Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Autor Jozef Mihál   02.03.13
Jednou z noviniek DP FO typ B je strana 12. Tu sa uvádzajú špecifické údaje potrebné pre Sociálnu poisťovňu a pre zdravotné poisťovne - potrebné na správne určenie:

Najskôr citácia z poučenia k DPFO typ B:

"ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Údaje pre účely sociálneho a zdravotného poistenia vypĺňa každý daňovník, ktorý dosahuje príjmy z osobnej asistencie na základeuzatvorenej zmluvy o jej výkone v súlade s § 20 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkéhozdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príjmy z podielov na zisku vykázanomdo 31. decembra 2003 vyplatené v roku , za ktoré sa podáva daňové priznanie a každý daňovník s príjmami z podnikania a z inejsamostatnej zárobkovej činnosti, ktorý si uplatňuje ako daňový výdavok povinne platené poistné na sociálne a zdravotné poistenie.

Daňovník dosahujúci príjmy z osobnej asistencie na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pre fyzickú osobu s ťažkýmzdravotným postihnutím nie je podľa § 5 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a § 10b zákonao zdravotnom poistení, považovaný za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z tohto dôvodu sa z jeho príjmu neplatia odvody na sociálnea zdravotné poistenie a preto na r. 01 až 07 uvedie pre tieto účely samostatne príjmy a výdavky a základ dane resp. daňovú stratu.

V prípade, ak osobný asistent vedie podvojné účtovníctvo, nevypĺňa r. 01 ale začne vypĺňať riadkom 02 až 07.

V riadku 08 daňovník vyplní príjmy, ktoré mu plynuli z podielov na zisku vykázanom do konca roka 2003, ktoré sú stálezdaniteľným príjmom a ktoré sa uvádzajú na r. 12 v VIII. oddiele ako súčasť ostatných - iných príjmov.

V riadku 09 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie uvedie len sumu, ktorú preukázateľne zaplatilv zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z predchádzajúcehozdaňovacieho obdobia.

V riadku 10 týkajúcom sa preukázateľne zaplateného preddavku na verejné zdravotné poistenie sa uvedie suma, ktorú preukázateľnezaplatil v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva daňové priznanie, t.j. nebude v ňom zahrnutý prípadný nedoplatok z ročnéhozúčtovania zdravotného poistenia za predchádzajúci rok resp. nedoplatky z predchádzajúcich rokov."

*****

Z vyššie citovaného poučenia je jasné, čo je cieľom riadkov 01 až 08 a ako sa majú vyplniť.

Problematické boli doteraz riadky 09 a 10.

Aby sa tento problém vyjasnil, 1. marca 2013 sa na MF SR uskutočnilo rokovanie zástupcov MF SR, MPSVaR SR, MZ SR, Sociálnej poisťovne, VšZP, za mojej prítomnosti.

Dovoľte mi prezentovať závery rokovania.

*****

1. Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B sú potrebné na správnu aplikáciu § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov daň sa vyberá zrážkou ak ide o poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie, o ktoré si daňovník znížil v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach príjem podľa § 5 alebo § 6, vrátené zdravotnou poisťovňou tomuto daňovníkovi z ročného zúčtovania poistného.

Zdravotná poisťovňa pri vrátení preplatku z ročného zúčtovania získa informáciu, či si v príslušnom zdaňovacom období poistenec, ktorý je SZČO, znížil svoj príjem podľa § 6 o zaplatené poistné, z údajov na strane 12 DP FO typ B.

Údaje v riadkoch 09 a 10 na strane 12 DP FO typ B tak nie sú potrebné na správne určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie.

Na riadku 09
- „Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedie zaplatené poistné na povinné sociálne poistenie SZČO za rok 2012, preukázateľne zaplatené od 1.1.2012 do 31.12.2012, o ktoré si daňovník - SZČO - znížil základ dane v DP za rok 2012. Uvedie sa aj poistné za december 2011, ak bolo uhradené v januári 2012.

Neuvedie sa poistné, ktoré si SZČO neuplatnil do výdavkov v DP za rok 2012.

Neuvedie sa poistné za december 2012 uhradené až v januári 2013.

Neuvedú sa prípadné nedoplatky uhradené v roku 2012 za staré roky.

Neuvedie sa poistné zaplatené v zahraničí.

Na riadku 10 - „Preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona príslušné zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré sa podáva daňové priznanie“, sa uvedie suma zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie SZČO za rok 2012, ktoré boli preukázateľne zaplatené od 1.1.2012 do 31.12.2012 a o ktoré si daňovník - SZČO - znížil základ dane v DP za rok 2012. Uvedie sa aj preddavok za december 2011, ak bol uhradený v januári 2012.

Neuvedú sa preddavky, ktoré si SZČO neuplatnil do výdavkov v DP za rok 2012.

Neuvedie sa preddavok za december 2012 uhradený až v januári 2013.

Neuvedú sa nedoplatky z ročného zúčtovania.

Neuvedú sa prípadné nedoplatky uhradené v roku 2012 za staré roky.

Neuvedie sa poistné zaplatené v zahraničí.

*****

2. Na určenie vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a zdravotné poistenie sú potrebné údaje uvedené v VI. oddieli DP FO typ B pod tabuľkou č. 1:

- Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
- Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona

Sociálna poisťovňa, resp. zdravotné poisťovne pri stanovení vymeriavacieho základu SZČO na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočítajú poistné uvedené v týchto dvoch riadkoch.

Pozor, v týchto dvoch riadkoch sa však uvádza aj poistné zaplatené v zahraničí, prípadne poistné dobrovoľne poistenej osoby, ak si ich daňovník uplatnil do výdavkov k príjmom podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

V takom prípade sa odporúča, aby daňovník uviedol v XIV. oddieli (miesto pre osobitné záznamy) informáciu o výške poistného zaplateného v zahraničí, resp. poistného dobrovoľne poistenej osoby. Pri stanovení vymeriavacieho základu na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie sa k základu dane (resp. k daňovej strate) pripočíta len suma povinného poistenia SZČO zaplateného do Sociálnej poisťovne, resp. do zdravotnej poisťovne na Slovensku.

*****

Prosba na záver:

Šírte túto informáciu ďalej, aby aj tí, čo nemajú prístup do DRAK-a respektíve nechodia na porada.sk vedeli, ako majú správne vyplniť DP FO typ B, ďakujem.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

15
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO

Riešenie témy "Daňové priznanie typu B za rok 2012 - vyplnenie strany 12 - AKTUÁLNE INFO" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná