dane a odvody športovcov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dane a odvody športovcov

Riešenie témy "Dane a odvody športovcov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dane a odvody športovcov

Riešenie témy "Dane a odvody športovcov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dane a odvody športovcov

Riešenie témy "Dane a odvody športovcov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Dane a odvody športovcov

Riešenie témy "Dane a odvody športovcov" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu