Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Autor Iveta Matlovičová   02.06.20
Životné minimum od 1.7.2020

Sumy životného minima sa upravujú k 1. júlu bežného kalendárneho roka. Stále ešte nie je zverejnený návrh Opatrenia o úprave súm životného minima (štandardne to býva koncom mája), napriek tomu, že indexy na jeho úpravu, už boli ŠÚ SR zistené. Ak by sa postupovalo pri úprave sú ŽM cez index rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, sumy životného minima by sa k 1. júlu 2020 upravili nasledovne. Musíme si však ešte počkať na schvaľovaní proces, o výsledku vás budeme informovať:

· zvýšenie sumy z 210,20 € na sumu 214,83 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
· zvýšenie sumy z 146,64 € na sumu 149,87 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
· zvýšenie sumy z 95,96 € na sumu 98,08 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.

Nepostihnuteľné sumy na výpočet exekučných zrážok od 1.7.2020

Nové nepostihnuteľné sumy sa prejavia pri výpočte zrážky zo mzdy v júlovej výplate vykonanej v mesiaci august 2020. Pri určovaní zvyšku čistej mzdy sa uplatňujú tieto nepostihnuteľné sumy:

· nepostihnuteľná suma na povinného, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 100% životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 214,83 € (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa)

· nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, je 25% životného minimaplatného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 53,70 €. V tejto sume sa uplatní nielen na deti povinného, ale aj na manžela/ku povinného, ktorá má samostatný príjem (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa).


· nepostihnuteľná suma na povinného, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je vo výške 70 % zo sumy 60% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 90,22 € [70% z 128,89]

· nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa, je výške 70 % zo sumy 25% zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 37,59 € [70% z 53,70].

· nepostihnuteľná suma na povinného (poberateľa dôchodkovej dávky), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 100 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 214,83 € (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté na maloleté)

· nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (poberateľ dôchodkovej dávky) poskytuje výživné, je 50 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 107,41 € (uvedené neplatí, ak ide o pohľadávku na výživnom na maloleté dieťa)

· nepostihnuteľná suma na povinného (páchateľa priestupku), ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy a z iných príjmov, je 50 % životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 107,41 €

· nepostihnuteľná suma na vyživovanú osobu, ktorej povinný (páchateľ priestupku) poskytuje výživné, je 25% životného minima platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, t.j. po 1.7.2020 sa uplatní vo výške 53,70 €.

Daňové parametre od 1.1.2021

Na účely výpočtu nezdaniteľných častí základu dane sa na daňové účely používa parameter „platné životné minimum“, ktorým je v zmysle zákona o dani z príjmov životné minimum platné k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Výška nezdaniteľných častí základu dane a násobkov životného minima pre rok 2021 (ak nedôjde k zmene legislatívy) bude nasledovná:

· nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2021 bude vo výške 21- násobku platného životného minima (so zaokrúhlením na €c matematicky), t.j. 21 x 214,83 = 4 511,43 €
· mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka bude vo výške jednej dvanástiny z jej ročného nároku (so zaokrúhlením na €c matematicky), t.j. 4 511,43 : 12 = 375,95 €
· parameter 44,2 násobok životného minima pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka bude vo výške 44,2 x 214,83 = 9 495,486 €
· parameter 63,4-násobok životného minima pri uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na manželstvo partnera bude vo výške 63,4 x 214,83 = 13 620,222 €
· parameter 92,8-násobok životného minima bude pri uplatnení progresívneho zdaňovania vo výške 92,8 x 214,83 eur = 19 936,22 €
· parameter 176,8-násobok životného minima bude pri uplatnení progresívneho zdaňovania vo výške 176,8 x 214,83 eur = 37 981,94 €
· parameter jedna dvanástina zo sumy 176,8 násobku životného minima pri uplatnení progresívneho zdaňovania bude vo výške 37 981,94 : 12 = 3 165,16 €
· daňový bonus na vyživované dieťa bude vo výške 23,22 € (46,44 €, ak ide vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku; v dvojnásobnej sume sa uplatní poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku)
· pre zdaňovacie obdobie 2021 vzrastie hranica hrubých zdaniteľných príjmov na účely podania daňového priznania vzrastie zo sumy 2 207,10 € na sumu 2 255,72 €.

Ostatné parametre

· uchádzači o zamestnanie (nezamestnané osoby evidované na úrade práce) si môžu „privyrobiť“ v zamestnaní len v právnom vzťahu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pričom trvanie tejto dohody nepresiahne v úhrne 40 dní v kalendárnom roku a mesačná odmena nesmie presiahnuť v úhrne sumu platného životného minima, t.j. dohodár (evidovaný na úrade práce) môže od 1.7.2020 zarobiť najviac 214,83 €Doplnené dňa 10.6.2020 (zdroj: sociálna poisťovňa)


Jednou z viacerých podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok je to, že výška predčasného starobného dôchodku ku dňu, od ktorého poistenec žiada o jeho priznanie, presahuje 1,2-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu alebo ak si poistenec sporil v II. pilieri, súčet predčasného starobného dôchodku z I. piliera a predčasného starobného dôchodku z II. piliera je vyšší ako 1,2-násobok životného minima. Od 1. júla 2020 nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká od 257,80 eur mesačne (do 30. júna 2020 je to 252,30 eur).

Zmena výšky životného minima, ktorá nastane od 1. júla 2020, bude mať s účinnosťou od 1. januára 2021 pozitívny vplyv aj na výšku garantovaného minimálneho dôchodku. Hranice minimálneho dôchodku v kalendárnom roku totiž určuje vždy výška životného minima platná v II. polroku predchádzajúceho roka. Najnižšia hranica minimálneho dôchodku, za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, sa zvýši zo súčasných 334,30 eur mesačne na 360,40 eur mesačne. Súčet dôchodkových príjmov poistenca, ktorý má aspoň 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia, teda od 1. januára 2021 nebude nižší ako 360,40 eur mesačne.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny

Riešenie témy "Životné minimum od 1.7.2020 a dopad na vybrané mzdové veličiny" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu