Zavrieť

Porady

029 Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok (ďalej len ODHM)

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  029/701
  2.Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH:

  a) cena dodávky bez DPH

  042/321

  b) DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet

  343/321

  c) vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním

  042/321

  d) DPH k vedľajším nákladom, ak platiteľ má nárok na odpočet

  343/321

  e) dovoz vlastnou dopravou

  042/622
  3.Zaradenie ODHM obstaraného dodávateľsky do dlhodobého hmotného majetku v obstarávacej cene (zaraďovací protokol)

  029/042
  4.Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov:

  a) zúčtovanie faktúry

  042/321

  b) zvýšenie hodnoty ODHM

  029/042
  5.Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov:

  a) zaúčtovanie dobropisu

  1. v prípade, ak faktúra nebola uhradená

  321/042

  2. v prípade, že faktúra bola uhradená

  315/042

  b) zníženie hodnoty ODHM

  042/029
  6.Náklady na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii účtovnej jednotky účtované v čase vzniku na vecne príslušné nákladové účty

  521, 524 518, 501/331, 321, 211, 121
  7.Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie OHIM vo vlastnej réžii:

  a) aktivácia vo vynaložených vlastných nákladoch

  042/624

  b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku v ocenení VN

  029/042
  8.Novozistený v účtovníctve zatiaľ neevidovaný ODHM (ocenený v ROC)

  029/089
  9.Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov

  029/089
  10.Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC:

  a) nadobudnutie darom

  042/413

  b) zaradenie do dlhodobého hmotného majetku

  029/042
  11.Bezodplatný prevod ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie):

  a) zostatková cena

  543/089

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029
  12.Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODNM do dlhodobého hmotného majetku

  029/042
  13.Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní

  089/029
  14.Vyradenie ODHM pri jeho vrátení z titulu reštitučných nárokov:

  a) záväzok účtovnej jednotky z titulu reštitúcie

  41x/379

  b) zostatková cena

  379/089

  c) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029

  d) zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok vyšší ako zostatková cena

  41x/379

  e) zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok nižší ako zostatková cena

  379/41x
  15.Nadobudnutie ODHM delimitáciou v štátnom podniku:

  a) vstupná cena

  029/–

  b) oprávky

  –/089

  c) zostatková hodnota

  –/411
  16.Ostatný dlhodobý hmotný majetok získaný podľa reštitučných zákonov pôvodnými vlastníkmi

  029/účty vlast. imania
  17.Bezodplatné odovzdanie ODHM na základe právneho predpisu (napr. zákon elektrizačný, vodný, plynárenský zákon):

  a) zostatková cena (jednorazový odpis)

  551/089

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029
  18.Predaj ODHM ešte neodpísaného:

  a) zostatková cena

  541/089

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029

  c) faktúra za predaj

  311/641
  19.Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii:

  a) zostatková cena

  549/089

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029
  20.Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľný:

  a) zúčtovanie škody (najviac do výšky zostatkovej ceny)

  549/089

  b) vyradenie majetku (časti majetku)

  089/029

  c) nárok na náhradu od poisťovne

  378/688
  21.Škoda zistená na ODHM, ktorá je opraviteľná:

  a) zúčtovanie škody v čase jej vzniku (odhadnutá suma ako predpokladaný záväzok voči budúcemu dodávateľovi opravy)

  549/326

  b) oprava dodávateľským spôsobom – faktúra

  511/321

  c) vyrovnanie škody s opravou:

  v bežnom účtovnom období – storno zápisu

  326/549

  v nasledujúcom účtovnom období, ak ide z pohľadu účtovnej jednotky o:

  1. významnú sumu

  326/428

  2. nevýznamnú sumu

  326/549

  d) nárok na náhradu škody (napr. od poisťovne)

  378/648
  22.Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napríklad majetok je morálne zastaralý):

  a) zostatková cena

  551/089

  b) vyradenie z dlhodobého hmotného majetku

  089/029

  c) náklady na likvidáciu (napr. za odvoz a uloženie na verejnej skládke odpadov, demontáž)

  518/321

  d) použiteľný materiál z likvidácie prevzatý na sklad

  112/648

  e) tržby za kovový odpad z likvidácie inkasované v hotovosti

  211/642
  23.Vyradenie časti ODHM z používania likvidáciou za predpokladu, že zostávajúca časť je funkčná:

  a) doúčtovanie oprávok k likvidovanej časti

  551/089

  b) vyradenie likvidovanej časti

  089/029
  24.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

  702/029
  Naposledy upravil Daska : 09.07.05 at 17:42

  juko je offline (nepripojený) juko

  štátny zamestnanec juko
  Je to super. Ešte tak vedieť, čo zaradiť do toho ostatného dlhodobého majetku.

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  Iny ako je:

  021 – Stavby
  022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
  025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
  026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

  juko je offline (nepripojený) juko

  štátny zamestnanec juko
  Dik. To je vlastne na účtovníkovi, čo si do tohoto ODHM zaradí. Keď som si prešiel celú súvsťažnosť k tomuto účtu, tak sa úplne zhoduje s účtom 022.

  Manual je offline (nepripojený) Manual

  Manual
  Prakticky ten majetok, ktorý nevieme priradiť do žiadnej odpisovej skupiny a ten sa dáva do odpisovej skupiny č.2

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  juko
  To si mi pomohla. Uveď aspoň jeden hmatateľný príklad.
  ja tento ucet vobec nepouzivam, takze bohuzial...

  Zuzka je offline (nepripojený) Zuzka

  Zuzka
  Citujem z PU od Ing. Cenigovej:
  Podľa § 13 ods. 4 písm. e) opatrenia sa na tomto účte účtujú bez ohľadu na cenu otvárky nových lomov, pieskovísk, hlinísk a technická rekultivácia, ak nie sú súčaťou obsatrávacej ceny dlhodobého hmotného majetku; súčasťou techncikej rekultivácie môžu byť len stavby, napr. komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonanie tehcnickej rekultivávie. Technická rekultivácia nie je dlhodobým majetkom, ak tak ustanovuje osobitný predpis, napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
  To iba pre ifnormáciu. Pekný večer

  Manual je offline (nepripojený) Manual

  Manual
  juko
  Manual, to tvoje vysvetlenie má logiku. Dik.
  Možno niekto vymyslí niečo lepšie a nejaký "garant" to odobrí.
  Pekný večer...

  Manual je offline (nepripojený) Manual

  Manual
  Zuzka
  Janko, ja som iba nakukla do literatúry. Za garanta sa nepovažujem.
  Za "garanta" poďakuj náhode ..... aj to sa stáva.

  mmade je offline (nepripojený) mmade

  mmade
  Ahojte,
  rada by som prispela ohladne ostatneho dlhodobeho majetku. Potrebujem poradit. Po porade s nasim auditorom, ktory mi vysvetlil, ze ak si do internej smernice urcim, ze mojim ostatnym dlhodobym majetkom bude majetok nad 5000 Sk, tak tak mozem uctovat kazdy majetok, ktory predpokladam, ze budem mat v drzbe viac ako 1 rok. A teraz tu mam dilemu. Firma ide kupovat stojany na vodu, ktorych ceny sa pohybuju okolo 3000 Sk, ale viem, ze su dlhodobe a chce ich dalej prenajimat. Co myslite, mozem ich zaradit do ostatneho drobneho majetku, aby som ich mohla prenajimat. Pretoze si myslim, ze prenajimat mozem len to, co mam evidovane v majetku spolocnosti. Prosim poradaci, poradite mi?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  mmade
  Ahojte,
  rada by som prispela ohladne ostatneho dlhodobeho majetku. Potrebujem poradit. Po porade s nasim auditorom, ktory mi vysvetlil, ze ak si do internej smernice urcim, ze mojim ostatnym dlhodobym majetkom bude majetok nad 5000 Sk, tak tak mozem uctovat kazdy majetok, ktory predpokladam, ze budem mat v drzbe viac ako 1 rok. A teraz tu mam dilemu. Firma ide kupovat stojany na vodu, ktorych ceny sa pohybuju okolo 3000 Sk, ale viem, ze su dlhodobe a chce ich dalej prenajimat. Co myslite, mozem ich zaradit do ostatneho drobneho majetku, aby som ich mohla prenajimat. Pretoze si myslim, ze prenajimat mozem len to, co mam evidovane v majetku spolocnosti. Prosim poradaci, poradite mi?
  Odporúčam ich zaradiť do majetku spoločnosti. Ako si si aj sama odpovedala, pretože ich chcete prenajímať a preto musia byť v majetku spoločnosti.

  mmade je offline (nepripojený) mmade

  mmade
  Dakujem za odpoved.
  A este taka mini otazocka. Ja nemozem prenajimat tovat? (t.j. keby som mala tieto stojany na vodu na 132?) Je to niekde zakonne upravene?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  mmade
  Dakujem za odpoved.
  A este taka mini otazocka. Ja nemozem prenajimat tovat? (t.j. keby som mala tieto stojany na vodu na 132?) Je to niekde zakonne upravene?
  Tovar je výrobok určený na predaj, jeho predaj účtuješ 604AE, k tomu ešte výdaj zo skladu 504/132, prenájom účtujeme 602AE.

  mmade je offline (nepripojený) mmade

  mmade
  Ok, diky. Takze jedine riesenie pre mna je, ked chceme prenajimat tieto stojany, ze si vytvorim internu smernicu, ze na 029 zaradujem vsetok majetok nad 3000 Sk a iba vtedy ho budem moct prenajimat ako 311/602AE? Vsak?
  Este raz dakujem
  Michaela

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  mmade
  Ok, diky. Takze jedine riesenie pre mna je, ked chceme prenajimat tieto stojany, ze si vytvorim internu smernicu, ze na 029 zaradujem vsetok majetok nad 3000 Sk a iba vtedy ho budem moct prenajimat ako 311/602AE? Vsak?
  Este raz dakujem
  Michaela
  Presne tak.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.