Zavrieť

Porady

Zákon o službách zamestnanosti od 01.08.2006 do 31.12.2006

Úplné znenie zákona 389/2006 Z.z.
o službách zamestnanosti

 
Aktuálne znenia zákona:
Aktuálne znenie
Účinnosť od: 1.8.2006

389/2006 je úplným znením zákona 5/2004 Z.z.


Prvá časť
Základné ustanovenie

§ 1 Predmet úpravy

Druhá časť
Účastník právneho vzťahu

§ 2
§ 3 Zamestnávateľ
§ 4 Zamestnanec
§ 5 Samostatne zárobkovo činná osoba
§ 6 Uchádzač o zamestnanie
§ 7 Záujemca o zamestnanie
§ 8 Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
§ 9 Občan so zdravotným postihnutím
§ 10 Partnerstvo

Tretia časť
Služby zamestnanosti

§ 11
§ 12 Pôsobnosť ústredia
§ 13 Pôsobnosť úradu
§ 14 Právo na prístup k zamestnaniu
§ 15 Vhodné zamestnanie
§ 16 Výbor pre otázky zamestnanosti
§ 17 Členstvo vo výbore
§ 18 Pôsobnosť výboru

Štvrtá časť

§ 19Lekárska posudková činnosť
§ 20 Odborné konzílium posudkových lekárov
§ 20a

Piata časť

§ 21 Zamestnávanie cudzincov
§ 22 Povolenie na zamestnanie
§ 23 Platnosť povolenia na zamestnanie
§ 24 Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania

Šiesta časť
Služby zamestnanosti poskytované právnickou osobou a fyzickou osobou

§ 25 Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
§ 26 Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
§ 27 Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
§ 28 Povinnosti sprostredkovateľa
§ 29 Agentúra dočasného zamestnávania
§ 30 Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania
§ 31 Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

Siedma časť
Aktívne opatrenia na trhu práce

§ 32 Sprostredkovanie zamestnania
§ 33 Evidencia uchádzačov o zamestnanie
§ 34 Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
§ 35 Sústavná príprava na povolanie
§ 36 Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
§ 37 Evidencia záujemcov o zamestnanie
§ 38 Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie
§ 39 Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanie
§ 40 Evidencia voľných pracovných miest
§ 41 Evidencia zamestnávateľov
§ 41a Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancov
§ 42 Informačné a poradenské služby
§ 43 Odborné poradenské služby
§ 44 Vzdelávanie a príprava pre trh práce
§ 45 Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce
§ 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie
§ 47 Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca
§ 48
§ 49 Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
§ 50 Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
§ 51 Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
§ 52 Príspevok na aktivačnú činnosť
§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou
§ 54 Projekty a programy
§ 55 Chránená dielňa a chránené pracovisko
§ 56 Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie
§ 57 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti
§ 58 Agentúra podporovaného zamestnávania
§ 59 Príspevok na činnosť pracovného asistenta
§ 60 Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zames
§ 61 Kumulácia poskytnutých príspevkov

Deviata časť
Povinnosti zamestnávateľa

§ 62
§ 63 Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím
§ 64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
§ 65 Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Desiata časť
Informačný systém, zverejňovanie údajov a ochrana údajov

§ 66 Informačný systém
§ 67 Zverejňovanie údajov a ochrana údajov
§ 67a Evidencia pohľadávok

Jedenásta časť
Kontrolná činnosť

§ 68
§ 68a Správne delikty
§ 68b Priestupky

Dvanásta časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Spoločné ustanovenia


§ 69
§ 70
§ 71
§ 72 Prechodné ustanovenia
§ 72a
§ 72b
§ 73 Zrušovacie ustanovenie


(Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 191/2004 Z.z., zákonom č. 365/2004 Z.z., zákonom č. 585/2004 Z.z., zákonom č. 614/2004 Z.z., zákonom č. 1/2005 Z.z., zákonom č. 82/2005 Z.z., zákonom č. 528/2005 Z.z., zákonom č. 573/2005 Z.z. a zákonom č. 310/2006 Z.z. )

ZÁKON
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Prvá časť
Základné ustanovenie


§ 1
Predmet úpravyTento zákon upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti.


Druhá časť
Účastník právneho vzťahu

§ 2


(1) Účastník právneho vzťahu na účely tohto zákona je

a) orgán štátnej správy,

b) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len "ústredie"),

c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny1) (ďalej len "úrad"),

d) samosprávny kraj,

e) obec,

f) mimovládna organizácia, 2)

g) zamestnávateľ,

h) partnerstvo podľa § 10,

i) uchádzač o zamestnanie podľa § 6,

j) záujemca o zamestnanie podľa § 7,

k) zamestnanec,

l) samostatne zárobkovo činná osoba,

m) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, vzdelávaní a príprave pre trh práce a pri odborných poradenských službách, a

n) štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou3) (ďalej len "cudzinec").

(2) Občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a občan Švajčiarskej konfederácie a ich rodinní príslušníci3a) majú rovnaké právne postavenie v právnych vzťahoch vznikajúcich podľa tohto zákona ako občan Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a voči Švajčiarskej konfederácii sa na účely tohto zákona postupuje rovnako ako voči členskému štátu Európskej únie (ďalej len "členský štát Európskej únie").

(4) Cudzina na účely tohto zákona je štát, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.


§ 3
Zamestnávateľ(1) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky, alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

(2) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

a) organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu, 4) a

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,

c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56 alebo ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51.


§ 4
Zamestnanec(1) Zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba v pracovnom pomere5) alebo v obdobnom pracovnom vzťahu6) alebo doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.7)

(2) Za zamestnanca na účely tohto zákona sa nepovažuje občan, ktorý vykonáva činnosti pre právnickú osobu, ktorá plní voči občanovi povinnosti zamestnávateľa, ak z povahy vykonávanej činnosti8) vyplýva, že nemôže byť obsadzovaná prostredníctvom sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona.


§ 5
Samostatne zárobkovo činná osoba


Samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je

a) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách9) a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, 10)

b) fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva živnosť podľa osobitného predpisu, 11)

c) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, 12)

d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným podľa osobitného predpisu, 13)

e) fyzická osoba, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 25,

f) fyzická osoba, ktorá vykonáva dočasné zamestnávanie podľa § 29,

g) fyzická osoba, ktorá vykonáva podporované zamestnávanie podľa § 58.


§ 6
Uchádzač o zamestnanie


(1) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.

(2) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len "evidencia uchádzačov o zamestnanie") a ktorý

a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,

b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.


§ 7
Záujemca o zamestnanieZáujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si hľadá iné zamestnanie alebo ktorý má záujem o poskytovanie odborných poradenských služieb a služieb vzdelávania a prípravy pre trh práce a nie je uchádzačom o zamestnanie.


§ 8
Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie(1) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie, ktorý je

a) občan mladší ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej len "absolvent školy"),

b) občan starší ako 50 rokov veku,

c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (ďalej len "dlhodobo nezamestnaný občan"),

d) občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania z dôvodu, že nemohol zosúladiť pracovné povinnosti s plnením rodičovských povinností,

e) občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, alebo osamelý občan starajúci sa o dieťa,

f) občan, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občan so zdravotným postihnutím,

g) občan, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občan, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,

h) občan so zdravotným postihnutím,

i) cudzinec, ktorému bol udelený azyl.13b)

(2) Prvé pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.


§ 9
Občan so zdravotným postihnutím(1) Občan so zdravotným postihnutím na účely tohto zákona je

a) občan uznaný za invalidného občana podľa osobitného predpisu, 14)

b) občan, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40 % podľa osobitného predpisu.15)

(2) Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu.16)


§ 10
Partnerstvo(1) Partnerstvo na účely tohto zákona je záujmové združenie právnických osôb17) vytvorené s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory zamestnanosti. Partnerstvo môže byť vytvorené najmä úradom, obvodným úradom, obcou, samosprávnym krajom, mimovládnou organizáciou, podnikateľským subjektom, bankou a charitatívnou organizáciou.

(2) O vytvorení partnerstva na realizáciu príslušného projektu alebo programu podpory zamestnanosti účastníci partnerstva uzatvárajú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä

a) účastníkov partnerstva,

b) dátum vzniku partnerstva a dĺžku trvania partnerstva,

c) účel partnerstva,

d) práva a povinnosti účastníkov partnerstva,

e) spôsob financovania účelu partnerstva.


Tretia časť
Služby zamestnanosti


§ 11


(1) Služby zamestnanosti na účely tohto zákona je systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri

a) hľadaní zamestnania,

b) zmene zamestnania,

c) obsadzovaní voľných pracovných miest a

d) uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce s osobitným zreteľom na pracovné uplatnenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8.

(2) Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú

a) ústredie a úrad,

b) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10,

c) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

d) agentúra dočasného zamestnávania a

e) agentúra podporovaného zamestnávania.

(3) Nástroje podpory a pomoci sú nástroje poskytované podľa § 32 až 60.


§ 12
Pôsobnosť ústrediaDo pôsobnosti ústredia patrí

a) riadiť, kontrolovať a koordinovať činnosť úradov v oblasti služieb zamestnanosti,

b) vypracúvať návrh priorít služieb zamestnanosti na príslušný rok a predkladať ho na schválenie Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),

c) určovať minimálny rozsah služieb zamestnanosti, ktoré poskytuje úrad,

d) vypracúvať a realizovať celoštátne projekty na zlepšenie situácie na trhu práce financované z Európskeho sociálneho fondu,

e) metodicky usmerňovať úrady pri vypracúvaní a realizácii projektov na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financovaných z Európskeho sociálneho fondu,

f) schvaľovať celoštátne programy vzdelávania a prípravy pre trh práce po prerokovaní s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,

g) schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,

h) zriaďovať zariadenia na plnenie úloh podľa tohto zákona,

i) zabezpečovať činnosť odborného konzília posudkových lekárov a vydávať posudok odborného konzília posudkových lekárov,

j) vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na

1. sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa § 26 ods. 1 alebo § 27 ods. 2,

2. činnosť agentúry dočasného zamestnávania podľa § 29 ods. 4 alebo § 31 ods. 3,

3. činnosť agentúry podporovaného zamestnávania podľa § 58 ods. 6 alebo odseku 15,

k) plniť povinnosti podľa osobitného predpisu, 18)

l) vykonávať sprostredkovanie zamestnania pre občanov Slovenskej republiky v členských štátoch Európskej únie, vykonávať činnosti, ktoré súvisia s nahlasovaním voľných pracovných miest, ktoré by mohli byť obsadené cudzincami, zasielať žiadosti o zamestnanie predložené občanmi Slovenskej republiky, ktorí majú záujem o zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, Európskemu úradu pre koordináciu, riadiť a metodicky usmerňovať činnosť úradov v tejto oblasti,

m) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,

n) vykonávať v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje úrad,

o) zverejňovať najmenej raz za mesiac štatistické informácie o stave, vývoji a štruktúre zamestnanosti a o stave, vývoji a štruktúre uplatňovaných aktívnych opatrení na trhu práce a predkladať ministerstvu výsledky týchto štatistických zisťovaní,

p) spolupracovať so Sociálnou poisťovňou pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky,

r) vyžadovať od Sociálnej poisťovne raz za mesiac informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti,

s) viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a viesť centrálnu evidenciu18b) údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,

t) zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky,

u) zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov v oblasti služieb zamestnanosti,

v) vypracúvať analýzy a prognózy vývoja na trhu práce,

w) viesť centrálnu evidenciu18b) vydaných povolení na zamestnanie cudzincom a viesť centrálnu evidenciu údajov18b) uvedených v § 23 ods. 9,

x) rozhodovať o uložení pokuty,

y) uhrádzať náklady za zdravotný výkon podľa § 20a.

§ 13
Pôsobnosť úradu(1) Do pôsobnosti úradu patrí

a) sprostredkúvať uchádzačom o zamestnanie a záujemcom o zamestnanie vhodné zamestnanie,

b) viesť evidenciu

1. uchádzačov o zamestnanie,

2. záujemcov o zamestnanie,

3. voľných pracovných miest,

4. zamestnávateľov vo svojom územnom obvode,

c) poskytovať informačné a poradenské služby,

d) poskytovať odborné poradenské služby,

e) rozhodovať o

1. zaradení a nezaradení uchádzačov o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a o ich vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

2. povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65,

3. udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

4. uložení pokuty,

f) prejednávať priestupky podľa osobitného predpisu, 18a)

g) zabezpečovať lekársku posudkovú činnosť v rozsahu tohto zákona,

h) riadiť činnosť pracovísk zriadených vo svojom územnom obvode,

i) uplatňovať aktívne opatrenia na trhu práce vo svojom územnom obvode,

j) vyhlasovať verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu19) na účely tohto zákona,

k) predkladať ústrediu návrhy na zriadenie zariadení na plnenie úloh podľa tohto zákona,

l) zriaďovať podľa potreby agentúru dočasného zamestnávania a agentúru podporovaného zamestnávania,

m) schvaľovať a realizovať projekty a programy podľa § 54,

n) vypracúvať a realizovať projekty zamerané na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu,

o) vytvárať partnerstvo podľa § 10,

p) zabezpečovať úlohy spojené s hromadným prepúšťaním podľa osobitného predpisu, 20)

r) kontrolovať dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho základe a kontrolovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu;18a) zistené prípady nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania oznamovať príslušnému inšpektorátu práce, Sociálnej poisťovni, a ak ide o cudzinca, ktorý vykonával nelegálnu prácu, aj útvaru Policajného zboru,

s) vyžadovať od príslušných pobočiek Sociálnej poisťovne informácie o stave prítoku a odtoku poberateľov dávky v nezamestnanosti za vykazovaný mesiac najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca,

t) spolupracovať s príslušnými pobočkami Sociálnej poisťovne pri kontrole trvania nároku na poskytovanie dávky v nezamestnanosti,

u) oznamovať Sociálnej poisťovni údaje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu, 20a)

v) zabezpečovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov,

w) vypracúvať analýzy a prognózy o vývoji trhu práce vo svojom územnom obvode a predkladať ich ústrediu,

x) vykonávať mesačné a štvrťročné štatistické zisťovania o nezamestnanosti vo svojom územnom obvode a výsledky tohto zisťovania predkladať ústrediu,

y) predkladať výboru pre otázky zamestnanosti na schválenie návrhy projektov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d) predložených právnickými osobami alebo fyzickými osobami a informovať ich o výsledku schvaľovacieho procesu,

z) prijímať žiadosti občanov o sprostredkovanie zamestnania v členských štátoch Európskej únie a predkladať ich ústrediu,

aa) poskytovať informácie občanom o možnostiach zamestnania v zahraničí,

ab) informovať uchádzača o zamestnanie o jeho práve na rovnaké zaobchádzanie v prístupe k zamestnaniu,

ac) poskytovať obci za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca údaje o uchádzačoch o zamestnanie podľa § 52 ods. 4,

ad) vydávať potvrdenie uchádzačom o zamestnanie o dĺžke trvania ich vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie,

ae) sledovať využívanie pracovných miest, na ktoré bol poskytnutý príspevok podľa § 49, § 50, § 56 a 57,

af) informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) písomne okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa § 52 ods. 2, ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.

(2) Do pôsobnosti úradu pri integrácii občanov so zdravotným postihnutím patrí okrem pôsobnosti podľa odseku 1

a) zriaďovať špeciálne organizačné útvary na integráciu občanov so zdravotným postihnutím,

b) označovať v evidencii voľných pracovných miest miesta, ktoré nie sú vhodné pre občanov so zdravotným postihnutím,

c) kontrolovať dodržiavanie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa a kontrolovať plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1.

(3) Do pôsobnosti úradu pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a cudzinca patrí

a) oznamovať ústrediu voľné pracovné miesta, ktoré môžu byť obsadené cudzincom,

b) poskytovať informácie cudzincovi o možnostiach zamestnania vo svojom územnom obvode a udeľovať cudzincovi povolenie na zamestnanie,

c) viesť evidenciu18b)

1. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov,

2. údajov o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7,

3. vydaných povolení na zamestnanie cudzincom,

4. údajov uvedených v § 23 ods. 9,

d) oznamovať ústrediu počet udelených povolení na zamestnanie cudzincom a údaje uvedené v § 23 ods. 8 a 9 za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

§ 14
Právo na prístup k zamestnaniu(1) Právo na prístup k zamestnaniu je právo občana, ktorý chce pracovať, môže pracovať a hľadá zamestnanie, na služby zamerané na poskytovanie pomoci pri

a) hľadaní vhodného zamestnania,

b) vzdelávaní a príprave pre trh práce potrebnej na uplatnenie na trhu práce.

(2) Občan má právo na prístup k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovenou osobitným zákonom.20c) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(3) Uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z práva na prístup k zamestnaniu musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého občana. Nikto nesmie byť v súvislosti s uplatňovaním práva na prístup k zamestnaniu prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného občana na úrad alebo na zamestnávateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(4) Občan má právo podať úradu sťažnosť v súvislosti s porušením práv a povinností ustanovených v odsekoch 1 až 3; úrad je povinný na sťažnosť občana bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

(5) Úrad nesmie občana postihovať alebo znevýhodňovať preto, že občan uplatňuje svoje práva vyplývajúce z práva na prístup k zamestnaniu.

(6) Občan, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania práv podľa odsekov 1 až 5, môže sa domáhať podľa osobitného zákona právnej ochrany na súde.20c)

(7) Občan má právo slobodne si zvoliť zamestnanie a vykonávať ho na celom území Slovenskej republiky alebo si môže zabezpečiť zamestnanie v zahraničí.

§ 15
Vhodné zamestnanie(1) Vhodné zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré zohľadňuje zdravotný stav občana, prihliada na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce.

(2) Vhodné zamestnanie na účely sprostredkovania zamestnania podľa tohto zákona je zamestnanie, v ktorom týždenný pracovný čas nie je kratší ako polovica z ustanoveného týždenného pracovného času.

(3) Vhodné zamestnanie si občan hľadá sám, za pomoci úradu alebo za pomoci právnickej osoby alebo fyzickej osoby podľa § 25 a 58.

§ 16
Výbor pre otázky zamestnanosti


(1) Na riešenie zásadných otázok zamestnanosti a na schvaľovanie použitia aktívnych opatrení na trhu práce vo svojom územnom obvode zriaďuje úrad výbor pre otázky zamestnanosti (ďalej len "výbor").

(2) Výbor má osem členov, z toho štyroch zástupcov úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja a dvoch zástupcov územnej samosprávy miest a obcí.

(3) Samosprávny kraj zastupujú dvaja zástupcovia samosprávneho kraja, v ktorého územnom obvode sídli úrad.

(4) Zástupcov úradu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ ústredia.

(5) Zástupcov samosprávneho kraja volí a odvoláva zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

(6) Zástupcov územnej samosprávy miest a obcí vymenúva a odvoláva reprezentatívna organizácia miest a obcí.

(7) Výbor je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

(8) Výbor rozhoduje uznesením. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas väčšiny prítomných členov.

(9) Na zasadnutí výboru sa zúčastňuje riaditeľ úradu alebo ním poverený zástupca.

(10) Spôsob rokovania výboru upravuje rokovací poriadok.

(11) Zasadnutia výboru sa uskutočňujú podľa potreby, najmenej raz za štvrťrok.

§ 17
Členstvo vo výbore(1) Funkčné obdobie členov výboru trvá štyri roky.

(2) Výbor volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu, z ktorých jeden je zo zástupcov územnej samosprávy a jeden zo zástupcov úradu.

(3) Funkcie členov výboru sú nezlučiteľné; člen výboru môže vykonávať funkciu len v jednom výbore.

(4) Člen výboru má nárok na náhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie vo výbore podľa osobitného predpisu.21) Za výkon funkcie vo výbore možno členovi výboru poskytnúť odmenu raz za rok. Výšku odmeny ustanoví ústredie vnútorným predpisom.

(5) Výkon funkcie vo výbore sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy.

(6) Člen výboru je pri výkone funkcie vo výbore nezastupiteľný.

(7) Členstvo vo výbore zaniká

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) odvolaním člena,

c) písomným vzdaním sa členstva,

d) smrťou člena.

(8) Člena výboru odvolá na návrh výboru ten subjekt, ktorý ho navrhol za člena výboru,

a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) ak začal vykonávať činnosť nezlučiteľnú s členstvom vo výbore,

c) ak sa bez vážneho dôvodu dvakrát po sebe nezúčastnil na rokovaní výboru,

d) na návrh orgánu, ktorý ho za člena navrhol.

(9) Člen výboru je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám.


§ 18
Pôsobnosť výboru(1) Do pôsobnosti výboru patrí schvaľovať

a) priority v uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce a priority v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b) použitie tých aktívnych opatrení na trhu práce a rozsah ich financovania, na ktoré nie je právny nárok a ktoré zároveň nie sú financované za podpory Európskeho sociálneho fondu vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) a d).

(2) Návrhy podľa odseku 1 predkladá výboru na schválenie úrad na základe žiadostí právnických osôb alebo fyzických osôb.

Štvrtá časť

§ 19
Lekárska posudková činnosť(1) Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie

a) možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav,

b) možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav,

c) opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57.

(2) Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v prípade, ak uchádzač o zamestnanie odmietol prijať vhodné zamestnanie z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.

(3) Lekárska posudková činnosť podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva, ak sa uchádzač o zamestnanie odmietol zúčastniť na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti alebo neskončil účasť na aktívnych opatreniach na trhu práce a na aktivačnej činnosti z dôvodu, že nezohľadňuje jeho zdravotný stav.

(4) Posudzovanie opodstatnenosti zdravotných dôvodov podľa odseku 1 vykonáva posudkový lekár na základe posudku Sociálnej poisťovne alebo posudku útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu, 16) zhodnotenia výpisu zo zdravotnej dokumentácie od ošetrujúceho lekára alebo písomného vyjadrenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o zdravotnom stave; tieto doklady predkladá uchádzač o zamestnanie a samostatne zárobkovo činná osoba.

(5) Výkon lekárskej posudkovej činnosti zabezpečuje ústredie a úrad.

(6) Lekársku posudkovú činnosť vykonáva lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo, alebo lekár, ktorý získal diplom o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a certifikát zo závodnej zdravotnej služby a dosiahol odbornú zdravotnícku prax najmenej tri roky.

(7) Posudkový lekár vypracuje posudok, ktorý obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia, adresu trvalého pobytu posudzovaného uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby,

b) charakteristiku ponúkaného pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti,

c) záver, v ktorom je posúdená vhodnosť alebo nevhodnosť pracovného miesta alebo konkrétneho programu aktívnych opatrení na trhu práce alebo aktivačnej činnosti pre uchádzača o zamestnanie vzhľadom na jeho zdravotný stav,

d) charakteristiku pracovného miesta, na ktorom posudzovaná samostatne zárobkovo činná osoba prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57,

e) záver, v ktorom je posúdená opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57.

(8) V posudku, ktorý slúži výlučne na rozhodovanie odborného konzília posudkových lekárov podľa § 20 alebo ktorý slúži na preskúmavanie rozhodnutia o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzača o zamestnanie súdom, posudkový lekár zaznamená informáciu o výpise zo zdravotnej dokumentácie, 22) ktorá bola podkladom na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, vykonaného ošetrujúcim lekárom.

(9) Posudok podľa odseku 7 je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo na rozhodovanie o opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57; úrad odovzdá kópiu posudku posudzovanému uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe.

(10) Ak posudzovaný uchádzač o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činná osoba nesúhlasí s posudkom podľa odseku 7, môže do piatich pracovných dní od prevzatia posudku požiadať úrad o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov.

(11) Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona zahŕňa aj kontrolu postupu pri posudzovaní spôsobilosti na prácu uchádzača o zamestnanie a kontrolu dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Pri kontrole dodržiavania liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti posudkový lekár spolupracuje s ošetrujúcim lekárom podľa osobitného predpisu.22aa)

(12) Kontrola dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie zahŕňa aj výkon kontroly v byte dočasne pracovne neschopného uchádzača o zamestnanie, s jeho súhlasom alebo na mieste, kde je predpoklad, že sa dočasne pracovne neschopný uchádzač o zamestnanie zdržuje.

(13) Zamestnanec úradu je pri kontrole dodržiavania liečebného režimu podľa odseku 12 povinný preukázať dočasne pracovne neschopnému uchádzačovi o zamestnanie oprávnenie na vykonanie kontroly.

§ 20
Odborné konzílium posudkových lekárov(1) Odborné konzílium posudkových lekárov tvoria traja posudkoví lekári úradov. Členov odborného konzília posudkových lekárov vymenúva pre jednotlivé prípady posudkový lekár ústredia z posudkových lekárov úradov. Členom odborného konzília posudkových lekárov nemôže byť posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal.

(2) Posudkový lekár, ktorý preverovaný posudok vydal, predloží odbornému konzíliu posudkových lekárov posudok podľa § 19 ods. 7; odborné konzílium posudkových lekárov môže uložiť uchádzačovi o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, ktorý požiadal o preverenie posudku odborným konzíliom posudkových lekárov, povinnosť predložiť doplňujúce doklady.

(3) Posudkový lekár ústredia zvoláva odborné konzílium posudkových lekárov tak, aby bol posudok odborného konzília posudkových lekárov vydaný do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti uchádzača o zamestnanie alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57. Posudok odborného konzília posudkových lekárov obsahuje náležitosti podľa § 19 ods. 7.

(4) Posudok odborného konzília posudkových lekárov je podkladom na rozhodovanie o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo podkladom na odpustenie povinnosti vrátiť pomernú časť príspevku, ktorý bol poskytnutý podľa § 49 alebo § 57.

§ 20a


Zdravotný výkon na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie je vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti uchádzača o zamestnanie.

Piata časť

§ 21
Zamestnávanie cudzincov(1) Rovnaké právne postavenie ako občan Slovenskej republiky má aj cudzinec, ktorý je účastníkom právnych vzťahov vznikajúcich podľa tohto zákona, ak

a) mu bolo udelené povolenie na zamestnanie a povolenie na prechodný pobyt na účel zamestnania alebo

b) ide o žiadateľa o azyl, ktorému vstup na trh práce umožňuje osobitný predpis.22a)

(2) Zamestnávateľ, ktorý má sídlo na území Slovenskej republiky, môže prijať do zamestnania cudzinca len vtedy, ak mu bol na území Slovenskej republiky povolený prechodný pobyt na účel zamestnania a bolo mu udelené povolenie na zamestnanie príslušným úradom, ak tento zákon neustanovuje inak; a ak ide o cudzinca podľa odseku 1 písm. b), ak mu bolo udelené povolenie na zamestnanie.

(3) Cudzinec podľa odseku 1 písm. a) pred príchodom na územie Slovenskej republiky požiada písomne príslušný úrad o povolenie na zamestnanie sám alebo prostredníctvom budúceho zamestnávateľa, alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ku ktorej bude vyslaný vykonávať prácu.

(4) Príslušný úrad na udelenie povolenia na zamestnanie je úrad, v ktorého územnom obvode bude cudzinec vykonávať zamestnanie.

(5) Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,

b) adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,

c) číslo cestovného dokladu a názov orgánu, ktorý ho vydal,

d) názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

e) druh práce, miesto výkonu práce a obdobie, počas ktorého by sa malo zamestnávanie vykonávať.

(6) Súčasťou žiadosti o udelenie povolenia na zamestnanie je prísľub zamestnávateľa na prijatie cudzinca do zamestnania.

§ 22
Povolenie na zamestnanie(1) Povolenie na zamestnanie môže príslušný úrad udeliť cudzincovi, ak voľné pracovné miesto nie je možné obsadiť uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

(2) Pri vydávaní povolenia na zamestnanie úrad prihliada na situáciu na trhu práce.

(3) Povolenie na zamestnanie obsahuje najmä

a) meno, priezvisko a dátum narodenia cudzinca,

b) adresu v štáte trvalého pobytu a adresu na doručovanie písomností,

c) miesto výkonu práce,

d) druh vykonávanej práce,

e) názov a sídlo, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa,

f) obdobie, na ktoré sa vydáva.

(4) Na udelenia povolenia na zamestnanie nie je právny nárok.

(5) Úrad udelí povolenie na zamestnanie bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce cudzincovi,

a) ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

b) ktorý bude zamestnaný na určené obdobie na účel zvýšenia kvalifikácie vo vykonávanom zamestnaní (stáž) najviac na obdobie jedného roka,

c) do 26 rokov veku, ktorý je zamestnávaný príležitostnými a časovo obmedzenými prácami v rámci výmeny medzi školami alebo v rámci programov pre mládež, ktorých sa Slovenská republika zúčastňuje,

d) ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec alebo ako akademický zamestnanec vysokej školy, alebo ako vedecký zamestnanec, výskumný zamestnanec, alebo ako vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti,

e) ktorý vykonáva duchovenskú činnosť z poverenia registrovaných cirkví alebo náboženských spoločností.

(6) Povolenie na zamestnanie sa vyžaduje aj vtedy, ak cudzinec

a) je v pracovnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky s pracovnoprávnou subjektivitou mimo územia Slovenskej republiky a ktorý ho vysiela na základe zmluvy uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou vykonávať prácu na území Slovenskej republiky,

b) bude zamestnaný v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a najmenej raz za týždeň sa bude vracať do štátu susediaceho so Slovenskou republikou, kde má svoj trvalý pobyt; prihraničnou oblasťou Slovenskej republiky sa rozumie územie okresu, ktoré prilieha ku štátnym hraniciam.

