Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Značky   , , , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Autor Jozef Mihál   13.06.13
Pravidelne na konci školského roka sa opakujú otázky - dokedy má rodič nárok na prídavky na deti a na daňový bonus za absolventa strednej školy, dokedy za absolventa strednej školy platí zdravotné poistenie štát, dokedy môže študent pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov, čo v prípade, že absolvent strednej školy nastupuje na vysokú školu...a podobne ako je to s absolventami vysokých škôl...

MATURANTI

Daňový bonus a prídavok na dieťa

Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa, nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom - napríklad na strednej škole alebo na vysokej škole.

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) štúdium na strednej škole končí vykonaním maturitnej skúšky.

Podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona o prídavku na dieťa, sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj:

- obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole (maturitná skúška), najdlhšie do konca školského roka (do 31.8.), v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, za podmienky, že dieťa v tomto období nevykonáva zárobkovú činnosť (činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa § 5 alebo § 6 ods. 1, 2 a 5 zákona o dani z príjmov), s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a že dieťa nebolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.

- a ďalej obdobie od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Zdravotné poistenie


Podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení štát je platiteľom poistného za nezaopatrené dieťa s odkazom na § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom - napríklad na strednej škole alebo na vysokej škole.

Podľa § 10 ods. 4 písm. a) a b) zákona o sociálnom poistení, sústavná príprava dieťaťa na povolanie podľa tohto zákona je aj:

- obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku (do 31.8.), v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
- obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole.

Dohoda o brigádnickej práci študentov

Podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce, dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.

Podľa § 228 ods. 2 tretia veta Zákonníka práce, neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu podľa § 227 ods. 1; to neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

Z toho vyplýva:

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

11
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie...

Riešenie témy "Koniec školského roka 2012/2013 - daňový bonus, DoBPŠ, zdravotné poistenie..." je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 4 1234 PoslednáPosledná