Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Pravidlá pri výpočte daňového bonusu na dieťa

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Pravidlá pri výpočte daňového bonusu na dieťa

Autor Iveta Matlovičová   10.12.22
Dňa 24.5.2022 bol schválený zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a v rámci článku II. aj novela zákona o dani z príjmov a dňa 6.12.2022 bola schválená ďalšia novela zákona o dani z príjmov; obe novely zaviedli úpravy vo výpočte daňového bonusu na vyživované dieťa:

1. suma daňového bonusu sa už nebude valorizovať pri zmene životného minima; daňový bonus sa podľa pôvodnej právnej úpravy vždy zvyšoval k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia a to rovnakým koeficientom, ako sa zvyšovala suma životného minima k 1. júlu predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia (tento postup sa po prvýkrát použil za zdaňovacie obdobie 2015); Podľa prechodného ustanovenia § 52zzo ZDP účinného od 1.1.2023 sa valorizácia sumy daňového bonusu ruší, t.j. prvýkrát k 1.1.2023 sa už suma daňového bonusu z dôvodu zmeny životného minima valorizovať nebude.
2. suma daňového bonusu je stanovená pevnou sumou v zákone o dani z príjmov a to podľa veku dieťaťa
3. zaviedlo sa obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane v závislosti od počtu detí
4. ak sa u daňovníka v priebehu kalendárneho roka zmení počet detí, na ktoré sa uplatňuje daňový bonus, daňový bonus sa vypočíta v pomernej výške zodpovedajúcej počtu mesiacov, v ktorých daňovník vyživoval príslušný počet detí, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, napr. ak si rodič uplatňoval za mesiace január až máj 2023 daňový bonus na 1 dieťa a za jún až december 2023 na 2 deti, maximálna možná suma daňového bonusu sa určí nasledovne: (5/12 z 20 % zo základu dane za rok 2023) + (7/12 z 27 % zo základu dane za rok 2023); prvýkrát sa bude takto postupovať užpri podávaní daňového priznania za rok 2022, ako aj pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2022
5. zamestnanec nestráca nárok na daňový bonus, ktorý bol v priebehu zdaňovacieho obdobia priznaný vo vyššej sume než mu vznikne pri prepočítaní po skončení zdaňovacieho obdobia v ročnom zúčtovaní alebo v rámci podania daňového priznania.

Obmedzenie sumy daňového bonusu do zákonom stanovenej výšky základu dane

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, podľa § 35 ods. 5 ZDP prvej vety zníži zamestnancovi, ktorý u neho podal vyhlásenie na priznanie daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 ZDP, preddavok na daň o sumu priznaného daňového bonusu v ustanovenej výške, ktorá nesmie presiahnuť percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo závislej činnosti podľa § 33 ods. 6 ZDP za príslušný kalendárny mesiac. Daňový bonus je tak počnúc 1.7.2022 mesačne najviac:
· 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
· 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
· 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
· 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
· 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
· 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Osobitný postup pri výpočte sumy daňového bonusu u zamestnanca za rok 2022

Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace január 2022 až jún 2022 sa uplatňuje postup v zmysle legislatívy platnej do 30.6.2022, t. z. nárok na daňový bonus vzniká daňovníkovi, ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých mesiacoch a zamestnávateľ mu priznal nárok na daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus v mesiacoch január až jún 2022 a to ani vtedy, ak úhrnná suma zdaniteľných príjmov podľa § 5 ZDP nedosiahne sumu 6-násobku minimálnej mzdy za celé zdaňovacie obdobie.

Pri výpočte sumy daňového bonusu za mesiace júl 2022 až december 2022 postupuje zamestnávateľ podľa § 52zzn ods. 1 a 2 ZDP a podľa § 35 ods. 5 prvej vety ZDP. To znamená, že zamestnávateľ vypočíta daňový bonus za kalendárne mesiace júl 2022 až december 2022 podľa právnej úpravy platnej do 30.6.2022 (výpočet bonusu "po starom") a súčasne podľa novej právnej úpravy platnej od 1.7.2022 (výpočet bonusu "po novom"). Daňový bonus prizná v takej výške, ktorá je pre zamestnanca výhodnejšia (duálny režim sa uplatní len za II. polrok 2022).

Pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2022 sa postupuje aj podľa § 52zzn ods. 9 ZDP, podľa ktorého: "Daňovník, ktorý začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti počnúc 1. júlom 2022, môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky celého ustanoveného percenta celého (nie polovičného) čiastkového základu dane." To znamená, že zamestnanec po skončení zdaňovacieho obdobia si (v rámci podaného daňového priznania alebo v rámci RZD) môže uplatniť daňový bonus najviac do výšky ustanoveného percenta:
-> z polovice čiastkového základu dane, ak závislú činnosť, z ktorej dosahoval zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP, vykonával aj pred 1.7.2022,
-> z (celého) čiastkového základu dane, ak závislú činnosť, z ktorej dosahoval zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP, začal vykonával počnúc 1.7.2022 (do 1.7.2022 nemal uzatvorený žiadne právny vzťah, na základe ktorého by vykonával závislú činnosť; nevykonával činnosť, z ktorej sa dosahujú zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP; nepoberal zdaniteľné príjmy podľa § 5 ZDP, a to ani zdaniteľné príjmy plynúce z predchádzajúceho právneho vzťahu, resp. zdaniteľné príjmy plynúce bez uzatvoreného právneho vzťahu)

Príklad č. 1: Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa "A" od 1.1.2022 do 31.3.2022, potom bol nezamestnaný a od 1.11.2022 do 31.12.2022 sa zamestnal u zamestnávateľa "B". Jeho celkový ročný zdaniteľný príjem bol 3 750 € a ročný základ dane 3 247,50 €. Daňovník si uplatňoval u zamestnávateľa mesačne daňový bonus na dve deti (vo veku 12 a 16 rokov). Zamestnanec požiadal zamestnávateľa "B" v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovanie o doplatenie bonusu za zvyšné mesiace roka, kedy nemal daňový bonus priznaný. Ako bude zamestnávateľ "B" postupovať? Príjem za mesiac január, február a marec 2022 bol vo výške 650 €, a za mesiac november a december vo výške 900 €.

Výpočet daňového bonusu počas I. polroka 2022 (za mesiac január až marec 2022):
DB na dieťa (12 rokov) => 43,60 € mesačne
DB na dieťa (16 rokov) => 23,57 € mesačne, spolu za 3 mesiace: (3 x 67,17) = 201,51 €.

Výpočet daňového bonusu počas II. polroka 2022 (za mesiac november a december 2022):
DB na dieťa (12 rokov) => 70 € mesačne
DB na dieťa (16 rokov) => 40 € mesačne
Za každý mesiac je nárok na DB na obe deti spolu 110 €, najviac však 27 % z mesačného ČZD = 27 % z779,40 = 210,44 €; DB bol priznaný za 2 mesiace: (2 x 110) = 220 €

Prepočet výšky daňového bonusu v ročnom zúčtovaní za rok 2022:
-
za 04-06/2022 zamestnancovi nárok na doplatenie DB podľa právnej úpravy platnej do 30.6.2022 nevzniká, pretože jeho ročný zdaniteľný príjem 3 750 € nebol vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 €); avšak daňový bonus priznaný za mesiace január až marec 2022 vo výške 201,51 € zostáva zamestnancovi zachovaný (ust. § 33 ods. 8 ZDP)
-
za 07-12/2022 zamestnancovi nárok na DB "po starom" nevzniká, nakoľko jeho ročný zdaniteľný príjem nie je vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 €); nárok na DB sa vypočíta len "po novom", t.j. nárok na DB podľa veku je na dve deti (12 rokov a 16 rokov) je 6 x [(1 dieťa x 70 €) + (1 dieťa x 40 €)], t.j. 660 €, najviac však 27 % z polovice ČZD, nakoľko zamestnanec vykonával zárobkovú činnosť aj pred 1.7.2022, t.j. ½ z ČZD vo výške 3 247,50 = 1 623,75 € a následne 27% z 1 623,75 = 438,42 €, a preto je nárok na bonus 438,42 € (pri výpočte sa uplatňuje postupné zaokrúhľovanie)

Záver:
Nárok na DB vypočítaný v RZD: 201,51 € (I. polrok) + 438,42 (II. polrok) = 639,93 €
DB vyplatený počas roka: 201,51 € (I. polrok) + 220 € (II. polrok) = 421,51 €
DoplatokDB vypočítaný v RZD: 639,93 - 421,51 = 218,42 €

Príklad č. 2: Ako by sa zmenila situácia v predošlom príklade, ak by si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dane požiadal o doplatenie daňového bonus aj na ďalšie (tretie dieťa), ktoré sa narodilo manželke v decembri 2022?

Prepočet výšky daňového bonusu v ročnom zúčtovaní za rok 2022:
- za 04-06/2022 zamestnancovi nárok na doplatenie DB podľa právnej úpravy platnej do 30.6.2022 nevzniká, pretože jeho ročný zdaniteľný príjem 3 750 € nebol vo výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (3 876 €); avšak daňový bonus priznaný za mesiace január až marec 2022 vo výške 201,51 € zostáva zamestnancovi zachovaný (ust. § 33 ods. 8 ZDP)
- z
a 07-11/2022 (na 2 vyživované deti vo veku 12 rokov a 16 rokov) je daňový bonus podľa veku 5 mesiacov x [(1 dieťa x 70 €) + (1 dieťa x 40 €)], t.j. 550 €, avšak najviac:
1./
½ z ČZD vo výške 3 247,50 = 1 623,75 €
2./ 27% z 1 623,75 = 438,41 €
3./ 438,41 : 6 mesiacov = 73,07 €
4./ 73,07 x 5 mesiacov = 365,35 € => Preto nárok na daňový bonus je 365,35
-
za 12/2022 (na 3 vyživované deti vo veku 12 rokov,16 rokov + narodené tretie dieťa) je daňový bonus podľa veku 1 mesiac x [(2 deti x 70 €) + (1 dieťa x 40 €)], t.j. 180 €, avšak najviac:
1./ ½ z ČZD vo výške 3 247,50 = 1 623,75 €
2./ 34 % z 1 623,75 = 552,08 €
3./ 552,08 : 6 mesiacov = 92,01 €
4./ 92,01 x 1 mesiac = 92,01 € => Preto nárok na daňový bonus je 92,01 €
Nárok na bonus za II. polrok spolu je (365,35 + 92,01) = 457,36 €

Záver:
Nárok na DB vypočítaný v RZD: 201,51 € (I. polrok) + 457,36 (II. polrok) = 658,87 €
DB vyplatený počas roka: 201,51 € (I. polrok) + 220 € (II. polrok) = 421,51 €
Doplatok DB vypočítaný v RZD: 658,87 - 421,51 = 237,36 €

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež