Zavrieť

Porady

Štrukturálne fondy

Dovoľujem si informovať všetkých podnikateľov, že už je najvyšší čas realizovať čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie pre súkromný sektor. V krátkosti Vám popíšem, pri ktorých prioritách sú podnikatelia oprávneným príjemcom na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov EÚ.
1. Sektorový operačný program (ďalej len "SOP") Priemysel a služby - Cieľ 1, Priorita 1
Opatrenie 1.1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu (podnikateľ v rámci opatrenia musí preukázať, že disponuje s 35 % vlastných zdrojov).
Opatrenie 1.3 Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu(spolufinancovanie podnikateľa 35 % vlastných zdrojov).
Opatrenie 1.4 Podpora úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov energie (spolufinancovanie podnikateľa 35 %).
Priorita 2
Opatrenie 2.2 Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu (spolufinancovanie 35 %).
2. SOP Ľudské zdroje - Cieľ 1
Priorita 2
Opatrenie 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života (spolufinancovanie zo strany podnikateľa vo výške 5 %).
3. SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka - Cieľ 1
Priorita 1
Opatrenie 1.1 Investície do poľnohospodárskych podnikov (kde sa výška spolufinancovania zo strany podnikateľa pohybuje od 40 - 50 %, podľa daných kritérií).
Opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov (spolufinancovanie podnikateľa 50 %).
Priorita 2
Opatrenie 2.1 Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo a rozvoj lesníctva - opatrenie obsahuje dve podopatrenia 2.1.1 Investície na zlepšenie a racionalizáciu pestovania a ochrany lesa, ťažby, primárneho spracovania dreva a predaja surového dreva a inej lesnej produkcie (ziskové organizácie, výška spolufinancovania 50 %) a 2.1.2 Verejno-prospešné investície (neziskové organizácie, výška spolufinancovania 5 %).
Opatrenie 1.2 Zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov (50 %).
Opatrenie 2.2 Rybné hospodárstvo - dve podopatrenia - 2.2.1 Spracovanie rýb a propagácia rybích výrobkov (50 %), 2.2.2 Akvakultúra (50 %).
Opatrenie 2.3 Podpora prispôsobenia a rozvoja vidieckych oblastí - podopatrenie 2.3.2 Diverzifikácia poľnohospodárskych činností (50 %).
4. Operačný program Základná infraštruktúra - Cieľ 1
Priorita 2
Opatrenie 2.2 Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry na ochranu ovzdušia (65 %).
V. Jednotný programový dokument NUTS 2 - Bratislavský kraj Cieľ 2
Priorita 1
Opatrenie 1.1 Rozvoj malého a stredného podnikania ((pri investičných projektoch spolufinancovanie vo výške 65,31 %, poradenské a konzultačné služby, prvá účasť podnikateľa na výstavách - 50 %).
Opatrenie 1.3 Rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v cestovnom ruchu a rekreácie (spolufinancovanie detto ako pri opatrení 1.1).
VI. Jednotný programový dokument NUTS 2 Bratislavký kraj Cieľ 3
Priorita 1
Opatrenie 1.1 Zvýšenie zamestnateľnosti znevýhodnených skupín na trhu práce a skupín ohrozených sociálnym vylúčením (40 %).
Priorita 2
Opatrenie 2.1 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora (30 %).
Opatrenie 2.2 Zlepšenie kvality zamestnania a konkurencieschopnosti Bratislavského regiónu prostredníctvom rozvoja ľudksých zdrojov v oblasti výskumu a vývoja (75 %).
Ostatné "relatívne vyčerpávajúce" informácie ohľadne uvedených programov, čo sa týka cieľov podporovaných aktivít, minimálnej a maximálnej výšky oprávnených nákladov na jeden projekt, atď. je možné nájsť na www stránkach ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja, na informačnom portály.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.