Zavrieť

Porady

Pravomoci spravcu bytov

Spravca opakovane na schodzi vlastnikov bytov predklada navrhy na hlasovanie, ktore vyhovuju jeho zaujmom a firmickam jeho kamosom. Uz som ho niekolkrat upozornil, ze pravo predkladat navrhy mozu len vlastnici bytov. Na poslednej schodzi po mojom upozorneni, posunul papier s navrhami na hlasovanie domovnikovi. Je moj nazor spravny, ze spravca nema ziadne prava nieco navrhovat ?
romana147 NIE ! ! ! ! / asi nemáte "domovníka"
Dell Tor Otazka nie je o domovnikoch
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

sito je offline (nepripojený) sito

sito
182ka.

§ 8b

(1)

Pri správe domu je správca povinný

a)

hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s podmienkami zmluvy o výkone správy,


b)
dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými,


c)

zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,


d)
vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,


e)

sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky,


f)

zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiadajú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len „štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“),


g)

vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok,


h)

podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby12ac) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 na základe rozhodnutia podľa § 14b ods. 1 písm. o),


i)

podať návrh na exekučné konanie,12ab)


j)

zabezpečovať všetky ďalšie činnosti potrebné na riadny výkon správy domu v súlade so zmluvou o výkone správy a s týmto zákonom,


k)

priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.(2)

Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.


§ 8a
(1)

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis.12e) Zmluva o výkone správy obsahuje najmä

a)

vzájomné práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri zabezpečovaní prevádzky, údržby a opráv domu,


b)
spôsob výkonu správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku,


c)
zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,


d)
zásady platenia úhrad za plnenia a hospodárenie s nimi,

e)

zásady určenia výšky platieb za správu,


f)

rozsah a obsah správy o činnosti správcu podľa odseku 2.

(5)

Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14 až 14b.

§ 14
(1)
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku zastavaného domom alebo priľahlého pozemku.

§ 11
(6)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie.

§ 25a

(1)

Ak zmluva o výkone správy alebo zmluva o spoločenstve upravuje právne vzťahy inak ako to ustanovuje tento zákon, uplatnia sa na tieto právne vzťahy ustanovenia tohto zákona.Neznalosť zákona neomlúva.

4 komentáre - rozbaľ     zbaliť
romana147 píšeš/cituješ ZBYTOČNE dlhé a medzerami naťahuješ = "-"
sito Minimálne to napísané týkajúce sa 5a) by si mal mať prečítané každý vlastník bytu v každom bytovom dome, aby vedel o svojich právach, čo najviac.

A tie medzery? Tie porada robí. Ja som len skopíroval a nalepil. V origináli také usporiadanie nie je!
Dell Tor kto to ma citat 5 m komentare ?
sito 5 m. Španielská dedina, keby si si to prečítal a pochopil, tak by si nenapísal

"Uz som ho niekolkrat upozornil, ze pravo predkladat navrhy mozu len vlastnici bytov."

A toto si kde čítal?
  zbaliť

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

Chobot
Ako si došiel na to, že správca nemôže predkladať návrhy na hlasovanie? Čoho sa týkajú tie návrhy?

Správca má povinnosť váš dom spravovať. A ak sa niečo vyskytne, čo treba vyriešiť, napr. zatekajúcu strechu, tak prečo by vám nemohol navrhnúť opravu strechy a doporučiť firmu. Je na vás, vlastníkoch, či s tým budete súhlasiť, alebo nie. Môžete si aj sami nájsť dodávateľa.

A kto je to domovník?

Ak sa vám to nepáči, založte si SVB a budete si návrhy na hlasovanie predkladať sami.
20 komentáre - rozbaľ     zbaliť
Dell Tor Spravca predlozil navrh, ze merace tepla a odpocty bude robit jemu blizska firmicka. Nie ta, ktora nam robi odpocty teraz.
misoft Tak si nájdite SVOJHO dodávateľa, meračov! Je to VÁŠ majetok, VY o ňom rozhodujete. Ak správca vám povie - oprava strechy = 10000€, vy to odsúhlasíte?NIE! Nájdete si iného a ten to urobí! A správca (ak máte peniaze) to MUSÍ preplatiť - BEZ PRIPOMIENOK.
Ale ste také ovce, že si necháte diktovať niečo od toho, koho VY zamestnávate?
Dell Tor My sme si pre 8 rokmi nasli dodavatela meracov z 5 cenovych ponuk. Teraz spravca navrhol, ze merace bude robit jemu blizska firma / samozrejme za vyssiu cenu /
Precitaj si pozorne otazku a potom nadavaj
Chobot Však je to jednoduché - navrhnúť vám to môže. Vy mu to neodsúhlasíte a hotovo. Zostane ten, čo to robí doteraz, pokiaľ o to má záujem.
misoft A ty čítaj, čo som napísal - VY rozhodujete! Nie správca. A pokiaľ by presadil svoje - máte možnosť na správcu podať TO pre nehospodárne nakladanie so zvereným majetkom, poškodzovanie klienta, machinácií pri výberovom konaní - ono totiž, ak sa jedná o takúto vec - malo by byť výberové konanie na dodávateľa meracej techniky.
Dell Tor Treba si laskavo precitat otazku. To je ta veta za ktorou je otaznik
P.s. Spravca tvrdi, ze nie je povinny robit ziadne vyberove konania. To vraj je povinnostou len pre statne institucie. Jednoducho predlozi navrh na hlasovanie: " Ste za to, aby zakazku robila firma X ? "
ivka70 Vy si mozete odhlasovat, pri akej sume investicie musi robit vyberove konanie, kto sa na nom musi zo zastupcov vlastnikov zucastnit a pod.
Cize vsetko zavisi len od vas.
Ak ste mu v minulosti umoznili robit vyber dodavatelov bez vyberoveho konania, tak nemusi. (napr. ak suma je nizsia ako vami urcena hranica)
Spravca robi len to, co musi podla zakona a co mu vy - vlastnici - umoznite(odhlasujete)
sito Dell Tor (Dnes 11:53) Spravca predlozil navrh, ze merace tepla a odpocty bude robit jemu blizska firmicka.

Žiaľ, zo 182ky správca túto možnosť má. Pozorne čítaj, hlavne to medzi !!! ..... !!!, aby si pochopil čo je, sú to 5a)

Prevádzkou sa na účely tohto zákona rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných zariadení domu, v stave spôsobilom na ich riadne užívanie;

!!! za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.5a) !!!

Pri obstarávaní služieb a tovaru je správca povinný dojednať čo najvýhodnejšie podmienky, aké sa dali dojednať v prospech vlastníkov bytov v dome. Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov v dome o výbere dodávateľa,

!!! ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,5a) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu. !!!

Správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia,5a) ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok,

!!! a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov v dome. !!!


Vlastníci bytov v dome sú povinní umožniť odstránenie nedostatkov zistených kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia.5a)

!!! Ak vlastníci bytov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody. !!!

Pochopil, pochopili ... zo 182ky čo sú to 5a) ?

Takú pikošku, správca hovorí, že 5a) sú osobným majetkom vlastníka bytu v dome, pretože sú za dverami jeho bytu. A on, oni si musia tie 5a) od správcu kúpiť za vlastné peniaze z vlastnej peňaženky a nie uhrádzať ako prevádzku domu z FPUaO domu.

A odpis 5a)?

Toto platí od 1.12.2022.

Koncový odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo tepla dodaného v teplej vode konečnému spotrebiteľovi a fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 1 ods. 3 písm. c), sú povinní

b)
zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel s diaľkovým odpočtom na meranie množstva teplej vody spotrebovanej konečným spotrebiteľom v súlade s osobitným predpisom;2)

!!! to neplatí, ak vlastník budovy preukáže, že inštalácia funkcie diaľkového odpočtu nie je nákladovo primeraná alebo technicky možná, !!!
Chobot A vaša odpoveď bude: "NIE".

Správca má v podstate pravdu, nie je povinný robiť výberové konanie, nevyplýva mu to z legislatívy.

Ale ak mu poviete, že chcete porovnať 3 cenové ponuky, mal by ich vyžiadať a zaobstarať. Ak to neurobí, môžete si vy nechať spraviť cenových ponúk koľko len chcete a z nich vyberať. Správca musí rešpektovať váš výber na dodávateľa. Ak nie, otázne je, koho záujmy zastupuje a na zvážení, či u neho zotrváte.
sito Áno, Tibor! V 182ke je ako prvá možnosť správy bytového domu, správa domu formou SVB. Keby si vo svojom dome založili SVB, takúto starosť so správcom ich domu by nemali. Ale ako píšeš, stále majú tú možnosť založiť si vo svojom dome SVB. Čo myslíš, založia si ho kvôli 5a), vodomerom?
Dell Tor sito : Citaj pozorne , aby si konecne pochopil. Merace tepla sme si vybrali pred 8 rokmi z 5 cenovych ponuk. Teraz spravca chce presadit firmu svojich kamaratov. Nie je ziadny dovod na zmenu dodavatela meracov tepla a odpoctu
sito Čítal som pozorne. Pod 5a) spadajú nie len vodomery a iné spoločné zariadenia domu domu, ale aj merače tepla, ktoré sú účelný podvod a šachta do zlatých baní, peňaženiek vlastníkov bytov.

Náklady domu na vykurovanie domu by sa mali rozpočítať nie podľa teploty v jednotlivých bytoch domu, ale podľa toho, ktorý byt sa viac či menej podieľa na spotrebe tepla v dome. By som to riešil inak, povinné kúrenie 30%. Ten ktorý by sa podieľal menej na vykurovaní domu by platil menej, ten ktorý by sa podieľal na vykurovaní domu pod 30% by platil viac, prípadne ten, ktorý by sa vôbec nepodieľal na povinnom vykurovaní 30 %, ten by nad ročným vyúčtovaním ronil slzy.
Dell Tor Dovzdelaj sa. Od 1.1.2023 je povinne minimalne 30 % podla plochy bytu. Dalsia chujovina je " kontrolny mechanizmus " , ktory uplne demotivuje setrit teplom. Radost z toho ma autor tejto vyhlasky - Zväz vyrobcov tepla
P.s. este raz. Merace tepla mame, nie je dovod na vymenu dodavatela meracov. Vybrali sme si ho z 5 cenovych ponuk
sito No, 503/2022 som čítal, aj pochopil. Ty si prečítal, ale nepochopil. Ja som písal o povinnom vykurovaní 30%. Vo vyhláške sa píše o 30% nákladoch na vykurovanie domu a to je rozdiel, ktorý si ty nepochopil.

"Dalsia chujovina je " kontrolny mechanizmus " "

Výnimočne s tebou súhlasím!

"Merace tepla sme si vybrali pred 8 rokmi"

V tom prípade máte na výmenu ešte dva roky. Batérie majú životnosť minimálne 10 rokov. Po 10 rokoch je povinnosť správcu merače tepla vymeniť a to aj bez súhlasu spoluvlastníkov domu, spoločného vykurovania domu, spoločných meračov tepla domu. Ak vlastníci bytov neumožnia výmenu meračov tepla?

!!! Ak vlastníci bytov v dome neumožnia odstránenie zistených nedostatkov na technických zariadeniach, zodpovedajú za vzniknuté škody. !!!
Dell Tor sito: ty odpovedas na otazky, ktore si sam polozis.

1. Dodavatela na merace tepla sme si vybrali pred 8 rokmi z 5 cenovych ponuk

2. Spravca dva roky pred povinnou vymenou meracov predlozil navrh, aby merace vymenila jemu blizska firma. Nema ziadne pravo nieco navrhovat. O dva roky by merace mala vymenit firma, ktoru sme si sami vybrali

3. Amen
sito Noo, aaamen! Na viac nemáš?
Dell Tor Mam aj na viac, ale dosli ti argumenty
sito Noo, viac máš ... Napísal som, čo som napísal, končím, lebo to tu vrátnik uzamkne
Dell Tor .
OneUp .
  zbaliť

Pravomoci spravcu bytov

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.