Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

Autor Iveta Matlovičová   28.04.23
Dňa 27.4.2023 (včera) vydalo FR SR usmernenie č. 14/2023, v ktorom určuje za zdaňovacie obdobie 2023 nový vzor tlačiva „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), za zdaňovacie obdobie [POT395v23]". Vzor tlačiva je uvedený v prílohe č. 1 usmernenia FR SR. Finančná správa pripravuje aj FDF/PDF verziu tohto tlačiva.

https://www.financnasprava.sk/sk/dan...-z-legislativy

Použitie pôvodného vzoru tlačiva "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch [ POT39_5v22/daňový bonus]" za zdaňovacie obdobie 2022, ktorého vzor FR SR určilo v usmernení č. 28/DZPaU/2022/I v decembri 2022, sa akceptuje aj po uverejnení tejto informácie, ak bolo vystavené zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, do 30.04.2023.

Potvrdenie platné do 30.4.2023: „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch [POT39_5v22/daňový bonus]"

Potvrdenie platné od 1.5.2023: "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch [POT395v23]"- prikladám v prílohe tohto príspevku

Pre úplnosť uvádzam, že podľa zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vystaviť a doručiť zamestnancovi „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch" za za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu. V potvrdení sú údaje o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi:

-> do 12. februára 2024 na žiadosť zamestnanca (nakoľko 10.2. pripadne na sobotu) ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o jeho vystavenie do 5. februára 2024; ide o zamestnancov, ktorí požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2023 iného zamestnávateľa (zamestnávateľ vydá potvrdenie len na základe žiadosti zamestnanca, pričom súčasná právna úprava formu žiadosti neupravuje)

-> do 11. marca 2024 bez žiadosti zamestnanca (nakoľko 10.3. pripadne na nedeľu), ak zamestnávateľ nebude tomuto zamestnancovi vykonávať ročné zúčtovanie, nakoľko zamestnanec nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (zamestnávateľ vydá potvrdenie o zdaniteľných príjmoch bez žiadosti zamestnanca).Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2023 [poučenie na vyplnenie potvrdenia]


Zamestnávateľ je povinný za obdobie, za ktoré vyplácal zamestnancovi zdaniteľnú mzdu, vystaviť a doručiť zamestnancovi v zákonnej lehote doklad o súhrnných údajoch uvedených na mzdovom liste, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, preddavkov na daň, dane a na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie. Ide o tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších príjmov podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“). Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie zamestnancovi aj v takom prípade, ak zamestnancovi v zdaňovacom období zdaniteľnú mzdu nevyplatil, ale poskytol mu len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 09 tohto potvrdenia.

Pre úplnosť uvádzame, že predmetné tlačivo sa po novele Zákonníka práce č. 63/2018 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2018 vystavuje až po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. po uplynutí príslušného kalendárneho roka, a nie po skončení pracovnoprávneho vzťahu (s výnimkou zamestnancov, ktorým zanikol pracovnoprávny vzťah z dôvodu úmrtia) a to v nasledovných lehotách:
-> do 10. marca príslušného kalendárneho roka, v ktorom sa podáva daňové priznanie (zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie bez žiadosti zamestnanca),
-> do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti, a to zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiadal do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Užitočná rada: Ak koniec lehoty pre vykonanie úkonu zamestnávateľa - vystvaviť potvrdenie, pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, podľa § 27 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Spôsob doručovania potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi potvrdenie v zákonnej lehote. Potvrdenie možno doručiť v listinnej (papierovej) podobe alebo od 1.1.2020 aj elektronicky; elektronická forma doručenia je však možná len v prípade, ak sa na takomto spôsobe doručovania zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú.
Spôsob preukazovania doručenia potvrdenia zákon o dani z príjmov neupravuje. Zamestnávateľ preto na kontrolné účely preukazuje doručenie, napr. podpisom zamestnanca na tlačive Vyhlásenie na zdanenie príjmov, potvrdenkou z pošty, príp. na základe interného zoznamu o prevzatí dokladu zamestnancom, resp. iným preukázateľným spôsobom.
V prípade, ak zamestnávateľ doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi osobne, osobné prevzatie od zamestnanca si zamestnávateľ nechá na kontrolné účely potvrdiť podpisom zamestnanca na tlačive Vyhlásenie na zdanenie príjmov v sekcii s názvom Miesto pre osobitné záznamy; ide o miesto, kde sa uvádzajú údaje o vydaných a doručených dokladoch. Druhá možnosť preukazovania doručenia tohto potvrdenia, ktorá sa aplikuje v praxi, je, že zamestnanec svojím podpisom potvrdí prevzatie priamo na kópii potvrdenia o zdaniteľných príjmoch; tento spôsob sa používa u tých zamestnancov, ktorí zamestnávateľovi vyhlásenie na zdanenie príjmov nedoručili. V prípade, že Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch doručil zamestnávateľ zamestnancovi poštou, zamestnávateľ priloží doručenku o prevzatí, príp. iný doklad z pošty k tlačivu Vyhlásenie na zdanenie príjmov, alebo do osobného spisu zamestnanca.
Po vzájomnej dohode zamestnávateľa so zamestnancom môže zamestnávateľ vystaviť a doručiť "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch aj elektronickou formou; pri tejto forme doručenia má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov (napr. šifrovaním). V platnosti však stále zostáva primárna možnosť doručenia dokumentov v listinnej podobe, nakoľko potvrdenie môže zamestnávateľ doručiť elektronicky len v tom prípade, ak sa na takomto spôsobe doručovania dohodne priamo so zamestnancom. Pri doručovaní dokladu elektronickými prostriedkami musia byť splnené aj ďalšie zákonné podmienky, ktoré sú nasledovné:
· doklad musí obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa,
· doklad nemožno dodatočne meniť ani upravovať,
· vyžaduje sa potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré musí v súlade so zákonom o dani z príjmov obsahovať informáciu o dátume a čase elektronického doručenia dokumentu, a označenie elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Opravné potvrdenie

Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec zistil, že potvrdenie o zdaniteľných príjmoch obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vystaví opravné potvrdenie. Lehota na jeho vystavenie je do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo zistené, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje alebo do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil. O skutočnosti, že ide o opravné potvrdenie, vyznačí zamestnávateľ krížikom na položke v právnom hornom rohu potvrdenia.
Ak zamestnávateľ potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi v zákonom ustanovenej lehote nevystaví a nedoručí, správca dane uloží zamestnávateľovi pokutu (uvedený postup platí od 1.1.2014). Pokuta je vo výške 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Obdobný sankčný postih sa uplatní aj v prípade, ak zamestnávateľ zamestnancovi nevystaví a nedoručí doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, príp. jeho 2. stranu, ktorá sa vystavuje len na žiadosť zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorým nebolo vyššie uvedené potvrdenia vystavené a doručené.
Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa nevystavuje len tým zamestnancom, na žiadosť ktorých vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie preddavkov na daň [vypustenie § 39 ods. 5 písm. b) v novele 463/2013 v znení účinnom od 1.1.2014]. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch sa skladá z troch oddielov: údaje o daňovníkovi, údaje o zamestnávateľovi a údaje o zdaniteľných príjmoch a ďalšie údaje.

I. Údaje o daňovníkovi
V prvom oddiele sa uvedie priezvisko a meno zamestnanca, rodné číslo (ak ide o daňovníka, ktorému rodné číslo nebolo vydané na území SR, uvedie sa dátum narodenia), titul (pred menom), titul (za menom) a adresa trvalého pobytu. Od 1.1.2016 sa vyplňuje aj položka "Zamestnanec je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa zákona a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia". Ak sa zamestnanec považuje za daňového rezidenta SR, táto položka sa v potvrdení krížikom nevyznačuje!
Za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (používa sa aj pojem „daňový rezident SR“) sa považuje fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko (ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie) alebo sa na Slovensku zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu. Za daňových rezidentov SR sa nepovažujú osoby zdržiavajúce sa na Slovensku len za účelom štúdia alebo liečenia a osoby, ktoré prekračujú hranice Slovenska denne (napr. z dôvodu, že na Slovensku majú zamestnanie).

II. Údaje o zdaniteľných príjmoch a ďalšie údaje
V druhom oddiele je zamestnávateľ povinný uviesť údaje, ktoré sú rozhodujúce na výpočet zdaniteľnej mzdy, na priznanie daňového bonusu na dieťa a na výpočet ročnej daňovej povinnosti za príslušné zdaňovacie obdobie. Údaje zamestnávateľ uvádza od potvrdenia podľa predtlače do riadkov 01 až 13 nasledovne:

Riadok 01
Uvedie sa úhrn zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov (v peňažnej i nepeňažnej forme) zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok, ktoré boli v priebehu príslušného kalendárneho roka zdaňované preddavkami na daň. Do úhrnu príjmov sa uvedú aj nepeňažné príjmy podľa § 5 zákona, z ktorých nebolo možné v zdaňovacom období zraziť preddavok na daň [§ 35 ods. 3 písm. a) zákona]. Príjmy, ktorých bola vybraná daň zrážkou sa do riadku 01 neuvádzajú.
Ide o zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, ktoré boli skutočne vyplatené najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, t.j. do 31.1.2024, ak sa týkali predchádzajúceho kalendárneho roka, alebo ide o doplatky zdaniteľných príjmov za predchádzajúce kalendárne roky. Do tejto položky sa započítavajú napríklad:
· zdaniteľné príjmy, ktoré mal zamestnanec vyplatené v pracovnoprávnom vzťahu, t.j. príjmy na základe pracovnej zmluvy vrátane nepeňažných príjmov, napr. príjem v súvislosti s používaním služobného vozidla na súkromné účely, príjmy vyplatené z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohoda podľa ZP“), ale aj rôzne druhy príspevkov a plnení vyplatených v súvislosti s výkonom závislej činnosti, napr. príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, príspevok na účelové sporenie a životné poistenie, ktorý poskytoval zamestnávateľ zamestnancom, podiely na zisku vyplatené zamestnancom z účtovného obdobia roku 2017 a neskôr,
· zdaniteľné odmeny za výkon funkcie konateľa, spoločníka, člena družstva, ak ide o príjem zo závislej činnosti,
· zdaniteľné odmeny za výkon funkcie člena predstavenstva, dozornej rady, správnej rady, ak ide o príjem zo závislej činnosti,
· príjmy plynúce na základe zmlúv uzatvorených podľa Občianskeho zákonníka (napr. nepomenované zmluvy, príkazné zmluvy, zmluvy o dielo), ak ide o príjem zo závislej činnosti.

Do riadku 01 sa uvádzajú aj:
· zdaniteľné príjmy, z ktorých z dôvodu uplatnenia daňovej úľavy na daňovníka vo výške jednej dvanástiny ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo uplatnenia nároku na daňový bonus, nebol zrazený žiaden preddavok na daň,
· nepeňažný príjem, ktorý bol zamestnancovi vyplatený v priebehu roka a ktorý mal byť zdanený preddavkovým spôsobom, avšak zdanený nebol, nakoľko zamestnanec nemal vyplatený peňažný príjem [resp. peňažný príjem vyplatený bol, ale nie v takej (dostatočnej) výške, aby mohol byť preddavok na daň vybraný].

Pozor, príjmy zo závislej činnosti za príslušný kalendárny rok, ktoré boli do 31.1.2024 len zúčtované, a neboli vyplatené, sa do riadku 01 neuvádzajú. Uvedú sa do potvrdenia za ten rok, v ktorom budú skutočne zamestnancovi aj vyplatené. Do riadku 01 sa ďalej neuvádzajú:
· príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, napr. hodnota stravy, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancom (nepeňažný príjem) a je od dane oslobodená, náhrada príjmu pri DPN zamestnanca, podiely na zisku z účtovného obdobia rokov 2011 až 2016 vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní,
· príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, napr. cestovné náhrady poskytované v zákonnej výške, hodnota pracovných prostriedkov, úvery a pôžičky,
· príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, napr. preplatok na poistnom vrátený zdravotnou poisťovňou priamo daňovníkovi [podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona], náhrada za stratu na zárobku [tzv. svedočné podľa [podľa § 43 ods. 3 písm. k) zákona], ak sa na účely jej výpočtu vychádzalo z hrubého priemerného mesačného zárobku zamestnanca, podiely na zisku vyplatené obchodnou spoločnosťou alebo družstvom členom štatutárnym a dozorných orgánov týchto právnických osôb z účtovného obdobia do roku 2003, príp. z účtovného obdobia od 1.1.2017 a neskôr [podľa § 43 ods. 3 písm. r) zákona],
· príjmy vybraných ústavných činiteľov, z ktorých bola vybraná zrážková daň osobitnou sadzbou dane (5%).

Riadok 01a
Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancovi plynuli z dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (príjmy plynúce zamestnancovi na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o pracovnej činnosti, dohody o pracovnej činnosti na sezónne práce alebo dohody o vykonaní práce), pričom tieto príjmy sú zahrnuté aj v úhrne príjmov na riadku 01. Uvedie sa aj ten úhrn príjmov plynúci z dohody o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru, na ktorú si zamestnanec (dohodár) uplatňoval odvodové zvýhodnenie (najviac do výšky 200 €) a z odmeny neplatil odvody na povinné dôchodkové poistenie.

Riadok 01b
Uvedie sa úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, pri ktorých sa postupuje podľa § 45 zákona, a zamestnancovi plynuli od zamestnávateľa, ktorý potvrdenie vystavuje. Riadok sa vypĺňa len u daňového rezidenta SR, nakoľko zamedzenie dvojitého zdanenia (§ 45 zákona) sa vzťahuje len na rezidenta SR (osoba s trvalým pobytom, resp. bydliskom na území SR). Riadok 01b sa u daňového nerezidenta SR (daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou) nevyplňuje.
Tieto príjmy sú zahrnuté aj v úhrne príjmov na riadku 01. V praxi ide príjmy, ktoré vyplatil zamestnávateľ zamestnancovi za prácu vykonanú v zahraničí. Vysporiadanie daňovej povinnosti z týchto príjmov zamestnanec vykonáva prostredníctvom podania daňového priznania (použije metódu vyňatia alebo metódu zápočtu). Údaje na tomto riadku vyplňuje spravidla ten zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnancov na práce v zahraničí, kde sú im aj príjmy zdaňované.

Riadok 02
Uvedie sa úhrn preddavkov na verejné zdravotné poistenie, úhrn poistného na sociálne poistenie, príp. poistného na sociálne zabezpečenie (policajtov a vojakov) a na starobné dôchodkové sporenie, ktoré bolo zrazené z príjmov uvedených na riadku 01. Uvedie sa aj nedoplatok poistného, ktorý vyplynul z ročného zúčtovania poistného na zdravotné poistenie, ktorý zúčtoval zamestnancovi zamestnávateľ. Z úhrnnej sumy poistného sa osobitne uvedie na riadku:
· 02a - úhrn poistného na sociálne poistenie (sociálne zabezpečenie),
· 02b - úhrn preddavkov na poistné na zdravotné poistenie,
· 02c - úhrn poistného na sociálne a zdravotné poistenie, ktoré sa viaže k príjmom uvedených na r. 01b; uvedie sa zákonné poistné zrazené z príjmu zo závislej činnosti zdaneného v zahraničí bez ohľadu na skutočnosť, či bolo zákonné poistné odvedené v zahraničí alebo na Slovensku.

Riadok 03
Uvedie sa čiastkový základ z príjmov zo závislej činnosti, t. j. rozdiel sumy uvedenej na riadku 01 (úhrn zúčtovaných a skutočne vyplatených príjmov) a na riadku 02 (poistné a príspevky celkom).

Riadok 04
Uvedie sa úhrn zrazených preddavkov na daň, ktoré boli vypočítané zo zdaniteľných príjmov zamestnanca uvedených v riadku 01. Ide o úhrn preddavkov na daň pred (uplatnením) znížením o sumu daňového bonusu na dieťa. Ak si zamestnanec nárok na daňový bonus neuplatňoval, zrazené preddavky na daň sa uvedú v skutočnej výške. Suma zrazených preddavkov na daň sa uvádza na potvrdení bez ohľadu na to, či ich zamestnávateľ aj skutočne odviedol na účet príslušného správcu dane.

Riadok 05
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona. Ide o nepeňažné plnenie formou produktov vlastnej výroby poskytnuté od zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba (zvýhodnený predaj vlastných produktov, resp. poskytnutie vlastných produktov zadarmo), ktoré je podľa § 5 ods. 7 písm. k) zákona oslobodené najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak takto vymedzené nepeňažné plnenie presiahne 200 € ročne, do základu dane sa zahrnie len plnenie nad takto ustanovenú sumu. V praxi ide o poskytnutie nepeňažného plnenia vo forme produktov v poľnohospodárskej prvovýrobe, napr. zemiaky, obilie, mlieko, príp. výrobky z nich; uplatňuje sa v praxi najčastejšie u zamestnávateľa, ktorým je družstvo, SHR alebo spoločnosť s predmetom činnosti poľnohospodárska výroba. Oslobodenie od dane sa uplatní už pri mesačnom preddavkovom zdanení príjmu u každého zamestnávateľa osobitne, pričom toto nepeňažné plnenie môže byť oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby najviac v úhrnnej výške 200 € ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak bude nepeňažné plnenie poskytnuté počas zdaňovacieho obdobia od viacerých zamestnávateľov v úhrnnej výške viac ako 200 €, rozdiel (suma nad 200 €) sa dodaní po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania.

Riadok 06
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona. Ide o príjem zamestnanca, ktorý predstavuje sociálnu výpomoc vyplatenú zamestnancovi zamestnávateľom zo sociálneho fondu v úhrnnej výške najviac 2 000 € z dôvodu úmrtia blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca, z dôvodu odstraňovania alebo zmiernenia následkov živelných udalostí alebo z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí prevažnú časť zdaňovacieho obdobia. Tento druh príjmu podľa § 5 ods. 7 písm. l) zákona oslobodený od dane, ak je poskytnutý zo zákonom vyššie určených dôvodov a najviac v úhrnnej výške 2 000 € za zdaňovacie obdobie a len od jedného zamestnávateľa. Oslobodenie od dane sa uplatní už pri mesačnom preddavkovom zdanení príjmu, a ak bude sociálna výpomoc poskytnutá počas zdaňovacieho obdobia od viacerých zamestnávateľov, rozdiel (tzv. "dodanenie") sa vysporiada po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania.

Riadok 07
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. Ide o príspevok na rekreáciu, ktorý bol poskytnutý zamestnancovi zamestnávateľom podľa § 152a Zákonníka práce (ďalej len "ZP") v zdaňovacom období, za ktoré sa potvrdenie vystavuje. Príspevok na rekreáciu poskytne zamestnávateľ podľa § 152a ZP v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok. Povinnosť poskytovať príspevok na rekreáciu sa vzťahuje len na toho zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov a príspevok poskytne len tomu zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá u zamestnávateľa nepretržite najmenej 24 mesiacov. Príspevok na rekreáciu môže (nie je povinný) za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu poskytnúť zamestnancovi aj zamestnávateľ, ktorý zamestnáva menej ako 50 zamestnancov. Splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu sa posudzuje ku dňu začatia rekreácie, pričom zamestnanec je povinný preukázať zamestnávateľovi oprávnené výdavky najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie (ide o predloženie účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť označenie zamestnanca). Až po predložení dokladov, ktorými zamestnanec preukazuje splnenie podmienok, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi rekreačný príspevok.
Nárok na rekreačný príspevok si zamestnanec môže uplatniť každý kalendárny rok (na daňové účely ide o zdaňovacie obdobie), ale len u jedného zamestnávateľa. Ak zamestnanec požiada o príspevok za príslušný kalendárny rok u viacerých zamestnávateľov, rozdiel sa vysporiada po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania.
Na riadku 07 možno uviesť rekreačný príspevok najviac vo výške 275 € za príslušný kalendárny rok a rekreačný príspevok najviac vo výške 275 € za predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že na napr. potvrdení za rok 2023 sa na riadku 07 uvedie príspevok na rekreáciu, ktorý zamestnávateľ poskytol zamestnancovi v roku 2023, pričom môže ísť o rekreáciu, ktorá:
· začala a aj skončila v roku 2023 (rekreácia v zdaňovacom období, za ktorý zamestnávateľ vystavuje potvrdenie)
· začala v roku 2022 a skončila v roku 2023, a ktorá sa (na žiadosť zamestnanca) považuje za rekreáciu za rok 2022, a teda aj rekreačný príspevok na ňu poskytnutý sa považuje za príspevok poskytnutý za zdaňovacie roku 2022
· ktorá začala a aj skončila v roku 2022, ale zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi príspevok na rekreáciu až v roku 2023 (napr. z dôvodu, že zamestnanec oneskorene predložil doklady za účelom vyplatenia rekreačného príspevku).

Riadok 07a
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona. Uvedie sa rekreačný príspevok, ktorý sa považuje za príspevok predchádzajúceho kalendárneho roka (zdaňovacie obdobie roku 2022), pričom táto suma je zahrnutá aj na riadku 07. Podľa § 152a ods. 6 ZP ak nebol príspevok na rekreáciu poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, na žiadosť zamestnanca sa príspevok na rekreáciu, ktorá začala v jednom kalendárnom roku a nepretržite trvá v nasledujúcom kalendárnom roku, bude považovať za príspevok na rekreáciu za kalendárny rok, v ktorom rekreácia začala.

Riadok 08
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona, konkrétne ide o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, ktorá poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi podľa § 152b ZP v zdaňovacom období, najviac však v sume 275 € za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca.
Podmienky na vyplatenie príspevku na športovú činnosť sú obdobné ako pri poskytovaní rekreačného príspevku; napríklad zamestnávateľ môže príspevok poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Rozdiel je v tom, že ide o dobrovoľný inštitút. Zamestnanec môže za kalendárny rok požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa len u jedného zamestnávateľa. Ak zamestnanec požiada o príspevok za príslušný kalendárny rok u viacerých zamestnávateľov, rozdiel sa vysporiada po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania

Riadok 09
Uvedie sa príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona. Ide o nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v úhrnnej sume najviac 500 € za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov, ak tento zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Podmienkou na uplatnenie oslobodenia od dane je, že zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako daňové výdavky (náklady) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Oslobodenie od dane sa uplatní už pri mesačnom preddavkovom zdanení príjmu u každého zamestnávateľa osobitne, pričom toto nepeňažné plnenie môže byť oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby najviac v úhrnnej výške 500 € ročne od všetkých zamestnávateľov. Ak bude nepeňažné plnenie poskytnuté počas zdaňovacieho obdobia od viacerých zamestnávateľov v úhrnnej výške viac ako 500 €, rozdiel (suma nad 500 €) sa dodaní po skončení zdaňovacieho obdobia v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania.
Finančné riaditeľstvo SR k aplikácii § 5 ods. 7 písm. o) zákona vydalo metodické usmernenie č. 14/DZPaU/2022/MU, v zmysle ktorého nepeňažné plnenie možno oslobodiť od dane, ak zamestnávateľ:
· v zdaňovacom období, v ktorom zamestnávateľ poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie, v tomto zdaňovacom období aj vznikli súvisiace výdavky s týmto nepeňažným plnením,
· vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky (náklady) s týmto nepeňažným plnením sú daňovými výdavkamina dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu,
· vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a súvisiace výdavky s týmto nepeňažným plnením zamestnávateľ v zdaňovacom období, v ktorom poskytne nepeňažné plnenie zamestnancovi, vylúči z daňových výdavkov,
· ak by nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi bolo obstarané z prostriedkov sociálneho fondu vytvoreného v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia, zamestnávateľ môže na takéto nepeňažné plnenie uplatniť oslobodenie podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona len v prípade, ak v zdaňovacom období poskytnutia nepeňažného plnenia vylúči z daňových výdavkov tvorbu sociálneho fondu vo výške tohto nepeňažného plnenia,
· výdavky vynaložené zamestnávateľom vo vzťahu k zamestnancovi na tzv. zamestnanecké benefity možno zahrnúť do daňových výdavkov aj vtedy, ak presahujú limity stanovené osobitnými predpismi, ak takéto vyššie nároky predstavujú pre zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti a vyplývajú tieto benefity z kolektívnej zmluvy, z interného predpisu zamestnávateľa alebo z pracovnej, či z inej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a zamestnancom

Užitočná rada: Podľa usmernenia FR SR, ak je oslobodenie od dane špecificky upravené v inom ustanovení zákona [napr. príspevok na stravu je upravený v § 5 ods. 7 písm. b) zákona], na účely oslobodenia od dane sa uplatní toto špecifické ustanovenie, a nemožno uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona [a to ani na tú časť plnenia (napr. nepeňažná hodnota stravy, ktorá presahuje rámec oslobodeného plnenia vymedzeného v § 5 ods. 7 písm. b), t.j. v roku 2023 ide o príspevok na stravu nad hodnotu 3,74 € (55% z 6,80].

Príklad: Zamestnanec pracoval počas roka 2022 u dvoch zamestnávateľov. Obaja zamestnávatelia poskytli zamestnancovi počas roka nepeňažné plnenie oslobodené od dane: prvý zamestnávateľ poskytol 300 € a druhý zamestnávateľ 400 €. Ako postupovať pri zdanení príjmu, ak bolo nepeňažné plnenie poskytnuté od viacerých zamestnávateľov?
Keďže nepeňažné plnenie poskytnuté od dvoch zamestnávateľov v úhrne presiahlo sumu 500 € [300 + 400 > 500], zamestnávateľ, ktorý vykonával zamestnancovi RZD za rok 2022, mal zahrnúť do základu dane sumu nepeňažného plnenia vo výške 200 €, t.j. ktorá presiahla zákonom stanovený limit 500 €. Postup bude rovnaký aj pri spracovaní RZD za rok 2023.

Príklad: Môže zamestnávateľ od 1.1.2022 uplatniť oslobodenie od dane podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona na príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), ktorý poskytuje zamestnancovi podľa zákona č. 650/2004 Z.z. ?
Áno, zamestnávateľ môže, v prípade poskytnutia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu, uplatniť oslobodenie vyplývajúce z § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov. Podmienkou je, že výdavky vynaložené na príspevky na DDS, zamestnávateľ vylúči z daňových výdavkov [§ 19 ods. 3 písm. l) alebo 19 ods. 1 ZDP].

Riadok 10
Na tomto riadku sa uvedie suma uplatnenej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú zamestnávateľ v príslušnom zdaňovacom období prihliadol. Suma sa určí ako súčin mesačnej daňovej úľavy na daňovníka (pre rok 2023 vo výške 410,24 €) a počtu mesiacov jej skutočného uplatnenia [Poznámka: Na tomto riadku sa neuvádza počet mesiacov, počas ktorých zamestnanec mal podpísané tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov (na základe ktorého požiadal zamestnávateľa o uplatnenie mesačnej daňovej úľavy na daňovníka), ale počet mesiacov, kedy bola mesačná daňová úľava pri zdanení príjmu skutočne uplatnená]. Ak zamestnanec z určitého dôvodu (napr. celý mesiac čerpal neplatené voľno alebo bol práceneschopný) nemal vyplatený zdaniteľný príjem, tak čiastkový základ dane sa v skutočnosti o mesačnú sumu daňovej úľavy na daňovníka neznížil, napriek tomu, že tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov mal podpísané, a preto sa za tento mesiac na riadku 10 suma mesačnej daňovej úľavy na daňovníka neuvedie.

Príklad: Zamestnanec nastúpil do zamestnania dňa 1.1.2023, a súčasne do konca januára 2023 podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov, na základe ktorého si uplatnil nárok na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Ako postupovať pri zápise do potvrdenia za rok 2023, ak zamestnanec mal každý mesiac vyplatený zdaniteľný príjem, okrem mesiaca apríl, počas ktorého bol práceneschopný?
Na riadku 10 sa v potvrdení uvádza suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, na ktorú zamestnávateľ prihliadol v zdaňovacom období. Keďže za mesiac apríl nebola nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uplatnená, v potvrdení za rok 2023 zamestnávateľ uvedie sumu „uplatnenej“ nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka vo výške 11 mesiacov, t.j. 4 512,64 (11 x 410,24 €).

Riadok 11
Na riadku 11 sa uvádza úhrnná suma zamestnávateľom zrazených príspevkov na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt podľa zákona č. 129/2022 Z. z. (tieto príspevky bude možné uplatniť ako daňovú úľavu prvýkrát pri vysporiadaní daňovej povinnosti za rok 2023) a príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) podľa zákona č. 650/2004 Z. z., ktoré za zamestnanca odvádzal zamestnávateľ.
Pri výpočte úhrnu vyššie uvedených príspevkov platených zamestnávateľom sa postupuje v súlade s § 4 ods. 3 zákona, t.j. do úhrnu príspevkov sa za zdaniteľné obdobie, za ktoré sa potvrdenie o zdaniteľných príjmov vystavuje, započíta aj príspevok zrazený zamestnancovi v spracovaní výplat za mesiac december 2023 odvedený do konca januára 2024. V prípade príspevkov na DDS uvedie zamestnávateľ na tomto riadku príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie v takej výške, v akej ich skutočne zamestnancovi zrazil a odviedol do príslušnej DDS, t. j. vrátane príspevkov zaplatených na základe takej účastníckej zmluvy, ktorá zákonné podmienky na uplatnenie daňovej úľavy vo výške príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie nespĺňa [§ 39 ods. 2 písm. f) bod 8 zákona]. Zamestnávateľ na potvrdení o zdaniteľných príjmoch uvádza skutočnú výšku príspevkov na DDS, t.j. aj vyššiu ako je 180 €, pričom pri zápise údajov na potvrdení vychádza zamestnávateľ z údajov uvedených na mzdovom liste.

Poznámka: Zákon č. 129/2022 Z. z. zaviedol nový finančný produkt dôchodkového sporenia (PEPP - Pan-European Personal Pension Product), ktorý má zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt upravený nariadením EÚ č. 2019/1238, ktorý je pod dohľadom NBS, a ktorý má umožniť prenos dôchodkových úspor naprieč EÚ. Príspevky zamestnávateľa na tento dôchodkový produkt síce môžu byť daňovým uznaným výdavkom ako súčasť mzdy zamestnanca, ale príspevky nie sú oslobodené od odvodov na sociálne poistenie ako to je v prípade príspevkov na DDS. FR SR k uvedenej problematike vydalo Informáciu č. 10/DZPaU/2022/I.

Riadok 12
Uvedie sa číselné označenie kalendárnych mesiacov, ku ktorým sa viažu príjmy uvedené v riadkoch 01 sž 13. Napríklad "1 - 12" (zamestnanec mal vyplatené príjmy počas celého roka každý mesiac) alebo "6-7" (zamestnanec mal vyplatené príjmy len za mesiac jún a júl) alebo "1-4,6" (zamestnanec mal vyplatené príjmy za mesiac január, február, marec, apríl, jún). V prípade, že za príslušný mesiac boli príjmy len zúčtované, a nie vyplatené (napr. z dôvodu platobnej neschopnosti zamestnávateľa), tento mesiac sa na tomto riadku neuvedie.


Príklad: Zamestnancovi bolo vystavené potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Zamestnanec pracoval u zamestnávateľa celý rok. Avšak v termíne od 11.01. do 24.03. bol dočasne práceneschopný. Na predmetnom potvrdení zo závislej činnosti je v riadku 12, kde je uvedené číselné označenie mesiacov, za ktoré boli príjmy zúčtované a vyplatené uvádza mzdový program mesiace: 1, 3-12 (2 vynechalo). Je to správne alebo má byť na potvrdení uvedené číselné označenie mesiacov 1-12?
Na riadku 12 sa uvádzajú mesiace, za ktoré bol zdaniteľný príjem z riadku 01 zúčtovaný a vyplatený. V tomto prípade zamestnanec bol celý február dočasne práceneschopný, t.j. zamestnávateľ mu zdaniteľný príjem za tento mesiac vôbec nevyplatil; a práve z tohto je mesiac február na tomto riadku vynechaný. Tzn., že potvrdenie je vyplnené správne.

Riadok 13
V tabuľke sa uvádzajú údaje za každé vyživované dieťa, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi priznal a vyplatil daňový bonus (§ 33 zákona). Uvedie sa priezvisko, meno, rodné číslo (dátum narodenia, ak dieťa nemá rodné číslo) vyživovaného dieťaťa (detí), žijúceho so zamestnancom v domácnosti, na ktoré si zamestnanec uplatňoval daňový bonus a označenie mesiacov, za ktoré zamestnávateľ zamestnancovi priznal a vyplatil daňový bonus.
Zamestnávateľ pod údajmi o deťoch vyznačí krížik, ak zamestnanec uplatňuje daňový bonus na viac ako 4 deti a v rovnakom členení ako je uvedené na r. 13, uvedie ostatné vyživované deti v IV. oddiele s názvom "Miesto na osobitné záznamy". Na r. 13 sa uvádza aj úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonusu za všetky vyživované deti za zdaňovacie obdobie a úhrnná suma priznaného a vyplateného daňového bonus za všetky vyživované deti za príslušný kalendárny mesiac.

Užitočná rada: S účinnosťou od 1.7.2022 bola zrušená podmienka na priznanie daňového bonusu, ktorou bolo dosiahnutie zárobku najmenej vo výške 6-násobku sumy minimálnej mzdy. Nové podmienky pre priznanie daňového bonusu sú nasledovné:
1./ daňovník musí dosiahnuť kladné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom zákon už neurčuje ich výšku
2./ daňovník musí dosiahnuť kladný základ dane zo zdaniteľných príjmov, od výšky ktorého sa odvodzuje suma maximálneho daňového bonusu
3./ platí obmedzenie (limit) daňového bonusu v závislosti od veku dieťaťa, a zároveň v závislosti od základu dane (hrubý príjem - poistné) daňovníka, nakoľko daňový bonus možno priznať najviac do výšky ustanoveného %-ta základu dane [výška percentuálnej sadzby závisí od počtu vyživovaných detí daňovníka, na ktoré sú splnené podmienky na priznanie daňového bonusu (v zmysle metodického usmernenia FR SR č. 19/2022 sa do počtu vyživovaných detí pre správne určenie percentuálneho limitu započítajú iba tie deti, na ktoré vzniká nárok na daňový bonus, t.j. sú splnené podmienky na jeho uplatnenie)].
Po skončení zdaňovacieho obdobia možno uplatniť daňový bonus v rámci ročného zúčtovania preddavkov na daň alebo pri podaní daňového priznania, kde platí, že nárok na daňový bonus je tiež najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 5 zákona alebo do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona. Ročný daňový bonus je najviac:
· 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
· 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
· 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
· 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
· 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
· 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch.

Príklad:
Zamestnanec podpísal u zamestnávateľa tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov, na základe ktorého si uplatnil u zamestnávateľa nielen nárok na mesačnú daňovú úľavu na daňovníka, ale aj nárok na mesačný daňový bonus. Ako uvedie zamestnávateľ na potvrdení údaj o priznanom a vyplatenom daňovom bonuse, ak mal každý mesiac vyplatený zdaniteľný príjem, okrem mesiaca apríl, počas ktorého bol práceneschopný?
Na potvrdení uvedie zamestnávateľ len tú sumu daňového bonusu a číselne len tie mesiace, za ktoré zamestnancovi daňový bonus vyplatil, t.j. krížikom vyznačí mesiace „1-3,“5-12“. Z dôvodu nesplnenia zákonom stanovených podmienok daňový bonus za mesiac apríl zamestnancovi vyplatený nebol. Nárok na daňový bonus si za tento mesiac bude môcť „douplatniť“ až po ukončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka), napr. v rámci ročného zúčtovania dane.

III. Údaje o zamestnávateľovi
V treťom oddiele je zamestnávateľ povinný uviesť identifikačné údaje o spoločnosti, konkrétne daňové identifikačné číslo (DIČ), názov platiteľa dane (fyzická alebo právnická osoba), sídlo platiteľa dane, ďalej uvedie meno osoby, ktorá vypracovala potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (vrátane telefónneho kontaktu). Na záver sa pripojí podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa.

Príklad:

III. Údaje o zamestnávateľovi
V treťom oddiele je zamestnávateľ povinný uviesť identifikačné údaje o spoločnosti, konkrétne daňové identifikačné číslo (DIČ), názov platiteľa dane (fyzická alebo právnická osoba), sídlo platiteľa dane, ďalej uvedie meno osoby, ktorá vypracovala potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (vrátane telefónneho kontaktu). Na záver spripojí podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa.

Príklad: Je potrebné uvádzať na potvrdení o zdaniteľných príjmoch aj "pečiatku zamestnávateľa"? Podľa vyjadrenia FR SR ak potvrdenie o zdaniteľných príjmoch obsahuje všetky údaje rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie daňového bonusu, iný zamestnávateľ, ktorý bude vykonávať ročné zúčtovanie, resp. daňový úrad, je povinný potvrdenie prevziať aj keď na potvrdení, ktoré je zamestnávateľom podpísané, nie je pečiatka. Žiaden právny predpis - ani zákon o dani z príjmov - neukladá zamestnávateľovi (podnikateľovi, či obchodnej spoločnosti) mať v držbe pečiatku, príp. uvádzať jej odtlačok aj na potvrdení o príjme.
Pre úplnosť uvádzame, že v platnosti stále zostáva možnosť doručenia potvrdenia o zdaniteľných príjmoch v listinnej podobe. Elektronická forma je možná len po vzájomnej dohode so zamestnancom, pričom pri tejto forme doručenia má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov, a aby sa dokument nedal dodatočne meniť a upravovať. Podľa zákona o dani z príjmov doklad, ktorý bude doručený elektronickými prostriedkami, má obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa. Podpis zamestnávateľa je rozhodujúci tak na tlačive v listinnej podobe, ako aj na tlačive doručený elektronickými prostriedkami, nakoľko podpis osoby (verifikuje) potvrdzuje správnosť údajov uvedených na tlačive, ktoré sú rozhodujúce na výpočet ročnej daňovej povinnosti zamestnanca. Preto podpis osoby, ktorá uviedla údaje na tlačive a je zodpovedná za ich správnosť, by nemal na potvrdení chýbať.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf 2cc-POT395v23 v1.1.pdf (41.6 KB, 71 videní)

 • 2
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023

  Riešenie témy "Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch pre rok 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu