Zavrieť

Porady

Novela zákona o dani z príjmu 659/2004

v časti dokumenty pod zákonom o dani z príjmu je dokument novely
tu prikladám znenie


659
ZÁKON
z 26. októbra 2004,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona
č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona
č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona
č. 538/2004 Z. z. a zákona č. 539/2004 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:
1. V § 2 písmeno s) znie:
„s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku
na základe nájomnej zmluvy s dojednaným
právom kúpy prenajatej veci, ak
1. vlastnícke právo bez zbytočného odkladu po skončení
nájmu má podľa zmluvy prejsť na nájomcu
za kúpnu cenu, ktorá nie je vyššia, ako by bola
zostatková cena prenajatého hmotného majetku,
ktorú by mal majetok pri rovnomernom odpisovaní
majetku, a
2. doba trvania nájmu je najmenej 60 % doby odpisovania
podľa § 26 ods. 1 a nie menej ako tri roky,
pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny
podmienok na nového nájomcu táto podmienka
platí na nájomnú zmluvu ako celok,“.
2. § 2 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) daňovníkom členského štátu Európskej únie fyzická
osoba alebo právnická osoba, ktorá podlieha
zdaneniu na území tohto členského štátu Európskej
únie z príjmov plynúcich zo zdrojov na území
tohto členského štátu Európskej únie, ako aj zo
zdrojov mimo územia tohto členského štátu Európskej
únie a ktorá na území Slovenskej republiky nie
je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou.“.
3. § 2 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) účelovým sporením vkladanie finančných prostriedkov
do banky alebo platenie poistného na životné
poistenie, alebo investovanie finančných
prostriedkov prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej
investičné služby alebo služby v oblasti kolektívneho
investovania, ktorá je podľa osobitných
predpisov oprávnená takúto službu poskytovať, na
zabezpečenie príjmu plynúceho daňovníkovi po dovŕšení
55 rokov života.“.
4. V § 3 ods. 2 písm. f) sa za slovo „akcií
7)“ vkladajú

slová „a podielov
7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza slovami

„ako aj príjem plynúci z dôvodu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 144 a 223 Obchodného zákonníka.“.

5. § 4 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) U daňovníka s príjmami z podnikania (§ 6) sa
základ dane zisťuje vždy za kalendárny rok, a to aj vtedy,
ak bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo bolo
povolené vyrovnanie; na tento účel je daňovník povinný
zostaviť účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho
roka, pričom povinnosť zostaviť účtovnú závierku
podľa osobitného predpisu
77) týmto nie je dotknutá.“.

6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a príjmy plynúce doktorandom z doktorandského
štúdia“.
7. V § 5 ods. 7 písm. b) sa vypúšťa odkaz 19 vrátane
poznámky pod čiarou k odkazu 19.
8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa slová „príbuzných autorskému
právu,
27)“ nahrádzajú slovami „súvisiacich s autorským

právom,
27)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
27) Napríklad zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných

vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení neskorších predpisov,
zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).“.
9. Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
29) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
10. V § 6 odsek 10 znie:
„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej
hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom
dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,
neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 25 % z úhrnu príjmov uvedených
v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má príjmy
len z vykonávania remeselných živností podľa osobitného
predpisu,
33) ktorý môže uplatniť výdavky vo

výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie
je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo je platiteľom
dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia,
neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže
uplatniť výdavky vo výške 25%z týchto príjmov. Ak daňovník
uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách
výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka
okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je
daňovník povinný platiť; toto poistné a príspevky si
môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej
výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto
Strana 6562 Zbierka zákonov č.
659/2004 Čiastka 277

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom
slede, o zásobách a o pohľadávkach.“.
11. V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako sa
posudzuje aj odstupné vyplácané podľa osobitného
predpisu,
35)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie:
35) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12. V § 8 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „pričom pri nehnuteľnostiach sa vychádza z hodnoty
v čase nadobudnutia zistenej podľa osobitného
predpisu,
37a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37a znie:
37a) Napríklad zákon č. 382/2004 Z. z.“.

13. V § 8 ods. 10 druhej vete sa na konci bodka nahrádza
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorou je obstarávacia
cena alebo vlastné náklady prevádzkovateľa
alebo organizátora hry, súťaže alebo žrebovania, alebo
poskytovateľa výhry alebo ceny.“.
14. V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) z predaja bytu alebo obytného domu s najviac dvoma
bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak v ňom
mal predávajúci trvalý pobyt najmenej po dobu
dvoch rokov bezprostredne pred predajom, okrem
1. príjmov z predaja týchto nehnuteľností, ktoré boli
zahrnuté do obchodného majetku, a to do piatich
rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku
a
2. príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy
o budúcom predaji týchto nehnuteľností uzavretej
do dvoch rokov od začiatku trvalého pobytu
v nich alebo do piatich rokov odo dňa ich vyradenia
z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva
bude uzatvorená ažpo dvoch rokoch od začiatku
trvalého pobytu alebo po piatich rokoch odo dňa
ich vyradenia z obchodného majetku,“.
15. V § 9 ods. 1 písm. b) sa slová „nehnuteľnosti, ak
nejde o predaj nehnuteľnosti podľa písmen a) a c)“ nahrádzajú
slovami „nehnuteľnosti, na ktorú sa nevzťahuje
oslobodenie podľa písmena a) alebo c)“ a slová za
bodkočiarkou vrátane bodkočiarky sa vypúšťajú.
16. V § 9 ods. 1 písm. c) sa za slovo „manželov“ vkladajú
slová „okrem nehnuteľnosti, na ktorú sa vzťahuje
oslobodenie od dane podľa písmena a)“.
17. V § 9 ods. 1 písm. f) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí
v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje pohľadávky
voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri
odpise záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku, a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením
konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje
na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej
podstaty,“.
18. Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:
39) Napríklad zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších

predpisov, zákon č. 452/2004 Z. z. o náhradnom výživnom.“.
19. V § 9 ods. 1 písm. h) sa na konci čiarka nahrádza
bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak takto vymedzené
príjmy presiahnu päťnásobok sumy životného
minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho
obdobia, do základu dane sa zahrnú len príjmy
nad takto ustanovenú sumu; výdavky nezahrnuté do
základu dane, priraďované k sume oslobodených príjmov
sa určia v rovnakom pomere, v akom je suma oslobodených
príjmov k celkovým príjmom zahrnutým do
základu dane,“.
20. Poznámka pod čiarou k odkazu 46 znie:
46) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004
Z. z.“.
21. V § 9 ods. 2 písm. k) sa za slovo „štipendiá
51)“

vkladajú slová „okrem doktorandského štipendia“.
22. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) úroky a iné výnosy z vkladov, z úverov a pôžičiek,
z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových
certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných
poukážok, vkladových listov a iných cenných
papierov a vkladov postavených im na roveň plynúce
zo zdroja na území Slovenskej republiky fyzickej
osobe, ktorá je daňovníkom iného členského štátu
Európskej únie a ktorá je konečným príjemcom takýchto
príjmov.“.
23. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenami s) a t), ktoré
znejú:
„s) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
vydaných a registrovaných v zahraničí,
t) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných
na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.“.
24. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dňom vyradenia majetku z obchodného majetku
daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný
raz účtoval majetok v účtovníctve alebo uvádzal
v evidencii podľa § 6 ods. 11.“.
25. V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „vlastný príjem“
vkladajú slová „v príslušnom zdaňovacom období“.
26. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré
znejú:
„c) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie platené
podľa osobitného predpisu,
35)

d) účelové sporenie.“.
27. V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo výsluhového
príspevku vyplácaného, ak služobný pomer trval
aspoň 15 rokov
65)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu

65.
28. V § 11 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo ak má manželka (manžel) vlastné príjmy v príslušnom
zdaňovacom období, o sumu zodpovedajúcu
Čiastka 277 Zbierka zákonov č.
659/2004 Strana 6563

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
jednej dvanástine rozdielu vypočítaného podľa odseku
1 písm. b)“.
29. § 11 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové
sporenie podľa odseku 1 písm. c) a finančné prostriedky
vynaložené daňovníkom na účelové sporenie podľa
odseku 1 písm. d) je možné odpočítať od základu dane
vo výške preukázateľne zaplatenej v zdaňovacom období,
v úhrne najviac do výšky 12 000 Sk. Na uplatnenie
nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1
písm. c) je podmienkou splnenie podmienok podľa osobitného
predpisu
35) a na uplatnenie nezdaniteľnej časti

základu dane podľa odseku 1 písm. d) musia byt’ splnené
tieto podmienky:
1. dojednaná doba platenia účelového sporenia je najmenej
desať rokov, pričom daňovník nie je oprávnený
požadovať plnenie z účelového sporenia pred
uplynutím tejto lehoty, a súčasne
2. plnenie z účelového sporenia nastane najskôr dovŕšením
55 rokov veku daňovníka.
(6) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené
v odseku 5, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové
dôchodkové sporenie a platieb účelového sporenia,
o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach
znížil základ dane, je povinný zvýšiť základ dane
do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho
obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených
podmienok.“.
30. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Predmetom dane daňovníka, ktorý je
a) správcovskou spoločnosťou a vytvára podielové fondy,
66
) sú len príjmy správcovskej spoločnosti,

b) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a vytvára
doplnkové dôchodkové fondy,
35) sú len príjmy doplnkovej

dôchodkovej spoločnosti.“.
31. V § 12 ods. 3 sa vypúšťajú slová „doplnkové dôchodkové
poisťovne,
35)“.

32. V § 12 ods. 7 písm. d) sa za slovo „akcií
7)“ vkladajú

slová „a podielov
7a)“ a slovo „vrátane“ sa nahrádza

slovami „ako aj príjem plynúci z dôvodu“.
33. V § 13 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „vrátane odpisu záväzkov voči veriteľom, ktorí
v konkurze alebo vyrovnaní neuplatnili svoje pohľadávky
voči daňovníkovi; obdobne sa postupuje aj pri odpise
záväzkov u daňovníka, ktorý sa zrušuje zamietnutím
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
a u daňovníka, ktorý sa zrušuje zrušením konkurzu
z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu
výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,“.
34. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) ažh), ktoré
znejú:
„e) úroky z účtov vyplácané Štátnej pokladnici,
f) výnosy zo štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
vydaných a registrovaných v zahraničí,
g) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek,
z výnosov podielových listov, dlhopisov, vkladových
certifikátov, depozitných certifikátov, pokladničných
poukážok vkladových listov a iných
cenných papierov a vkladov postavených im na roveň
plynúce zo zdroja na území Slovenskej
republiky právnickej osobe, ktorá je daňovníkom
členského štátu Európskej únie a ktorá je aj konečným
príjemcom týchto príjmov od daňovníka podľa
§ 2 písm. d) druhého bodu, ale len ak do dňa výplaty
príjmu, počas obdobia najmenej dvadsiatich štyroch
mesiacov bezprostredne nasledujúcich po
sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej
25 % priamy podiel na základnom imaní konečného
príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej
25%priamy podiel na základnom imaní daňovníka,
ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte
Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem
vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy
podiel na základnom imaní konečného príjemcu
tohto príjmu,
h) finančné prostriedky plynúce z grantov poskytovaných
na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je
Slovenská republika viazaná.“.
35. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého bodu plynúce
zo zdroja na území Slovenskej republiky právnickej
osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu
Európskej únie a ktorá je aj konečným príjemcom
týchto príjmov od daňovníka podľa § 2 písm. d) druhého
bodu, ale len ak do dňa výplaty príjmu, počas
obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov
bezprostredne nasledujúcich po sebe
1. daňovník, ktorý tento príjem vypláca, má najmenej
25 % priamy podiel na základnom imaní konečného
príjemcu tohto príjmu alebo
2. konečný príjemca tohto príjmu má najmenej
25%priamy podiel na základnom imaní daňovníka,
ktorý tento príjem vypláca, alebo
3. iná právnická osoba so sídlom v členskom štáte
Európskej únie má najmenej 25 % priamy podiel
na základnom imaní daňovníka, ktorý tento príjem
vypláca, a zároveň má aj najmenej 25 % priamy
podiel na základnom imaní konečného príjemcu
tohto príjmu.“.
36. V § 14 ods. 3 druhá veta znie: „Základ dane daňovníka,
ktorý je doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou
vytvárajúcou doplnkové dôchodkové fondy, sa zisťuje
len za doplnkovú dôchodkovú spoločnosť.“.
37. V § 14 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Táto
časť základu dane alebo časť daňovej straty sa zahrnuje
do základu dane v tom zdaňovacom období, za ktoré
verejná obchodná spoločnosť podala daňové priznanie.“.
38. V § 17 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého
účtovníctva
1) alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu

podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu
medzi príjmami a výdavkami,“.
Strana 6564 Zbierka zákonov č.
659/2004 Čiastka 277

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
39. V § 17 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) príjem a obstarávacia cena cenného papiera účtovaná
do výdavkov (nákladov) pri zabezpečovacom
prevode cenného papiera u dlžníka a pri spätnom
prevode cenného papiera u veriteľa.“.
40. V § 17 odseky 15 až17 znejú:
„(15) Pri zrušení opravných položiek a zrušení rezerv
na účet nerozdelený zisk minulých rokov
1) sa základ

dane zvyšuje o zaúčtovanú výšku zostatkov týchto účtov,
ak ich tvorba je považovaná za daňový výdavok. Ak
sú v súlade s účtovníctvom
1) opravy chýb nákladov

uznaných za daňové výdavky a opravy chýb výnosov zahrnovaných
do zdaniteľných príjmov z minulých účtovných
období účtované na účet nerozdeleného hospodárskeho
výsledku,
1) je suma vyplývajúca z týchto

opráv súčasťou základu dane.
(16) Do základu dane daňovníka nezaloženého alebo
nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2) sa pri predaji
majetku, ktorý bol používaný na činnosť, z ktorej príjmy
sú predmetom dane, zahrnie rozdiel, o ktorý príjem z jeho
predaja prevyšuje cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve
pri jeho nadobudnutí, zvýšenú o preukázateľné
náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie tohto
majetku, zníženú o odpisy uplatnené v daňových výdavkoch
vypočítané podľa § 27 alebo § 28. Pri predaji hmotného
majetku, ktorý tento daňovník nepoužíval na činnosť,
z ktorej príjmy sú predmetom dane, je súčasťou základu
dane aj rozdiel, o ktorý príjem z jeho predaja prevyšuje
cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho
nadobudnutí, zvýšenú o náklady preukázateľne vynaložené
na jeho rekonštrukciu a modernizáciu.
(17) Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia
doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových
rozdielov vznikajúcich v účtovníctve z dôvodu
nezrealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených
platieb záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, do základu dane v období, v ktorom
o nich účtuje, zahrnú sa tieto rozdiely do základu dane
v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k inkasu pohľadávky
alebo platbe záväzku. V zdaňovacom období,
v ktorom tento daňovník doručí správcovi dane oznámenie
o ukončení nezahrnovania týchto kurzových rozdielov
do základu dane, zahrnie do základu dane aj kurzové
rozdiely vyčíslené v účtovníctve, nezahrnuté do základu
dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.“.
41. V § 17 ods. 18 druhá veta znie: „Do základu dane
sa nezahŕňajú odpisy (rozpustenie) goodwillu a záporného
goodwillu.“.
42. V § 17 ods. 19 sa na konci pripájajú tieto slová:
„alebo § 25 ods. 1 písm. g)“.
43. V § 17 ods. 22 písm. b) sa za slovom „nájmu“ vypúšťa
čiarka a slová „ak prenajímateľ nezvýšil vstupnú
cenu o hodnotu vykonaného technického zhodnotenia“.
44. § 17 sa dopĺňa odsekom 26, ktorý znie:
„(26) Základ dane nájomcu v zdaňovacom období,
v ktorom došlo
a) k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa
§ 2 písm. s), sa upraví o rozdiel užuplatnených odpisov
podľa § 26 ods. 8 v daňových výdavkoch a odpisov,
ktoré by uplatnil ako vlastník podľa § 27 alebo
§ 28,
b) po skončení nájmu okrem finančného prenájmu ku
kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je
zostatková cena, ktorú by vec mala pri odpisovaní
podľa § 27 alebo § 28, sa upraví o rozdiel užuplatne -
ného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov,
ktoré by uplatnil vlastník podľa § 27 alebo § 28.“.
45. V § 18 ods. 3 písm. a) sa slovo „nezávislými“ nahrádza
slovom „závislými“.
46. V § 19 ods. 2 písm. c) štvrtom bode sa odkaz „19“
nahrádza odkazom „86a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86a znie:
86a) Napríklad § 152 Zákonníka práce.“.

47. V § 19 ods. 2 písm. h) prvom bode sa na konci pripájajú
tieto slová: „a to aj u daňovníkov, ktorí neprihlásili
pohľadávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení
konkurzu z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na
úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,
alebo uznesenie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie
konkurzu alebo o zrušení konkurzu,“.
48. V § 19 ods. 2 písm. i) sa za slová „vo výške“ vkladajú
slová „menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
alebo“.
49. V § 19 ods. 3 písmeno n) znie:
„n) členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva
v právnickej osobe zriadenej na účel ochrany
záujmov platiteľa, do výšky 0,5‰z úhrnu zdaniteľných
príjmov za bežné zdaňovacie obdobie, najviac
však do výšky 2 000 000 Sk ročne,“.
50. V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:
„o) nájomné pri finančnom prenájme vo výške prevyšujúcej
odpis uplatňovaný nájomcom podľa § 26 ods. 8
zahrnované do základu dane počas celej doby trvania
nájmu podľa osobitného predpisu,
1)“.

51. V § 19 sa odsek 3 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) členský príspevok vyplývajúci z povinného členstva
v právnickej osobe.“.
52. V § 19 sa vypúšťajú odseky 5 až7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 5.
53. V § 20 ods. 9 písmeno a) znie:
„a) nevyčerpané dovolenky vrátane poistného a príspevkov,
ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za
zamestnanca, odmeny a prémie vrátane poistného,
ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,
nevyfaktúrované dodávky a služby,
zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky
a výročnej správy a na zostavenie daňového priznania,“.
54. V § 20 ods. 10 sa na konci prvej vety pripájajú tieto
slová: „alebo v uznesení o povolení vyrovnania“.
Čiastka 277 Zbierka zákonov č.
659/2004 Strana 6565

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
55. V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré
znejú:
„j) výdavky (náklady) vynaložené na príjmy nezahŕňané
do základu dane,
k) výdavky (náklady) na nákup vlastných akcií vo výške
sumy prevyšujúcej nominálnu hodnotu akcií.“.
56. V § 21 sa vypúšťa odsek 3.
57. V § 22 ods. 9 sa za slová „uplatňovanie odpisov“
vkladajú slová „hmotného majetku“.
58. V § 23 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
113)“.

59. V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) ažf) sa označujú ako písmená
a) aže).
60. V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) aže) sa označujú ako písmená
a) ažd).
61. V § 24 ods. 1 písm. d) sa na začiatok vkladá slovo
„hmotnom“.
62. V § 25 ods. 1 písm. e) sa za slová „k hmotnému
hnuteľnému majetku“ vkladajú slová „a k hmotnému
nehnuteľnému majetku“ a za slovo „ktorý“ sa vkladajú
slová „pri nezaplatení pohľadávky alebo jej časti“.
63. V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý
znie:
„(6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného
prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu
nie je daň z pridanej hodnoty.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
64. V § 26 ods. 8 prvej vete sa slová „obstarávacej ceny
zistenej u prenajímateľa“ nahrádzajú slovami „hodnoty
istiny podľa osobitného predpisu
1)“.

65. V § 29 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
„(3) Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické
zhodnotenie v sume vyššej ako 30 000 Sk za zdaňovacie
obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku,
1
) ktorého obstarávacia cena bola 30 000 Sk

a menej. Takéto technické zhodnotenie sa pripočíta
k obstarávacej cene dlhodobého hmotného majetku
a uplatní sa ročný odpis vypočítaný podľa § 26.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
66. V § 31 ods. 1 prvá veta znie:
„Na daňové účely sa pri prepočte cudzej meny na slovenskú
menu použije kurz slovenskej koruny k cudzej
mene vyhlásený Národnou bankou Slovenska (ďalej len
„kurz“), ktorý daňovník uplatňuje v účtovníctve,
121) ak

tento zákon neustanovuje inak.“.
67. V § 31 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Rovnaký
postup sa použije aj pri ďalších príjmoch podľa
§ 16, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 alebo z ktorých
sa vykonáva zabezpečenie dane podľa § 44, pričom na
prepočet zrazenej dane alebo sumy zrazenej na zabezpečenie
dane sa použije kurz platný v deň, v ktorom sa
vykonala zrážka.“.
68. V § 32 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
69. V § 32 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že
neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej
časti základu dane podľa § 11 ods. 5“.
70. V § 32 ods. 3 písm. b) znie:
„b) iné druhy príjmov podľa § 6 až8, ak nie sú od dane
oslobodené, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá
podľa § 43, ak vybraním tejto dane je splnená daňová
povinnosť (§ 43 ods. 6) alebo ak daňovník neuplatní
postup podľa § 43 ods. 7, alebo je povinný
zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky
na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu
dane podľa § 11 ods. 5.“.
71. V § 32 odsek 4 znie:
„(4) Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník,
ak má len príjmy
a) podľa § 5 a nie je povinný podať daňové priznanie
podľa odseku 2 alebo
b) z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a neuplatní postup
podľa § 43 ods. 7 alebo
c) podľa § 5, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského
úradu na území Slovenskej republiky, ak je
daňovníkom, ktorý na území Slovenskej republiky
nemá trvalý pobyt alebo
d) zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskych
spoločenstiev alebo ich orgánov, ktoré boli
preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu
Európskej únie alebo
e) ktoré sú od dane oslobodené.“.
72. § 32 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:
„(9) Ak podá daňové priznanie daňovník, ktorý nebol
povinný podať daňové priznanie podľa odsekov 1 a 2,
alebo mu nevznikla povinnosť podať daňové priznanie
podľa odseku 3, a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane,
122) mu vykonal ročné zúčtovanie podľa § 38, považuje

sa toto daňové priznanie za opravné alebo dodatočné
daňové priznanie podľa osobitného predpisu,
122a)

pričom vykonané ročné zúčtovanie podľa § 38 sa v tomto
prípade považuje za podané daňové priznanie.
(10) Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie
a uplatňuje daňový bonus podľa § 33, je povinný preukázať
nárok na jeho uplatnenie dokladom alebo potvrdením
podľa § 37 ods. 2, ktoré je súčasťou daňového
priznania, s výnimkou zamestnanca, ktorému zamestnávateľ
vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume,
na ktorú mal nárok.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:
122a) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.

v znení neskorších predpisov.“.
73. V § 33 ods. 3 sa slová „bonus, ak manžel (manželka)
tohto dieťaťa nemá príjmy, pri ktorých možno
uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11
ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „bonus po uplynutí
zdaňovacieho obdobia, ak manžel (manželka) tohto die-
Strana 6566 Zbierka zákonov č.
659/2004 Čiastka 277

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
ťaťa nemá za toto zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy
presahujúce sumu podľa § 11 ods. 1 písm. a)“.
74. V § 33 ods. 11 sa za slová „tento zákon,“ vkladajú
slová „alebo požiadal správcu dane o poukázanie daňového
bonusu vo vyššej sume, ako ustanovuje tento zákon,“.
75. V § 34 ods. 1 sa slová „v tomto zdaňovacom období“
nahrádzajú slovami „na toto zdaňovacie obdobie“.
76. V § 34 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „pričom ak preddavky na daň
zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané
z podaného daňového priznania, suma preddavkov
z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca
sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového
priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov
na daň platených po zmene.“.
77. V § 35 ods. 1 písm. b) veta za poslednou bodkočiarkou
znie: „na nezdaniteľné časti základu dane podľa
§ 11 ods. 1 písm. b) ažd) a podľa § 11 ods. 2 zamestnávateľ,
ktorý je platiteľom dane,
122) prihliadne ažpri

ročnom zúčtovaní za zdaňovacie obdobie.“.
78. V § 35 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo ak zamestnancovi nevznikne povinnosť
podať daňové priznanie podľa § 32, daň sa v termíne na
podanie daňového priznania (§ 49) považuje za vysporiadanú,“.
79. V § 35 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa na zamestnanca vzťahujú ustanovenia o minimálnej
mzde podľa osobitného predpisu,
131a) zohľadní

sa táto minimálna mzda aj za mesiac, v ktorom zamestnanec,
ktorý si uplatňuje nárok na daňový bonus,
dosiahne 16 rokov veku alebo v ktorom mladistvý
zamestnanec nadobudne plnoletosť
131b) alebo v ktorom

sa zamestnanec stal poberateľom invalidného dôchodku
alebo prestal byť poberateľom invalidného dôchodku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 131a a 131b znejú:
131a) § 2 ods. 1 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej

republiky č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131b
) § 8 Občianskeho zákonníka.“.

80. § 35 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
122) ktorý

vypláca zdaniteľnú mzdu naraz za viac kalendárnych
mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia, vypočíta
preddavok na daň a prizná a vyplatí daňový
bonus tak, ako by bola zdaniteľná mzda vyplatená
v jednotlivých mesiacoch, ak je tento spôsob zdanenia
pre zamestnanca výhodnejší.“.
81. V § 37 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré
znie:
„c) predložením dokladu o tom, že mladistvý zamestnanec
nadobudne plnoletosť
131c) alebo sa považuje

za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného
dôchodku alebo o odňatí invalidného dôchodku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 131c znie:
131c) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“.

82. V § 38 ods. 1 sa za slová „§ 43 ods. 7“ vkladajú
slová „alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane
z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie
nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 5“.
83. V § 38 ods. 4 sa za slová „(§ 11 ods. 2)“ vkladajú
slová „na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11
ods. 1 písm. c) a d)“.
84. V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré
znejú:
„d) že si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu
dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) a d) a spĺňa podmienky
na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu
dane podľa § 11 ods. 5,
e) že za zdaňovacie obdobie, za ktoré žiada o vykonanie
ročného zúčtovania, nie je povinný zvýšiť základ
dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na
uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa
§ 11 ods. 5.“.
85. V § 39 ods. 1 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou
„4“.
86. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom bode sa slovo „zúčtovaných“
nahrádza slovom „vyplatených“.
87. V § 39 ods. 5 písm. b) sa na konci pripája slovo
„alebo“.
88. V § 39 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia,
v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom
dane,
122) vyplatil príjem zo závislej činnosti

zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného
zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom
dane,
122) ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr

do 5. februára po skončení zdaňovacieho
obdobia.“.
89. V § 39 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a ktorému za
toto zdaňovacie obdobie vznikla povinnosť podať daňové
priznanie“.
90. V § 40 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak za toto zdaňovacie
obdobie nebola zamestnancovi suma rozdielu
daňového bonusu vyplatená na základe vykonaného
ročného zúčtovania (§ 38) alebo podaného daňového
priznania (§ 33 ods. 6).“.
91. V § 40 odsek 7 znie:
„(7) Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,
122) za

zdaňovacie obdobie neuviedol zamestnancovi, ktorý za
toto zdaňovacie obdobie podal daňové priznanie alebo
dodatočné daňové priznanie alebo ktorému vykonal iný
zamestnávateľ podľa tohto zákona ročné zúčtovanie
(§ 38), správne údaje podľa tohto zákona v doklade podľa
§ 39 ods. 5, je povinný vystaviť tomuto zamestnancovi
opravný doklad v lehote do jedného mesiaca odo
dňa, keď dodatočný platobný výmer, ktorým sa tomuto
zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,
122) vyrubila

daň alebo rozdiel dane, nadobudol právoplatnosť.
V tomto prípade sa neuplatní v súvislosti s príjmami
podľa § 5 postup podľa osobitného predpisu
132a) u zaČiastka

277 Zbierka zákonov č.
659/2004 Strana 6567

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
mestnanca, ktorý za toto zdaňovacie obdobie podal daňové
priznanie alebo dodatočné daňové priznanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 132a znie:
132a) § 35 a 35b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

92. V § 41 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa
na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie
obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia
konkurzu.“.
93. V § 41 odsek 8 znie:
„(8) Pri zmene právnej formy daňovníka sa končí zdaňovacie
obdobie dňom predchádzajúcim dňu zápisu
zmeny do obchodného registra. Nové zdaňovacie obdobie
sa začína dňom zápisu zmeny do obchodného registra
a trvá do dňa, keď by sa skončilo zdaňovacie obdobie
daňovníka, ak by k zmene právnej formy nedošlo.
V týchto prípadoch sa ku dňu predchádzajúcemu dňu
zápisu zmeny do obchodného registra zostavuje účtovná
závierka podľa osobitného predpisu.
133a) Toto ustanovenie

sa nevzťahuje na zmenu právnej formy spoločnosti
s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť
alebo na družstvo, akciovej spoločnosti na spoločnosť
s ručením obmedzeným alebo na družstvo, alebo družstva
na spoločnosť s ručením obmedzeným alebo na
akciovú spoločnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 133a znie:
133a) § 16 ods. 4 a § 17 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z.“.

94. V § 41 odsek 11 znie:
„(11) Ak daňovník mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho
roka na hospodársky rok alebo naopak, je povinný
podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie
ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny v lehote
podľa § 49 ods. 2.“.
95. V § 41 ods. 12 prvá veta znie:
„Ak v súlade s osobitným predpisom
134) došlo k zmene

účtovného obdobia na hospodársky rok, je súčasne
hospodársky rok aj zdaňovacím obdobím.“.
96. V § 43 ods. 2 sa slová „a druhého“ nahrádzajú
slovami „ažtretieho“.
97. V § 43 ods. 3 písm. a) a b) sa nad slovo „fond“
umiestňuje odkaz 66 a za slová „podielový fond“ sa
vkladajú slová „doplnkový dôchodkový fond,
35)“.

98. V § 43 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a zo starobného
dôchodkového sporenia“.
99. § 45 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Metóda vyňatia príjmov podľa odseku 1 sa uplatní,
ak daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou
plynú príjmy zo závislej činnosti
a) za prácu vykonávanú pre Európske spoločenstvá
a ich orgány, ktoré boli preukázateľne zdanené
v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,
alebo
b) zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým Slovenská
republika nemá uzavretú zmluvu, a tieto príjmy boli
v zahraničí preukázateľne zdanené.“.
100. V § 46 prvá veta znie:
„Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie
nepresiahne 500 Sk alebo celkové zdaniteľné príjmy
daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, za zdaňovacie obdobie
nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 1
písm. a).“.
101. V § 49 ods. 4 sa vypúšťa piata veta a posledná
veta znie:
„Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po
smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu
na žiadosť dediča predĺžiť.“.
102. V § 49 ods. 5 druhá veta znie:
„Správca dane môže túto lehotu zo závažných dôvodov
na žiadosť dediča predĺžiť.“.
103. V § 49 sa vypúšťajú odseky 11 a 12.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 11
a 12.
104. V § 50 ods. 1 sa slová „zodpovedajúca 2%zaplatenej
dane“ nahrádzajú slovami „do výšky 2 % zo zaplatenej
dane“.
105. V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „nedoplatok na
dani“ vkladá čiarka a slová „pričom daň za zdaňovacie
obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote
na podanie daňového priznania“.
106. V § 50 odsek 7 znie:
„(7) Notár
144) osvedčuje každoročne prijímateľovi do

15. decembra bežného roka splnenie podmienok podľa
odseku 6 písm. d), e), g) a h), počnúc 1. septembrom
bežného roka. Notár, ktorý toto osvedčenie vykonal, je
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť identifikačné
údaje prijímateľa v rozsahu podľa odseku 3 písm. d),
názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej
má prijímateľ zriadený účet a číslo tohto účtu komore
na účely jeho zápisu do zoznamu prijímateľov na nasledujúci
rok. Zoznam prijímateľov obsahuje obchodné
meno alebo názov prijímateľa a jeho sídlo, právnu formu
prijímateľa, identifikačné číslo organizácie, číslo
účtu a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky,
v ktorej má prijímateľ tento účet zriadený. Zoznam prijímateľov
je verejný zoznam, ktorý komora každoročne
zverejňuje podľa osobitného predpisu,
145) a to do 15. januára

kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi
poskytnúť podiel zaplatenej dane. Tento zoznam
v rovnakej lehote komora doručí Daňovému riaditeľstvu
Slovenskej republiky.“.
107. V § 50 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až15 sa označujú ako odseky 8
až14.
108. V § 50 ods. 8 sa slová „do šiestich mesiacov po
skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená“
nahrádzajú slovami „do troch mesiacov po lehote
na podanie vyhlásenia podľa odseku 1“.
109. V § 50 ods. 9 druhej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: „miestne príslušnému podľa sídla prijímateľa“.
Strana 6568 Zbierka zákonov č.
659/2004 Čiastka 277

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
110. V § 50 ods. 13 sa číslovka „13“ nahrádza číslovkou
„12“.
111. V § 50 ods. 14 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou
„13“.
112. V § 52 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „toto rozhodnutie nie je
možné vydať opakovane.“.
113. V § 52 odsek 7 znie:
„(7) Na príjem z predaja bytu, ktorý bol obstaraný
pred 1. januárom 2004, dosiahnutý do 31. decembra
2004 sa použijú ustanovenia zákona č. 366/1999 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Na príjem z predaja bytu,
ktorý bol obstaraný pred 1. januárom 2004, dosiahnutý
po 31. decembri 2004 sa použije § 9 tohto zákona.“.
114. V § 52 ods. 22 sa na konci pripája táto veta:
„Ustanovenia § 9 ods. 2 písm. s) a § 13 ods. 2 písm. f) sa
použijú na štátne dlhopisy, ktoré boli vydané a registrované
v zahraničí po 31. decembri 2003, ak k výplate,
poukázaniu alebo pripísaniu výnosu dôjde po 31. decembri
2004.“.
115. V § 52 ods. 35 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a za zdaňovacie obdobie roku 2005 najviac vo výške
a spôsobom ustanoveným týmto zákonom“.
116. § 52 sa dopĺňa odsekmi 39 a 40, ktoré znejú:
„(39) Ustanovenie § 17 ods. 17 v znení účinnom po
31. decembri 2004 sa použije pri podaní daňového priznania
po 31. decembri 2004. Ak sa daňovník rozhodne
nezahrnúť kurzové rozdiely do základu dane užza prvé
zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie
po 31. decembri 2004, oznámenie o nezahrnovaní
kurzových rozdielov do základu dane podľa § 17 ods. 17
za toto zdaňovacie obdobie doručí správcovi dane v lehote
na podanie daňového priznania za toto zdaňovacie
obdobie. Kurzové rozdiely, rozdiely z precenenia cenných
papierov a derivátov nezahrnuté do základu dane
sa zahrnú do základu dane najneskôr v zdaňovacom
období, ktoré sa končí 31. decembra 2007, a to počnúc
zdaňovacím obdobím, za ktoré je po 31. decembri 2004
podávané daňové priznanie.
(40) Ustanovenia § 2 písm. s), § 17 ods. 15, 18, 19
a 26, § 19 ods. 2 písm. i), § 19 ods. 3 písm. o), § 20 ods. 9
písm. a), § 23 ods. 1 písm. e), § 24 ods. 1 písm. a), § 25
ods. 6, § 26 ods. 8, § 32 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4
písm. c) a § 45 ods. 3 v znení účinnom po 31. decembri
2004 sa použijú pri podaní daňového priznania po
31. decembri 2004.“.
117. Za § 52 sa vkladá § 52a, ktorý znie:
㤠52a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych
spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe
č. 2.“.
118. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1
a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 595/2003 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1. Smernica Rady 69/335/EHS zo 17. júla 1969 o nepriamych daniach z tvorby a navyšovania základného imania
(Ú. v. ES L 249, 03. 10. 1969) v znení smernice Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973 (Ú. v. ES L 103, 18. 04. 1973),
smernice Rady 74/553/EHS zo 7. novembra 1974 (Ú. v. ES L 303, 13. 11. 1974), smernice Rady 85/303/EHS
z 10. júna 1985 (Ú. v. ES L 156, 15. 06. 1985).
2. Smernica Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania obchodných spoločností rôznych
členských štátov pri zlučovaní, rozdeľovaní a prevode aktív a výmene akcií týkajúcich sa spoločností rôznych členských
štátov (Ú. v. ES L 225, 20. 08. 1990).
3. Smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských
spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, 20. 08. 1990) v znení
smernice Rady 2003/123/ES z 22. decembra 2003 (Ú. v. EÚ L 007, 13. 01. 2004).
4. Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat úrokov (Ú. v. EÚ L 157,
26. 06. 2003) v znení rozhodnutia Rady 2004/587/ES z 19. júla 2004 (Ú. v. EÚ L 257, 04. 08. 2004).
5. Smernica Rady 2003/49/ES z 3. júna 2003 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom na výplaty úrokov
a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov (Ú. v. EÚ L 157, 26. 06.
2003).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje,
aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
vyhlásil úplné znenie zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných
zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 177/2004
Z. z., zákonom č. 191/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004
Z. z., zákonom č. 538/2004 Z. z., zákonom č. 539/2004
Z. z. a týmto zákonom.
Čiastka 277 Zbierka zákonov č.
659/2004 Strana 6569

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005
okrem čl. I bodu 22, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla
2005, a okrem čl. I bodu 35, ktorý nadobúda účinnosť
1. mája 2006.
Ivan Gašparovič
v. r.

Pavol Hrušovský
v. r.

Mikuláš Dzurinda
v. r.

Strana 6570 Zbierka zákonov č.
659/2004 Čiastka 277

Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne Forma, s.r.o.

© Forma, s.r.o.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Novela zákona o dani z príjmu 659/2004

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.