(7) Povolenie na zamestnanie sa nevyžaduje u cudzinca,

a) ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

b) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu mu umožňuje osobitný zákon, 24a)

c) ktorému bolo udelené povolenie na prechodný pobyt na účel činnosti podľa osobitných programov, 24b)

d) ktorý je zahraničný Slovák, 25)

e) ktorému bol udelený azyl, 13b)

f) ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, 27)

g) ak jeho zamestnanie na území Slovenskej republiky nepresiahlo sedem po sebe nasledujúcich kalendárnych dní alebo celkovo 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku a ktorý je

1. pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec vysokej školy, vedecký, výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia,

2. výkonný umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,

3. žiak alebo študent do 26 rokov veku,

4. osoba, ktorá v Slovenskej republike zabezpečuje dodávky tovaru alebo služieb alebo tento tovar dodáva, alebo uskutočňuje montáž na základe obchodnej zmluvy, prípadne uskutočňuje záručné a opravárenské práce,

h) ktorý je prijatý do zamestnania na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, je uverejnená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktorá ustanovuje, že na prijatie cudzinca do zamestnania nie je potrebné povolenie na zamestnanie,

i) ktorý je rodinný príslušník člena diplomatickej misie, zamestnanca konzulárneho úradu alebo rodinný príslušník zamestnanca medzinárodnej vládnej organizácie so sídlom na území Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva uzatvorená v mene vlády Slovenskej republiky zaručuje vzájomnosť,

j) ktorý je člen záchrannej jednotky a poskytuje pomoc na základe medzištátnej dohody o vzájomnej pomoci pri odstraňovaní následkov havárií a živelných pohrôm a v prípadoch humanitárnej pomoci,

k) ktorý je príslušník ozbrojených síl alebo civilnej zložky ozbrojených síl vysielajúceho štátu, 28)

l) ktorý vykonáva prácu v rámci sústavnej prípravy na povolanie v školách a školských zariadeniach zaradených do siete škôl, školských zariadení alebo predškolských zariadení,

m) ktorého vyslal zamestnávateľ so sídlom v inom členskom štáte Európskej únie na územie Slovenskej republiky v rámci poskytovania služieb zabezpečovaných týmto zamestnávateľom, 29)

n) ktorý je spoločník obchodnej spoločnosti alebo štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorý plní úlohy pre obchodnú spoločnosť vykonávaním činností na území Slovenskej republiky, alebo ktorý je člen družstva alebo člen štatutárneho orgánu družstva, alebo iného orgánu družstva, ktorý vykonáva činnosť pre družstvo na území Slovenskej republiky,

o) ktorý je zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave, ak je na výkon práce na území Slovenskej republiky vyslaný svojím zahraničným zamestnávateľom,

p) ktorý je akreditovaný v oblasti oznamovacích prostriedkov.

(8) Úrad neudelí povolenie na zamestnanie cudzincovi, ktorý

a) požiadal o udelenie azylu; to neplatí, ak ide o cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b), alebo

b) nespĺňa niektorú z podmienok na udelenie povolenia na zamestnanie ustanovených týmto zákonom.

§ 23
Platnosť povolenia na zamestnanie(1) Platnosť povolenia na zamestnanie zaniká

a) uplynutím obdobia, na ktoré bolo udelené,

b) skončením zamestnania pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie na zamestnanie udelené,

c) uplynutím obdobia, na ktoré bol cudzincovi povolený pobyt, alebo

d) zánikom povolenia na pobyt z iného dôvodu,

e) ukončením konania podľa osobitného predpisu22a) v prípade cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. b).

(2) Úrad, ktorý povolenie na zamestnanie udelil, môže povolenie na zamestnanie odňať, ak cudzinec porušuje všeobecne záväzné právne predpisy.

(3) Povolenie na zamestnanie udelí príslušný úrad najviac na obdobie jedného roka; pri sezónnom zamestnávaní najviac na obdobie šesť mesiacov v kalendárnom roku tak, aby medzi jednotlivými zamestnaniami na území Slovenskej republiky uplynulo obdobie najmenej šesť mesiacov.

(4) Povolenie na zamestnanie môže úrad s prihliadnutím na situáciu na trhu práce na žiadosť cudzinca predĺžiť, a to i opakovane, najviac na obdobie jedného roka.

(5) Podmienkou predĺženia povolenia na zamestnanie je, že zamestnanie sa bude vykonávať u toho istého zamestnávateľa. Písomnú žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie podáva cudzinec príslušnému úradu najneskôr do 30 dní pred skončením platnosti udeleného povolenia na zamestnanie.

(6) Na žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie sa rovnako vzťahuje § 21 ods. 5. Súčasťou žiadosti je vyjadrenie zamestnávateľa, že cudzinca bude i naďalej zamestnávať.

(7) Tuzemská právnická osoba alebo tuzemská fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu so zahraničnou právnickou osobou alebo so zahraničnou fyzickou osobou, na ktorej základe sú k nej vysielaní zamestnanci zahraničného zamestnávateľa vykonávať prácu na území Slovenskej republiky, je zodpovedná za pracovné podmienky a podmienky zamestnávania podľa osobitných predpisov.30)

(8) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať úrad o nástupe do zamestnania a o skončení zamestnania občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a o nástupe do zamestnania a skončení zamestnania cudzinca, u ktorého sa povolenie na zamestnanie nevyžaduje podľa § 22 ods. 7, najneskôr do siedmich pracovných dní od nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní od skončenia zamestnania.

(9) Zamestnávateľ je povinný najneskôr do siedmich pracovných dní písomne informovať úrad, ak cudzinec, ktorému bolo udelené povolenie na zamestnanie, nenastúpil do zamestnania alebo jeho zamestnanie sa skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.

§ 24
Splnomocnenie na prijatie národných opatrení v oblasti zamestnávania(1) Ak členský štát Európskej únie uplatní voči občanom Slovenskej republiky a ich rodinným príslušníkom za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii národné opatrenie alebo úplne alebo čiastočne pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť uplatňovanie rovnakých (rovnocenných) opatrení a ich rozsah voči tomuto členskému štátu.

(2) Ak v súvislosti so slobodným pohybom osôb na základe žiadosti Slovenskej republiky oznámi Európska komisia za podmienok ustanovených zmluvou o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva Slovenskou republikou z dôvodu obnovenia bežného stavu na trhu práce, môže vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoviť, voči ktorému členskému štátu a v akom rozsahu Slovenská republika pozastaví uplatňovanie článkov 1 a 6 nariadenia rady (EHS) o slobodnom pohybe pracovníkov v rámci spoločenstva.

Šiesta časť
Služby zamestnanosti poskytované
právnickou osobou a fyzickou osobou

§ 25
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu(1) Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom, ak má na túto činnosť povolenie vydané ústredím (ďalej len "sprostredkovateľ").

(2) Výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu dojednáva sprostredkovateľ s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca.

(3) Od fyzickej osoby môže sprostredkovateľ vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania do určenej sumy; tento poplatok sprostredkovateľ vyberá až po sprostredkovaní zamestnania.

(4) Sprostredkovateľ, ktorý sprostredkuje zamestnanie za úhradu v zahraničí, uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Dohoda o sprostredkovaní zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, adresu, identifikačné číslo zahraničného zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zahraničného zamestnávateľa,

b) dĺžku trvania zamestnania,

c) druh práce, mzdu alebo plat a ďalšie pracovné podmienky,

d) spôsob a podmienky zdravotného poistenia a sociálneho poistenia,

e) rozsah zodpovednosti sprostredkovateľa za nedodržanie podmienok dohody,

f) výšku úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 3.

(5) Sprostredkovateľ je povinný informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

§ 26
Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu(1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti sprostredkovateľa ústredie povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

(2) Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)

(3) Sprostredkovateľovi, ktorému bolo zrušené povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu na základe návrhu podľa § 27 ods. 2, ústredie vydá nové povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

(4) Žiadosť o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) doklady o dosiahnutom stupni vzdelania sprostredkovateľa; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania zodpovednej osoby,

c) okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,

d) územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,

e) spolupracujúce subjekty sprostredkovateľa v prípade sprostredkovania zamestnania za úhradu do zahraničia,

f) adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu a

g) kalkuláciu predpokladanej výšky úhrady za sprostredkovanie zamestnania za úhradu.

(5) Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je

a) projekt vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,

b) zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c) preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie sprostredkovania zamestnania za úhradu,

d) okruh spolupracujúcich subjektov a

e) personálne zabezpečenie vykonávania sprostredkovania zamestnania za úhradu.

(6) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu obsahuje najmä

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) okruh zamestnaní, ktoré bude sprostredkovateľ sprostredkúvať,

c) územný rozsah sprostredkovateľskej činnosti sprostredkovateľa,

d) adresu miesta výkonu sprostredkovania zamestnania za úhradu.

(7) Sprostredkovateľ môže vykonávať sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ak je bezúhonný, má minimálne úplné stredné vzdelanie a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu koná v mene sprostredkovateľa; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.

§ 27
Pozastavenie činnosti a zrušenie povolenia na sprostredkovanie
zamestnania za úhradu(1) Ústredie môže pozastaviť činnosť sprostredkovateľa pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 2.

(2) Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu je oprávnený podať

a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní, 33)

b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c) Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 34) a

d) občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.

§ 28
Povinnosti sprostredkovateľa


Sprostredkovateľ je povinný

a) viesť evidenciu občanov, ktorým sprostredkoval zamestnanie za úhradu, ktorá obsahuje najmä

1. meno, priezvisko a dátum narodenia, ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu občana, ktorému bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

2. názov, adresu, identifikačné číslo zamestnávateľa a druh ekonomickej činnosti zamestnávateľa, u ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

3. štát, do ktorého bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu,

4. dátum sprostredkovania zamestnania za úhradu a dĺžku trvania sprostredkovaného zamestnania za úhradu,

b) poskytovať ústrediu

1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena a) prvého bodu bez súhlasu osoby, ktorej bolo sprostredkované zamestnanie za úhradu na účely kontrolnej činnosti; údaje sa poskytujú so stavom k poslednému dňu kalendárneho mesiaca najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca na tlačivách, ktorých obsah a spôsob predkladania určí ústredie,

2. správu o svojej činnosti raz za rok,

c) zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu, 22)

d) vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

§ 29
Agentúra dočasného zamestnávania(1) Agentúra dočasného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (ďalej len "dočasný zamestnanec") na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi.35)

(2) Za dočasné pridelenie dočasného zamestnanca môže agentúra dočasného zamestnávania vyberať od užívateľského zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške; od dočasného zamestnanca sa poplatok za dočasné pridelenie nevyberá.

(3) Fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, má minimálne úplné stredné vzdelanie a ak má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.

(4) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry dočasného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(5) Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania na základe návrhu podľa § 31 ods. 3, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(6) Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,

c) územný rozsah, v ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba bude vykonávať svoju činnosť.

(7) Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je

a) projekt vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov,

b) zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c) preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania,

d) okruh spolupracujúcich subjektov a

e) personálne zabezpečenie vykonávania činnosti agentúry dočasného zamestnávania.

(8) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania obsahuje najmä

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť,

c) okruh zamestnaní, na ktoré bude agentúra dočasného zamestnávania prideľovať dočasných zamestnancov.

(9) Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)

§ 30
Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania


(1) Agentúra dočasného zamestnávania poskytuje dočasnému zamestnancovi ochranu podľa osobitných predpisov, 30) pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnávania.

(2) Poskytovanie ochrany dočasnému zamestnancovi kontrolujú príslušné orgány ustanovené osobitným predpisom.34)

§ 31
Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania(1) Agentúra dočasného zamestnávania je povinná

a) zabezpečovať ochranu osobných údajov dočasného zamestnanca podľa osobitného predpisu, 22)

b) umožniť dočasnému zamestnancovi uplatniť právo na slobodu združovania sa a právo na kolektívne vyjednávanie,

c) umožniť prístup dočasnému zamestnancovi k odbornému vzdelávaniu alebo k získaniu odborných zručností, a to aj pred jeho dočasným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi, s cieľom zvýšiť jeho zamestnateľnosť,

d) vytvoriť podmienky na výkon kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti, poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly a

e) poskytovať raz za rok ústrediu správu o svojej činnosti.

(2) Ústredie môže agentúre dočasného zamestnávania pozastaviť činnosť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 3.

(3) Návrh na pozastavenie činnosti alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania je oprávnený podať

a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní, 33)

b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c) Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 34)

d) občan, ktorý bol činnosťou agentúry dočasného zamestnávania poškodený.

Siedma časť
Aktívne opatrenia na trhu práce

§ 32
Sprostredkovanie zamestnania(1) Sprostredkovanie zamestnania na účely tohto zákona je činnosť zameraná na

a) vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a

b) vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi.

(2) Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj evidenčná činnosť, informačné a poradenské služby, ako aj vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest a zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie, zverejňovanie zoznamov voľných pracovných miest a hľadaných zamestnaní uchádzačmi o zamestnanie a záujemcami o zamestnanie a ich uverejňovanie na internete, v tlači a v ďalších masovokomunikačných prostriedkoch.

(3) Sprostredkovanie zamestnania zabezpečuje

a) ústredie,

b) úrad a pracovisko zriadené úradom a

c) právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, sprostredkovanie dočasného zamestnávania a sprostredkovanie podporovaného zamestnávania podľa tohto zákona, alebo iná právnická osoba a fyzická osoba, ktoré môžu vykonávať sprostredkovanie zamestnávania podľa podmienok ustanovených v písomnej dohode uzatvorenej s úradom.

(4) Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania na území Slovenskej republiky bezplatne.

(5) Občan sa uchádza o sprostredkovanie zamestnania na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt. Občan, ktorý hľadá zamestnanie, môže požiadať o informácie o možnostiach zamestnania ktorýkoľvek úrad.

(6) Príslušný úrad pre občana, ktorý nemá trvalý pobyt ani prechodný pobyt a je v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb, je úrad, v ktorého územnom obvode je sídlo školského zariadenia alebo sídlo zariadenia sociálnych služieb. Pobyt v školskom zariadení alebo v zariadení sociálnych služieb preukazuje občan potvrdením, ktoré na tento účel vydáva školské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb.

(7) Príslušný úrad pre cudzinca, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému sa poskytlo dočasné útočisko, je úrad, v ktorého územnom obvode má cudzinec miesto pobytu.

(8) Úrad vykonáva sprostredkovanie zamestnania bezplatne a nestranne; pritom rešpektuje výber občana z ponúkaných pracovných miest a dobrovoľnosť zamestnávateľa pri výbere uchádzača o zamestnanie.

(9) Na sprostredkovanie konkrétneho pracovného miesta nie je právny nárok.

(10) Úrad na účely sprostredkovania zamestnania

a) vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, evidenciu záujemcov o zamestnanie a evidenciu voľných pracovných miest,

b) poskytuje informačné a poradenské služby,

c) zabezpečuje odborné poradenské služby,

d) poskytuje náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie, ktoré súvisia s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa, ak je cestovné vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo; na náhradu časti cestovných výdavkov uchádzača o zamestnanie môže poskytnúť úrad preddavok.

(11) Cestovnými výdavkami podľa odseku 10 písm. d) sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta konania vstupného pohovoru alebo výberového konania a späť.

(12) Náhrada časti cestovných výdavkov podľa odseku 10 písm. d) sa poskytuje na základe písomnej žiadosti uchádzača o zamestnanie, ku ktorej je potrebné priložiť potvrdenie o účasti na vstupnom pohovore alebo výberovom konaní. Písomnú žiadosť o náhradu časti cestovných výdavkov predkladá uchádzač o zamestnanie najneskôr do desiatich pracovných dní po ukončení mesiaca, v ktorom vznikol nárok na poskytnutie príspevku na náhradu časti cestovných výdavkov.

§ 33
Evidencia uchádzačov o zamestnanie(1) Evidencia uchádzačov o zamestnanie obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie, údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, o druhu doteraz vykonávanej práce, informácie o jeho záujme o určité zamestnania, údaje o jeho osobných a rodinných pomeroch súvisiacich so sprostredkovaním zamestnania, údaje o jeho zdravotnom stave oznámené uchádzačom o zamestnanie dobrovoľne.

(2) Osobné údaje o uchádzačovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom uchádzača o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)

(3) Na spracovanie osobných údajov o uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad sprostredkúva zamestnanie v členskom štáte Európskej únie, na poskytovanie týchto údajov a údajov o dĺžke trvania zamestnania uchádzača o zamestnanie v Slovenskej republike členskému štátu Európskej únie a Európskemu úradu pre koordináciu sa nevyžaduje povolenie od Úradu na ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.22)

§ 34
Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie(1) Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(2) Ak uchádzač o zamestnanie požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa

a) skončenia zamestnania, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení zamestnania,

b) skončenia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) skončenia sústavnej prípravy na povolanie, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení sústavnej prípravy na povolanie,

d) skončenia povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení povinnej vojenskej služby alebo civilnej služby,

e) skončenia osobnej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o dieťa,

f) skončenia osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej starostlivosti o blízku osobu, ktorá je bezvládna,

g) skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti,

h) skončenia invalidity, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení invalidity,

i) skončenia výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody alebo

j) právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po právoplatnosti rozhodnutia o nepriznaní predčasného starobného dôchodku.

(3) Podľa odseku 2 sa postupuje aj pri zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie u občana, ktorý vedie so zamestnávateľom súdny spor o neplatnosť skončenia pracovného pomeru.

(4) Uchádzač o zamestnanie osvedčuje skutočnosti rozhodné pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri podávaní žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie a je povinný najneskôr do troch pracovných dní písomne oznámiť úradu každú zmenu oproti predchádzajúcemu zápisu v evidencii uchádzačov o zamestnanie.

(5) Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania preukazovať úradu v rámci periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10.

(6) Za preukázateľné aktívne hľadanie zamestnania sa považujú aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

(7) Uchádzač o zamestnanie je povinný byť k dispozícii úradu do troch pracovných dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie (ďalej len "disponibilita") na účel sprostredkovania zamestnania, na účel účasti v programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj v aktivačných činnostiach.

(8) Úrad určí v súlade s odsekmi 9 a 10 uchádzačovi o zamestnanie povinnosť osobne sa dostaviť na úrad alebo na miesto určené úradom (ďalej len "periodicita návštev").

(9) Periodicita návštev je

a) raz za sedem kalendárnych dní u uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaný občan,

b) raz za mesiac u uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na

1. vzdelávaní a príprave pre trh práce, ktoré mu zabezpečil úrad alebo ktoré si zabezpečil sám,

2. príprave na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti,

3. absolventskej praxi,

4. aktivačnej činnosti,

5. projektoch a programoch realizovaných ústredím, úradom, iným subjektom v partnerstve s úradom okrem sprostredkovania zamestnania a informačných a poradenských služieb poskytovaných úradom a na projektoch a programoch realizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá vykonáva sprostredkovanie zamestnania podľa § 32 ods. 3 písm. c), alebo

6. odborných poradenských službách a na projektoch a programoch realizovaných dodávateľom odborných poradenských služieb podľa § 43 ods. 9,

c) raz za 14 kalendárnych dní u ostatných uchádzačov o zamestnanie.

(10) U uchádzača o zamestnanie, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce dlhšie ako dva mesiace, sa vyžaduje periodicita návštev podľa odseku 9 písm. b) len počas posledných dvoch mesiacov pred skončením vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(11) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý predloží potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10 v období trvania dočasnej pracovnej neschopnosti.

(12) Uchádzačke o zamestnanie, ktorá predloží doklad o predpokladanom termíne pôrodu, sa neurčí povinnosť byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a povinnosť periodicity návštev podľa odsekov 9 a 10 v období od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a počas šiestich týždňov po pôrode.

(13) Uchádzač o zamestnanie, ktorý zmenou trvalého pobytu zmenil aj miestne príslušný úrad, nahlási túto zmenu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, do troch pracovných dní odo dňa zmeny trvalého pobytu alebo odo dňa začatia poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb. Pobyt v zariadení sociálnych služieb preukazuje uchádzač o zamestnanie potvrdením, ktoré na tento účel vydáva zariadenie sociálnych služieb. Práva a povinnosti spojené s vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie prechádzajú na príslušný úrad dňom zmeny trvalého pobytu. Ak uchádzač o zamestnanie neoznámi túto skutočnosť príslušnému úradu v ustanovenej lehote, prechádzajú práva a povinnosti spojené s evidenciou uchádzačov o zamestnanie na príslušný úrad dňom, keď ju uchádzač o zamestnanie oznámil príslušnému úradu. Písomnú dokumentáciu potrebnú na vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie vyžiada úrad príslušný podľa miesta nového trvalého pobytu alebo miesta poskytovania sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb od úradu príslušného podľa predchádzajúceho trvalého pobytu. Ak sa zmení príslušnosť úradu určená podľa § 32 ods. 5 až 7, toto ustanovenie sa použije primerane.

(14) Do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

a) sústavne sa pripravuje na povolanie,

b) je dočasne práceneschopný,

c) má nárok na materské,

d) má priznaný starobný dôchodok alebo občan, u ktorého sa invalidný dôchodok odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 15)

e) bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3,

f) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 pred uplynutím dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania tejto činnosti, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia záväzku podľa § 49 ods. 2 alebo § 57 ods. 2.

(15) Uchádzač o zamestnanie, ktorý je poberateľom dávky v nezamestnanosti a ktorý chce odísť do členského štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, je povinný oznámiť úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(16) Uchádzač o zamestnanie, ktorý oznámil úradu dátum svojho odchodu do členského štátu Európskej únie podľa odseku 15, nie je povinný byť k dispozícii úradu podľa odseku 7 a nie je povinný dodržiavať periodicitu návštev podľa odsekov 9 a 10 odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(17) Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad v členskom štáte Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, nezaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

(18) Uchádzač o zamestnanie, ktorého príslušný úrad členského štátu Európskej únie, do ktorého odišiel s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, zaradil do svojej evidencie služieb zamestnanosti, je povinný opätovne začať plniť povinnosti podľa odsekov 7, 9 a 10 najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, od ktorého prestal byť k dispozícii príslušnému úradu členského štátu Európskej únie, ale najneskôr pred uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho odchodu do členského štátu Európskej únie.

§ 35
Sústavná príprava na povolanie(1) Sústavná príprava občana na povolanie na účely tohto zákona je štúdium na strednej škole37) alebo štúdium na vysokej škole do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.38)

(2) Sústavná príprava občana na povolanie je aj obdobie

a) bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

b) od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom občan skončil štúdium na strednej škole,

c) po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, 37) najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

d) od získania vysokoškolského vzdelania prvého stupňa do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bol vykonaný do konca kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa,

e) po skončení posledného ročníka vysokej školy do vykonania štátnej skúšky, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené, a

f) iného štúdia alebo výučby, ak sú rozsahom a úrovňou postavené na úroveň štúdia na stredných školách a vysokých školách v rámci jednotnej sústavy vzdelávacích programov schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

(3) Sústavná príprava občana na povolanie nie je

a) obdobie, po ktoré sa štúdium prerušilo, a

b) štúdium popri zamestnaní na strednej škole a štúdium organizované externou formou na vysokej škole podľa osobitných predpisov.39)

(4) Sústavná príprava občana na povolanie sa začína najskôr od začiatku školského roku prvého ročníka školy; u študentov vysokých škôl sa začína dňom zápisu na vysokú školu. Sústavná príprava občana na povolanie sa končí dňom ustanoveným v osobitných predpisoch.39)

§ 36
Vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie(1) Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom

a) nástupu do zamestnania,

b) začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

c) nástupu na sústavnú prípravu na povolanie,

d) nástupu na povinnú vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako základná služba alebo náhradná služba, na ďalšiu vojenskú službu, ktorá sa vykonáva ako prípravná služba, na mimoriadnu vojenskú službu40) alebo nástupu na civilnú službu, 41)

e) nástupu na výkon trestu odňatia slobody,

f) vzatia do výkonu väzby,

g) priznania starobného dôchodku alebo dňom, od ktorého sa invalidný dôchodok z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 15)

h) vzniku nároku na materské,

i) úmrtia,

j) odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou odchodu do členského štátu Európskej únie podľa § 34 ods. 15 až 18 alebo liečenia v členskom štáte Európskej únie,

k) odchodu do cudziny na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s výnimkou liečenia v cudzine,

l) začatia vykonávania zárobkovej činnosti

1. v členskom štáte Európskej únie alebo

2. v cudzine,

m) požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu

1. starostlivosti o dieťa do desiatich rokov veku,

2. preukázanej osobnej starostlivosti o blízku osobu, 42) ktorá je bezvládna,

n) požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

o) ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d).

(2) Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia

a) vykonávania práce bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

b) nástupu do zamestnania,

c) nedodržania disponibility bez vážnych dôvodov,

d) nespolupráce s úradom alebo

e) že mu bolo v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine udelené povolenie na zamestnanie.

(3) V prípadoch vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 1 písm. n) a z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie.

(4) Za vážny dôvod podľa odseku 2 písm. c) a odseku 5 písm. b) až d) sa považuje,

a) ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania manžela alebo ak miesto výkonu zamestnania a povaha zamestnania neumožňujú zabezpečiť sprevádzanie dieťaťa do desiatich rokov veku do predškolského zariadenia alebo do školy,

b) zdravotný stav uchádzača o zamestnanie posúdený podľa § 19 ods. 1 a zdravotný stav blízkych osôb42) na základe písomného vyjadrenia ošetrujúceho lekára alebo rozhodnutia zdravotníckeho zariadenia,

c) dočasná pracovná neschopnosť uchádzača o zamestnanie, ktorej začiatok a skončenie sa úradu preukazuje potvrdením o dočasnej pracovnej neschopnosti do troch dní odo dňa vystavenia potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti a dňom nasledujúcim po skončení dočasnej pracovnej neschopnosti.

(5) Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d) sa považuje

a) odmietnutie vhodného zamestnania,

b) odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov s výnimkou odmietnutia účasti na vzdelávaní a príprave pre trh práce podľa § 46,

c) predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,

d) odmietnutie účasti alebo predčasné skončenie účasti na aktivačnej činnosti podľa § 52 uchádzačom o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako šesť mesiacov, pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,

e) nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 9 a 10,

f) nepredloženie dokladov podľa odseku 4 a § 19 ods. 4 v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,

g) nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

h) nedodržanie povinností podľa § 34 ods. 7, 17 alebo 18.

(6) Doklad o priznaní starobného dôchodku alebo doklad o tom, že invalidný dôchodok sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok na účely odseku 1 písm. g) poskytuje úradu uchádzač o zamestnanie alebo Sociálna poisťovňa na požiadanie úradu.

(7) Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý sa nedostavil na úrad alebo na miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 9 a 10, ak uchádzač o zamestnanie oznámil úradu začiatok a skončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do troch pracovných dní a ak dočasná pracovná neschopnosť v tom čase trvala.

§ 37
Evidencia záujemcov o zamestnanie(1) Evidencia záujemcov o zamestnanie obsahuje potrebné osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie, najmä údaje o jeho kvalifikácii, odborných zručnostiach, získaných pracovných skúsenostiach v doterajších zamestnaniach, informácie o jeho záujme o určité zamestnania a ďalšie súvisiace údaje.

(2) Osobné údaje o záujemcovi o zamestnanie je možné poskytovať tretej osobe na účely sprostredkovania zamestnania len so súhlasom záujemcu o zamestnanie, ak tento zákon a osobitný predpis neustanovujú inak.22)

§ 38
Zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie(1) Záujemca o zamestnanie, ktorý sa uchádza na základe podania písomnej žiadosti alebo inej formy žiadosti o sprostredkovanie vhodného zamestnania, sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na úrade odo dňa podania žiadosti.

(2) Záujemca o zamestnanie podľa odseku 1 môže podať žiadosť o sprostredkovanie zamestnania na ktorýkoľvek úrad alebo aj na viac úradov.

(3) Úrad pri zaradení do evidencie záujemcov o zamestnanie poskytne záujemcovi o zamestnanie informácie o voľných pracovných miestach a o možnostiach vyhľadávania voľných pracovných miest.

§ 39
Vyradenie z evidencie záujemcov o zamestnanieÚrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom

a) sprostredkovania vhodného zamestnania alebo

b) požiadania o vyradenie z evidencie.

§ 40
Evidencia voľných pracovných miestVoľné pracovné miesto na účely sprostredkovania zamestnania je novo vytvorené pracovné miesto alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ chce prijať zamestnanca.

§ 41
Evidencia zamestnávateľovÚrad na účely vyhľadávania voľných pracovných miest vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom obvode.

§ 41a
Evidencia zamestnávania niektorých skupín zamestnancovEvidencia18b) údajov o zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie a jeho rodinných príslušníkov a evidencia18b) údajov o zamestnávaní cudzinca obsahuje najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, ukončené vzdelanie, štátnu príslušnosť, odvetvie, druh vykonávanej práce a miesto výkonu práce.

§ 42
Informačné a poradenské služby(1) Úrad poskytuje občanom, uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie a zamestnávateľom informačné a poradenské služby.

(2) Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú služby pri

a) voľbe povolania,

b) výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania a

c) výbere zamestnanca.

(3) Informačné a poradenské služby na účely tohto zákona sú aj služby pri poskytovaní informácií a odborných rád o

a) možnostiach zamestnania na území Slovenskej republiky a v zahraničí,

b) predpokladoch na výkon povolania,

c) možnostiach a podmienkach účasti na programoch aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti,

d) podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti a

e) podmienkach účasti v partnerstvách vytvorených na podporu rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu.

(4) Informačné a poradenské služby pre voľbu povolania zahŕňajú najmä poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania.

(5) Informačné a poradenské služby pre výber zamestnania a jeho zmenu zahŕňajú

a) posúdenie osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie a

b) poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesta.

(6) Informačné a poradenské služby pri výbere zamestnanca zahŕňajú poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto.

(7) Informačné a poradenské služby poskytuje úrad bezplatne.

§ 43
Odborné poradenské služby(1) Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie odborné poradenské služby.

(2) Odborné poradenské služby na účely tohto zákona sú zamerané na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie, ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu.

(3) Odbornú poradenskú činnosť vykonáva poradca, ktorý dosiahol vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(4) Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby v rámci individuálneho poradenstva alebo skupinového poradenstva.

(5) Úrad zaručuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke v rámci odborných poradenských služieb vypracovanie individuálneho akčného plánu na podporu jeho pracovného uplatnenia.

(6) Individuálny akčný plán na účely tohto zákona je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a odborných zručností uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové kroky. Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom. Po jeho vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva pre uchádzača o zamestnanie záväzný.

(7) Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie na základe jeho písomnej žiadosti náhradu časti cestovných výdavkov súvisiacich s jeho účasťou na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb poskytovaných úradom, ak sú cestovné výdavky vyššie ako suma ustanovená všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá ministerstvo.

(8) Cestovnými výdavkami podľa odseku 7 sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta trvalého pobytu43) alebo z miesta prechodného pobytu44) do miesta konania aktivít v rámci odborných poradenských služieb a späť.

(9) Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti (ďalej len "dodávateľ"). Dodávateľom odborných poradenských služieb môže byť len fyzická osoba, ktorá dosiahla vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a právnická osoba, u ktorej túto podmienku spĺňa osoba, ktorá poskytuje odborné poradenské služby v mene dodávateľa.

(10) Ak poskytovanie odborných poradenských služieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri dni, zabezpečuje uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie úrad sám alebo ak úrad zabezpečuje poskytovanie odborných poradenských služieb uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie prostredníctvom dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9, uhrádza mu výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ odborných poradenských služieb, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 12.

(11) Úrad poskytuje príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 11 uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu, 45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.

(12) Úrad uzatvorí s dodávateľom služby písomnú dohodu o zabezpečení odborných poradenských služieb. Dohoda o zabezpečení odborných poradenských služieb obsahuje najmä

a) zameranie odborných poradenských služieb zabezpečovaných dodávateľom služby,

b) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorým dodávateľ služby poskytne odborné poradenské služby,

c) dátum začatia poskytovania odborných poradenských služieb,

d) miesto výkonu odborných poradenských služieb,

e) cenu odborných poradenských služieb,

f) spôsob a termín úhrady oprávnených nákladov za odborné poradenské služby a

g) záväzok dodávateľa odborných poradenských služieb nahlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorým poskytuje odborné poradenské služby.

(13) Na výber dodávateľa odborných poradenských služieb podľa odseku 9 sa vzťahuje osobitný predpis.19)

§ 44
Vzdelávanie a príprava pre trh práce(1) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní, najmä vzdelávacími aktivitami zameranými na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3, na vzdelávanie a prípravu na konkrétne pracovné miesto na základe prísľubu zamestnávateľa na prijatie do zamestnania a na vzdelávanie a prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania a prípravy pre trh práce sa vychádza z doterajšej úrovne vedomostí a odborných zručností uchádzača o zamestnanie, záujemcu o zamestnanie a zamestnanca tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových vedomostí a odborných zručností.

(2) Vzdelávanie a príprava pre trh práce na účely tohto zákona nie je zvýšenie stupňa vzdelania podľa osobitných predpisov.39) Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na dokončenie vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole uchádzačom o zamestnanie alebo záujemcom o zamestnanie na účely získania dokladu o ukončení vzdelania na základnej škole alebo štúdia na strednej škole v poslednom ročníku príslušnej školy na základe projektov a programov podľa § 46 ods. 3.

(3) Rovnako ako pri vzdelávaní a príprave pre trh práce sa postupuje aj v prípade

a) teoretickej prípravy alebo praktickej prípravy, ak uchádzač o zamestnanie alebo záujemca o zamestnanie, alebo zamestnanec po skončení povinnej školskej dochádzky nezískal žiadnu kvalifikáciu,

b) prípravného kurzu na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie,

c) prípravného kurzu na prijímacie skúšky na strednú školu uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie a

d) kurzu pre občana so zdravotným postihnutím umožňujúceho jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce.

(4) Vzdelávanie a príprava pre trh práce nie je teoretická alebo praktická príprava, ktorú

a) je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnanca podľa príslušných právnych predpisov a na ktorej je zamestnanec povinný sa zúčastňovať v súvislosti s výkonom svojho zamestnania,

b) zamestnanec absolvuje z vlastného záujmu bez toho, že by z hľadiska ním vykonávanej práce u zamestnávateľa bola nevyhnutná potreba zmeny jeho doterajšej kvalifikácie.

(5) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona zabezpečuje

a) úrad pre uchádzača o zamestnanie a pre záujemcu o zamestnanie a

b) zamestnávateľ pre svojho zamestnanca.

(6) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa tohto zákona si môžu zabezpečiť aj uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie z vlastnej iniciatívy na vlastné náklady.

§ 45
Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce


(1) Ústredie a úrad v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy, so zamestnávateľmi, s územnou samosprávou a mimovládnymi organizáciami môžu vypracovať národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(2) Národný program vzdelávania a prípravy pre trh práce zabezpečuje ústredie.

§ 46
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie
a záujemcu o zamestnanie(1) Úrad môže zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie vzdelávanie a prípravu pre trh práce vzdelávacími aktivitami podľa § 44 ods. 1 prvej vety, ak o to písomne požiadajú, a na základe zhodnotenia ich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu najmä v prípade

a) nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,

b) potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a

c) straty schopnosti vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

(2) Zhodnotenie podľa odseku 1 u uchádzača o zamestnanie vrátane určenia druhu vzdelávacej aktivity je súčasťou individuálneho akčného plánu podľa § 43 ods. 6. Záujemcovi o zamestnanie môže úrad zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho ostatného zaradenia do evidencie záujemcov o zamestnanie. Účasť uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie na vzdelávaní a príprave pre trh práce je dobrovoľná.

(3) Úrad môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie predovšetkým v rámci celoštátnych projektov a programov vzdelávania a prípravy pre trh práce schválených ústredím a realizovaných úradom alebo v rámci projektov a programov schválených a realizovaných úradom. Súčasťou vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie môžu byť aj aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním služieb sprostredkovania zamestnania, informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb, zabezpečované dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce.

(4) Úrad môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie až do výšky 100 % nákladov na prvú vzdelávaciu aktivitu, až do výšky 75 % nákladov na druhú vzdelávaciu aktivitu a až do výšky 50 % nákladov na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov odo dňa nástupu uchádzača o zamestnanie na prvú vzdelávaciu aktivitu na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie.

(5) Úrad poskytne príspevok až do výšky 100 % nákladov aj na

a) každú vzdelávaciu aktivitu podľa § 44 ods. 2 druhej vety,

b) ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa odseku 4, ak do troch mesiacov od jej ukončenia bude uchádzač o zamestnanie vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) a b); doplatok do výšky 100 %, ktorý uchádzač o zamestnanie zaplatil dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, úrad refunduje uchádzačovi o zamestnanie.

(6) Úrad môže poskytnúť záujemcovi o zamestnanie príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce až do výšky 100 % nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu počas dvoch rokov jeho vedenia v evidencii záujemcov o zamestnanie na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a záujemcom o zamestnanie.

(7) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu.21) Úhradu podľa prvej vety môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 13.

(8) Úrad uhradí výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť podľa osobitného predpisu21) aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu, 45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku. Úhradu podľa prvej vety môže záujemcovi o zamestnanie poskytnúť aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce, ak je to súčasťou dohody podľa odseku 13.

(9) Príspevky podľa odsekov 4 až 8 úrad uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce na základe uzatvorenej písomnej dohody. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 4 na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzač o zamestnanie. Rozdiel do výšky 100 % príspevku podľa odseku 6 na jednu vzdelávaciu aktivitu uhrádza dodávateľovi služby vzdelávania a prípravy pre trh práce záujemca o zamestnanie.

(10) Úrad môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a príprave pre trh práce a ktorí sú rodičmi starajúcimi sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobami podľa osobitného predpisu, 45) ktoré sa starajú o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, ak o tento príspevok požiadajú písomne.

(11) Príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa odseku 10 je úhrada časti preukázaných výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo úhrada časti preukázaných výdavkov na starostlivosť o dieťa poskytovanú fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie takej činnosti.11)

(12) Dohoda o vzdelávaní a príprave pre trh práce uzatvorená medzi úradom a uchádzačom o zamestnanie alebo úradom a záujemcom o zamestnanie obsahuje

a) profesijné zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce a spôsob jeho získania,

b) miesto konania vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c) dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia, spôsob, rozsah a podmienky úhrady príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie úradom,

d) práva a povinnosti účastníkov vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e) podrobnosti o úhrade náhrad výdavkov za stravovanie, nákladov za ubytovanie a cestovných výdavkov do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie, ktorý je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou podľa osobitného predpisu, 45) ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku, spôsob a termín úhrady, ak úhradu týchto výdavkov poskytuje úrad,

f) záväzok záujemcu o zamestnanie, že vráti úradu náklady uhradené za jeho vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak vzdelávanie a prípravu pre trh práce predčasne skončí pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov podľa odseku 14,

g) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(13) Dohoda uzatvorená medzi úradom a dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce obsahuje

a) názov a adresu vzdelávacieho zariadenia,

b) miesto realizácie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

c) dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu jeho začatia a skončenia,

d) spôsob overenia vedomostí získaných absolvovaním vzdelávania a prípravy pre trh práce,

e) cenovú ponuku na jedného účastníka,

f) počet uchádzačov o zamestnanie a počet záujemcov o zamestnanie, pre ktorých úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce,

g) celkovú cenovú ponuku, ktorú úrad uhradí podľa odsekov 4, 6 až 8,

h) spôsob a termín úhrady celkovej cenovej ponuky podľa odsekov 4, 6 až 8,

i) spôsob a termín poskytovania úhrady výdavkov podľa odsekov 7 a 8, ak sa na úhrade týchto výdavkov úrad dohodne s dodávateľom služby vzdelávania a prípravy pre trh práce,

j) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(14) Uchádzač o zamestnanie a záujemca o zamestnanie môžu z vážnych zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov a osobných dôvodov, ktoré u nich nastali počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, prerušiť toto vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo odstúpiť od dohody; vážnosť dôvodov posudzuje úrad.

(15) Na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie sa vzťahuje osobitný predpis.19)

§ 47
Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca(1) Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov formou všeobecného vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca a špecifického vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnanca.

(2) Všeobecné vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti široko využiteľné u viacerých zamestnávateľov a ktoré prispievajú k zlepšeniu zamestnateľnosti zamestnanca.

(3) Špecifické vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca na účely tohto zákona je teoretická alebo praktická príprava, ktorá poskytuje vedomosti a odborné zručnosti využiteľné u súčasného zamestnávateľa a ktoré sú iba čiastočne využiteľné u iných zamestnávateľov.

(4) Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca; za toto obdobie patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Mimo pracovného času sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú len vtedy, ak je to nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.

(5) Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca najviac do výšky 90 % oprávnených nákladov na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca, ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

(6) Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov preukázané zamestnávateľom sú

a) náhrada mzdy zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu, 46)

b) náhrada cestovných výdavkov zamestnancov zúčastňujúcich sa na vzdelávaní a na príprave pre trh práce podľa osobitného predpisu21) a

c) ostatné náklady zamestnávateľa bezprostredne súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa.

(7) Dohoda o poskytnutí príspevku na vzdelávanie a na prípravu pre trh práce zamestnanca uzatvorená podľa odseku 5 obsahuje najmä

a) zameranie vzdelávania a prípravy pre trh práce,

b) dĺžku trvania vzdelávania a prípravy pre trh práce vrátane dátumu začiatku a skončenia,

c) kalkuláciu oprávnených nákladov na jedného účastníka,

d) výšku úhrady oprávnených nákladov,

e) podmienky poskytovania úhrady oprávnených nákladov,

f) podmienky vrátenia uhradených oprávnených nákladov v prípade nedodržania dohody.

(8) Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov, s výnimkou zamestnávateľa, ktorému úrad poskytne príspevok podľa odseku 9, je povinný výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce uskutočniť formou obchodnej verejnej súťaže podľa osobitného predpisu.46a)

(9) Ak zamestnávateľovi poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % oprávnených nákladov a celková suma poskytnutého príspevku je 1 000 000 Sk a viac, je zamestnávateľ povinný na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce svojich zamestnancov použiť postupy podľa osobitného predpisu.19)

(10) Postup podľa odsekov 8 a 9 sa uplatňuje aj na výber dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov zamestnávateľa, ktorý získal príspevky na vzdelávanie zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta v rámci poskytnutej individuálnej štátnej pomoci investorovi podľa § 54 ods. 2 písm. e).

(11) Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca sám alebo prostredníctvom dodávateľa služby vzdelávania a prípravy pre trh práce s výnimkou podľa odsekov 8 až 10.

§ 48


Zrušený.

§ 49
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť(1) Samostatná zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5.

(2) Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, ak o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť požiada písomne. Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou (ďalej len "príspevok"). Príspevok sa neposkytuje uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 a 60.

(3) Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(4) Minimálna celková cena práce na účely tohto zákona je súčet minimálnej mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom.

(5) Výška príspevku je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, 48) od príslušnosti uchádzača o zamestnanie ku skupine znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

(6) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto na samostatnú zárobkovú činnosť.

(7) Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä

a) druh samostatnej zárobkovej činnosti,

b) maximálnu výšku príspevku,

c) spôsob poskytovania príspevku,

d) dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

e) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

f) záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.

(8) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

(9) Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, v lehote do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 50
Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie(1) Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke (ďalej len "príspevok") sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Príspevok sa poskytuje mesačne do výšky 100 % z celkovej ceny práce jedného znevýhodneného uchádzača o zamestnanie prijatého na vytvorené pracovné miesto, najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Príspevok sa neposkytuje na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na ktorého zamestnanie bol poskytnutý príspevok podľa § 56 a 60.

(2) Na účely poskytovania príspevku sa za znevýhodneného uchádzača o zamestnanie považuje aj uchádzač o zamestnanie, ktorý

a) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov podľa osobitného predpisu49) najmenej počas 12 mesiacov,

b) vykonával aktivačnú činnosť podľa § 52 najmenej počas 6 mesiacov z posledných 12 mesiacov od jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie,

c) vykonával absolventskú prax počas jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo

d) je občanom, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1.

(3) Zamestnávateľ je povinný zachovávať vytvorené pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok, najmenej počas dvoch rokov. Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti zamestnancov.49b)

(4) Celková cena práce na účely tohto zákona je súčet mzdy a úhrady preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

(5) Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada.

(6) Príspevok sa poskytuje najviac počas 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 8.

(7) Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

(8) Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje

a) počet pracovných miest a ich profesijnú štruktúru,

b) maximálnu výšku celkovej ceny práce na každého prijatého znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

c) spôsob poskytovania príspevku,

d) záväzok úradu, že bude poskytovať zamestnávateľovi príspevok mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov zamestnávateľom,

e) záväzok zamestnávateľa, že do určeného termínu predloží pracovné zmluvy zamestnancov a najneskôr do 30 kalendárnych dní oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru, a

f) ďalšie dohodnuté náležitosti.

§ 51
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe(1) Absolventská prax na účely tohto zákona je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria ich možnosti uplatnenia na trhu práce.

(2) Za absolventa školy sa na účely tohto ustanovenia okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) považuje každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

(3) Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

(4) Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia v rozsahu 20 hodín týždenne. Opakovane môže uchádzač o zamestnanie začať vykonávať absolventskú prax najskôr po uplynutí 12 mesiacov od skončenia vykonávania predchádzajúcej absolventskej praxe. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ. Po skončení absolventskej praxe vydá zamestnávateľ absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

(5) Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 1 700 Sk mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Úrad poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe, ak absolvent školy uzatvorí zmluvu o úrazovom poistení podľa odseku 8 písm. g).

(6) Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu desiatich pracovných dní. Tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe.

(7) Okrem poskytnutia voľna v rozsahu desiatich pracovných dní zamestnávateľ ospravedlní absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

(8) Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 medzi úradom a absolventom školy obsahuje najmä

a) záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa,

b) záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom,

c) začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe,

d) druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,

e) záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

f) záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním,

g) záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe,

h) záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

(9) Dohoda medzi úradom a zamestnávateľom uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje najmä

a) záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe,

b) druh vykonávaných pracovných činností počas vykonávania absolventskej praxe,

c) záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe,

d) záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu,

e) záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní,

f) záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody,

g) záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

§ 52
Príspevok na aktivačnú činnosť(1) Aktivačná činnosť na účely tohto zákona je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie. Aktivačná činnosť sa vykonáva v rozsahu najmenej desiatich hodín týždenne a 40 hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala.

(2) Aktivačná činnosť sa môže vykonávať formou menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou a formou dobrovoľníckych prác organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v odseku 5.

(3) Menšie obecné služby pre obec organizované obcou na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním prác, ktoré sú určené na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov obce.

(4) Na účely organizovania menších obecných služieb pre obec podľa odseku 3 úrad poskytuje obci raz za mesiac o uchádzačoch o zamestnanie, ktorí majú v obci trvalý pobyt, tieto údaje:

a) meno, priezvisko a dátum narodenia,

b) ulicu, obec alebo mestskú časť trvalého pobytu,

c) dosiahnutý stupeň vzdelania, získané odborné zručnosti alebo druh doteraz vykonávanej práce,

d) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie a

e) informáciu o tom, či je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.49)

(5) Dobrovoľnícke práce na účely tohto zákona je forma aktivačnej činnosti uchádzača o zamestnanie vykonávaním všeobecne prospešných činností u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorou je

a) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia poskytujúca sociálne služby, 50)

b) zariadenie sociálnych služieb, 50)

c) štátom uznaná cirkev, náboženská spoločnosť51) a nimi zriadená organizácia, 52)

d) Slovenský Červený kríž,

e) Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou v Bratislave,

f) Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči,

g) zariadenie zriadené podľa § 12 písm. h),

h) škola39) a školské zariadenie, 53)

i) zdravotnícke zariadenie, 54)

j) rozpočtová organizácia a príspevková organizácia v oblasti kultúry, 55)

k) mimovládna organizácia, ktorou je najmä

1. občianske združenie, 56) ktoré vykonáva verejnoprospešnú činnosť,

2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 57)

3. nadácia58) vykonávajúca verejnoprospešnú činnosť,

4. neinvestičný fond59) vykonávajúci verejnoprospešnú činnosť.

(6) Úrad poskytuje obci, právnickej osobe a fyzickej osobe príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť a na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť uchádzačov o zamestnanie. Príspevok podľa prvej vety možno použiť aj na úhradu časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s aktivačnou činnosťou; obsah ďalších nákladov určí ústredie vnútorným predpisom.

(7) Príspevok podľa odseku 6 sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou, na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5 písm. a) až j) a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a mimovládnou organizáciou podľa odseku 5 písm. k) mesačne vo výške najviac 10 % z celkovej minimálnej ceny práce podľa § 49 ods. 4 na jedného uchádzača o zamestnanie vykonávajúceho aktivačnú činnosť, najdlhšie počas trvania aktivačnej činnosti.

(8) Celková výška príspevku poskytovaného podľa odseku 6 je závislá od počtu uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti a od počtu zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti.

(9) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode

a) sa obec nachádza,

b) sa vykonáva dobrovoľnícka práca.

(10) Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje

a) počet uchádzačov o zamestnanie prijatých na vykonávanie aktivačnej činnosti, dĺžku trvania ich aktivačnej činnosti a týždenný rozsah hodín vykonávania aktivačnej činnosti jedným uchádzačom o zamestnanie,

b) druh a rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,

c) celkovú výšku, termín a dĺžku poskytovania príspevku podľa odseku 6,

d) počet zamestnancov, ktorí organizujú vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie a týždenný rozsah odpracovaných hodín jedným zamestnancom, ktorý organizuje vykonávanie aktivačnej činnosti uchádzačmi o zamestnanie,

e) záväzok úradu, že poskytne príspevok podľa odseku 6 mesačne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia dohodnutých dokladov,

f) záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé nedodržanie rozsahu hodín vykonávania aktivačnej činnosti uchádzačom o zamestnanie,

g) záväzok obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každé skončenie pracovného pomeru najneskôr do 15 kalendárnych dní, ak na organizovanie aktivačnej činnosti bol prijatý uchádzač o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

h) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(11) Ak úrad nemá dostatočný počet vhodných uchádzačov o zamestnanie na výkon aktivačnej činnosti požadovanej obcou, oprávnenou právnickou osobou alebo fyzickou osobou podľa odseku 5, na základe jej písomnej žiadosti poskytne informáciu o ponuke voľných pracovných miest na účely výkonu trestu povinnej práce20b) okresnému súdu, v obvode ktorého má sídlo.

(12) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 porušila dohodu uzatvorenú s úradom podľa odseku 10 a úrad z tohto dôvodu odstúpil od tejto dohody, novú dohodu je možné uzatvoriť najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odstúpenia úradu od predchádzajúcej dohody.

(13) Úrad uzatvára s uchádzačom o zamestnanie dohodu o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti. Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti obsahuje

a) druh a týždenný rozsah vykonávanej aktivačnej činnosti,

b) začiatok a dĺžku vykonávania aktivačnej činnosti,

c) záväzok úradu zabezpečiť uchádzačovi o zamestnanie vykonávanie aktivačnej činnosti,

d) záväzok uchádzača o zamestnanie vykonávať aktivačnú činnosť zabezpečenú úradom,

e) záväzok uchádzača o zamestnanie dodržiavať vnútorné predpisy a pokyny organizátora aktivačnej činnosti a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní aktivačnej činnosti, s ktorými bol preukázateľne oboznámený,

f) ďalšie dohodnuté náležitosti.

§ 53
Príspevok na dochádzku za prácou(1) Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len "príspevok na dochádzku") poskytuje úrad mesačne na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť alebo na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu občana do miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a späť. Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi, ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. a), b), d) až i) vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov alebo ktorý bol znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. c), ak boli vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) a ak o tento príspevok požiadajú písomne. O príspevok na dochádzku môže občan požiadať najneskôr do šiestich mesiacov od nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

(2) Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi podľa odseku 1 v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Príspevok na dochádzku sa občanovi podľa odseku 1 opätovne poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

(3) Výška príspevku na dochádzku je najviac 2 000 Sk mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.

(4) Príspevok na dochádzku poskytuje úrad do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania alebo preukázania trvania prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

§ 54
Projekty a programy(1) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, a to najmä

a) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ministerstvom alebo z iných zdrojov schválených ministerstvom,

b) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované prevažne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu po schválení ústredím,

c) projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje úrad alebo právnická osoba alebo fyzická osoba.

(2) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov, a to najmä

a) projekty na overenie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,

b) projekty na overenie nových opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ústredie a realizuje úrad; tieto projekty sú financované zo štátneho rozpočtu po schválení ústredím,

c) projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel; tieto projekty a programy môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu po schválení ministerstvom,

d) projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti schválených výborom a realizovaných úradom, ktoré môžu byť spolufinancované zo štátneho rozpočtu,

e) individuálna štátna pomoc investorovi schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov59a) formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto poskytovaných ústredím spôsobom a za podmienok ustanovených v zmluve uzatvorenej medzi ústredím a prijímateľom individuálnej štátnej pomoci,

f) projekty na vykonávanie a organizovanie aktivačnej činnosti schválené a financované ústredím zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov,

g) projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti financované zo štátneho rozpočtu, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje Fond sociálneho rozvoja.

(3) Na projekty a programy realizované podľa odseku 1 sa neposkytujú príspevky podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46 a 47, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60.

Ôsma časť
Podpora zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím


§ 55
Chránená dielňa a chránené pracovisko(1) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, v ktorých pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zaškoľujú a v ktorých sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Na účely splnenia podmienky podľa prvej vety sa postupuje podľa § 63 ods. 2. Za zriadenie chráneného pracoviska sa považuje aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré právnická osoba alebo fyzická osoba vytvorila alebo prispôsobila zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Chránené pracovisko môže byť zriadené aj v domácnosti občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Postavenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska prizná úrad na základe kladného posudku orgánu na ochranu zdravia.60)

(2) Za chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa tohto zákona sa považuje aj výrobné družstvo invalidov, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(3) Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. V chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku môžu pracovať aj občania, ktorým sa poskytuje získanie odborných zručností, a zamestnanci, ktorí pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie.

(4) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

§ 56
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na ich zachovanie(1) Zamestnávateľovi, ktorý zriadi chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, poskytuje sa príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov (ďalej len "príspevok").

(2) Príspevok na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(3) Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

(4) Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s

a) rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska alebo s úpravou ich priestorov,

b) vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na vykonávanie činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

c) inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),

d) platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas troch rokov.

(5) Príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov podľa odseku 1 sa poskytuje aj na prispôsobenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré sa nachádza mimo chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, zdravotnému stavu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(6) Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(7) Príspevok podľa odseku 1 poskytuje zamestnávateľovi úrad, v ktorého územnom obvode sa zriadi chránená dielňa alebo chránené pracovisko, ak o tento príspevok zamestnávateľ písomne požiada; súčasťou žiadosti je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

(8) Pracovné miesta, na ktorých zriadenie bol poskytnutý príspevok podľa odseku 1, môžu sa obsadzovať len občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). Inými zamestnancami sa môžu tieto pracovné miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s predchádzajúcim písomným súhlasom úradu, a to na obdobie nepresahujúce deväť mesiacov a v prípade osôb so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. b) na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov.

(9) Dĺžka trvania zriadenej chránenej dielne alebo chráneného pracoviska je najmenej tri roky. Ak právnická osoba alebo fyzická osoba túto podmienku nesplní, je povinná vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku nebola vykonávaná pracovná činnosť, najneskôr do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote.

(10) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná nahlásiť do 30 kalendárnych dní úradu všetky zmeny na tých pracovných miestach v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, na ktoré jej bol poskytnutý príspevok.

(11) Právnická osoba alebo fyzická osoba je povinná vrátiť celú sumu príspevku, ktorý jej bol poskytnutý na toto pracovné miesto, ak nesplní podmienky ustanovené v odsekoch 8 a 9.

(12) Úrad uzatvorí so zamestnávateľom písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä

a) počet, profesijnú a kvalifikačnú štruktúru zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), prijatých na pracovné miesta zriadené v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

b) počet mesiacov zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

c) výšku príspevku a spôsob jeho poskytovania,

d) dátum zriadenia pracovného miesta,

e) obdobie prevádzkovania pracovného miesta,

f) spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku,

g) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

h) záväzok právnickej osoby alebo fyzickej osoby, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.

§ 57
Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti(1) Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, poskytuje sa príspevok na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a na úhradu preukázaných dodatočných nákladov (ďalej len "príspevok"), ak o tento príspevok požiada písomne. Súčasťou žiadosti o poskytovanie príspevku je podnikateľský zámer a kalkulácia predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

(2) Príspevok sa poskytuje občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke, ktorý začne a bude v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky.

(3) Príspevok sa poskytuje vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(4) Výška príspevku podľa odseku 1 je závislá od typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu48) a priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese.

(5) Preukázané dodatočné náklady uvedené v odseku 1 sú náklady súvisiace s

a) rozšírením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo s úpravou ich priestorov na účely prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

b) vybavením chránenej dielne alebo chráneného pracoviska strojmi, zariadeniami a pracovnými pomôckami potrebnými na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku,

c) inštaláciou strojov, zariadení a pracovných pomôcok podľa písmena b),

d) platbami za prenájom motorového vozidla formou lízingu najviac počas dvoch rokov.

(6) Úhradu preukázaných dodatočných nákladov poskytuje úrad aj samostatne. Ak sa úhrada preukázaných dodatočných nákladov poskytuje samostatne, jej výška je najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje.

(7) Príspevok podľa odseku 1 poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, alebo úrad, v ktorého územnom obvode má občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) trvalý pobyt.

(8) Podmienkou na poskytnutie príspevku podľa odseku 1 je, že občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) bude prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej počas dvoch rokov. Ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého sa v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, a to najneskôr do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku. Vrátenie príspevku podľa odseku 1 sa nepožaduje, ak občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

(9) Úrad uzatvorí s občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä

a) druh samostatnej zárobkovej činnosti,

b) výšku príspevku a spôsob poskytovania príspevku,

c) dátum zriadenia chráneného pracoviska a dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,

d) obdobie prevádzkovania pracovného miesta,

e) spôsob a lehotu preukazovania použitia poskytnutého príspevku na úhradu preukázaných dodatočných nákladov,

f) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,

g) záväzok občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý začne prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.

(10) Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 9 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku, ktorú uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), zabezpečí úrad.

§ 58
Agentúra podporovaného zamestnávania(1) Agentúra podporovaného zamestnávania na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len "podporované zamestnávanie"). Agentúra podporovaného zamestnávania vykonáva najmä tieto činnosti:

a) poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri získaní a udržaní si pracovného miesta, poskytovanie pracovnoprávneho a finančného poradenstva pri riešení nárokov občanov so zdravotným postihnutím vyplývajúcich z ich zdravotného postihnutia a poskytovanie odborného poradenstva pri získaní a udržaní si pracovného miesta dlhodobo nezamestnaným občanom,

b) zisťovanie schopností a odborných zručností občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov vzhľadom na požiadavky trhu práce,

c) vyhľadávanie vhodného zamestnania pre občana so zdravotným postihnutím a pre dlhodobo nezamestnaného občana a jeho sprostredkovanie,

d) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri získavaní zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo dlhodobo nezamestnanými občanmi, a pri riešení problémov počas ich zamestnávania,

e) vykonávanie výberu vhodného občana so zdravotným postihnutím alebo vhodného dlhodobo nezamestnaného občana na pracovné miesto na základe požiadaviek a nárokov zamestnávateľa,

f) poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľovi pri úprave pracovného miesta a pracovných podmienok pri zamestnávaní konkrétneho občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(2) Činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vykonávať pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, a pre uchádzača o zamestnanie, ktorý je dlhodobo nezamestnaným občanom, na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom. Za činnosti uvedené v odseku 1 písm. d) až f) môže agentúra podporovaného zamestnávania vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške.

(3) Na výber agentúry podporovaného zamestnávania úradom sa vzťahuje osobitný predpis.19)

(4) Dohoda podľa odseku 2 obsahuje najmä

a) druh služieb poskytovaných agentúrou podporovaného zamestnávania,

b) počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počet uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým agentúra podporovaného zamestnávania poskytne služby,

c) dátum začatia poskytovania služieb a dátum skončenia poskytovania služieb,

d) miesto poskytovania služieb,

e) výšku nákladov za poskytnuté služby,

f) spôsob úhrady nákladov za poskytnuté služby,

g) záväzok agentúry podporovaného zamestnávania ohlásiť každú zmenu počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, a počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorým poskytuje služby,

h) spôsob preukazovania nákladov súvisiacich s poskytovaním služieb podporovaného zamestnávania.

(5) Fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má minimálne úplné stredné vzdelanie a má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti a podmienku minimálne úplného stredného vzdelania spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry podporovaného zamestnávania; bezúhonnosť na účely tohto zákona sa preukazuje výpisom z registra trestov32) nie starším ako tri mesiace.

(6) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na základe písomnej žiadosti agentúry podporovaného zamestnávania ústredie povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania zmení, pozastaví, zruší alebo vydá jeho duplikát. Duplikát vydá ústredie pri strate, odcudzení, znehodnotení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania alebo pri strate dokladu o zmene, pozastavení, zrušení povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.

(7) Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania na základe návrhu podľa odseku 15, ústredie vydá nové povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania najskôr po uplynutí troch rokov od zrušenia predchádzajúceho povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania.

(8) Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) doklady o dosiahnutom stupni vzdelania fyzickej osoby; u právnickej osoby doklady o dosiahnutom stupni vzdelania osoby, ktorá koná v mene právnickej osoby,

c) územný rozsah, v ktorom agentúra dočasného zamestnávania bude vykonávať svoju činnosť.

(9) Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania podľa odseku 8 je

a) projekt vykonávania podporovaného zamestnávania vrátane predpokladaných príjmov a výdavkov,

b) zmluva o prenájme priestorov alebo doklad o vlastníctve priestorov,

c) preukázanie materiálneho vybavenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania,

d) okruh spolupracujúcich subjektov,

e) personálne zabezpečenie výkonu činnosti kvalifikovanými zamestnancami.

(10) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania obsahuje

a) názov, sídlo, identifikačné číslo právnickej osoby a druh ekonomickej činnosti právnickej osoby alebo meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby,

b) druh služieb, ktoré bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať,

c) územný rozsah, v ktorom bude agentúra podporovaného zamestnávania poskytovať služby.

(11) Za vydanie, zmenu alebo vydanie duplikátu povolenia na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania sa platí poplatok podľa osobitného predpisu.31)

(12) Agentúra podporovaného zamestnávania je povinná

a) zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu22) o občanoch so zdravotným postihnutím, o dlhodobo nezamestnaných občanoch a o zamestnávateľoch,

b) vytvoriť podmienky na výkon kontroly jej činnosti a poskytnúť informácie a doklady orgánom kontroly,

c) predkladať raz ročne ústrediu správu o svojej činnosti.

(13) Agentúra podporovaného zamestnávania pri vykonávaní činnosti nesmie

a) zhromažďovať osobné údaje o občanoch, ktoré nie sú nevyhnutné na podporované zamestnávanie, a

b) vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca, ktorému bolo sprostredkované podporované zamestnanie s výnimkou zrážok podľa osobitného predpisu.36)

(14) Ústredie môže činnosť agentúry podporovaného zamestnávania pozastaviť pred uplynutím obdobia, na ktoré bolo povolenie vydané, do odstránenia nedostatkov alebo zrušiť povolenie na návrh orgánov podľa odseku 15.

(15) Návrh na pozastavenie alebo zrušenie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania je oprávnený podať

a) príslušný daňový úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti daní, 33)

b) príslušný úrad, ktorý zistil porušenie právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti,

c) Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 34) a

d) občan, ktorý bol činnosťou agentúry podporovaného zamestnávania poškodený.

§ 59
Príspevok na činnosť pracovného asistenta(1) Úrad poskytuje zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) príspevok na činnosť pracovného asistenta (ďalej len "príspevok").

(2) Pracovný asistent na účely tohto zákona je zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času alebo osoba, ktorá poskytuje pomoc samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti.

(3) Pracovný asistent musí mať 18 rokov veku a spôsobilosť na právne úkony.

(4) Príspevok sa poskytuje mesačne vo výške najviac 90 % celkovej ceny práce podľa § 50 ods. 4 na činnosť jedného pracovného asistenta počas dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím a ktorí sú v priamej starostlivosti asistenta alebo počas trvania, prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(5) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ alebo samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sídlo alebo úrad, v ktorého územnom obvode má samostatne zárobkovo činná osoba trvalý pobyt.

(6) Úrad uzatvorí so zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä

a) počet zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorí sú v priamej starostlivosti jedného pracovného asistenta,

b) počet pracovných asistentov,

c) výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku,

d) spôsob poskytovania príspevku,

e) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti pri nesplnení dohodnutých podmienok.

(7) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), uzatvára s pracovným asistentom zmluvu60a) o poskytovaní pomoci pri prevádzkovaní alebo vykonávaní samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len "zmluva"). Zmluva obsahuje najmä

a) druh a rozsah činností vykonávaných pracovným asistentom,

b) miesto výkonu činností pracovného asistenta,

c) dohodnutý pracovný čas,

d) práva a povinnosti pracovného asistenta,

e) výšku odmeny a spôsob jej vyplácania,

f) dôvody odstúpenia od zmluvy.

(8) Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), je povinná predložiť jedno vyhotovenie zmluvy podľa odseku 7 alebo jej kópiu príslušnému úradu.

§ 60
Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov(1) Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (ďalej len "príspevok") sa poskytuje právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do 31. marca po uplynutí kalendárneho roka, za ktorý príspevok žiada.

(2) Prevádzkové náklady podľa odseku 1 sú náklady na obstaranie prístrojov, nástrojov, náradia a ochranných pracovných prostriedkov, náklady súvisiace so zabezpečovaním činnosti a administratívy chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.

(3) Náklady na dopravu zamestnancov podľa odseku 1 sú náklady súvisiace so zabezpečovaním dopravy zamestnancov, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), zamestnávateľom na miesto výkonu zamestnania a späť.

(4) Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, vo výške najviac 7-násobku minimálnej celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 ku koncu kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(5) Na príspevok úrad poskytne preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4 na jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ak o tento preddavok právnická osoba alebo fyzická osoba písomne požiada.

§ 61
Kumulácia poskytnutých príspevkov


(1) Kumulácia príspevkov podľa § 49, § 50, § 51, § 54, § 56, § 57, § 59 a 60 počas obdobia ich poskytovania alebo počas trvania záväzku na zachovanie vytvoreného pracovného miesta nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za to isté obdobie na jedno pracovné miesto.

(2) Kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 56, § 59 a 60 na to isté pracovné miesto počas troch rokov a kumulácia poskytnutých príspevkov podľa § 57, § 59 a 60 na to isté pracovné miesto počas dvoch rokov nesmie prekročiť sumu celkovej ceny práce za tie isté obdobia.

(3) Ak sa poskytnutím niektorého z príspevkov uvedených v odseku 1 a 2 prekročí kumulácia poskytnutých príspevkov, príspevok sa kráti o prekročenú sumu alebo sa príspevok neposkytne.

(4) Kumulácia všetkých príspevkov poskytnutých podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46, § 47, § 49 až 52, § 56, § 57, § 59 a 60 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe nesmie prekročiť za obdobie troch rokov sumu 15 mil. EUR v kurze platnom ku dňu poskytnutia príspevku.

Deviata časť
Povinnosti zamestnávateľa

§ 62(1) Zamestnávateľ môže získavať zamestnancov v potrebnom počte a v štruktúre vlastným výberom alebo za pomoci úradov na celom území Slovenskej republiky.

(2) Zamestnávateľ nesmie zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, veku, jazyka, viery a náboženstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manželského stavu a rodinného stavu.

(3) Zamestnávateľ nesmie pri výbere zamestnanca vyžadovať informácie, ktoré sa týkajú národnosti, rasového pôvodu alebo etnického pôvodu, politických postojov, členstva v odborových organizáciách, náboženstva, sexuálnej orientácie, informácie, ktoré odporujú dobrým mravom, a osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie povinností zamestnávateľa ustanovených osobitným predpisom.22) Zamestnávateľ je povinný na požiadanie občana preukázať nutnosť vyžadovaného osobného údaja. Kritériá na výber zamestnanca musia zaručovať rovnosť príležitostí pre všetkých občanov.

(4) Povinnosti zamestnávateľa voči úradu pri hromadnom prepúšťaní ustanovuje osobitný predpis.20)

§ 63
Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím(1) Zamestnávateľ je povinný

a) zabezpečovať pre občanov so zdravotným postihnutím, ktorých zamestnáva, vhodné podmienky na výkon práce,

b) vykonávať zaškoľovanie a prípravu na prácu občanov so zdravotným postihnutím a venovať osobitnú starostlivosť zvyšovaniu kvalifikácie počas ich zamestnávania,

c) viesť evidenciu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a),

d) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a); ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje 3, 2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

(2) Zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, si na účely plnenia povinného podielu zamestnávania zamestnancov so zdravotným postihnutím podľa odseku 1 písm. d) započítava, ako keby zamestnával troch takých občanov.

(3) Celkový počet zamestnancov na účely odseku 1 písm. d) je priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok. Do celkového počtu zamestnancov sa nezapočítavajú zamestnanci, ktorí plnia úlohy zamestnávateľa v zahraničí.

(4) Zistený počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých je zamestnávateľ povinný zamestnávať, a skutočný počet občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorých zamestnávateľ zamestnáva, sa zaokrúhľuje na celé čísla od 0, 5 vrátane smerom nahor.

(5) Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka na tlačive predpísanom ústredím.

§ 64
Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím(1) Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie týchto občanov v rozsahu podľa odseku 2, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(2) Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na účely podľa odseku 1 je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), na preddavok na poistné na zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d).

(3) Zamestnávateľ, ktorý zadaním zákazky podľa odseku 1 splní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný úradu preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu, preddavok na poistné, poistné a príspevok podľa odseku 2, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

§ 65
Odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím(1) Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom sa odvod za nesplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvádza.

(2) Ak úrad viedol v evidencii uchádzačov o zamestnanie občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) len časť kalendárneho roka, odvod podľa odseku 1 sa znižuje o sumu, ktorá je súčinom sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej k 31. marcu kalendárneho roka, v ktorom sa odvádza odvod za neplnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), polovice počtu mesiacov, počas ktorých úrad v evidencii uchádzačov o zamestnanie neviedol občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), a počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) chýbajúcich do splnenia povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d).

(3) Príslušná pobočka Sociálnej poisťovne je povinná poskytovať úradu údaje z registra zamestnávateľov potrebné na účely posúdenia plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa odseku 1 v rozsahu a spôsobom určeným ústredím.

(4) Ak si zamestnávateľ nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, rozhodne úrad o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a).

Desiata časť
Informačný systém, zverejňovanie údajov a ochrana údajov

§ 66
Informačný systémÚstredie a úrad používa v informačnom systéme najmä klasifikáciu zamestnaní, odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností, klasifikáciu študijných a učebných odborov, číselník územných obvodov a rezortné číselníky používané v príslušnom aplikačnom programovom vybavení.

§ 67
Zverejňovanie údajov a ochrana údajov


(1) Údaje o občanoch a o voľných pracovných miestach možno získavať, spracúvať a poskytovať len na účely služieb zamestnanosti.

(2) Osobné údaje zo svojho informačného systému môže ústredie a úrad poskytovať len so súhlasom osoby, ktorej sa údaje priamo dotýkajú, alebo ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný predpis.22)

(3) Z informačného systému Sociálnej poisťovne a z informačných systémov pobočiek Sociálnej poisťovne môže ústredie a úrady získavať informácie o poberateľoch dávky v nezamestnanosti za príslušný vykazovaný mesiac bez súhlasu poberateľa dávky v nezamestnanosti.

(4) Orgánom štátnej správy, samosprávnym krajom, Sociálnej poisťovni, obciam, súdom a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom sa údaje o uchádzačoch o zamestnanie a záujemcoch o zamestnanie a o voľných pracovných miestach poskytujú bezplatne. Orgánom štátnej správy sa poskytujú štatistické informácie a analýzy o trhu práce bezplatne.

(5) Ústredie a úrad poskytujú štatistické údaje o uchádzačoch o zamestnanie a údaje zo svojich administratívnych zdrojov Štatistickému úradu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.61)

(6) Ústredie zverejňuje štatistické informácie o nezamestnanosti a o aktívnych opatreniach na trhu práce a o aktivačnej činnosti uchádzačov o zamestnanie v súlade s metodickými pokynmi, ktoré vydá ministerstvo; informácie zverejňuje za vykazovaný mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(7) Úrad môže štatistické údaje o zamestnávateľovi zverejňovať len so súhlasom príslušného zamestnávateľa.

(8) Na ochranu údajov vytvára ústredie a úrad potrebné technické a organizačné podmienky.

§ 67a
Evidencia pohľadávok(1) Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje ústredie a úrad pohľadávky.

(2) Zoznam fyzických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) meno a priezvisko fyzickej osoby,

b) trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby,

c) výšku pohľadávky.

(3) Zoznam právnických osôb podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno právnickej osoby,

b) sídlo právnickej osoby,

c) výšku pohľadávky.

(4) Na zverejnenie údajov podľa odsekov 1 a 2 sa nevyžaduje súhlas fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorých sa údaje týkajú.

Jedenásta časť
Kontrolná činnosť

§ 68(1) Kontrolnú činnosť vykonáva ústredie a úrad.

(2) Ústredie a úrad vykonávajú vonkajšiu kontrolnú činnosť a vnútornú kontrolnú činnosť podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.62)

(3) Vonkajšia kontrolná činnosť je kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z tohto zákona pre účastníkov právnych vzťahov podľa § 2.

(4) Kontrolná činnosť podľa odseku 3 zahŕňa okrem oprávnení kontrolných orgánov podľa osobitných predpisov62) aj oprávnenia

a) vstupovať voľne a kedykoľvek na pracoviská podliehajúce kontrole nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v nevyhnutnom rozsahu vstupovať na súkromné pozemky a komunikácie,

b) požadovať preukázanie totožnosti fyzickej osoby nachádzajúcej sa na pracovisku zamestnávateľa a vysvetlenie dôvodu jej prítomnosti.

(5) Zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a marí výkon kontroly nelegálneho zamestnávania, môže ústredie a úrad uložiť poriadkovú pokutu od 500 Sk do 20 000 Sk, a to aj opätovne, ak sa povinnosť nesplnila ani v novo určenej lehote.

(6) Policajný zbor je povinný orgánu kontroly poskytnúť na jeho žiadosť spoluprácu a ochranu62a) pri vykonávaní kontrolnej činnosti; o spoluprácu a ochranu možno požiadať, ak sa odôvodnene predpokladá ohrozenie života alebo zdravia osoby vykonávajúcej kontrolnú činnosť alebo marenie výkonu kontrolnej činnosti.

(7) Vnútorná kontrolná činnosť na účely tohto zákona je kontrola plnenia úloh ústredia, úradov a nimi zriadených pracovísk.

(8) Pri kontrole podľa § 19 ods. 11 sa postupuje rovnako ako pri kontrole dodržiavania liečebného režimu dočasne pracovne neschopného poistenca podľa osobitného predpisu.15)

§ 68a
Správne delikty(1) Ústredie a úrad sú oprávnené uložiť pokutu

a) zamestnávateľovi za porušenie povinností podľa tohto zákona do výšky 1 000 000 Sk,

b) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom, za nelegálne zamestnávanie podľa osobitného predpisu, 18a) do výšky 1 000 000 Sk.

(2) Ústredie a úrad pri ukladaní pokuty podľa odseku 1 prihliadajú na závažnosť zistených nedostatkov a na závažnosť ich následkov.

(3) Pokutu možno uložiť v lehote jedného roka odo dňa, keď sa ústredie a úrad dozvedeli o porušení týchto povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

(4) Pokutu podľa odseku 1 písm. b) nemožno uložiť, ak bola kontrolovanému subjektu za to isté porušenie už uložená pokuta iným orgánom oprávneným vykonávať kontrolu podľa osobitných predpisov.

(5) Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 68b
Priestupky(1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neoprávnene sprostredkúva zamestnanie za úhradu.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3) Priestupky prejednáva úrad.

(4) Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje osobitný predpis.62b)

Dvanásta časť
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia
§ 69(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) maximálnu výšku poplatku za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania podľa § 25 ods. 3,

b) výšku náhrady cestovných výdavkov podľa § 32 ods. 10 písm. d),

c) podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie uchádzačov o zamestnanie a aktívne formy osobného vyhľadávania zamestnania uchádzačom o zamestnanie podľa § 33 až 36,

d) podrobný obsah, náležitosti evidencie záujemcov o zamestnanie a postup pri vedení evidencie záujemcov o zamestnanie podľa § 37 až 39,

e) podrobnosti o vedení evidencie voľných pracovných miest a o vedení evidencie zamestnávateľov podľa § 40 a 41,

f) dĺžku vedenia uchádzačov o zamestnanie na účely vypracovania individuálneho akčného plánu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie, výšku príspevku na náhradu cestovných výdavkov a príspevku na služby pre rodinu s deťmi súvisiacich s účasťou uchádzačov o zamestnanie na aktivitách v rámci odborných poradenských služieb a ďalšie podrobnosti zabezpečenia odborných poradenských služieb podľa § 43.

(2) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie v závislosti od druhu vzdelávacej aktivity, výšku príspevku na služby pre rodinu s deťmi uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie a ďalšie podrobnosti zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie podľa § 46,

b) dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pre vznik nároku na poskytovanie príspevku, výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a podľa príslušnosti k znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie podľa § 8, obsah žiadosti o poskytnutie príspevku a ďalšie podrobnosti podľa § 49,

c) výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti podľa § 50,

d) dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51,

e) výšku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo miesta prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti od miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytovania príspevku na sťahovanie, doklady k žiadostiam o poskytnutie príspevkov a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevkov podľa § 53,

f) výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa alebo chránené pracovisko, k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56,

g) dĺžku vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa osobitného predpisu, od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 57.

§ 70


(1) Na konanie podľa § 12 písm. j), n) a x) a § 13 ods. 1 písm. e) sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní63) s výnimkou § 60 až 66.

(2) Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodlo ústredie o opravných prostriedkoch, rozhoduje generálny riaditeľ ústredia.

(3) Odkladný účinok nemá odvolanie proti rozhodnutiu o

a) nezaradení a vyradení občana z evidencie uchádzačov o zamestnanie,

b) povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65.

(4) Odchylne sa postupuje pri aplikácii § 18 ods. 3, § 24 ods. 2 a § 27 všeobecného predpisu o správnom konaní.63) Na účely tohto zákona

a) sa nevyžaduje oznámiť účastníkovi konania začatie konania,

b) v prípade, ak účastník konania neohlásil úradu zmenu trvalého pobytu, a pokus doručovateľa o náhradné doručenie písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk účastníka konania, bol neúspešný, posledný deň lehoty troch dní uloženia zásielky sa považuje za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel,

c) za posledný deň lehoty podľa tohto zákona sa považuje nasledujúci pracovný deň, ak lehota na úkon, ktorý vyžaduje osobnú účasť účastníka konania, pripadne na deň pracovného pokoja.

(5) Právoplatné rozhodnutia úradu sú preskúmateľné súdom v správnom súdnictve.

(6) Na príspevky poskytované podľa § 32 ods. 10 písm. d), § 43 ods. 7, § 46, § 49 až 53, § 56, § 57, § 59 a 60 je po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom právny nárok.

(7) Na príspevky poskytované podľa § 46 okrem odseku 7 a § 47 nie je právny nárok.

(8) Uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť a ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 49, § 54 ods. 1 písm. c), § 57, § 59 a 60, alebo zamestnávateľ, ktorý požiadal o poskytnutie príspevku podľa § 50, § 54 ods. 1 písm. c), § 56, § 59 a 60, je povinný ku dňu podania žiadosti preukázať

a) splnenie daňových povinností,

b) splnenie povinností odvodu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie,

c) skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,

d) skutočnosť, že nie je v konkurze, v likvidácii, v súdom určenej správe alebo v inom podobnom konaní a

e) skutočnosť, že nemá voči úradu záväzky po lehote splatnosti.

(9) Na základnú školu, ktorá zabezpečuje prípravný kurz na dodatočné ukončenie základného vzdelania uchádzača o zamestnanie alebo záujemcu o zamestnanie, nevyžaduje sa akreditácia podľa osobitného predpisu.47)

(10) Týmto zákonom sa preberajú právne akty uvedené v prílohe.

§ 71


Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používajú slová

a) "občan so zmenenou pracovnou schopnosťou", rozumie sa tým "občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)",

b) "občan so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím", rozumie sa tým "občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a)",

c) "evidovaný nezamestnaný", rozumie sa tým "uchádzač o zamestnanie",

d) "evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie", rozumie sa tým "evidencia uchádzačov o zamestnanie",

e) "evidencia zamestnaných občanov a občanov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok hľadajúcich zamestnanie", rozumie sa tým "evidencia záujemcov o zamestnanie".

§ 72
Prechodné ustanovenia(1) Občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou a občan uznaný za občana so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím pred 1. januárom 2004 sa považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) až do vydania rozhodnutia Sociálnej poisťovne. Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), sa na účely § 50, § 54, § 55 až 57, § 60 a 63 naďalej považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(2) Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 50 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom na základe dohody podľa § 50 ods. 8, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(3) Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 56 a 60 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 56 pred 1. januárom 2006, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan prijatý na pracovné miesto vytvorené zamestnávateľom v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku na základe dohody podľa § 56 ods. 12, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(4) Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa na účely § 57 považuje za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) počas dvoch rokov odo dňa začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku.

(5) Občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 57 pred 1. januárom 2006 a ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) do 31. decembra 2005, sa prestane poskytovať príspevok podľa § 60 po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku za podmienok podľa § 60 ods. 1.

(6) Na účely plnenia povinnosti zamestnávateľa podľa § 63 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(7) Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý po opätovnom posúdení dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu alebo po preskúmaní trvania invalidity na nárok na invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu49a) prestal byť občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), najdlhšie do troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Sociálnej poisťovne alebo najdlhšie do troch rokov od vydania posudku, ktorým bola občanovi priznaná miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 40 % a menej.

(8) Úrad zabezpečí povinnosti ustanovené v § 43 ods. 5 najneskôr do 31. decembra 2004.

(9) Príspevok podľa § 56, § 59 a 60 sa v roku 2004 poskytuje pre výrobné družstvá invalidov Slovenskému zväzu výrobných družstiev zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi ministerstvom a Slovenským zväzom výrobných družstiev.

(10) Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydané Národným úradom práce pred 1. januárom 2004 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2005.

(11) Práva a povinnosti z dohôd o poskytnutí návratných príspevkov na podporu podnikateľských projektov zamestnanosti uzatvorených pred 1. januárom 2004 Národným úradom práce, krajskými úradmi práce prechádzajú 1. januára 2004 na ústredie.

(12) Správne konanie začaté pred 1. januárom 2004 generálnym riaditeľstvom Národného úradu práce, krajským úradom práce a okresným úradom práce dokončia po 1. januári 2004 ústredie a úrad.

(13) Výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa doterajších predpisov64) sa považuje za výbor pre otázky zamestnanosti zriadený podľa tohto zákona.

(14) Pri zamestnávaní občana členského štátu Európskej únie sa podľa § 21 až 23 postupuje v období od 1. februára 2004 do dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(15) Ústredie a úrad vykonávajú sprostredkovanie zamestnania aj z územia Slovenskej republiky na územie členských štátov Európskej únie a z územia členských štátov Európskej únie na územie Slovenskej republiky bezplatne odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(16) Ústredie a úrad sprostredkúvajú zamestnanie v súlade s právnymi predpismi Európskych spoločenstiev, ktoré upravujú slobodný pohyb v rámci Európskych spoločenstiev odo dňa vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(17) Podľa tohto zákona sa postupuje aj vtedy, ak dohoda o poskytnutí príspevku podľa § 49 a 57 bola uzatvorená pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

§ 72a


(1) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie pred 1. januárom 2006 a na ktorého vzdelávanie a prípravu pre trh práce bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok podľa doterajších predpisov, úrad môže poskytnúť do 31. decembra 2007 iba príspevok na druhú vzdelávaciu aktivitu a na každú ďalšiu vzdelávaciu aktivitu podľa § 46 ods. 4.

(2) Záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol pred 1. januárom 2006 poskytnutý príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce podľa doterajších predpisov, môže úrad poskytnúť príspevok podľa § 46 ods. 6 až po uplynutí dvoch rokov od poskytnutia príspevku pred 1. januárom 2006.

(3) Paušálny príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov zamestnávateľa spojených s vykonávaním absolventskej praxe poskytovaný na základe uzatvorenej písomnej dohody s úradom pred 1. januárom 2006 sa poskytuje do uplynutia dohodnutej dĺžky vykonávania absolventskej praxe.

(4) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané alebo predĺžené pred 1. januárom 2006 sa považuje za povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania a povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydané na dobu neurčitú.

(5) Odborný poradca, ktorý do 31. decembra 2005 vykonával odbornú poradenskú činnosť podľa predpisov platných do 31. decembra 2005 a nespĺňa podmienku dosiahnutého vysokoškolského vzdelania druhého stupňa podľa § 43 ods. 3, môže uvedenú činnosť vykonávať najdlhšie do 31. decembra 2009, a ak začal do 31. decembra 2009 štúdium, ktorého absolvovaním získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, až do ukončenia tohto štúdia, najdlhšie do 31. decembra 2012.

§ 72b


(1) Na účely poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(2) Na účely poskytovania príspevku podľa § 56 zamestnávateľovi, sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(3) Na účely poskytovania príspevku podľa § 57 občanovi so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(4) Na účely poskytovania príspevku podľa § 59 zamestnávateľovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe sa za zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) a ktorým poskytuje pomoc pracovný asistent, považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(5) Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 právnickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(6) Na účely poskytovania príspevku podľa § 60 fyzickej osobe na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie dva roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

(7) Do povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa za predchádzajúci kalendárny rok sa na účely § 63 a na účely zadávania zákaziek podľa § 64 započítava aj občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok. Podľa prvej vety sa postupuje už za celý kalendárny rok 2006.

(8) Na účely realizácie projektov podľa § 54 sa za občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) považuje aj občan, ktorý bol poberateľom invalidného dôchodku, ktorý sa odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok, najdlhšie tri roky odo dňa, od ktorého sa invalidný dôchodok považuje za starobný dôchodok.

§ 73
Zrušovacie ustanovenieZrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 678/2002 Z. z. a zákona č. 453/2003 Z. z.

Účinnosť

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2004 s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 191/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 472/2002 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony nadobudol účinnosť 15. apríla 2004 okrem čl. I až III, ktoré nadobudli účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) nadobudol účinnosť 1. júla 2004.

Zákon č. 585/2004 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. decembra 2004.

Zákon č. 614/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (25. novembra 2004).

Zákon č. 1/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. februára 2005.
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. apríla 2005 s výnimkou ustanovení článku II a článku V, ktoré nadobudli účinnosť 1. februára 2006.

Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 573/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nadobudol účinnosť 1. januára 2006.

Zákon č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

v z. Béla Bugár v. r.

Príloha
k zákonu č. 5/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

1. Týmto zákonom sa transponujú tieto smernice:

smernica rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a pracovných podmienok,

smernica rady 86/613/EHS z 11. decembra 1986 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby vrátane činnosti v poľnohospodárstve a o ochrane samostatne zárobkovo činných žien počas tehotenstva a materstva,

smernica rady 91/383/EHS z 25. júna 1991, ktorou sa dopĺňajú opatrenia na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkov v trvalom alebo dočasnom zamestnaneckom pomere,

smernica Európskeho parlamentu a rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb,

smernica rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní,

smernica Rady 97/80/ES z 15. decembra 1997 o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie založenej na pohlaví,

smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový a etnický pôvod.

2. Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke Sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

--------------------------------------------------------------------------------


1) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Napríklad zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
3) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 257/2, 19. 10. 1968) v platnom znení.
4) Obchodný zákonník.
5) Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
6) Napríklad § 226 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7) § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) Napríklad zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
9) § 12a až 12e zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
12) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13) § 76 až 153 Obchodného zákonníka.
13a) Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník.
13b) § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14) § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
15) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17) Občiansky zákonník.
18) § 233 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
18a) Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
18b) Nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 z 9. februára 1976 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. ES L 039, 14. 2. 1976).
19) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20) § 73 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
20a) § 233 ods. 12 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
20b) Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce).
20c) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).
21) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
22aa) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
22a) § 23 ods. 6 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24a) § 23 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
24b) § 22 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení zákona č. 606/2003 Z. z.
25) § 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
27) § 2 písm. e) zákona č. 480/2002 Z. z.
28) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 324/1997 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl.
29) Článok 53 a 56 Európskej dohody o pridružení - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 158/1997 Z. z. o podpísaní Európskej dohody o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej.
30) Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
31) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
32) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
33) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
34) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35) § 58 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
37) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
38) Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39) Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40) Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41) Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
42) § 116 Občianskeho zákonníka.
43) § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.
44) § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2005 Z. z., zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
46) § 140 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. v znení zákona č. 210/2003 Z. z.
46a) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
48) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
49) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
49a) § 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z.
49b) Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 5. decembra 2002 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES o štátnej pomoci pre zamestnanosť (Ú. v. ES L 337/3, 13. 12. 2002).
50) Zákon č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51) Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
52) § 6 ods. 1 písm. k) zákona č. 308/1991 Zb.
53) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
54) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z.
56) Zákon č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
57) Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
58) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
59) Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.
59a) Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania článku 93 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 083, 27. 3. 1999).
60) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
60a) § 51 a 853 Občianskeho zákonníka.
61) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 215/2004 Z. z.
62) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z.
62a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
62b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
63) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
64) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
Naposledy upravil Blsko : 06.02.08 at 16:23
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Zákon o službách zamestnanosti od 01.08.2006 do 31.12.2006

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.