Zavrieť

Porady

Obchodný zákonník

Vie mi niekto poradiť kde by som na internete našiel úplné znenie Obchodného zákonníka,t.j. zákč.513/1991 v znení neskorších..... Ďakujem
Naposledy upravil humenik : 19.02.05 at 10:40
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  humenik je offline (nepripojený) humenik

  humenik
  Ďakujem Vladan, túto stránku poznám, ale sú tam len doplnky - zmeny, nie je to celé komletné znenie OZ. Verím, že mi niekto poradí. Ďakujem.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Klikni sa na stránku www.mia.sk. Klikni sa na legislatívu, tam sú zoradené zákony podľa čísla, obchodný zákonník nájdeš medzi číslami 500-549. Tam určite si ho nájdeš.

  humenik je offline (nepripojený) humenik

  humenik
  Ďakujem Lenka, nie je to síce to čo som si predstavoval, ale dá sa s tým pracovať. Chýba tam zák. 432/2004. Ešte raz ďakujem. L.H.

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  zákon 432/2004 Z.z.

  Zákon 432/2004 Z.z.


  (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony )
  Autor: Národná rada SR
  Platnosť od: 28.7.2004
  Účinnosť od: 1.10.2004

  Uverejnené v Zbierke zákonov č. 183/2004 strana 3976

  RUŠÍ ČASTI PREDPISU:
  71/1992 Zb.
  v sadzobníku v položke 17 písm. e),

  MENÍ ČASTI PREDPISU:
  513/1991 Zb. §2 ods. 3, §24 ods. 2, §26 ods. 1, §27 ods. 2 a 3, §40 ods. 1 a 2,
  §46 ods. 1, §56 doterajšie ods. 2 až 6 sa označujú ako ods. 3 až
  7, §61 ods. 2 a 3, §66 ods. 2 a 3, §67 ods. 2, §68 ods. 6, 7 a 8,
  doterajšie ods. 9 a 10 sa označujú ako ods. 10 a 11, §68a ods.
  2 písm. f), §69 ods. 3, §69a ods. 4, §71 doterajšie ods. 4 až 7
  sa označujú ako ods. 5 až 8, §75a, §78 ods. 2, §88 ods. 1 písm.
  g), ods. 2 a 4, §88a ods. 1, §96, §112, §125 ods. 1 písm. a) a b),
  doterajšie písm. j) sa označuje ako písm. k), §133 doterajšie
  ods. 2 a 3 sa označujú ako ods. 3 a 4, §135 doterajší text sa
  označuje ako ods. 1, §135a ods. 3, §144, §156 ods. 9, §157
  ods. 1 a 2, §161d ods. 2, §162 ods. 3, §181 ods. 3, §187 ods. 1
  písm. e), doterajšie písm. j) sa označuje ako písm. k), §192 ods.
  1 a 2, §202 ods. 3, §203 ods. 1, §204a ods. 2, §208 ods. 1, §209
  ods. 3, §213 ods. 5, §218a ods. 1, §218c ods. 2 písm. b) a c),
  ods. 3, §218h ods. 1, §218k ods. 4, §218m ods. 2, §218n ods.
  2, §226 ods. 3, §233 ods. 3 a 4, §236 ods. 1, §239 ods. 4 písm. c)
  a g), ods. 6, §244 ods. 2, §251 ods. 2, §252 ods. 1, 2 a 3, §253,
  §256 osd. 4, §257 ods. 1 a 2, §261 ods. 6, §263 doterajší text
  sa upravuje a označuje ako ods. 1, §761 ods. 2 a 3;
  530/2003 Z.z. §3 ods. 1 písm. e) a g), doterajšie písm. o) sa označuje ako
  písm. p), §9 ods. 1 a 3, §11 ods. 1 písm. b), §15 ods. 2;
  71/1992 Zb. §11 ods. 1, v sadzobníku v položke 17 bod 2 poznámok,
  v položke 24b písm. a), v položke 26 doterajší text sa označuje
  ako písm. a);

  DOPĹŇA ČASTI PREDPISU:
  513/1991 Zb. §56 nový ods. 2, §68 nový ods. 9, §71 nový ods. 4, §75 nový
  ods. 7, §125 ods. 1 nové písm. j), §133 nový ods. 2, §135 nový
  ods. 2, nový §183a, 187 ods. 1 nové písm. j), nový §218p,
  §257 ods. 1 nové písm. g), §263 nový ods. 2, nový §771a,
  nový §774a, nová príloha;
  530/2003 Z.z. §3 ods. 1 nové písm. o), §4 nový ods. 6, §6 ods. 2 nové písm.
  c) a d), nový ods. 3, §7 nový ods. 5 vrátane poznámok č. 14a
  a 14b, nový §8a vrátane poznámok č. 15a a 15b, §15 nový ods.
  4, nová príloha;
  71/1992 Zb. v sadzobníku v položke 26 nové písm. b);


  OBLASŤ: Správne právo

  <H2>432/2004 Z.z.


  ZÁKON

  </H2>
  z 25. júna 2004,

  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  v znení neskorších predpisov a menia a dopĺňajú sa niektoré ďalšie zákony  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I


  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z. a zákona č. 530/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 2 odsek 3 znie:

  (3) Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná v obchodnom registri alebo živnostenskom registri, alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. .

  2. V § 24 ods. 2 sa za slovo zákon vkladajú slová alebo právo Európskych spoločenstiev .

  3. V § 26 ods. 1 sa za slová Slovenskej republiky vkladá čiarka a slová ak tak ustanoví právo Európskych spoločenstiev alebo .

  4. V § 27 odsek 2 znie:

  (2) Do obchodného registra sa zapisujú

  a) obchodné spoločnosti, družstvá, iné právnické osoby, o ktorých to ustanoví osobitný zákon, právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb,
  b) odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon,
  c) fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré sú podnikateľmi podľa tohto zákona a ktoré sa do obchodného registra zapisujú na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanoví osobitný zákon
  (ďalej len zapísaná osoba ). .

  5. V § 27 ods. 3 druhej vete sa slová uloženie listín zverejnené nahrádzajú slovami zverejnené oznámenie o uložení listín do zbierky listín .

  6. V § 40 ods. 1 prvej vete sa pred slovo účtovnú vkladajú slová riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu , vypúšťajú sa slová a zverejňujú z nej údaje a za druhú vetu sa vkladá nová tretia veta, ktorá znie: Príslušný orgán akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva a štátneho podniku je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. .

  7. V § 40 ods. 2 tretia veta znie: Ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť vyhotoviť výročnú správu a táto výročná správa obsahuje účtovnú závierku overenú audítorom, účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy. .

  8. V § 46 ods. 1 štvrtej vete sa slová § 45 ods. 3 nahrádzajú slovami § 45 ods. 2 .

  9. V § 56 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  (2) Postavenie obdobné postaveniu spoločností majú aj právnické osoby založené podľa práva Európskych spoločenstiev. .

  Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

  10. V § 61 ods. 2 druhej vete sa pred slovo účtovnej vkladá slovo individuálnej .

  11. V § 61 ods. 3 sa slovo ročnej nahrádza slovom riadnej individuálnej a na konci sa pripája táto veta: Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti účtovnú závierku bez vážneho dôvodu neschvália, je vyrovnací podiel splatný uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť účtovná závierka schválená. .

  12. V § 66 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty. .

  13. V § 66 ods. 3 prvej vete sa za slová ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom vkladá čiarka a slová ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá .

  14. V § 67 ods. 2 prvá veta znie: Ak zákon neustanovuje povinnosť vytvoriť rezervný fond už pri vzniku spoločnosti, vytvára rezervný fond povinne spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť zo zisku bežného účtovného obdobia vykázaného v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke (ďalej len čistý zisk ). .

  15. V § 68 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová: a o jej likvidácii a odsek 6 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

  f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia. .

  16. V § 68 odseky 7 a 8 znejú:

  (7) Ak súd rozhoduje o zrušení spoločnosti podľa odseku 6, pred rozhodnutím o zrušení spoločnosti určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie spoločnosti, ak je jeho odstránenie možné.

  (8) Súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zisťuje, či má spoločnosť obchodný majetok. Ak súd zistí, že spoločnosť má obchodný majetok, ktorý postačuje na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o zrušení spoločnosti a nariadi jej likvidáciu. .

  17. V § 68 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

  (9) Ak súd pred vydaním rozhodnutia o zrušení spoločnosti zistí, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, rozhodne o jej zrušení bez likvidácie. Ak si spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 6 písm. f), súd má za to, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora, ak sa nepreukáže opak. Na základe právoplatného rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súd vykoná výmaz zrušenej spoločnosti z obchodného registra. .

  Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.

  18. V § 68a ods. 2 písm. f) sa slovo spoločníkov nahrádza slovom zakladateľov a vypúšťa sa slovo spoločníci .

  19. V § 69 ods. 3 druhej vete sa slová jednej spoločnosti nahrádzajú slovom dvoch .

  20. V § 69a ods. 4 sa slovo spoločne nahrádza slovom súčasne .

  21. V § 71 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

  (4) Ak nemožno ustanoviť likvidátora spôsobom podľa odseku 1, vymenuje súd likvidátora z osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu správcov podstaty vedeného podľa osobitného predpisu. .

  Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

  22. § 75 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

  (7) Podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. .

  23. V § 75a sa na konci pripája táto veta: Pohľadávky voči spoločnosti, ktoré nebolo možné uplatniť pre výmaz spoločnosti zrušenej bez právneho nástupcu z obchodného registra, sa rozhodnutím súdu o dodatočnej likvidácii obnovujú a možno ich uplatniť v rozsahu, v akom neboli uspokojené. .

  24. V § 78 odsek 2 znie:

  (2) Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci. .

  25. V § 88 ods. 1 písm. g) sa slovo vydaním nahrádza slovom doručením .

  26. V § 88 ods. 2 sa slová písm. a), c), d), e) a f) nahrádzajú slovami písm. a), c), d), e), f) a g) .

  27. V § 88 ods. 4 sa slová písm. e) alebo písm. f) nahrádzajú slovami písm. e), f) alebo g) .

  28. V § 88a ods. 1 sa slová písm. a), c), d), e) a f) nahrádzajú slovami písm. a), c) d), e), f) a g) a za slovo imanie sa vkladá slovo zrušenej .

  29. V § 96 sa za slovo registra vkladajú slová podávajú a .

  30. § 112 znie:

  § 112

  Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti. .

  31. V § 125 ods. 1 písm. a) sa slová zakladateľmi pred vznikom spoločnosti nahrádzajú slovami osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom .

  32. V § 125 ods. 1 písm. b) sa slová riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej nahrádzajú slovami riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej a za písmeno i) sa vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

  j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku, .

  Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

  33. V § 133 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

  (2) Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba. .

  Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

  34. V § 135 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

  (2) Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu. .

  35. V § 135a ods. 3 druhej vete sa za slová právnymi predpismi vkladá čiarka a slová spoločenskou zmluvou .

  36. V § 144 prvá veta znie: Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. .

  37. V § 156 odsek 9 znie:

  (9) Stanovy môžu obmedziť, nie však vylúčiť prevoditeľnosť akcií na meno. Ak stanovy podmienia prevoditeľnosť akcií na meno súhlasom spoločnosti, musia ustanoviť aj dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu a lehotu, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára na udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo, ak stanovy neurčujú inak. Rozhodnutie spoločnosti o udelení alebo neudelení súhlasu akcionárovi na prevod akcií oznámi spoločnosť akcionárovi v písomnej forme. Ak príslušný orgán spoločnosti nerozhodne o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu v lehote ustanovenej stanovami, platí, že bol súhlas udelený. Spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorá vznikne akcionárovi porušením týchto povinností a v prípade neudelenia súhlasu je zároveň povinná na žiadosť akcionára tieto akcie odkúpiť za cenu primeranú ich hodnote. Právo na odkúpenie akcie môže akcionár uplatniť do jedného mesiaca odo dňa doručenia odmietnutia súhlasu na prevod akcií, inak toto právo zaniká. Stanovy spoločnosti, ktorej akcie prijala burza na obchodovanie na trhu cenných papierov, nemôžu obmedziť prevoditeľnosť akcií. .

  38. V § 157 ods. 1 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: Menovitá hodnota akcií môže byť vyjadrená v slovenských korunách, ak je základné imanie vyjadrené v slovenských korunách alebo v eurách, ak je základné imanie vyjadrené v eurách. .
  39. V § 157 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová: ak zákon neustanovuje inak .

  40. V § 161d ods. 2 sa slová správe o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku (§ 192 ods. 2) nahrádzajú slovami správe podľa § 192 ods. 2 .

  41. V § 162 ods. 3 sa na konci pripájajú slová alebo aspoň 25 000 eur, ak je menovitá hodnota akcií vyjadrená v eurách. .

  42. V § 181 ods. 3 štvrtej vete sa slová § 28b ods. 3 nahrádzajú slovami osobitného zákona .

  43. Za § 183 sa vkladá nový § 183a, ktorý znie:

  § 183a

  Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa osobitného zákona a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo. .

  44. V § 187 ods. 1 písm. e) sa slová riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej nahrádzajú slovami riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej a za písmeno i) sa vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

  j) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku, .

  Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

  45. V § 192 ods. 1 prvej vete sa slová riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú nahrádzajú slovami riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu .

  46. V § 192 odsek 2 znie:

  (2) Predstavenstvo predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitného predpisu. V lehotách určených stanovami, najmenej však jedenkrát ročne, ako súčasť výročnej správy predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku. .

  47. V § 202 ods. 3 sa na konci prvej vety vypúšťa čiarka a slová navrhovaná hodnota .

  48. V § 203 ods. 1 druhá veta znie: Toto obmedzenie sa netýka zvýšenia základného imania nepeňažnými vkladmi, a ak sa majú akcie vydať zamestnancom spoločnosti. .

  49. V § 204a ods. 2 prvá veta znie: Výzvu na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií predstavenstvo zverejní. Za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Ak spoločnosť vydala všetky akcie ako akcie na meno, predstavenstvo namiesto zverejnenia zašle výzvu všetkým akcionárom. .

  50. V § 208 ods. 1 prvá veta znie: Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. .

  51. V § 209 ods. 3 sa slová § 211 ods. 2 písm. f) nahrádzajú slovami § 208 ods. 3 písm. d) .

  52. V § 213 ods. 5 sa slová vydania akcií nahrádzajú slovami upisovania akcií .

  53. V § 218a ods. 1 sa v úvodnej vete za slová zlúčení spoločností vkladajú slová musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone a .

  54. V § 218c ods. 2 písm. b) sa slová správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku nahrádzajú slovami správy podľa § 192 ods. 2 .

  55. V § 218c ods. 2 písm. c) sa slovo informatívna nahrádza slovom priebežná .

  56. V § 218c ods. 3 sa slovo Informatívna nahrádza slovom Priebežná .

  57. V § 218h ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Neplatnosti splynutia alebo zlúčenia sa možno domáhať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti splynutia alebo zlúčenia. .

  58. V § 218k ods. 4 prvej vete sa za slová § 69 ods. 6 písm. vkladajú slová b) a a druhá veta znie: Ustanovenie § 218c ods. 1 sa nemusí použiť, ak sú splnené podmienky podľa § 218k ods. 1 písm. a) a b) a § 218k ods. 2. .

  59. V § 218m odsek 2 znie:

  (2) Pri rozdelení spoločnosti sa na projekt rozdelenia primerane použijú ustanovenia tohto zákona o zmluve o splynutí spoločností alebo o zmluve o zlúčení spoločností. Rovnako sa na spoločnosti zanikajúce rozdelením primerane použijú ustanovenia tohto zákona o splývajúcich spoločnostiach alebo o zlučujúcich sa spoločnostiach a na spoločnosti vznikajúce rozdelením spoločností pri rozdelení spoločnosti, ako aj na už jestvujúce spoločnosti, ktoré sú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti pri rozdelení spoločnosti zlúčením, ustanovenia tohto zákona o nástupníckej spoločnosti. .

  60. V § 218n odsek 2 znie:

  (2) Správa predstavenstva musí okrem údajov podľa § 218b ods. 1 obsahovať aj vysvetlenie a odôvodnenie kritérií prerozdelenia akcií, informáciu o vyhotovení znaleckých posudkov na nepeňažné vklady do nástupníckej spoločnosti podľa odseku 1, ako aj informáciu o uložení týchto znaleckých posudkov do zbierky listín. .

  61. Za § 218o sa vkladá § 218p, ktorý znie:

  § 218p

  Pri rozdelení spoločnosti zlúčením sa nevyžaduje rozhodnutie valného zhromaždenia nástupníckej spoločnosti o schválení projektu rozdelenia spoločnosti, ak

  a) každá nástupnícka spoločnosť si splní povinnosť podľa § 218a ods. 5 najneskôr 30 dní pred dňom ustanoveným ako deň konania valného zhromaždenia spoločnosti zanikajúcej z dôvodu rozdelenia zlúčením, ktoré má rozhodnúť o schválení projektu rozdelenia,
  b) akcionári všetkých nástupníckych spoločností majú právo najmenej 30 dní pred dňom podľa písm. a) dostať na nahliadnutie v sídle spoločnosti, ktorej sú akcionármi, listiny podľa § 218c ods. 2; ustanovenia § 218c ods. 3 a 4 tým nie sú dotknuté,
  c) akcionár alebo akcionári nástupníckej spoločnosti, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, majú právo požadovať zvolanie valného zhromaždenia, ktoré bude rozhodovať o schválení rozdelenia spoločnosti; stanovy môžu určiť, že toto právo má aj akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota je menšia ako 5 % základného imania. .

  62. V § 226 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.

  63. V § 233 ods. 3 prvej vete sa slová účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo nahrádzajú slovami riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom členstvo zaniklo .

  64. V § 233 ods. 4 sa slová účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo nahrádzajú slovami riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, v ktorom členstvo zaniklo .

  65. V § 236 ods. 1 sa slovo ročnej nahrádza slovom individuálnej .

  66. V § 239 ods. 4 písm. c) sa slovo ročnú nahrádza slovami riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu .

  67. V § 239 ods. 4 písm. g) sa vypúšťa čiarka a slovo premene .

  68. V § 239 ods. 6 tretej vete sa slová o zániku družstva nahrádzajú slovami o zrušení družstva, zmene právnej formy družstva .

  69. V § 244 ods. 2 sa slovo ročnej nahrádza slovami riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky .

  70. V § 251 ods. 2 sa v prvej vete slovo spoločnosti nahrádza slovom družstvu a slová valné zhromaždenie nerozhodlo sa nahrádzajú slovami členská schôdza nerozhodla .

  71. V § 252 ods. 1 sa slová za každý rok nahrádzajú slovom individuálnu .

  72. V § 252 odsek 2 znie:

  (2) Predstavenstvo predkladá členskej schôdzi na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami. .

  73. V § 252 ods. 3 sa slovo ročnú nahrádza slovami riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu a pred slovo strát sa vkladá slovo úhrady .

  74. V § 253 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie: Ak osobitný zákon ukladá družstvu povinnosť vyhotoviť výročnú správu, predstavenstvo predkladá členskej schôdzi na prerokovanie spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu. Ak tak určujú stanovy, predstavenstvo zabezpečí vypracovanie výročnej správy o hospodárení družstva, ktorá obsahuje prehľad obchodnej činnosti v uplynulom roku a predpoklady jeho ďalšieho podnikania, ako aj ďalšie skutočnosti určené stanovami. Výročnú správu o hospodárení družstva predkladá predstavenstvo spolu s riadnou individuálnou účtovnou závierkou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou na prerokovanie členskej schôdzi. .

  75. V § 256 ods. 4 sa slová ako aj zápis spoločnosti vzniknutej premenou družstva k tomu istému dňu nahrádzajú slovami ako aj zápis spoločnosti vzniknutej zmenou právnej formy družstva .

  76. V § 257 ods. 1 úvodná veta znie: Súd na návrh štátneho orgánu, orgánu alebo člena družstva, alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva, ak .

  77. V § 257 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

  g) družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia. .

  78. V § 257 odsek 2 znie:

  (2) Ak súd rozhoduje o zrušení družstva podľa odseku 1, pred rozhodnutím o zrušení družstva určí lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa navrhlo zrušenie družstva, ak je jeho odstránenie možné. .

  79. V § 261 odsek 6 znie:

  (6) Zmluvy medzi osobami uvedenými v odsekoch 1 a 2, ktoré nie sú upravené v hlave II tejto časti zákona, a sú upravené ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku, spravujú sa príslušnými ustanoveniami o tomto zmluvnom type v Občianskom zákonníku a týmto zákonom. .

  80. V § 263 sa za slová § 276 až 289 vkladá čiarka a slová § 301, .

  81. V § 263 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

  (2) Strany sa nemôžu odchýliť od základných ustanovení uvedených pre jednotlivé zmluvné typy v tejto časti a od ustanovení, ktoré ustanovujú povinnú písomnú formu právneho úkonu. .

  82. V § 761 ods. 2 sa slová § 70 až 75 nahrádzajú slovami § 70 až 75a .

  83. V § 761 ods. 3 sa slová ako aj § 75 ods. 2 a 3 nahrádzajú slovami § 75 ods. 2 a 3, ako aj § 75a .

  84. Za § 771 sa vkladá § 771a, ktorý znie:

  § 771a

  Ministerstvo spravodlivosti vydá vykonávací predpis podľa § 75 ods. 7. .

  85. Za § 774 sa vkladá § 774a, ktorý znie:

  § 774a

  Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe. .

  Príloha
  k zákonu č. 513/1991 Zb.
  v znení neskorších predpisov

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
  EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


  1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 065, 14. 03. 1968) v znení smernice Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 221, 4. 9. 2003).

  2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 026, 31. 01. 1977) v znení smernice Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 347, 28. 11. 1992).

  3. Tretia smernica Rady č. 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností vychádzajúca z článku 54 (3) písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 295, 20. 10. 1978).

  4. Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 378, 31. 12. 1982).

  5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 295, 30. 12. 1989).

  6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989).

  7. Smernica Rady 2000/35/EHS z 29. júna 2003 o boji proti omeškaným platbám v obchodných transakciách (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 200, 08. 08. 2000). .

  Čl. II


  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 3 ods. 1 písmeno e) znie:

  e) listina obsahujúca meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie alebo skončenie funkcie osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členom, prokuristom, vedúcim podniku alebo organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra, likvidátorom, správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom, správcom na výkon nútenej správy, zástupcom správcu na výkon nútenej správy, spolu s ich podpisovými vzormi; rodné číslo zahraničnej fyzickej osoby sa vyžaduje, ak jej bolo pridelené, .

  2. V § 3 ods. 1 písm. g) sa slovo účtovná závierka nahrádza slovami riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka a priebežná účtovná závierka a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová: účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy, .

  3. V § 3 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

  o) zmluva o predaji podniku alebo zmluva o predaji časti podniku, .

  Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

  4. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

  (6) Ak súd, na ktorý bol podaný návrh na zápis, nie je miestne príslušný, bez zbytočného odkladu postúpi návrh na zápis na miestne príslušný súd a upovedomí o tom navrhovateľa. Lehota podľa § 8 plynie odo dňa doručenia návrhu na zápis na miestne príslušný súd. .

  5. V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

  c) v ktorom sú uvedené iba údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
  d) ktorý je nezrozumiteľný. .

  6. § 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

  (3) Ak návrh na zápis okrem údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra podľa tohto zákona alebo osobitného zákona, 3) obsahuje aj údaje, o ktorých tento zákon ani osobitný zákon3) neustanovujú, že sa zapisujú do obchodného registra, na tieto údaje sa neprihliada. .

  7. V § 7 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

  (5) Pred zápisom európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov registrový súd okrem skutočností podľa § 6 z predložených listín preverí aj to, či

  a) zakladateľská zmluva obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov, 14a)
  b) členovia zoskupenia spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu, 14b)
  c) zakladateľskú zmluvu podpísali všetci členovia zoskupenia a či je pravosť podpisov všetkých členov zoskupenia na zakladateľskej zmluve úradne osvedčená. .

  Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

  Poznámky pod čiarou k odkazom 14a) a 14b) znejú:

  14a) Článok 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. § 3 zákona č. 177/2004 Z. z. o európskom zoskupení hospodárskych záujmov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  14b) Článok 4 nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o európskom zoskupení hospodárskych záujmov. .

  8. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

  § 8a

  (1) Súd aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti, ktorá bola zrušená právoplatným rozhodnutím súdu o

  a) zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, 15a)
  b) zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, 15a)
  c) zrušení spoločnosti bez likvidácie, ak spoločnosť nemá žiaden majetok.15b)

  (2) Potvrdenie o vykonaní výmazu a výpis z obchodného registra pri výmaze spoločnosti podľa odseku 1 sa nevydáva. .

  Poznámky pod čiarou k odkazom 15a) a 15b) znejú:

  15a) § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka.
  15b) § 68 ods. 8 Obchodného zákonníka. .

  9. V § 9 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová: a po zaplatení súdneho poplatku .

  10. V § 9 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová: a zaplatením súdneho poplatku .

  11. V § 9 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: Ak je v tomto prípade k návrhu na zápis priložená listina v jednom vyhotovení, považuje sa za prílohu návrhu na zápis a neuloží sa do zbierky listín. .

  12. V § 11 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová bez zápisu .

  13. V § 15 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: Ak sa konanie, ktoré sa začalo podľa doterajších predpisov, a návrh na zápis podaný podľa tohto zákona týkajú prvého zápisu do obchodného registra tej istej zapisovanej osoby a v konaní podľa doterajších predpisov bol vykonaný zápis, súd odmietne vykonať zápis do obchodného registra podľa tohto zákona. Na postup súdu sa primerane použije § 8 ods. 3 a 4. Podanie námietok sa v tomto prípade nepripúšťa. .

  14. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

  (4) Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe. .

  Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
  EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE


  1. Prvá smernica Rady 68/151/EHS z 9. marca 1968 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto ochranných opatrení v rámci celého Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 065, 14. 03. 1968) v znení smernice Rady 2003/58/EHS z 15. júla 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 221, 04. 09. 2003).

  2. Druhá smernica Rady 77/91/EHS z 13. decembra 1976 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb, v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy, ak ide o zakladanie akciových spoločností, udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 026, 31. 01. 1977) v znení smernice Rady 95/1/EHS z 23. 11. 1992 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 347, 28. 11. 1992).

  3. Tretia smernica Rady č. 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností vychádzajúca z článku 54 (3) písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 295, 20. 10. 1978).

  4. Šiesta smernica Rady 82/891/EHS zo 17. decembra 1982 o rozdelení akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 378, 31. 12. 1982).

  5. Jedenásta smernica Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 295, 30. 12. 1989).

  6. Dvanásta smernica Rady 89/667/EHS z 21. decembra 1989 o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 395, 30. 12. 1989). .

  Čl. III


  Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z. a zákona č. 215/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 11 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: Poplatok zaplatený účastníkom konania za uplatnenie námietky zaujatosti sa mu vráti, ak námietka bola vznesená odôvodnene. .

  2. V sadzobníku v položke 17 sa vypúšťa písmeno e).

  3. V sadzobníku v položke 17 sa v druhom bode poznámok slová písmen a), b), c) a e) nahrádzajú slovami písmen a), b) a c) a vypúšťajú sa slová a zverejnenie oznámenia o uložení listiny do zbierky listín .

  4. V sadzobníku v položke 24b písmene a) sa vypúšťa čiarka a slová za každú aj začatú stranu 100 Sk sa nahrádzajú slovami 200 Sk .

  5. V sadzobníku v položke 26 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

  b) Za vznesenie námietky zaujatosti účastníkom konania 500 Sk. .

  Čl. IV


  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2004.

  Ivan Gašparovič v. r.
  Pavol Hrušovský v. r.
  Mikuláš Dzurinda v. r.
  Naposledy upravil lenkak : 19.02.05 at 13:57

  Bimbe je offline (nepripojený) Bimbe

  Bimbe
  Neviete mi niekto poradit, kde by som nasiel nejaky vzor zmluvy o prenajme (nie bytu), som zivnostnik a chcem prenajat lesenie.Dik J.

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  právnik dana9
  Bimbe
  Neviete mi niekto poradit, kde by som nasiel nejaky vzor zmluvy o prenajme (nie bytu), som zivnostnik a chcem prenajat lesenie.Dik J.
  Prikladám jednoduchý vzor zmluvy o nájme hnuteľnej veci – osobného automobilu, podľa občana. Je použiteľná aj na iné hnuteľné veci, len ju treba upraviť, práva a povinnosti sú univerzálne.

  Zmluvné strany :


  ďalej len “prenajímateľ”
  a


  ďalej len “nájomca”
  uzatvárajú podľa § 721 a násl. Občianskeho zákonníka túto zmluvu o nájme hnuteľnej veci .

  I.
  Predmet zmluvy
  Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za ďalej dohodnutých podmienok osobný automobil výrobnej zn. VW Transporter , ŠPZ : BA 214 CM/počítač... vo vlastníctve prenajímateľa.

  II.
  Doba trvania zmluvy
  Zmluva sa uzatvára na obdobie od 23. júna 2005 do 9.júla 2005.

  III.
  Cena plnenia
  Nájomca uhradí prenajímateľovi čiastku 700,- Sk/deň, celkom 11 900,- Sk na základe faktúry prenajímateľa

  IV.
  Ostatné dohodnuté podmienky
  1. Nájomca sa zoznámil s technickým stavom vozidla a nemá voči nemu výhrady.
  2. Vozidlo prenajímateľa je riadnym spôsobom poistené, je za neho uhradená zákonná poistka a zaplatená cestná daň.
  3. Pri odovzdaní vozidla odovzdá prenajímateľ nájomcovi všetky doklady a to najmä :
   • malý technický preukaz od vozidla
   • potvrdenie o zaplatení zákonnej poistky
   • potvrdenie o zaplatení cestnej dane
   • kópiu poistnej zmluvy vozidla
  4. Nájomca počas doby prenájmu bude hradiť na vlastné náklady pohonné hmoty a všetky bežné náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla.
  5. V prípade akejkoľvek poistnej udalosti je nájomca povinný okamžite informovať prenajímateľa o okolnostiach poistnej udalosti a je povinný zabezpečiť všetky úkony potrebné k tomu, aby poistnú udalosť bolo možné uplatniť v príslušnej poisťovni.
  6. V prípade, že nájomca spôsobí na prenajatom motorovom vozidle škodu vlastnou vinou, je povinný túto prenajímateľovi v plnom rozsahu nahradiť.
  7. Vozidlo, ktoré je predmetom nájmu, je nájomca povinný po ukončení nájmu odovzdať prenajímateľovi v rovnakom technickom stave v akom ho prevzal.
  V.
  Záverečné ustanovenia
  1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
  2. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať, pričom výpovedná lehota je 48 hodín a začína plynúť nasledujúci deň po doručení výpovede, Ku dňu uplynutia výpovednej lehoty je nájomca povinný odovzdať vozidlo poverenému pracovníkovi v sídle prenajímateľa.
  3. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia mať zásadne písomnú podobu.
  4. Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  Bratislava, dňa


  ______________________________ _____________________________
  prenajímateľ nájomca

  Bimbe je offline (nepripojený) Bimbe

  Bimbe
  Myslite, ze by sa na to mohla vztahovat aj Zmluva o podnikatelskom najme hnutelnych veci?

  dana9 je offline (nepripojený) dana9

  právnik dana9
  Bimbe
  Myslite, ze by sa na to mohla vztahovat aj Zmluva o podnikatelskom najme hnutelnych veci?

  Áno, vzťahuje sa, v prípade ak nájomcom je podnikateľ a predmet nájmu je určený na podnikanie.

  Na vysvetlenie, podnikateľský nájom hnuteľných vecí je upravený v §§ 721 – 723 Obč. Z, ale ide iba o úpravu niektorých stránok tohto nájmu - vady/ odpustenie nájomného.Na tento nájom sa vzťahujú všeobecné ustanovenia o nájomnej zmluve §§ 663 a nasl. Obč. Z.
  Dobrý deň!
  Potrebujem súrne pomoc.
  Potrebujem nájsť niečo o Návrhu na zrušenie účasti spoločníka v s.r.o -čke.
  Aj tlačivo k tomu. Nemôžem to najsť ani na stranke minist. spravodliv.
  Prosm pomôžte mi.
  S pozrdavom Ivana

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Návrh na vylúčenia spoločníka zo spoločnosti
  (§ 149 Obchodného zákonníka)

  Okresný súd ..........
  .................
  .................

  V ......... dňa .......

  Vec: Návrh na vylúčenie spoločníka z obchodnej spoločnosti ..........................., s. r. o., v zmysle
  ust. § 149 Obchodného zákonníka

  1. Navrhovateľ: ....................
  IČO: ..................
  so sídlom SR,.................
  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu......, oddiel Sro, vl. č. ....................
  oprávnený konať v mene spoločnosti:........................... - konateľ
  zastúpený: ..........................., advokát
  so sídlom SR, .........................
  zapísaný v Slovenskej advokátskej komore, reg. č. ...................

  2. Odporca: .........................
  nar. ......................, r. č. ........................ trvalo bytom SR,............................

  I.
  Navrhovateľ je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ..............., oddiel Sro, vl. č. ................
  Odporca je spoločníkom obchodnej spoločnosti ...................., s obchodným podielom vo výške.............. %, ktorý zodpovedá vkladu do základného imania spoločnosti vo výške ............... Sk.
  Dôkaz: Výpis z obchodného registra navrhovateľa
  II.
  Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti ................ s. r. o., zo dňa ............ v čl. IX zakotvuje osobitné povinnosti spoločníkov. V zmysle tohto ustanovenia spoločníci nesmú vykonávať vo vlastnom mene a na vlastný účet také obchodné aktivity, ktorými by mohli spôsobiť spoločnosti škodu.
  Odporca sa dopustil konania, ktorým porušil uvedené ustanovenie spoločenskej zmluvy.Svojím konkurenčným konaním odporca závažne porušil svoje povinnosti spoločníka.
  Navrhovateľ v súlade s ustanovením § 149 Obchodného zákonníka dňa .............. písomne upozornil odporcu na porušenie čl. IX spoločenskej zmluvy.

  III.
  Uzatváraním obchodov medzi odporcom a spoločnosťou ..........., s. r. o., vo vlastnom mene a na vlastný účet odporcu došlo zo strany odporcu k porušeniu povinností, ktoré pre odporcu vyplývajú z čl. IX spoločenskej zmluvy zo dňa ............, ktorých obsah bol odporcovi známy. Týmto konaním sa odporca dopustil závažného porušenia povinností spoločníka uložených spoločenskou zmluvou zo dňa ..........
  Podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka sa spoločnosť môže domáhať na súde vylúčenia spoločníka, ktorý porušuje závažným spôsobom svoje povinnosti, hoci na ich plnenie bol vyzvaný a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. S podaním tohto návrhu musia súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania.
  Návrh na vylúčenie odporcu zo spoločnosti ..........., s. r. o., bol prerokovaný na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo dňa .......... a ktorého sa zúčastnili všetci spoločníci. Súhlas s návrhom na vylúčenie odporcu zo spoločnosti .............., s. r. o., vyjadrili všetci spoločníci, pričom na hlas spoločníka ............... sa neprihliadalo.
  Navrhovateľ má za to, že v danom prípade sú v súlade s ustanovením § 149 Obchodného zákonníka splnené všetky zákonné predpoklady na podanie návrhu na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti.
  Dôkaz: Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa ............
  IV.
  Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhovateľ navrhuje, aby príslušný súd po vykonanom dokazovaní vyniesol tento
  r o z s u d o k

  Okresný súd v .......... vylučuje spoločníka (odporcu) ............, nar. ..........., trvalo bytom SR, ............., z obchodnej spoločnosti ............, s. r. o., IČO: ................, so sídlom SR, ............, ..........., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu ......... v oddiele Sro, vl. č. .............
  Odporca je povinný nahradiť navrhovateľovi trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

  ..............................................
  ..........., s. r. o.
  zast. ...........
  advokát

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.