Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Sumy stravného od 1.10.2023

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Sumy stravného od 1.10.2023

Autor Iveta Matlovičová   24.09.23
Mechanizmus zvyšovania súm stravného je upravený v § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, na základe ktorého sa zvýšenie súm stravného vykoná v tom prípade, ak rozdiel kumulatívneho indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní za príslušný kalendárny mesiac a hodnoty základne je najmenej 5 %. Keďže zákonná podmienka na zvýšenie stravného bola opakovane splnená, od 1.10.2023 sa zvyšujú sumy stravného znova.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel zvyšuje ministerstvo opatrením na základe údajov štatistického úradu. Dňa 22.9.2023 bolo v ZZ zverejnené Opatrenie MPSVR SR č. 368/2023 Z.z., na základe ktorého sa od 1.10.2023 zvyšujú sumy stravného nasledovne:
· pri pracovnej ceste 5 až 12 h zo 7,30 € na 7,80 € (tzv. základná suma stravného)
· pri pracovnej ceste nad 12 h až 18 h z 10,90 € na 11,60
· pri pracovnej ceste nad 18 h z 16,40 € na 17,40 €.

Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Keďže opatrenie ministerstva práce bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 22.9.2023, zvýšené sumy stravného sa použijú od 1.10.2023.

Zo základnej sumy stravného vo výške 7,80 € sú odvodené veličiny používané pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov podľa Zákonníka práce (sumy sú uvedené aj tabuľke v prvom príspevku):
· minimálna hodnota stravovacej poukážky je 75 % z 7,80 € = 5,85 €; Zákonník práce určuje iba minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, takže zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku aj vo vyššej nominálnej hodnote.
· príspevok na minimálny gastrolístok je 55 % z 5,85 € = 3,22 €
· finančný príspevok na stravu musí byť najmenej 55 % z 5,85 € = 3,22 €
· príspevok zamestnávateľa na stravu (DV) najviac je 55 % z 7,80 € = 4,29 €
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie sa v nadväznosti na § 152 ods. 3 Zákonníka práce zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.


Príklad: Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie prostredníctvom gastrolístkov v najnižšej nominálnej hodnote, t.j. od 1.10.2023 ide o gastrolístok s nominálnou hodnotou vo výške 5,85 €. V akej výške môže zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na stravu od 1.10.2023, aby bol príspevok pre zamestnanca od dane oslobodený a na strane zamestnávateľa považovaný za daňový výdavok?
Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce môže zamestnávateľ prispievať zamestnancovi na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Cenou jedla sa v tomto prípade rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorej minimálna hodnota je od 1.10.2023 vo výške 5,85 €. To znamená, že príspevok na stravovanie poskytovaný z nákladov zamestnávateľa bude pre zamestnanca od dane oslobodený a pre zamestnávateľa uznaný daňový výdavok, ak sa bude poskytovať vo výške určenej v rozpätí od 3,22 € do 4,29 €. Okrem príspevku z nákladov zamestnávateľa, je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie aj zo sociálneho fondu, ktorého výšku určí v internej smernici.

Príklad: Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom gastrolístkov v nominálnej hodnote 5,48 €. Ako má postupovať od 1.10.2023, keďže sa minimálna hodnota stravovacej poukážky zvýšila na 5,85 €?
Nakoľko zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, t.j. poskytuje zamestnancom gastrolístky, je povinný poskytovať ich vo vyššej nominálnej hodnote, najmenej však v hodnote 5,85 €. Nespotrebované gastrolístky v nominálnej hodnote 5,48 € vráti podľa zmluvne dohodntých podmienok gastroemitentovi.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Sumy stravného od 1.10.2023

Riešenie témy "Sumy stravného od 1.10.2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu