Zavrieť

Porady

podnikateľský plán

Ahoj,rada by som sa spítala na podnikateľský plán.Máme ho urobiť do konca marca.Niečo mám spravené,ale na nete neviem nájsť niektoré body.Ako napr:dopad na životné prostredie,organizačné zabezpečenie.Nechcem body,ktoré majú byť obsiahnute,ale už na príkladoch.
Pošlite niečo.Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  Skús si vybrať niečo z tohto:  Podnikateľský plán
  FIRMA
  Strana 1 z 13


  Obsah  I. Sumár
  II. Charakteristika podnikateľského subjektu
  III. Základné východiská a sledované ciele
  1. Charakteristika trhu a postavenie na trhu

  • produkt
  - odberatelia
  - dodávatelia
  - konkurencia
  V. Sociálna politika spoločnosti
  VI. Finančná situácia
  VII. Záver
  Strana z 13


  I. Sumár  Na základe vzniknutých trhových príležitostí pre spoločnosť ..... plánuje firma realizovať podnikateľský zámer, ktorého predmetom je posilniť skladové zásoby spoločnosti, potrebné hlavne z dôvodu rozšírenia prevádzok. Podnikateľský zámer bude realizovaný na základe dlhoročných skúseností v obchodnej činnosti a je vypracovaný pre potreby ..............s cieľom posúdenia vhodnosti a efektívnosti vložených investícií, zdrojom financovania ktorých by mal byť kontokorentný úver.  Pri vypracovaní podnikateľského zámeru vychádzame z ekonomickej minulosti, z analýzy spoločnosti ................. z analýzy trhu a predpokladu ekonomickej budúcnosti s dôrazom na strategické ciele: finančnú a ekonomickú stabilitu.  Strana z 13


  1. Charakteristika podnikateľského subjektu
  Obchodné meno:

  Sídlo:

  Základné imanie:

  IČO:

  Deň vzniku:

  Predmetom činnosti na základe výpisu z obchodného registra je:  Spoločníci a splatená výška vkladu každého zo spoločníkov:
  Štatutárny orgán tvoria konatelia, všetci spoločníci, ktorí zastupujú spoločnosť samostatne a neobmedzene.
  Spoločnosť............. vznikla zápisom do obchodného registra v Bratislave. Hlavnou činnosťou je ...................


  Strana z 13
  1. Základné východiská a sledované ciele

  Základným cieľom podnikateľského zámeru je posilniť a zvýšiť skladové zásoby tovaru vo veľkoobchodnej siete spoločnosti.
  Vytvorením horeuvedených prevádzok získala spoločnosť v ........................ kraji úplné zastúpenie na trhu, optimálne vzdialenosti na rozvoz tovaru, a v každom okresnom meste možnosť poskytnúť zákazníkom úplný servis s možnosťou predaja aj s vlastným odberom priamo zo skladu.
  Zvýšením skladových zásob predpokladáme ďalšie posilnenie postavenia na trhu.
  Strana z 13


  1. Charakteristika trhu a postavenie na
   trhu  Na veľkoobchodnom trhu predaja...................... je firma činná od roku ........... Za tento čas si vybudovala silné postavenie na trhu so stabilnými odberateľsko–dodavateľskými vzťahmi.

  - produkt  Sortiment predávaných produktov tvoria:

  • ...... (cca 48 % podiel na tržbách)
  • ...... (cca 18% podiel na tržbách)
  • ....... (cca 16% podiel na tržbách)
  • ........ (cca 10% podiel na tržbách)
  • ........ (cca 5% podiel na tržbách)
  • ........(cca 3% podiel na tržbách).  Pre predaj niektorých značiek ...... má spoločnosť dominantné postavanie nielen................ regióne ale aj na celom Slovensku.
  Predajom ........... je firma najväčším odberateľom spoločnosti ................zaoberajúcou sa dovozom ..................


  Strana z 1


  - dodávatelia


  Štruktúra dodávateľov je vo výraznej miere ovplyvnená výrazným podielom predaja piva na celkovom odbyte spoločnosti. K významným dodávateľom patria spoločnosti:
  Stabilné obchodné vzťahy založené na viacročnej spolupráce a významné postavenie spoločnosti v regióne umožňuje využívať výhody „sily odberateľa“. Sú to hlavne rabaty poskytované dodávateľmi umožňujúce vytvárať pre firmu výhodnú cenovú politiku s dôrazom na posilňovanie konkurencieschopnosti a postavania na trhu, ďalej je to priama spolupráca s obchodnými zástupcami tej-ktorej spoločnosti prejavujúca sa transfermi od zákazníkov.
  Ďalší stabilní dodávatelia:


  - odberatelia


  Sieť odberateľov je značne diverzifikovaná. Hlavnú sieť odberateľov tvoria malí a strední podnikatelia

  Nástupom zahraničných reťazcov ako napr. TESCO, BILLA a iné, nastal veľký konkurenčný boj o zákazníka, čo sa prejavuje v znižovaní predajných cien tovarov a v letákových akciách. Existujúce siete JEDNOTY COOP sd, SAMA a iné tiež museli podstatne zmeniť svoju obchodnú politiku (vybudovaním supermarketov, pravidelnými akciami,..) tiež len potlačili súkromníkov do pozadia, ktorí nevedia konkurovať ani cenovo ani sortimentovo s reťazcami.
  Tento vývoj na trhu sa dal očakávať obdobne ako to bolo v Čechách a v Maďarsku. Preto si spoločnosť ................s r.o. už dávnejšie vytýčila za prvoradý svoj ciel preorientovať sa hlavne na zákazníkov podnikajúcich v ................................. Zároveň sa využil potenciál firmy na rozvozu tovaru, ktorou firma disponuje v celom regióne, a po dohode s niektorými dodávateľmi
  Strana z 1


  - konkurencia
  V regiónoch s výrazným trhovým podielom spoločnosti ................................. v sortimente ............................ pôsobia spoločnosti s nízkymi podielmi na trhu, bez možností využívania komparatívnych výhod „vplyvu odberateľa“. Cenovou a odbytovou politikou tak spoločnosť ................ neustále posilňuje svoje získané postavenie.
  Hlavnými konkurentmi boli firmy
  Strana z 1
  V. sociálna politka  Spoločnosť ................. s r.o. zamestnáva 64 pracovníkov s priemernou mzdou .......... Štruktúra a počet zamestnancov zodpovedá súčasným potrebám spoločnosti. V podnikateľskom zámere sa predpokladá posilňovanie sociálnej politiky, čo deklaruje firma 7% medziročným nárastom osobných nákladov.
  Veľkým problémom je sezónnosť predaja a tým aj väčšia potreba zamestnať osoby v období apríl až september. Momentálne tento problém rieši firma preradením osôb na výkon inej, primeranej práce, vykonávaním údržby na motorových vozidlách. Takisto treba spomenúť aj skutočnosť, že každý rok stúpa počet zásobovaných prevádzok a tým je stále viac práce aj mimo sezónnych mesiacoch porovnateľné za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

  Strana z 1


  1. finančná situácia  a/ charakteristika ex-post finančnej situácie
  Pred vypracovaním číselnej časti podnikateľského zámeru sme spočiatku pristúpili k analýze existujúcej finančnej situácie, úroveň ktorej je pre projekciu podnikateľského zámeru východzím bodom.
  Súčasnú finančnú situáciu našej spoločnosti je potrebné vnímať v dvoch dimenziách. Charakter predmetu činnosti má sezónny charakter, čo má za následok nasledovné:

