Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Autor Jana Motyčková   26.06.23
Ak sa vám zdalo, že systém sociálneho poistenia pri zamestnancoch už nemôže byť zložitejší, tak ste/sme sa (opäť) mýlili. Aby ste/sme sa v lete nenudili tak máme v NRSR schválenú novelu zákona o sociálnom poistení, tlač 1648. Zmena sa bude aplikovať iba v období od 1.8.2023 do 31.1.2024.
Doplnené - novela vyšla v Z.z. pod číslom 274/2023 Z.z. Novela je účinná od 1.8.2023.


Zamestnávateľ, ktorý vykonáva hlavnú ekonomickú činnosť zaradenú podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2
v sekcii A -POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO A RYBOLOV, divízii 01, nasledovné podtriedy :
01.41.0 Chov dojníc
01.42.0 Chov ostatného dobytka a byvolov
01.45.0 Chov oviec a kôz
01.46.0 Chov ošípaných
01.47.0 Chov hydiny
v sekcii C – PRIEMYSELNÁ VÝROBA, divízii 10 okrem ekonomických činností v triedach :
10.52 Výroba zmrzliny
10.62 Výroba škrobu a škrobových výrobkov
10.72 Výroba suchárov a keksov; výroba trvanlivého pečiva a koláčov
10.82 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
10.92 Výroba a príprava krmív pre domáce zvieratá
a v sekcii C divízii 11, triede 11.07 Výroba nealkoholických nápojov; produkcia minerálnych vôd a iných fľaškových vôd
nie je povinný za obdobie od 1. augusta 2023 do 31. januára 2024 zaplatiť za každého zamestnanca poistné na :


  • nemocenské poistenie,
  • starobné poistenie, vrátane starobného dôchodkového sporenia (II.pilier),
  • poistné na invalidné poistenie,
  • poistné na poistenie v nezamestnanosti,
  • poistné na financovanie podpory a
  • poistné do rezervného fondu solidarity

z vymeriavacieho základu za kalendárny mesiac v sume
a) 700 eur; ak vymeriavací základ za kalendárny mesiac je nižší ako 700 eur, zamestnávateľ nie je povinný zaplatiť poistné z tohto vymeriavacieho základu,
b) rozdielu sumy podľa písmena a) a odvodovej odpočítateľnej položky podľa § 138a na starobné poistenie, na invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity alebo odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci podľa § 138b na starobné poistenie a na poistenie v nezamestnanosti.

Hlavná ekonomická činnosť je ekonomická činnosť vedená v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Oficiálne vedený údaj SK NACE sa dá zistiť napr. tu (hlavná ekonomická činnosť): https://rpo.statistics.sk/rpo/#search , neoficiálne na www.sknace.sk
Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa sa týmto nemení, platba poistného zamestnanca ostáva zachovaná, znižuje sa iba suma poistného za zamestnávateľa.
Doplnené 20.7.2023 : Podľa pokynov Sociálnej poisťovne sa bude vykazovať poistné zamestnávateľa v plnej sume, iba platba poistného sa zníži o príslušnú čiastku. Podľa tohto pokynu boli upravené aj príklady.

Príklad 1
Ján je v pracovnom pomere vo firme, ktorá spĺňa podmienku zákona. Jeho príjem za 8/2023 je 1000 €.
Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na NP, StP, IP, PvN, PFP, RF, ÚP a GP : 1000 €
Poistné zamestnanca sa určí z VZ 1000 €:
NP : 1,4 % = 14 €
StP : 4 % = 40 €
IP : 3 % = 30 €
PvN : 1 % = 10 €
Zo mzdy zamestnanca za zrazí na sociálne poistenie´14+40+30+10 = 94 €
Vymeriavací základ zamestnávateľa na všetky poistenia bude 1000 € (uvedie sa vo výkazoch, v eldp).
Poistné zamestnávateľa v mesačnom výkaze pre SP bude (štandardné):
NP : 1,4 % z 1000 = 14 €
Stp : 14 % z 1000 = 140 €
IP : 3 % z 1000 = 30 €
PvN : 0,5 % z 1000 = 5 €
PFP : 0,5 % z 1000= 5 €
RFS : 4,75 % z 1000 = 47,50 €
ÚP : 0,8 % z 1000 = 8 €
GP : 0,25 % z 1000 = 2,50 €
Spolu poistné zamestnávateľa vo výkaze 252 €.
Platba poistného zamestnávateľa sa zníži o 1,4 % zo 700 + 14 % zo 700 + 3 % zo 700 + 0,5 % zo 700 + 0,5 % zo 700 + 4,75 % zo 700 (spolu 24,15 % zo 700) = 169,05 €.
Platba poistného do SP za zamestnanca bude 94 € a za zamestnávateľa 252-169,05 = 82,95 €, spolu 176,95 €.

Príklad 2
Ivan je konateľom s pravidelným príjmom vo firme, ktorá spĺňa podmienku zákona. Jeho príjem v 8/2023 je 9000 €.
Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na NP, StP, IP, PvN a RF : 8477 € (maximálny VZ), uvedie sa vo výkazoch a v eldp.
Poistné zamestnanca sa určí z VZ 8477 € - spolu 796,83 €
Poistné zamestnávateľa v mesačnom výkaze bude vypočítané zo sumy 8477 €
NP : 1,4 % z 8477 = 118,67 €
Stp : 14 % z 8477 = 1186,78 €
IP : 3 % z 8477 = 254,31 €
PvN : 1 % z 8477 = 84,77 €
RFS : 4,75 % z 8477 = 402,65 €
Spolu poistné zamestnávateľa vo výkaze 2047,18 €

Platba poistného zamestnávateľa sa zníži o 1,4 % zo 700 + 14 % zo 700 + 3 % zo 700 + 1 % zo 700 + 4,75 % zo 700 (spolu 24,15 % zo 700) = 169,05 €. Platba poistného bude 796,83+2047,18-169,05 = 2674,96 €.Príklad 3
Dana pracuje na DoBPŠ vo firme, ktorá spĺňa podmienku zákona. Dana si uplatňuje OOP.
Príjem v 8/2023 je 1000 €.
Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na StP, IP a RFS je 800 €. Vymeriavací základ zamestnávateľa na ÚP a GP je 1000 €.
Poistné za zamestnanca sa určí z VZ 800 € na StP a IP = spolu 56 €
Poistné zamestnávateľa v mesačnom výkaze :
Stp : 14 % z 800 = 112 €
IP : 3 % z 800 = 24 €
RFS : 4,75 % z 800 = 38 €
ÚP : 0,8 % z 1000 = 8 €
GP : 0,25 % z 1000 = 2,50 €

Spolu poistné zamestnávateľa vo výkaze : 184,50 €,
Platba poistného sa zníži o
14 % z 500 + 3 % z 500 + 4,75 % z 500 = 108,75 €. 500 je rozdiel medzi sumou 700 € a OOP 200 €.Platba poistného bude 56 + 184,50 - 108,75 = 131,75 €.


Príklad 4
Pani Eva uzatvorila DoVP na obdobie od 1.6.2023 do 30.9.2023, odmena 2800 € je splatná po vykonaní úlohy, bude zúčtovaná za 9/2023, vyplatená v 10/2023.
Príjem 2800 € sa rozpočíta do Výkazu poistného 10/2003 na mesiace 6/2023 až 9/2023 = 700 €/mesiac
Vo výkaze 10/2023 sa uvedie za mesiace 6 až 9 /2023 v každom mesiaci:

VZ zamestnanca (na StP, IP) a zamestnávateľa (na StP, IP, RFS, ÚP a GP) : 700 €
Poistné zamestnanca na StP 4 % = 28 € a na IP 3 % = 21 €

Poistné zamestnávateľa na :

Stp : 14 % z 700 = 98 €
IP : 3 % z 700 = 21 €
RFS : 4,75 % z 700 = 33,25 €
ÚP : 0,8 % z 700 = 5,60 €
GP : 0,25 % z 700 = 1,75 €

Spolu vo výkaze bude poistné zamestnanca 4 x (28+21) a poistné zamestnávateľa 4 x (98+21+33,25+5,60+1,75) = spolu 834,40 €.
Platba poistného zamestnávateľa sa zníži za dva mesiace 8 a 9/2023 o : 2 x (14 % zo 700 + 3 % zo 700 + 4,75 % zo 700) = 304,50 €. Zamestnávateľ do SP uhradí 834,40-304,50 = 529,90 €.

V súvislosti s touto novelou sa upravil aj zákon o starobnom dôchodkovom sporení - príslušné zníženie sa týka ja platby na starobné dôchodkové sporenie.
Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca z II.piliera, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, počas ktorého je vylúčená povinnosť platiť poistné z tohto dôvodu, neznižuje, ak vymeriavací základ tohto poistenca nepresiahol 700 € a poistenec nemal vymeriavací základ z iného právneho dôvodu.
Suma zníženia starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca z II. piliera, sa za obdobie účasti na starobnom dôchodkovom sporení, počas ktorého je vylúčená povinnosť platiť poistné z tohto dôvodu, upraví v pomere, ktorý zodpovedá pomeru úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa určila suma príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a úhrnu vymeriavacích základov tohto poistenca.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári

Riešenie témy "Novela SP od 1.8.2023 - poľnohospodári, potravinári" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná