Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Autor Iveta Matlovičová   03.12.20
Zamestnanci majú možnosť uplatniť si u zamestnávateľa pri výpočte mesačných preddavkoch na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto nároky si uplatňujú u zamestnávateľa na základe písomného vyhlásenia na tlačive predpísanom FR SR s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" ďalej len „Vyhlásenie zdanenie príjmov ".

​Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nárok na daňový bonus si môžu uplatniť nielen zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere, ale všetci daňovníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, t. j. aj zamestnanci pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutári, konatelia, spoločníci atď. Všetky príjmy zo závislej činnosti sú na uvedený účel rovnocenné.

Lehota na podanie vyhlásenia

Ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia roku 2021 prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus na vyživované dieťa, zamestnanec je povinný podať vyhlásenie na zdanenie príjmov. Vyhlásenie na zdanenie príjmov sa podáva do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania alebo ak ho zamestnanec pri nástupe do zamestnania nepodal, kedykoľvek v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak sa u zamestnanca zmenia podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. To znamená, že Vvhlásenie na zdanenie príjmov, ktoré podal zamestnanec u zamestnávateľa platí dovtedy, kým ho zamestnanec "nezneplatní".
Ak zamestnanec podá vyhlásenie do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, zamestnávateľ prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania. V takomto prípade, však musí byť splnená podmienka, že si rovnaké nároky neuplatnil v rovnakom kalendárnom mesiaci u iného zamestnávateľa. Ak zamestnanec podá vyhlásenie neskôr, v priebehu zdaňovacieho obdobia, zamestnávateľ bude môcť prihliadnuť na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus až od nasledujúceho kalendárneho mesiaca (§ 36 ods. 1 zákona).
Každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie zdanenie príjmov pre nasledujúce zdaňovacie obdobie bola od 1.1.2020 zrušená. Táto zmena sa prvýkrát uplatnila pre zdaňovacie obdobie roku 2020 a platí aj pre rok 2021. To znamená, že zamestnanci, ktorí si počas roka 2020 uplatňovali pri výpočte mesačných preddavkov na daň nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na dieťa (t.j. mali u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov) a chcú si tieto nároky uplatňovať aj pre nasledujúce zdaňovacie obdobie roku 2021, nepodávajú u zamestnávateľa do konca januára 2021 vyhlásenie na zdanenie príjmov, nakoľko platí vyhlásenie z predchádzajúceho roka.

Upozornenie: Dňa 2.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, kde sa upresňuje, dokedy môže zamestnávateľ zamestnancovi uplatňovať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a na daňový bonus, ak dôjde k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu. Ak zamestnanec skončí zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom skončil zamestnanie, ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak. To znamená, že ak zamestnanec ukončí pracovnoprávny vzťah u zamestnávateľa, u ktorého mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov, nebude musieť ukončovať platnosť tohto vyhlásenia; toto vyhlásenie sa po skončení zamestnania "zneplatní" automaticky. Zmenu na vyhlásení vyznačí zamestnanec len v prípade, ak by trval na jeho platnosti aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Forma podania vyhlásenia a oznamovanie zmien zamestnávateľovi

Od roku 2020 sa podmienky podávania vyhlásenia na zdanenie príjmov upravili. V súlade s ust. 36 ods. 6 a 7 zákona: „Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)] a na daňový bonus, ak zamestnanec podá vyhlásenie, ktoré doručí zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickými prostriedkami. Z uvedeného vyplýva, že, na základe novely zákona č. 301/2019 Z.z. zamestnávateľ pri výpočte preddavkov na daň prihliadne na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus, ak zamestnanec zamestnávateľovi podá vyhlásenie v listinnej forme, ak sa nedohodnú na jeho doručení elektronickou formou. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa vyhlásenie doručovalo zamestnávateľovi výhradne v listinnej forme. Od roku 2020 sa doručuje v listinnej forme vtedy, ak sa zamestnanec a zamestnávateľ nedohodli na doručovaní elektronickými prostriedkami. Nový spôsob doručovania sa prvýkrát použil pri doručovaní vyhlásenia po 31.12.2019, a použije sa aj na zdaňovacie obdobie roku 2020.
Nakoľko sa každoročná povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie, t.j. "predlžovať jeho platnosť" aj pre nasledujúce obdobie, zrušila, už raz podané a podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov bude platiť dovtedy, pokiaľ sa nezmenia podmienky, ktoré majú vplyv na uplatňovanie nároku na daňový bonus a na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ak dôjde k zmene podmienok na výpočet daňovej povinnosti zamestnanca, t.j. podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu a nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi. Oznamovaciu povinnosť o zmene podmienok rozhodujúcich na výpočet daňovej povinnosti je zamestnanec povinný plniť v listinnej podobe, napr. uvedením zmeny vo vyhlásení (IV. časť tlačiva „Zmeny v údajoch uvedených vo vyhlásení"), alebo po vzájomnej dohode so zamestnávateľom, doručí zamestnávateľovi oznámenie o zmene podmienok rozhodujúcich na výpočet daňovej povinnosti elektronickými prostriedkami.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021

Riešenie témy "Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu