Zavrieť

Porady

DPH - súrne

Ahojte, dopredu Vam dakujem za odpovede. Jedna sa o predaj nebytových priestorov /nasa firma je predavajuci/. Mam Zmluvu o prevode vlastníctva a spoluvlastníctva nebytovych priestorov kde je urcena suma bez DPH a nasledne s DPH. Moja otazka mozem len na zaklade tejto zmluvy zauctovat DPH /cez ID/ alebo musim vystavit fakturu. Datumom podpisu zmluvy davam do DPH alebo???? Kupnu cenu budu platit 3 splatkami /1-pri podpise zmluvy,2-pri prebrani nehnutelnosti,3-pri dokonceni uprav/. A ako zauctujem predaj na 641??? Dakujem velmi pekne

PLEASE nikto mi neporadi???
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  sway je offline (nepripojený) sway

  som človek ktorého poteší keď niekomu dobre poradí, a nik mu nemá za zlé, keď sa pýta na "samozrejmosti" a hlavne som žena - žienka ...viac sway
  nikita1313
  Ahojte, dopredu Vam dakujem za odpovede. Jedna sa o predaj nebytových priestorov /nasa firma je predavajuci/. Mam Zmluvu o prevode vlastníctva a spoluvlastníctva nebytovych priestorov kde je urcena suma bez DPH a nasledne s DPH. Moja otazka mozem len na zaklade tejto zmluvy zauctovat DPH /cez ID/ alebo musim vystavit fakturu. Datumom podpisu zmluvy davam do DPH alebo???? Kupnu cenu budu platit 3 splatkami /1-pri podpise zmluvy,2-pri prebrani nehnutelnosti,3-pri dokonceni uprav/. A ako zauctujem predaj na 641??? Dakujem velmi pekne

  PLEASE nikto mi neporadi???
  Záleží na tom aj komu predávaš nehnuteľnosť, ak občanovi, zrejme by stačila zmluva ak dodržíš priložené náležitosti dokladu, ak podnikateľovi, alebo PO, tak by som vystavila faktúrky - je to problém?

  prikladám čo som našla:


  najprv komentár:


  Komentár (výklad): § 71
  222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty
  Účinnosť od: 1. 1. 2005
  Platiteľ dane je povinný vyhotoviť faktúru o dodaní tovaru a dodaní služby, ak sa dodávka uskutočňuje pre
  • zdaniteľnú osobu,
  • právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou,
  • zákazníka, ktorému dodáva tovar formou zásielkového predaja tovaru.

  Znamená to, že platiteľ dane vyhotovuje faktúru s predpísanými náležitosťami pre každú osobu, ktorá je zdaniteľnou osobou, a to bez ohľadu na to, či je táto zdaniteľná osoba registrovaná pre daň ako platiteľ dane alebo nie je registrovaná pre daň. Ďalej platiteľ dane vyhotovuje faktúru s predpísanými náležitosťami pre každú právnickú osobu napr. pre obec, nadáciu, neziskovú organizáciu poskytujúcu verejnoprospešné služby, rozpočtovú organizáciu. Aj v prípade zásielkového predaja tovaru z jedného členského štátu do iného členského štátu osobám, ktoré nemajú identifikačné číslo pre daň, čo sú napr. aj občania, je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru s predpísanými náležitosťami. Vo všetkých uvedených prípadoch platiteľ dane vyhotovuje faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  Spravidla sa faktúra vyhotovuje po dodaní tovaru a dodaní služby. Ak je však akákoľvek platba za tovar alebo službu prijatá pred dodaním tovaru alebo ukončením dodania služby, je platiteľ dane povinný vyhotoviť faktúru o tejto platbe. Platiteľ dane vyhotovuje faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  Platiteľ dane nie je povinný vyhotoviť faktúru o tovare alebo službe dodanej s oslobodením od dane podľa § 28 až § 42 zákona.

  Faktúra musí obsahovať všetky predpísané náležitosti.

  Za „zjednodušenú” faktúru sa považuje cestovný lístok pri hromadnej doprave osôb a doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby s úhradou v hotovosti, avšak len do výšky ceny vrátane dane 50 000 Sk. Ak je cena vrátane dane vyššia ako 50 000 Sk, musí byť vyhotovená faktúra so všetkými predpísanými náležitosťami.


  222/2004 Z .z. o DPH  §71

  Faktúra pri dodaní tovaru a služby v tuzemsku

  (1) Pri každom dodaní tovaru a dodaní služby v tuzemsku pre zdaniteľnú osobu a pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je platba prijatá pred dodaním tovaru a predtým, ako je poskytovanie služby skončené. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti. Ak v kalendárnom mesiaci vznikne platiteľovi daňová povinnosť prijatím platby a zároveň aj dodaním tovaru alebo dodaním služby, na ktoré prijal platbu, môže platiteľ vyhotoviť jednu faktúru, a to najneskôr do 15 dní od vzniku poslednej daňovej povinnosti vzťahujúcej sa na toto dodanie tovaru alebo dodanie služby v tomto kalendárnom mesiaci. Platiteľ nie je povinný na účely dane vyhotoviť faktúru, ak ide o tovar alebo službu, ktorá je dodaná s oslobodením od dane podľa § 28 až 42.

  (2) Faktúra musí obsahovať

  a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

  b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,

  c) poradové číslo faktúry,

  d) dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

  e) dátum vyhotovenia faktúry,

  f) množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

  g) základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

  h) sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

  i) výšku dane spolu v slovenských korunách.

  (3) Za faktúru sa považuje aj

  a) dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, ak obsahuje údaje podľa odseku 2,

  b) dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak dohoda o platbách pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov a ak obsahuje údaje podľa odseku 2.

  (4) Za faktúru sa považuje aj cestovný lístok vydaný prevádzkovateľom hromadnej dopravy osôb, ktorý je platiteľom, ak cestovný lístok obsahuje jeho obchodné meno, dátum vyhotovenia a cenu vrátane dane.

  (5) Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 50 000 Sk, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).

  (6) Ak platiteľ vo faktúre uvedie vyššiu sumu dane, ako je povinný platiť podľa tohto zákona, je povinný platiť túto vyššiu sumu dane.

  (7) Ak platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 65 alebo § 66, musí vo faktúre uviesť odkaz na túto úpravu.

  (8) Pri zásielkovom predaji je platiteľ povinný vyhotoviť pre zákazníka faktúru s údajmi podľa odseku 2. Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru aj v prípade, ak je celá platba alebo jej časť prijatá pred dodaním tovaru. Platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti.

  (9) Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 a dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 je platiteľ povinný do pätnástich dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti vyhotoviť doklad. Doklad musí obsahovať náležitosti primerane podľa odseku 2 a na účely tohto zákona sa považuje za faktúru.

  Zdaniteľné obchody

  § 8

  Dodanie tovaru

  (1) Dodaním tovaru je

  a) dodanie hmotného majetku, pri ktorom dochádza k zmene vlastníckeho práva, ak tento zákon neustanovuje inak; na účely tohto zákona hmotným majetkom sú hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj elektrina, plyn, voda, teplo, chlad a bankovky a mince, ak sa predávajú na zberateľské účely za inú cenu, ako je ich nominálna hodnota, alebo za inú cenu, ako je prepočet ich nominálnej hodnoty na slovenskú menu podľa kurzu vyhlasovaného Národnou bankou Slovenska,

  b) dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy.

  (2) Dodaním tovaru je aj prevod vlastníckeho práva k hmotnému majetku za náhradu alebo protihodnotu na základe rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe zákona.

  (3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na reklamu tovarov, bezodplatné dodanie reklamných predmetov, ak ich hodnota nepresiahne 500 Sk za jeden predmet a ak sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, a dodanie vzoriek na kontrolné účely podľa osobitného predpisu5) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.  Naposledy upravil sway : 22.10.05 at 09:05

  Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

  daňový poradca, audítor Jana Acsová
  nikita1313
  Datumom podpisu zmluvy davam do DPH alebo???? Kupnu cenu budu platit 3 splatkami /1-pri podpise zmluvy,2-pri prebrani nehnutelnosti,3-pri dokonceni uprav/. A ako zauctujem predaj na 641?
  Toto je dotknutý § týkajúci sa nehnuteľnosti.
  § 19 ods. 1 Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru.

  Účtovanie:
  Ak ne nehnuteľnosť obchodným majetkom, t.j. zaradená v podnikaní správne účtovanie predaja je na účet 641

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.