Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Autor Jana Motyčková   26.03.20
Zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia v súvislosti s koronavírusom

25.3.2020 boli prijaté v NR SR novely niekoľkých zákonov, predovšetkým novela zákona o sociálnom poistení, pričom novela obsahuje jednak zmeny stálych ustanovení zákona, ktoré budú platné aj po skončení krízovej situácie, časť z nich platí len počas krízovej situácie.
Zmeny budú účinné odo dňa zverejnenia novely v Zbierke zákonov

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Docu...x?DocID=476761

Zmeny v zákone o SOCIÁLNOM POISTENÍ

Dlhodobé zmeny

Zavedenie PN pri izolácii (zmena § 33 ods. 1)
Zamestnanec a szčo majú nárok na nemocenské nielen v prípade dočasnej práceneschopnosti pre chorobu alebo úraz alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie, ale aj ak im bola nariadená izolácia. Na všetko toto sa v ďalších častiach zákona používa pojem "dočasná pracovná neschopnosť“.
Izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,

Nárok na ošetrovné odo dňa účinnosti zákona (zmeny tučným)
Poistenec má nárok na ošetrovné, ak osobne a celodenne :
a) ošetruje choré dieťa, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
b) sa stará o dieťa do dovŕšenia jedenásteho roku veku, alebo do dovŕšenia osemnásteho roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.Prechodné ustanovenia platné len počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej krízovej situácie) vyhláseného v súvislosti s ochorením CIVD-19

Karanténna PN platená Sociálnou poisťovňou od 1. dňa.
Nemocensky poistení zamestnanci, ktorých PN vznikla v čase krízovej situácie, najskôr od účinnosti zákona z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie majú nárok na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od 1. dňa práceneschopnosti (PN). Výška nemocenského od 1. dňa PN bude 55 % DVZ.

Nárok na karanténnu PN má aj zamestnanec, ktorému PN vznikla v ochrannej lehote po skončení poistenia.
Výnimka – zamestnanci s odvodovou úľavou pre dlhodobo nezamestnaných – títo nie sú nemocensky poistení, nevzniká im nárok na nemocenskú dávku, majú nárok na náhradu príjmu pri PN tak ako doteraz, za prvé 3 kalendárne dni PN 25 % DVZ, od 4. do 10. dňa PN 55 % DVZ. Po 10. dni PN in nárok na nemocenské tak ako doteraz nevzniká.
Výška nemocenského povinne nemocensky poistenej szčo a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, ktorých PN vznikla v čase krízovej situácie z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie (najskôr od účinnosti novely) bude 55 % DVZ od 1. dňa takejto PN.

Ošetrovné v čase krízovej situácie.
V čase krízovej situácie nárok na ošetrovné vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti v prípadoch, kedy poistenec :
1. osobne a celodenne ošetruje (choré) dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou alebo
2. sa stará o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku, alebo do dovŕšenia 18. roku veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, ak  • dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu,
  • predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie podľa osobitného predpisu, alebo
  • fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia podľa osobitného predpisu, alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti
  • zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať.

3. sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušných organov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.
V ostatných prípadoch OČR aj počas krízovej situácie je nárok na ošetrovné do 10. dňa trvania potreby ošetrovania. Ide o prípady kedy poistenec ošetruje choré dieťa od 16 rokov veku, chorého manžela, chorú manželku, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou.

Za dieťa na účely poskytovania ošetrovného sa považuje vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca alebo jeho manžela (manželky) a dieťa, ktoré bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu (bez meny).
V prechodnom období krízovej situácie v prípadoch ošetrovania, kedy je nárok na ošetrovné po celú dobu potreby OČR, SP ošetrovné vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o jednu alebo o viac osôb len raz a len jednému poistencovi. To znamená, že rodičia sa môžu od účinnosti zákona pri starostlivosti o dieťa ľubovoľne vystriedať, podľa ich dohody, napr. matka 4 dni, otec ďalšie 3 dni, potom zase matka 10 dní, atď.. To isté platí aj pri osobnej celodennej starostlivosti o inú osobu (príbuzný, ktorého sociálne zariadenie je uzatvorené). V takýchto prípadoch sa podmienky nároku na ošetrovné poistenca a jeho výška posudzuje k prvému dňu jeho osobnej a celodennej starostlivosti, resp. osobného celodenného ošetrovania.

Príklad 1
Potreba osobnej celodennej starostlivosti o dieťa vznikla od 16.3.2020. Matka sa stará o dieťa od 16.3.2020, vystrieda sa s otcom, otec sa stará o dieťa od 2.4.2020, potom zase matka od 6.4. do 12.4. a otec od 13.4. do 30.4.2020
U matky sa bude posudzovať nárok na ošetrovné a výška ošetrovného k 16.3.2020 a zistená výška ošetrovného 55 % DVZ jej bude vyplácaná za dni 16.3.-1.4. aj za dni 6.4.-12.4.
U otca sa bude posudzovať nárok na ošetrovné a výška ošetrovného k 2.4.2020 a zistená výška ošetrovného mu bude vyplatená za dni 2.4.-5.4. a od 13.4. do 30.4.2020.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia

Riešenie témy "Koronavírus - prijaté zmeny v oblasti dávok sociálneho poistenia" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná