Zavrieť

Porady

Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo do 31.12.2005

Postupy účtovania JÚ

úplné znenie Postupy účtovania JÚ k 01.01.2005


 
Aktuálne znenia zákona:
Aktuálne znenie
Poznámka:
Aktuálne znenie Postupy účtovania JÚ po novelizácii zákonom 561/2004 Z. z.

- zapracované zmeny novely 561/2004 Z. z. :


1. zelená farba predstavuje nové ustanovenia

2.červená farba prečiarktnuté písmo predstavuje zrušené ustanovenia


Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17.decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (oznámenie č. 723/2002 Z. z.) v znení opatrenia z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92 (oznámenie č. 468/2003 Z. z.), a v znení opatrenia z 11. decembra 2003 č. 25167/2003-92 (oznámenie č. 560/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


PODROBNOSTI O POSTUPOCH ÚČTOVANIA PRI OCEŇOVANÍ MAJETKU


OBSAHOVÉ VYMEDZENIE ÚČTOVNÝCH KNÍH


PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA§ 1
Základné ustanovenie
Na začiatok

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre

a) fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov,

b) podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu ).

(2) Vzor účtovnej závierky účtovných jednotiek podľa odseku 1 a obsahové vymedzenie jej položiek je uvedené v prílohe.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 2
Na začiatok

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona.

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa škoda podľa § 26 ods. 4 zákona účtuje v pomocných knihách o zložkách majetku a v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií.


§ 3
Deň uskutočnenia účtovného prípadu
Na začiatok

(1) Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky, platby záväzku, inkasa pohľadávky, započítania pohľadávky, postúpenia pohľadávky, prevzatia dlhu, poskytnutia a prijatia preddavku, úhrady úveru alebo pôžičky poskytnutím nového úveru alebo pôžičky, zistenia manka na majetku a záväzkoch, schodku, prebytku majetku, škody na majetku, vkladu do obchodnej spoločnosti a družstva, pohybu majetku vo vnútri účtovnej jednotky a deň zistenia ďalších skutočností vyplývajúcich z osobitných predpisov alebo z povahy účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré v účtovnej jednotke nastali a účtovná jednotka má k dispozícii potrebné podklady, ktoré dokumentujú tieto skutočnosti.

(2) Pri nehnuteľnostiach obstaraných na základe zmluvy pri ktorých sa vlastníctvo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností ) a do nadobudnutia vlastníctva nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti. U prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia.

§ 4
Postup pri otvorení a uzavretí účtovných kníh
Na začiatok

(1) Pri otvorení účtovných kníh sa v peňažnom denníku prevedú konečné zostatky peňažných prostriedkov v hotovosti, peňažných prostriedkov na účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk (ďalej len „banka“) a priebežných položiek z bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia ako začiatočné stavy.

(2) Pri uzavretí účtovných kníh sa

a) zisťujú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov podľa členenia v peňažnom denníku,

b) zaúčtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa

1. zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov ) do položky príjmy celkom a do položiek podľa ich druhového členenia,

2. znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov3) do položky príjmov celkom a do položiek podľa ich druhového členenia,

3. zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov3) do položky výdavky celkom a podľa ich druhového členenia,

4. znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov3) do položky výdavkov celkom a výdavkov podľa ich druhového členenia,

c) v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách zisťujú súhrnné sumy a označí sa ukončenie účtovného obdobia, ak sa v týchto účtovných knihách bude účtovať aj v ďalšom účtovnom období,

d) zisťuje výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií.

(3) Na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa zostavuje účtovná závierka.

§ 5
ZÁSADY PRE ČLENENIE MAJETKU A ZÁVÄZKOV
Na začiatok

(1) Z časového hľadiska sa člení hmotný majetok, nehmotný majetok a finančný majetok na

a) dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok,

b) krátkodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je najviac jeden rok.

(2) Dlhodobý majetok sa člení na

a) dlhodobý hmotný majetok,

b) dlhodobý nehmotný majetok,

c) dlhodobý finančný majetok.

(3) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

a) pozemky, stavby ), byty a nebytové priestory ), umelecké diela ), zbierky a predmety z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie,

b) samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako je suma ustanovená v osobitnom predpise ) okrem hnuteľných vecí podľa písmena a),

c) pestovateľské celky trvalých porastov ) s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,

d) základné stádo a ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone,

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ), ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojim charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie rekultivácie.

(4) Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtuje aj príslušenstvo ), napríklad prídavné alebo výmenné zariadenie, ktoré je súčasťou jeho ocenenia a evidencie.

(5) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu7) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

(6) Hmotný majetok podľa odseku 3 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 7) alebo je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku, možno účtovať ako zásoby.

(7) Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje majetok podľa osobitného predpisu ), pričom zriaďovacími výdavkami sú výdavky súvisiace so začatím činnosti účtovnej jednotky, napríklad súdne poplatky a notárske poplatky, náklady na pracovné cesty, mzdy, odmeny za sprostredkovanie.

(8) Nehmotný majetok, ktorého ocenenie nie je vyššie ako suma podľa osobitného predpisu11), možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.

(9) Dlhodobým majetkom je aj technické zhodnotenie9) vykonané na prenajatom majetku a odpisované počas doby nájmu a technické zhodnotenie9) úplne odpísaného dlhodobého majetku.

(10) V účtovníctve účtovnej jednotky sa ako o dlhodobom nehmotnom majetku účtuje opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku, ktorá sa účtuje v prípade prevodu majetku štátu podľa osobitného predpisu ) a pri predaji podniku, ak sa nevykonáva individuálne precenenie jednotlivých zložiek majetku. Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku je rozdiel medzi kúpnou cenou pri predaji alebo cenou dosiahnutou vydražením a hodnotou majetku, ktorou bol ocenený v účtovníctve privatizovaného subjektu alebo predávajúceho. Majetok sa pritom ocení zostatkovou cenou z účtovníctva privatizovaného subjektu alebo predávajúceho.

(11) Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa účtuje oddelene v knihe dlhodobého majetku určenej na účtovanie opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku sa nezahŕňa cena pozemkov, ktoré sa vedú samostatne v dohodnutej cene, ak nie je cena pozemku dohodnutá osobitne, účtujú sa pozemky v ocenení podľa osobitného predpisu. Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa účtuje ako aktívna alebo pasívna. Ak sa u nadobúdateľa majetok dodatočne precení na základe kvalifikovaného odhadu do výšky kúpnej ceny dosiahnutej vydražením, o výsledok ocenenia sa upraví opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku. Dodatočné precenenie sa vykoná najneskôr do uzavretia účtovných kníh. Ak od nadobudnutia majetku do uzavretia účtovných kníh neuplynú tri mesiace, môže sa vykonať precenenie aj v nasledujúcom účtovnom období, ak sa týka obstarávaného majetku.

(12) Opravná položka k odplatne nadobudnutému majetku sa odpisuje pravidelne počas 15 rokov od nadobudnutia dlhodobého majetku. Pri jej úplnom odpísaní sa z účtovníctva vyradí.

(13) Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

a) cenné papiere ) a podiely na základnom imaní, termínované vklady, ktoré budú v majetku účtovnej jednotky dlhšie ako jeden rok,

b) pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

§ 6
Zásady pre členenie cenných papierov
Na začiatok

(1) Cenné papiere sa členia podľa charakteru dosahovaných výnosov z nich na

a) dlhové cenné papiere

1. s pevnou úrokovou mierou,

2. s premenlivou úrokovou mierou, ak je jej premenlivosť (variabilita) vopred určená vo vzťahu k úrokovým mieram používaným na trhu k určeným dátumom alebo obdobiam,

b) cenné papiere s premenlivým výnosom.

(2) Cenné papiere sa ďalej členia na

a) podielové cenné papiere a podiely, ktorými sú cenné papiere a podiely vyjadrujúce podiel na základnom imaní v obchodných spoločnostiach a v družstvách,

b) cenné papiere určené na obchodovanie, ktorými sú cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov alebo inom verejnom trhu.

§ 7
Zásady pre členenie zásob
Na začiatok

(1) Zásoby sa členia na
a) materiál,
b) nedokončenú výrobu,
c) polotovary vlastnej výroby,
d) výrobky,
e) zvieratá,
f) tovar.

(2) Ako materiál sa účtuje skladovaný materiál, ktorý zahŕňa suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky, náhradné dielce, obaly a majetok podľa § 5 ods. 5 do doby jeho uvedenia do používania.

(3) Ako zásoby vlastnej výroby sa účtuje nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá.

(4) Ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami a nie sú už materiálom, polotovarom, a nie sú ani hotovými výrobkami.

(5) Ako polotovary vlastnej výroby sa účtujú osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú.

(6) Ako výrobky sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky.

(7) Ako zvieratá sa účtujú najmä mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, hydina a psy.

(8) Ako tovar sa účtuje o všetkom, čo sa obstaráva za účelom predaja, pričom obstaraný tovar sa zachováva v nezmenenej podobe, nepoužíva sa, neprenajíma a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.

§ 8
Zásady pre členenie krátkodobého finančného majetku
Na začiatok

(1) Krátkodobý finančný majetok sa člení na
a) peňažnú hotovosť, ceniny, šeky,
b) účty v bankách,
c) krátkodobé cenné papiere,
d) ostatný krátkodobý finančný majetok.

(2) Ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, kolky, zakúpené stravné lístky do prevádzkární verejného stravovania a telefónne karty a obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej bude môcť byť po vydaní do užívania čerpané.

(3) Ako krátkodobé cenné papiere13) sa účtujú napríklad dlhopisy, akcie určené na obchodovanie, zmenky, ktoré budú v majetku účtovnej jednotky najviac jeden rok.

§ 9
Zásady pre členenie pohľadávok a záväzkov
Na začiatok

Pohľadávky a záväzky sa členia podľa § 15 ods. 3 písm. c) až g) a § 15 ods. 4 písm. c až g) zákona. Ak si to vyžaduje charakter činnosti účtovnej jednotky, možno pohľadávky a záväzky členiť podrobnejšie.

§ 10
Účtovanie rezerv
Na začiatok

(1) Tvorba, čerpanie a zrušenie rezerv podľa osobitného predpisu ) sa účtuje v knihe rezerv. Tvorba a čerpanie rezerv sa v peňažnom denníku účtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií.

(2) Rezervy sú predmetom dokladovej inventúry.

§ 10a
Účtovanie finančného prenájmu
Na začiatok

(1) Na účely účtovania finančného prenájmu sa rozumie

a) finančným prenájmom obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu14a) tohto majetku,

b) dohodnutými platbami jednotlivé platby uhrádzané nájomcom prenajímateľovi počas dohodnutej doby finančného prenájmu majetku; súčasťou dohodnutých platieb je aj kúpna cena14b) , za ktorú na konci dohodnutej doby finančného prenájmu majetku prechádza vlastnícke právo k prenajatému majetku z prenajímateľa na nájomcu,

c) istinou u nájomcu celková suma dohodnutých platieb znížená o nerealizované finančné náklady (nájomné), pričom suma istiny u nájomcu sa rovná sume istiny u prenajímateľa; nerealizovanými finančnými nákladmi (nájomným) sú budúce finančné náklady, ktoré sú u prenajímateľa nerealizovanými budúcimi výnosmi; nerealizovanými finančnými výnosmi sú budúce finančné výnosy vypočítané prenajímateľom, napríklad metódou efektívnej úrokovej miery a metódou prírastkovej výpožičkovej úrokovej miery.

(2) V deň odovzdania majetku nájomcovi sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške istiny. V účtovníctve prenajímateľa sa prenajatý majetok účtuje ako predaj majetku a vyradí sa z účtovníctva.

(3) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe pohľadávok prenajímateľa účtuje pohľadávka vo výške splatného finančného výnosu, v peňažnom denníku sa účtuje príjem dohodnutej platby.

(4) V deň prevzatia majetku nájomcom sa účtuje v knihe záväzkov a v knihe dlhodobého majetku nájomcu záväzok z finančného prenájmu v ocenení rovnajúcom sa istine u nájomcu. Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu sú súčasťou ocenenia majetku.

(5) V deň splatnosti dohodnutých platieb sa v knihe záväzkov nájomcu účtuje záväzok vo výške splatného finančného nákladu, v peňažnom denníku sa účtuje úhrada dohodnutej platby14c).

(6) V rámci uzávierkových účtovných operácií sa v peňažnom denníku nájomcu účtuje odpis majetku obstaraného finančným prenájmom3).

(7) Majetok obstaraný finančným prenájmom sa v účtovníctve nájomcu odpisuje podľa § 14.

§ 10b
Účtovanie dotácií
Na začiatok

(1) Poskytnutá dotácia, príspevok a podpora14d) (ďalej len „dotácia“) sa účtuje v knihe záväzkov, ak sa neúčtuje podľa odseku 2. V deň splnenia podmienok ustanovených pre poskytnutie dotácie sa účtuje zánik záväzku.

(2) Ak podmienkou poskytnutia priznanej dotácie je preukázanie obstarania majetku, v deň obstarania majetku sa účtuje v knihe pohľadávok nárok na poskytnutie dotácie. V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky.

§ 10c
Účtovanie dane z pridanej hodnoty
Na začiatok

(1) V knihe pohľadávok a v knihe záväzkov, prípadne v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty sa účtujú pohľadávky a záväzky z dôvodu uplatňovania dane z pridanej hodnoty v takom usporiadaní, aby bolo možné preukázať vzniknutú daňovú povinnosť dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty, zúčtovanie pohľadávky alebo záväzku dane z pridanej hodnoty, ktorým sa za zdaňovacie obdobie vyjadrí výsledný vzťah voči správcovi dane z pridanej hodnoty.

(2) Pri prijatí služby alebo pri nadobudnutí majetku, ktorým je tovar podľa osobitného predpisu14e), pri ktorých nevzniká účtovnej jednotke nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu14f), je daň z pridanej hodnoty súčasťou obstarávacej ceny.

(3) Daň z pridanej hodnoty vzťahujúca sa na tovar nadobudnutý za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev14g) sa v deň vzniku daňovej povinnosti účtuje v knihe záväzkov alebo v pomocnej knihe k dani z pridanej hodnoty.

PODROBNOSTI O POSTUPOCH ÚČTOVANIA PRI OCEŇOVANÍ MAJETKU

§ 11
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku
Na začiatok

(1) Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sú najmä náklady na

a) prípravu a zabezpečenie výstavby dlhodobého hmotného majetku, napríklad odvody za dočasne odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na poskytnutie záruky v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do užívania,

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce, a to vrátane variantných riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náhrady za odstránenie ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odvody za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu pre zariadenie staveniska, otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie9), dopravné, montážne práce a clo,

c) zabezpečovacie a konzervačné práce, alebo udržovacie práce a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce na obstarávaní dlhodobého hmotného majetku,

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy poskytnuté vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov ) a platby za ekologickú ujmu ) v súvislosti s výstavbou,

e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody ako i úhradu vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia ).

(2) Jednotlivé súčasti tvoriace obstarávaciu cenu dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú na základe účtovného dokladu do knihy dlhodobého majetku.

(3) Za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa nepovažujú najmä

a) penále, pokuty, úroky z omeškania alebo iné sankcie zo zmluvných vzťahov a peňažné náhrady škôd súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku,

b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia,

c) náklady na vybavenie obstarávaného dlhodobého hmotného majetku zásobami,

d) náklady na biologickú rekultiváciu,

e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení obstarávaného dlhodobého hmotného majetku do užívania,

f) náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu; uvedením do prevádzkyschopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológií ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa rozumie spomaľovanie fyzického opotrebenia, predchádzanie jeho následkom a odstraňovanie drobnejších závad,

g) úroky z úverov, ak do času uvedenia tohto majetku do používania účtovná jednotka nerozhodne, že budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

(4) Ocenenie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku sa zvýši o náklady vynaložené na technické zhodnotenie, ak sa o technické zhodnotenie zvyšuje vstupná cena dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku podľa osobitného predpisu3). Ak suma technického zhodnotenia pri jednotlivom majetku neprevýši sumu ustanovenú osobitným predpisom3), nezvýši sa obstarávacia cena tohto majetku. Ocenenie súboru hnuteľného majetku sa zvyšuje o obstarávaciu cenu vecí dodatočne zaradených do súboru hnuteľného majetku.

(5) Ako dlhodobý majetok sa účtuje majetok, ku ktorému má účtovná jednotka vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide o majetok štátu, obce alebo vyššieho územného celku. O dlhodobom majetku sa účtuje v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá nemá k tomuto majetku vlastnícke právo alebo právo správy, ak ide

a) dlhodobý hnuteľný majetok, ku ktorému vlastnícke právo alebo právo správy prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva, tento majetok kupujúci užíva,

b) dlhodobý nehnuteľný majetok obstaraný na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo alebo právo správy nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva účtovná jednotka nehnuteľnosť užíva,

c) technické zhodnotenie prenajatého dlhodobého hmotného majetku, ktoré na základe písomnej zmluvy s vlastníkom odpisuje nájomca za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,17a)

d) technickú rekultiváciu, ktorá nie je súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku a vykonáva sa na pozemkoch vo vlastníctve inej osoby ako je účtovná jednotka,

e) dlhodobý hmotný majetok pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva17b) na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke17c) tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,

f) dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý majetok obstaraný finančným prenájmom.

§ 12
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní zásob
Na začiatok

(1) Zásoby sa oceňujú v súlade s § 25 a 26 zákona.

(2) Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis na prirodzené úbytky zásob pre príslušné účtovné obdobie, účtujú sa úbytky zásob priamo do spotreby. Ak má účtovná jednotka vnútorný predpis o druhoch materiálu účtovaných priamo do spotreby, účtuje sa materiál bez jeho zúčtovania na sklad.

(3) Súčasťou ocenenia zásob sú zľavy z ceny, napríklad skontá, rabaty, bonusy, pričom ocenenie zásob sa o tieto položky znižuje.

§ 13
Podrobnosti o postupoch účtovania pri oceňovaní cenných papierov
Na začiatok

(1) Cenné papiere sa pri prvotnom účtovaní oceňujú obstarávacou cenou. Jej súčasťou sú priame náklady na obchody spojené s cennými papiermi, ktoré sú účtovnej jednotke pri prvotnom účtovaní známe, napríklad poplatky a provízie maklérom, poradcom, burzám. Súčasťou obstarávacej ceny nie sú úroky z úveru na obstaranie cenného papiera a náklady na jeho držbu.

(2) Pri dlhových cenných papieroch sa ich ocenenie postupne zvyšuje aj o dosahované úrokové výnosy a iné úrokové výnosy z kupónov ako sú prémie alebo diskont.

(3) Za úrokové výnosy sa považujú

a) pri dlhopisoch s kupónmi postupne dosahovaný rozdiel (prémia) medzi menovitou hodnotou a čistou obstarávacou cenou, obstarávacou cenou zníženou o už dosiahnutý úrok z kupónu ku dňu obstarania cenného papiera a postupne dosahovaný úrok z kupónu určený v emisných podmienkach,

b) pri dlhopisoch bez kupónov a zmenkách postupne dosahovaný rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou (diskont).

(4) Reálna hodnota cenného papiera určená kvalifikovaným odhadom sa rovná

a) miere podielu účtovnej jednotky na vlastnom imaní v obchodnej spoločnosti, ak ide o akcie a podiely v obchodných spoločnostiach,

b) súčasnej hodnote cenného papiera, ak ide o dlhopisy a zmenky.

(5) Reálna hodnota cenných papierov sa rovná nule, ak

a) emitent cenných papierov je vo vyrovnávacom konaní,

b) na majetok emitenta cenných papierov bol vyhlásený konkurz,

c) bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu emitenta cenných papierov pre nedostatok majetku,

d) bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok emitenta cenných papierov nepostačuje ani na úhradu nákladov konkurzného konania.

(6) Ak nie sú na účely určenia reálnej hodnoty podielových cenných papierov a podielov k dispozícii údaje o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti, v ktorých má účtovná jednotka podiel, možno na účely určenia reálnej hodnoty použiť posledné dostupné údaje z riadnej účtovnej závierky, mimoriadnej účtovnej závierky alebo priebežnej účtovnej závierky, ak nie sú staršie ako dva roky.

(7) Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti, sa oceňujú obstarávacou cenou alebo upravením obstarávacej ceny podielového cenného papiera na hodnotu, ktorá zodpovedná miere účasti účtovnej jednotky na vlastnom imaní obchodnej spoločnosti. Podielové cenné papiere okrem podielových cenných papierov, ak má účtovná jednotka podiel menej ako 20 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v obchodnej spoločnosti, sa oceňujú ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona obstarávacou cenou. Podielové cenné papiere sa môžu oceniť ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) zákona metódou vlastného imania. Ocenenie podielového cenného papiera sa zvýši o podiel na zisku alebo sa zníži o podiel na strate obchodnej spoločnosti.

(8) Cenné papiere určené na obchodovanie sa ku dňu ocenenia podľa § 24 ods. 1 písm. b) ocenia podľa § 27 ods. 4 a 5 zákona.

(9) Ocenenie reálnou hodnotou sa účtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka príslušnej pomocnej knihe.

§ 14
Na začiatok

Odpisovanie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

(1) V účtovníctve účtovnej jednotky sa môžu uplatniť sadzby alebo koeficienty a doba odpisovania podľa osobitného predpisu3). Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú v knihe dlhodobého nehmotného majetku a v knihe dlhodobého hmotného majetku a v peňažnom denníku sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v lehote podľa § 28 ods. 4 zákona, pričom technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku sa odpíše spolu s dlhodobým nehmotným majetkom, ku ktorému sa vzťahuje.

(3) Dlhodobý majetok, ktorým sú pozemky, umelecké diela6), ak nie sú súčasťou stavebných objektov, zbierky, napríklad súbor predmetov zobrazujúci historický alebo technický vývoj v podnikateľskej činnosti a hnuteľné kultúrne pamiatky, sa neodpisuje.

OBSAHOVÉ VYMEDZENIE ÚČTOVNÝCH KNÍH

§ 15
Peňažný denník
Na začiatok

(1) V peňažnom denníku sa účtujú

a) príjmy a výdavky v hotovosti, vrátane prijatých šekov a cenín,

b) príjmy a výdavky na účtoch v bankách,

c) priebežné položky,

d) uzávierkové účtovné operácie na konci účtovného obdobia.

(2) V peňažnom denníku sa uvádza

a) prehľad o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách v členení na príjmy a výdavky,

b) prehľad o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v členení na príjmy a výdavky,

c) prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky,

d) prehľad o príjmoch zahrnovaných do základu dane z príjmov celkom, v členení najmä na

1. predaj tovaru,

2. predaj výrobkov a služieb,

3. ostatné príjmy,

e) prehľad o výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov celkom, v členení najmä na

1. nákup materiálu vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,

2. nákup tovaru vrátane výdavkov súvisiacich s jeho obstaraním,

3. mzdy,

4. platby do poistných fondov a garančného fondu,

5. prevádzková réžia,

6. tvorba sociálneho fondu,

f) prehľad o príjmoch, ktoré podľa osobitného predpisu3) neovplyvňujú základ dane z príjmov,

g) prehľad o výdavkoch, ktoré podľa osobitného predpisu3) neovplyvňujú základ dane z príjmov.

(3) O pohybe peňažných prostriedkov na účtoch v bankách sa účtuje v peňažnom denníku podľa výpisov z banky. Zápisy v peňažnom denníku sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečila nadväznosť na zostatky jednotlivých účtov v banke alebo zostatky v pokladniach.

(4) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je viac pokladní alebo viacej účtov v bankách, účtuje sa o každej pokladni a každom účte v banke v osobitnej pokladničnej knihe a v knihe účet v banke. Stavy a pohyby v pokladni a na účtoch v bankách sa účtujú v pokladničnej knihe a v knihe účet v banke a súčasne do príslušného súhrnného prehľadu o hotovosti a o účtoch v bankách v peňažnom denníku. Pre peňažné prostriedky v cudzej mene sa otvoria pokladničné knihy a knihy účet v banke pre každý druh meny. V pokladničnej knihe a v knihe účet v banke sa účtuje v cudzej mene a v slovenskej mene. V peňažnom denníku sa účtuje v slovenskej mene. Kurzom Národnej banky Slovenska sa peňažné prostriedky v cudzej mene prepočítajú na slovenskú menu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a kurzové rozdiely sa zaúčtujú ako posledné položky pred vyčíslením súčtov príjmov a výdavkov v hotovosti a na účtoch v bankách.

(5) Príjmy, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 2 písm. d) prvého bodu alebo druhého bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 2 písm. d) tretieho bodu.

(6) Výdavky, ktoré sa neuvedú do prehľadu podľa odseku 3 písm. e) prvého bodu až štvrtého bodu a šiesteho bodu sa uvedú v prehľade podľa odseku 3 písm. d) piateho bodu.

(7) Priebežné položky sa účtujú pri prevodoch medzi pokladňou a účtami v banke, pri prevodoch medzi pokladňami a pri prevodoch medzi účtami v banke. Priebežné položky sa členia na príjem a výdavok. Na stranu príjmu sa účtuje priebežná položka pri výdavku peňažných prostriedkov, pri ktorých nie je účtovný doklad o príjme, na stranu výdavku sa účtuje priebežná položka pri príjme peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je účtovný doklad o výdavku.

§ 16
Pomocné knihy o zložkách majetku a záväzkov
Na začiatok

(1) Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje v knihách dlhodobého majetku podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv. Finančný majetok sa v knihe finančného majetku účtuje podľa časového hľadiska, podľa druhu, meny a emitentov.

(2) V knihách dlhodobého majetku sa uvádza

a) názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne číselné označenie,

b) dátum obstarania, dátum uvedenia do používania,

c) ocenenie podľa § 25 zákona, odpisový plán účtovných odpisov , ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu,

d) vstupná cena podľa osobitného predpisu ), odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu podľa osobitného predpisu3),

e) dátum a spôsob vyradenia.

(3) Zvieratá základného stáda, ťažné zvieratá, plemenné a dostihové kone sa účtujú podľa jednotlivých kusov tak, aby bola zabezpečená riadna evidencia ich stavu, prírastkov, príchovkov a úbytkov; evidencia zvierat sa účtuje v peňažných jednotkách alebo v jednotkách množstva s uvedením ceny za kus alebo sa hmotnostnú jednotku.

(4) Zásoby sa účtujú v knihe zásob. Zásoby sa účtujú podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín podľa potrieb účtovnej jednotky, v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách.

(5) Zásoby prijaté na sklad sa účtujú v knihe zásob na základe účtovných dokladov, dodacích listov alebo iných dokladov o prevzatí materiálu. Výdaj materiálu do spotreby sa účtuje na základe výdajok.

(6) Ceniny sa účtujú v knihe cenín.

(7) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je otvorených niekoľko pokladní a pokladní v cudzej mene sledujú sa stavy a pohyby peňazí v každej pokladni v pokladničnej knihe.

(8) Ak v účtovníctve účtovnej jednotky je otvorených niekoľko účtov v bankách a účtov v bankách v cudzích menách účtujú sa stavy a pohyby na každom účte v knihe účet v banke.

(9) O pohybe peňažných prostriedkov v pokladničnej knihe sa účtuje na základe pokladničných účtovných dokladov. O pohybe na účte v banke sa účtuje na základe výpisu z účtu v banke.

§ 17
Pomocné knihy o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov
Na začiatok

(1) Zúčtovanie miezd zamestnancov sa vykonáva na mzdových listoch alebo inej evidencii podľa osobitného predpisu ).

(2) Podkladom na zápisy v mzdových listoch sú písomnosti, z ktorých je zrejmý výpočet

a) mzdy,

b) odvody poistného Sociálnej poisťovni, Národnému úradu práce a príslušnej zdravotnej poisťovni,

c) zrážok z miezd vrátane preddavkov na daň z príjmov,

d) vyplateného preddavku na mzdu.

(3) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu ) sa účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastky a úbytky v peňažnom denníku. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, príspevky do sociálneho fondu sa účtujú v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka. V ostatných prípadoch sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 19

(1) Účtovná závierka podľa tohto oparenia sa zostavuje po prvýkrát za rok 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2002 sa vzťahuje doterajší predpis.

(3) Údaje o skutočnostiach, ktoré sa za účtovné obdobie roku 2002 uvádzali v stĺpci 2 výkazu o majetku a záväzkoch podľa doterajšieho predpisu, sa uvedú v stĺpci 1 výkazu o majetku a záväzkoch podľa tohto opatrenia.

19a
Na začiatok

Toto opatrenie sa použije po prvýkrát pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2003.

§ 19b
Na začiatok

Ustanovenie § 10a sa použije prvýkrát pre účtovnú závierku zostavenú k 31. decembru 2004.

§ 20
Na začiatok

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (oznámenie č. 237/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/497/1994 (oznámenie č. 334/1994 Z. z.), opatrenia č. 3/6-65/1996 (oznámenie č. 369/1996 Z. z.) a opatrenia č. 4189/98-KM (oznámenie č. 391/1998 Z. z.).

§ 21
Na začiatok

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií

1 ) § 37 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 600/1992 Zb.
2 ) § 28 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
3 ) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
4 ) Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
5 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6 ) [S]Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 234/2000 Z. z. (úplné znenie č. 34/2001 Z. z.).[/s]Napríklad zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
7 ) § 26 ods. 2 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 22 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
8 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľwnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
9 ) § 33 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 29 zákona č. 595/2003 Z. z.

10 ) § 121 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
11 ) § 26 ods. 7 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 22 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
12 ) Zákon č. 92/1991 Zb. O podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
13 ) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
14 ) Napríklad zákon č. 368/1999 Z. z. o rezervách a opravných položkách na zistenie základu dane z príjmov.
15 ) Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
16 ) Napríklad zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov.
17 ) Zákon č. 70/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17a) § 24 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z.
17b) § 553 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
17c) § 659 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
18 ) § 29 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
19) § 45 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 561/2001 Z. z. § 39 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 659/2004 Z. z.
20 ) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Naposledy upravil Blsko : 06.02.08 at 16:53
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Postupy účtovania jednoduché účtovníctvo do 31.12.2005

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.