  • rozdiel medzi realizovaným predajom v období sezóny (apríl - september) je cca dvojnásobne vyšší ako mimo nej,
  • počas sezónnej špičky dosahujú ukazovatele aktivity (najmä zásob a záväzkov) vysoko priaznivé hodnoty, ktoré sa koncom roka z titulu disponovania relatívne vysokým stavom vratných obalov na sklade opticky zhoršujú,
  • podstatná časť pridanej hodnoty, zisku a zdrojov je preto vytváraná v letnom a jesennom období, keď je aj situácia v oblasti cash-flow vysoko priaznivá,
  • pokles obrátkovosti tovaru v zimnom období vyvoláva tlak na finančné prostriedky, ktorý sme v minulosti riešili najmä formou revolvingového úveru (v súčasnosti ním nedisponujeme), krátkodobými pôžičkami od súkromných osôb (hlavne počas mimo sezónnych mesiacoch, kde finančné zaťaženie ešte zvyšujú aj platby ako je zákonné poistenie motorových vozidiel, cestná daň, daň z príjmov, daň z nehnuteľnosti), znižovanie jeho výšky ako i rast zásob (ide najmä o vratné obaly, ktorých objem sa v dôsledku rastúcich tržieb zvýšil), v minulom roku determinovalo zvýšenie stavu krátkodobých obchodných záväzkov, výhľadovo máme záujem zvýšenou tvorbou vlastných zdrojov (zisk) prispieť k čiastočnému financovaniu obežného majetku, výsledkom čoho bude vo forme rastu čistého pracovného kapitálu výrazné zlepšenie podnikovej likvidity.


  Prvé roky fungovania spoločnosti sa niesli v znamení ostrého konkurenčného boja, kedy sa ciele našej firmy sústredili, i vzhľadom na tlak v oblasti obchodnej marže a neoptimálne využitie prepravných kapacít (spočiatku boli nízko využité nákladné autá, často odchádzalo auto poloprázdne a neboli určené denné trasy, čo zapríčinilo, že každý deň sme prakticky zásobovali zákazníkov každým smerom), na budovanie odbytových ciest a odberateľskej klientely. Tieto skutočnosti spôsobili nižšiu tvorbu prostriedkov na úhradu našich fixných nákladov (nájomné, leasing, úroky,..)

  Strana z 1


  výsledkom čoho bola stratovosť, resp. minimálna ziskovosť v počiatočných rokoch. Vytrvalosť, cielavedomosť a trhové správanie sa všetkých zamestnancov spoločnosti sa neskôr premietli do priaznivých výsledkov (napr. v roku 1998 v porovnaní s rokom 1995 sme dosiahli rast tržieb o 161%). Správne investície manažmentu spoločnosti sa prejavujú pozitívne v každom zdaňovacom období rastom tržieb, čo predstavuje zároveň aj rast podielu na trhu. K uvedeným treba uviesť starostlivý výber obchodných partnerov, ktorí na základe dnes už dlhodobej spolupráce poskytujú zaujímavé dodávateľské podmienky (splatnosť faktúr, rabaty,...).
  Úroveň dosiahnutých hospodárskych výsledkov v posledných rokoch bol kladne ovplyvnený nasledovnými činiteľmi:

  • rast objemu tržieb sme dosiahli vhodným rozšírením predajného sortimentu, keď sme docielili dominantné zásobovanie odberateľov,
  • rast odberov tovaru k získaniu množstevných zliav z nákupných cien ako i predĺženie splatnosti faktúr,
  • vyššie využitie skladovacích kapacít,
  • zefektívňovaním prepravných nákladov,
  • rozšírením prevádzkových jednotiek sme v danom meste, resp. v regióne značne posilnili naše obchodné aktivity a tým sme získali väčší podiel na danom trhu ako mala konkurencia.


  b./ projekcia podnikateľského plánu  Základnými východiskami, ktoré sme pri vypracovaní projekcie podnikateľského zámeru uplatnili sú nasledovné:

  • udržanie získaného výrazného podielu na trhu, ktorý sa prejavil v roku 2000, mienime najmä upevnením dodávateľsko-odberateľských vzťahov premietnuť do vyššej tvorby vlastného imania a tým optimalizovať jeho podiel na financovaní obežného majetku,
  • v záujme stabilizácie pracovníkov mienime použiť efekty z rastu obchodnej marže na rast miezd.


  1., SÚVAHA
  Plán položiek súvisí s nasledovnými pochodmi:

  • rast HIM súvisí s kúpou nehnuteľnosti (skladové priestory včetne priľahlého pozemku)v Nových Zámkoch  Strana z 1


  • v oblasti strojového parku nepredpokladáme investície väčšie ako 0,5 ml sk, ani opravy nad rámec bežných servisných prehliadok presahujúcich 0,2 ml sk., leasing existujúceho autoparku má zostupný charakter a je veľmi dobre rozdelený na budúce 2 roky (včetne toho, že sú splátky rozdelené na sezónne a mimo sezónne obdobia).
  • vývoj situácie v dobe inkasa pohľadávok je výsledkom tlaku najväčších odberateľov na predlžovanie doby splatnosti faktúr, s čím počítame i v našej súvahovej projekcii
  • zvyšovanie podielu vlastných zdrojov je prioritným záujmom všetkých vlastníkov, nakoľko je potreba rastu ich relatívneho podielu na financovaní podnikateľských aktivít dôležitá pre:
  *zlepšenie úrovne situácie firmy vo vzťahu k obchodným partnerom

  *zlepšenie podnikovej likvidity

  *tvorba vlastných interných zdrojov potencionálne použiteľných na financovanie investičného rozvoja

  - ziskovosť bude po úhrade dlhodobých záväzkov zdrojom

  rastu čistého pracovného kapitálu  2., VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
  • dynamika rastu objemu tržieb z predaja tovaru v roku 2000 poukázala na správnu orientáciu priorít v rámci obchodnej mpolitiky, z čoho vychádzali aj naše predpoklady v podobe ich každoročného nárastu
  • zvýšením odberu tovarov sme dospeli do štádia, keď sú nám poskytované vyššie množstevné zľavy z cien, ktoré aj pri stagnácii ročného obratu zabezpečuje vyšší hrubý zisk, ako aj relatívne vysoké splatnosti dodávateľských faktúr
  • rast obchodného rozpätia mienime čiastočne využiť na zvyšovanie miezd zamestnancov – medziročne o 7%

  Strana z 1


  1. záver

  Pri celkovej analýze firmy sme vychádzali z ekonomickej minulosti a doteraz dosiahnutých výsledkov podľa najlepšieho vedomia. Predpokladaný vývoj ekonomickej budúcnosti a jednotlivé výstupy sú zohľadnené pri dodržiavaní pesimistického pohľadu, pričom sme abstrahovali od zvýšenia podielu na trhu, otvorenia nových obchodných miest a posilnenia pozície voči dodávateľom. Pri tvorbe podnikateľského zámeru sme hlavnú pozornosť venovali dlhodobej schopnosti splácania záväzkov pri dodržaní zásad finančného zdravia firmy.
  Uvedomujeme si, že akékoľvek skreslené alebo nepravdivé informácie obsiahnuté v predpokladanom podnikateľskom zámere môžu negatívne ovplyvniť vytýčené podnikateľské ciele a rovnako negatívne ovplyvniť proces zhodnotenia, schválenia a prefinancovania kontokorentného úveru peňažným ústavom. Preto sme k vypracovaniu podnikateľského zámeru pristupovali čestne a bez vedľajších ekonomických záujmov.

  Hlasovalo 1 pouzivatelov

  Užitočné (14)
  spektrums, Mária27, radeonto, Hani, ondrejvla, pansophia, Ikuška, seky, Joana206, Miropb, martin.neo, peterPO, JanicKATKA, matosk
  1

  anee je offline (nepripojený) anee

  mladá dáma ktorá vie byt aj rebelka ...viac anee
  Dorbý den prejem. súrne by som potrebovala formulár pre firmu na projekciu na rok 2009. V banke my povedali že na to si musím nájsť formulár ale oni my ho nevedia poskytnúť. Dakujem

  Xanti je offline (nepripojený) Xanti

  Xanti
  rose2211 Pozri príspevok
  prosím, potrebujem podnikateľský plán na masérsky salón.
  Prepáč, ale tu Ti ho nikto nevypracuje. Máš vzory ako na to. A musíš sa potrápiť sama.

  Kam by sme to došli? Ináč mnohý čo to robia pýtajú za také čosi 100€. Takže šup sa hladať vzory a prispôsobiť sebe.

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  rose2211 Pozri príspevok
  prosím, potrebujem podnikateľský plán na masérsky salón.
  skús požiadať o pomoc agentúru, v ktorej si absolvoval školenie prípravy na podnikanie. Nedoporučujem do finančnej časti nahádzať čísla "z brucha". Budeš mať problém s vydokladovaním použitia dotácie.
  Ceny za spracovanie PP v týchto agentúrach nie sú vysoké ...

  podnikateľský plán

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.