Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Autor Jana Motyčková   15.05.20
Zmeny v opatreniach na udržanie pracovných miest od 14.5.2020

V opatreniach 1-4 na udržanie pracovných miest boli od 14.5.2020 upravené a v niektorých prípadoch upresnené podmienky (podmienky platili aj do 13.5., ale neboli explicitne v opatrení uvedené).

V rámci tohto projektu môže žiadateľ predložiť žiadosť o poskytnutie príspevku na každé opatrenie. To znamená, že žiadateľ môže žiadať o príspevok v každom opatrení, v ktorom spĺňa podmienky. Vylúčená je len možnosť súbežného poskytovania príspevku v rámci opatrenia č. 2 (szčo) a č. 4 (szčo). Napr. živnostník môže žiadať o príspevok na seba v opatrení 2 a súčasne môže žiadať o príspevok na zamestnancov v opatrení 1 za prevádzky uzatvorené rozhodnutím ÚVZ a zároveň môže žiadať o príspevok v opatrení 3 (3A alebo 3B) na zamestnancov v ostatných prevádzkach, všetko samozrejme za predpokladu splnenia podmienok opatrenia. Táto podmienka platila aj od 13.5., ale v opatrení nebola explicitne uvedená a dochádzalo k problémom na niektorých ÚP.

Zamestnávatelia
V prípade, ak žiadateľ – zamestnávateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku v rámci dvoch opatrení v jednom kalendárnom mesiaci, predkladá si žiadosť o poskytnutie príspevku prostredníctvom toho opatrenia, v rámci ktorého má prevažujúci počet kalendárnych dní.
V prípade, ak má zamestnávateľ jednu prevádzku, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o príspevok len v rámci jedného opatrenia.
V prípade, ak má zamestnávateľ dve a viac prevádzok, môže v rámci jedného mesiaca žiadať o poskytnutie príspevku v rámci opatrenia č. 1 a súbežne v rámci opatrenia č. 3, avšak na iné prevádzky.
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 3A a 3B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností na celé obdobie poskytovania príspevku.
Pri opatrení 3B je doplnená informácia "príspevok sa poskytuje najviac vo výške reálne vyplatenej mzdy alebo náhrady mzdy.". Ide len o upresnenie, v skutočnosti sa to takto posudzovalo aj do 13.5.2020.

Zamestnávateľ môže žiadať o poskytnutie príspevku len na zamestnancov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti v pracovnom pomere a nie sú vo výpovednej dobe. Ide o novú podmienku, ktorá v opatrení do 13.5.2020 nebola.
Mesačný príspevok nesmie presiahnuť 80% hrubej mesačnej mzdy zamestnanca. Toto platí pre opatrenie 1, 3A aj 3B. Táto podmienka v doterajších opareniach nebola. Znamená prakticky zníženie poskytovaného príspevku v niektorých prípadoch.
Doplnené 16.5.2020 - v nových výkazoch za apríl je aj v opatrení 1 a 3A doplnený údaj hrubá mzda a pri výpočte príspevku v opatrení 1, 3A, 3B sa uplatňuje toto pravidlo.
Doplnené 17.5.2020 - 17.5.2020 boli výkazy 1 a 3A upravené a neposudzuje sa v nich 80 percent mzdy. Viď stanovisko MPSVaR https://www.employment.gov.sk/sk/inf...prispevky.html

Príspevok sa NEPOSKYTUJE na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov AOTP, okrem príspevku na vytvorené nové pracovné miesto podľa § 53d zákona
o službách zamestnanosti za podmienky, že sa dodržia maximálne intenzity pomoci uvedené v príslušných usmerneniach alebo nariadeniach o skupinových výnimkách, a zároveň budú dodržané maximálne intenzity pomoci stanovené v príslušných rozhodnutiach Komisie o inej zlučiteľnej pomoci
(bod 2.5. schémy štátnej pomoci). Podmienka, že príspevok sa neposkytuje, ak bol poskytnutý iný príspevok v rámci nástrojov AOTP platila aj do 13.5., od 14.5. bola doplnená iba výnimka z tejto podmienky.

Posudzovanie tržieb - opatrenie 2 a opatrenie 3B
V prípade, ak má žiadateľ viac prevádzok, tržby sa porovnávajú v rámci jedného IČO, bez ohľadu na to, či si žiada o príspevok na pokles tržieb na jednu alebo všetky prevádzky. Táto podmienka v opatreniach doteraz nebola. Spôsob porovnávania tržieb ostáva nezmenený - Každý žiadateľ si zvolí jednu z alternatív spôsobu výpočtu poklesu tržieb :
1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie 03 / 2020 - predchádzajúce je 03/2019)
2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019
3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac - oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020

Opatrenie 4 (príspevok nepoisteným szčo a spoločnikom jednoosobových sro)
Poskytovanie príspevku súbežne v rámci opatrenia č. 4A a 4B nie je možné a žiadateľ si môže vybrať len jednu z možností.

V opatrení 4 bola pôvodne podmienka, že žiadateľ prerušil alebo obmedzil prevádzkovanie alebo vykonávanie svojej činnosti - od 14.5. je podmienka, že prerušil prevádzkovanie alebo vykonávanie svojej činnosti, t.j. obmedzenie vykonávania činnosti nestačí pre získanie tohoto príspevku. Zároveň szčo nesmel zrušiť ani prerušiť oprávnenie na vykonávanie činnosti.
U žiadateľa - spoločníka jednoosobovej sro bola pridaná podmienka, že sro nemá žiadneho zamestnanca.

Za príjem sa na tento účel považuje aj: starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, výsluhový dôchodok.
Za príjem sa na tento účel nepovažuje napr. materské, rodičovský príspevok, finančný príspevok vyplatený úradom práce za mentoring/tútoring, vdovecký dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, príspevok poskytnutý v rámci tohto opatrenia za prechádzajúci mesiac a pod. Keďže podmienkou poskytovania príspevku v opatrení 4 je, že osoba nemala príjem z inej podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, bolo tu upresnené, že takýmto príjmom nie sú vyššie uvedené dávky.
Zároveň bolo upravené vyhlásenie, kde žiadateľ môže uviesť, odkedy nemá iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, a to od 13.03.2020, od 01.04.2020 alebo od 01.05.2020. Do 13.5.2020 bolo podmienkou, že nemohol mať príjem z činnosti od 13.3.2020 (neboli možnosti od 1.4. alebo od 1.5.)
V opatrení 4 sú uvedené nové termíny na predloženie žiadosti o príspevok, a to :
Ak žiadateľ nemá príjem od 13.03.2020, je potrebné predložiť žiadosť do 15.05.2020 (pôvodný termín)
Ak žiadateľ nemá príjem až od 01.04.2020, je potrebné predložiť žiadosť do 31.05.2020.
Ak žiadateľ nemá príjem až od 01.05.2020, je potrebné predložiť žiadosť do 30.06.2020.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

9
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020

Riešenie témy "Koronavírus - zmeny v opatreniach od 14.5.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná