Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Autor Iveta Matlovičová   03.12.20
Dňa 2.12.2020 bola schválená novela zákona č. zákona č. 595/2003 Z.z. o dani príjmov, v ktorej väčšina navrhovaných zmien nadobúda účinnosť 1. januára 2021. Zvyšné navrhované ustanovenia týkajúce sa najmä implementácie európskej smernice (definícia transparentného subjektu) nadobúdajú účinnosť od 1. januára 2022. Nižšie uvádzam vybrané zmeny.

Rozhraničovacie kritériá pre osoby pravidelne prekračujúce hranice Slovenska od roku 2021

Podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2020 bola daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou aj fyzická osoba, ktorá sa na území SR obvykle zdržiavala len na účely štúdia alebo liečenia alebo ktorá hranice do SR prekračovala denne alebo v dohodnutých časových obdobiach len na účely výkonu závislej činnosti, ktorej zdroj bol na území SR.

Úpravou v ust. § 2 písm. e) sa výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice SR za účelom výkonu závislej činnosti v SR vypustila. Po novom sa pri osobách, ktoré pravidelne prichádzajú na Slovensko kvôli výkonu závislej práce budú používať rozhraničovacie kritéria konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. To znamená, že daňová rezidencia týchto fyzických osôb sa bude určovať podľa rozhraničovacích kritérií v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

Letný a vianočný plat

Novela zákona o dani z príjmov ruší od 1.1.2021 oslobodenie peňažného príjmu, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu podľa Zákonníka práce pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (letný plat) a vianočných sviatkov (vianočný plat). Ust. § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona sa vypúšťajú.Poslednýkrát sa použije oslobodenie od dane pri poskytnutí peňažného príjmu pri príležitosti vianočných sviatkov, ktoré zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi najneskôr 31.12.2020. Nakoľko sa letný a vianočný plán vyplatený podľa Zákonníka práce bude od 1.1.2021 považovať za zdaniteľný príjem, na mzdovom liste sa už nebude uvádzať suma letného a vianočného platu, ktorá je oslobodená od dane. Uvedené vyplýva z ust. § 39 ods. 2 písm. f) , kde sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod. Letný a vianočný plat nebude podliehať aj odvodom na zdravotné a sociálne poistenie (pre stratu jeho "oslobodenia od dane").

Daňová úľava na kúpeľnú starostlivosť
S účinnosťou od 1.1.2021 sa ruší nezdaniteľná časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť. Poslednýkrát si ju bude môcť daňovník uplatniť za zdaňovacie obdobie 2020. V súlade s prechodným ustanovením § 52zzi ods. 17 zákona: "Ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020." To znamená, že na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť možno použiť aj úhradu za kúpeľnú starostlivosť zaplatenú v roku 2020, ktorá bude realizovaná na prelome rokov 2020/2021, ak aspoň 1 deň tejto kúpeľnej starostlivosti bude poskytnutý v roku 2020.

Daňový bonus na dieťa

S účinnosťou od 1.7.2021 sa upravuje daňový bonus na dieťa, ktorý má fungovať ako alternatíva voči obedom zadarmo. Suma daňového bonusu bude naďalej naviazaná na životné minimum, a jeho výška bude závisieť od veku dieťaťa.Od 1.1.2021 do 30.6.2021 budeme rozlišovať dve sumy daňového bonusu. Deti od 6 do 25 rokov veku budú mať nárok na základnú sumu daňového bonusu, t.j. 23,22 € a deti do 6 rokov veku budú mať nárok na dvojnásobný daňový bonus, t.j. 46,44 €. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku.


Od 1.7.2021 do 30.12.2021 budeme rozlišovať tri sumy daňového bonusu. Deti od 15 do 25 rokov veku budú mať nárok na základnú sumu daňového bonusu, t.j. 23,22 €, deti od 6 do 15 rokov budú mať nárok na daňový bonus vo výške 1,7-násobku základného daňového bonusu, t.j. 39,47 € (od 1.1.2022 vo výške 1,8-násobku základného daňového bonusu). Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť daňový bonus vo výške 1,7-násobku (od 1.1.2022 vo výške 1,8-násobku) základného daňového bonusu za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov. Deti do 6 rokov budú mať nárok na dvojnásobný daňový bonus, t.j. 46,44 € a naďalej bude platiť, že poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Uvedené vyplýva z ust. § 33 ods. 1 a § 52zzj novely zákona o dani z príjmov: "Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:
a) 22,17 eura mesačne alebo
b) dvojnásobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku alebo
c) 1,85 násobok sumy podľa písmena a) mesačne (podľa prechodného ust. § 52zzj v období od 1.7.2021 do 31.12.2021 sa uplatní 1,7-násobok), ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku), a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku."

Postup pri ukončení platnosti vyhlásenia na zdanenie príjmov

V súlade s ust. § 36 ods. 1 sa na konci pripája veta: „Ak zamestnanec skončí zamestnanie, na daňový bonus a nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom skončil zamestnanie, ak vo vyhlásení podľa odseku 6 zamestnanec neuvedie inak.“ Aby v praxi nedochádzalo k duplicitnému uplatňovaniu daňových zvýhodnení, s účinnosťou od 1.1.2021 sa ustanovuje, dokedy môže zamestnávateľ zamestnancovi uplatňovať nárok na nezdaniteľnú časť základu dane a nárok na daňový bonus, ak dôjde k skončeniu pracovnoprávneho vzťahu. Ak zamestnanec skončí zamestnanie, na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a na daňový bonus prihliadne zamestnávateľ poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom skončil zamestnanie, ak vo vyhlásení zamestnanec neuvedie inak. To znamená, že ak zamestnanec ukončí pracovnoprávny vzťah u zamestnávateľa, u ktorého mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov, nebude musieť ukončovať platnosť tohto vyhlásenia; toto vyhlásenie sa po skončení zamestnania "zneplatní" automaticky. Zmenu na vyhlásení vyznačí zamestnanec len v prípade, ak by trval na jeho platnosti aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu. Tlačivo sa pre zdaňovacie obdobie roku 2021 nemení.

Postup pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania

Po uplynutí zdaňovacieho obdobia môže zamestnanec požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2020 mohol o vykonanie ročného zúčtovania zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného v roku, za ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie, uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (mal podpísané vyhlásenie na zdaňovanie príjmov). Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov (postupne po sebe alebo aj súčasne v jednom čase) a u žiadneho z nich vyhlásenie podpísané nemal, tak mohol o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z nich. S účinnosťou od 1.1.2021 môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, a ktorý mu vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa ročné zúčtovanie má vykonať. Uvedené vyplýva z ust. § 38 ods. 1 prvej vete, kde sa slová „posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus“ nahrádzajú slovami „ktoréhokoľvek z týchto zamestnávateľov“.
Tlačivo sa pre vykonanie ročného zúčtovnania za rok 2020 mení.


Povinnosti zamestnávateľa - viesť identifikačné číslo na daňové účely

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný viesť pre zamestnancov mzdové listy s výnimkou zamestnancov, ktorí poberajú len nepeňažné príjmy uvedené v § 5 ods. 3 zákona o dani z príjmov a výplatné listiny vrátane ich rekapitulácie za každý kalendárny mesiac aj za celé zdaňovacie obdobie. Mzdový list musí na daňové účely obsahovať zákonom predpísané náležitosti, ku ktorým od 1.1.2021 pribúda u daňovníka s trvalým pobytom v členskom štáte Európskej únie identifikačné číslo na daňové účely, ak mu bolo pridelené.

Tento nový údaj bude potrebné uvádzať na tlačive "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky."

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň obsahuje označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, číslo telefónu, ak ide o vyhlásenie predkladané daňovníkom fyzickou osobou. Z dôvodu zníženia administratívnej náročnosti sa v tlačive vyhlásenia zrušila povinnosť uvádzať číslo telefónu. Uvedenie telefónneho čísla zostane na báze dobrovoľnosti, tak ako je to v prípade daňového priznania. V súčasnosti, ak daňovník podá vyhlásenie na samostatnom tlačive a neuvedie tento údaj, správca dane ho vyzve na doplnenie.

V rámci poskytnutia asignovanej dane bude možné darovať aj nepeňažný dar od roku 2021


U právnickej osoby dochádza v súvislosti s poskytnutím asignovanej dane vo výške 2 % k rozšíreniu možnosti poskytnutia nielen finančného daru, ale aj nepeňažného daru, resp. ku kombinácii peňažného a nepeňažného daru. V prípade, ak by daňovník poskytol nepeňažný dar tento sa pre účely asignácie dane ocení cenou bežne používanou v mieste a čase plnenia a to podľa druhu, kvality, prípadne miera opotrebenia predmetného plnenia v nadväznosti na § 2 písm. c) tohto zákona.


Daňové tlačivá, ktorých vzory predpisuje FR SR nájdete TU


Daňové tlačivá, ktorých vzory predpisuje MF SR zatiaľ ešte nie sú vydané.


OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Riešenie témy "Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu