Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

Autor Iveta Matlovičová   05.06.19
V pripomienkovom konaní je návrh opatrenia, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1.7.2019 upravia sumy životného minima. Zmenu životného minima potvrdilo dnes (5. júna 2019) na webovej stránke aj MPSVR. Nové opatrenie (viď v prílohe) ešte nebolo schválené a zverejnené v Zbierke zákonov. Sumy životného minima sa k 1. júlu 2019 navrhujú upraviť nasledovne:


 • suma 205,07 eura mesačne sa upravuje na 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 • suma 143,06 eura mesačne sa upravuje na 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
 • suma 93,61 eura mesačne sa upravuje na 95,96 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Úprava sumy životného minima bude mať dopad na úpravu mzdových parametrov ako sú napr. nepostihnuteľné sumy (pri výpočte zrážok zo mzdy zamestnanca na základe núteného výkonu rozhodnutia), daňové úľavy, daňový bonus, štátne sociálne dávky a podobne.

Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2019
Zmena výšky nepostihnuteľných súm sa prejaví pri výpočte zrážky zo mzdy v júlovej výplate vykonanej v mesiaci august 2019:


 • nepostihnuteľná suma na povinného, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100% životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 210,20 eur
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, je 25% životného minimaplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 52,55 eur. V tejto sume sa uplatní nielen na deti povinného, ale aj na manžela/ku povinného, ktorá má samostatný príjem
 • nepostihnuteľná suma na povinného, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa,ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je vo výške 70 % zo sumy 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 88,28 eur
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné,ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa, je výške 70 % zo sumy 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 36,78 eur
 • nepostihnuteľná suma na povinného(poberateľa dôchodkovej dávky), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 100 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 210,20 eur (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté na maloleté)
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (poberateľ dôchodkovej dávky)poskytuje výživné, je 50 % zo životného minimana plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 105,10 eur (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa)
 • nepostihnuteľná suma na povinného (páchateľa priestupku),ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 50 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky,t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 105,10 eur
 • nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (páchateľ priestupku) poskytuje výživné, je 25% životného minimaplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2019 sa uplatní vo výške 52,55 eu
 • suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia, t.j. suma, pri ktorej končí tretinový systém je od 1.7.2019 vo výške 315,30 eur (doplnené 27.6.2019)


Daňové parametre od 1.1.2020

V pripomienkovom konaní je návrh novely zákona o daní z príjmov, v zmysle ktorého sa má od 1.1.2020 upraviť spôsob zaokrúhľovania daňových parametrov. Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti má komplikovaný spôsob zaokrúhľovania daňových veličín a súvisiacich prepočtov nahradiť jednotný postup zaokrúhľovania a tomatematický na eurocenty na dve desatinné miesta. Všetky prepočty by sa mali vykonávať s presnosťou na 2 desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že:
a) zaokrúhľované číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako 5, zostáva bez zmeny
b) zaokrúhľované číslica, po ktorej nasleduje číslica 5 alebo väčšia ako 5, sa zväčšuje o jednu.
V nižšie uvedených parametroch bolo uplatnené matematické zaokrúhľovanie, t.j. také, čo by malo platiť od 1.1.2020. • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2020 bude (po schválení zvýšenia násobku od 1.1.2020 z 19,2-násobku na 21-násobok) vo výške 21-násobku platného životného minima (so zaokrúhlením na €c matematicky), t.j. 4 414,20 eur
 • mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2020 bude vo výške jednej dvanástiny z jej ročného nároku (so zaokrúhlením na €c matematicky), t.j. 367,85 €
 • parameter 44,2-násobok životného minima pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka bude vo výške 9 290,84 eur
 • parameter 63,4-násobok životného minima pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželského partnera bude vo výške 13 326,68 eur
 • parameter 100-násobok životného minima pri uplatňovaní princípu milionárskej dane bude vo výške 21 020 eur
 • parameter 176,8-násobok životného minima pri uplatňovaní princípu milionárskej dane bude vo výške 37 163,36 eur
 • parameter jedna dvanástina zo sumy 176,8 násobku životného minima bude pri uplatnení progresívneho zdaňovania vo výške 3 096,95 eur
 • daňový bonus 22,72 eur a
 • daňový bonus 45,44 eur -ak ide vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku; v dvojnásobnej sume sa uplatní poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku daňový bonus


Ostatné parametre


 • uchádzači o zamestnanie (nezamestnané osoby evidované na úrade práce) si môžu „privyrobiť“ v zamestnaní len v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom trvanie tejto dohody nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie presiahnuť v úhrne sumu platného životného minima, t.j. dohodár (evidovaný na úrade práce) môže od 1.7.2019 zarobiť najviac 210,20 eur
 • od 1.7.2016 sa zvyšuje aj motivačné štipendium žiaka pri vykonávaní praktického vyučovania: pri priemernom prospechu do 1,8 vrátane je vo výške 65 % sumy životného minima, t.j. 62,37 eur, pri priemernom prospechu horšom ako 1,8 do 2,4 vrátane vo výške 45 % sumy životného minima, t.j. 42,18 eur, a pri priemernom prospechu pri priemernom prospechu horšom ako 2,4 do 3,0 vrátane vo výške 25 % sumy životného minima, t.j. vo výške 23,99 eur
 • jednou z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je, že suma predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, je vyššia ako 1,2 – násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t.j. od 1.7.2019 je vyššia ako 1,2 x 210,20 = 252,24 eur
 • inštitút minimálneho dôchodku bol zavedený od 1. júla 2015, pričom za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok vo výške 1,36-násobku sumy životného minima; hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku určuje vždy suma životného minima platná v druhom polroku predchádzajúceho roka; to znamená, že od 1. januára 2020 sa na účely určenia sumy dôchodku zvýšeného na minimálny dôchodok použije suma životného minima platná od 1. júla 2019 (210,20 eur); minimálny dôchodok sa tak od 1. januára 2020 zvýši zo sumy 278,90 eur mesačne na sumu 285,90 eur mesačne [/SHOWTOGROUPS]

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: doc Navrh opatrenia MPSVR.doc (37.5 KB, 46 videní)

 • 7
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny

  Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2019 a súvisiace veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

   
  Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná