Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Autor Iveta Matlovičová   06.11.18
Právnu úpravu problematiky odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách upravuje zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“). Zákon o odbornom vzdelávaní upravuje dva spôsoby praktického vyučovania žiakov, ktoré sa považujú za neoddeliteľnú súčasť ich odborného vzdelávania. Súčasťou finančnej motivácie žiaka pre jeho účasť na praktickom vyučovaní je aj jeho finančné zabezpečenie. Zamestnávateľ poskytuje finančné zabezpečenie žiaka podľa § 27 zákona o odbornom vzdelávaní. K formám finančného zabezpečenie žiaka patria:


  • odmena za produktívnu prácu, ktorú poskytuje zamestnávateľ. Ak sa zamestnávateľ rozhodol, že žiak s učebnou zmluvou (v systéme duálneho vzdelávania) bude vykonávať praktické vyučovanie aj v školskej dielni (nielen na pracovisku zamestnávateľa) a to do rozsahu najviac 50 % z celkového rozsahu praktického vyučovania za celé štúdium, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov tohto zamestnávateľa.
  • podnikové štipendium,ktoré poskytuje zamestnávateľ​​​​​​​
  • ​​​​​​​motivačné štipendium,ktorú poskytuje štát prostredníctvom školy.

Praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa poskytuje odmena. Od 1.9.2018 vypláca zamestnávateľ odmenu za produktívnu prácu najmenej vo výške 50 % hodinovej minimálnej mzdyustanovenej príslušným nariadením vlády (do 31.8.2018 sa odmena za produktívnu prácu poskytovala vo výške 50 % až 100 % hodinovej minimálnej mzdy). Vzhľadom na to, že dňa 6.11.2018 bolo vydané Nariadenie vlády č. 300/2018 Z.z., ktorým sa zvyšuje hodinová minimálna mzda na rok 2019 zo sumy 2,759 € na sumu 2,989 €, odmena za produktívnu prácu sa prizná najmenej:


  • v roku 2018 (od 1.9.2018) vo výške 1,3795 €
  • v roku 2019 (od 1.1.2019) vo výške 1,4945 €.

Zamestnávateľ môže pravidlá priznania príslušnej výšky odmeny za produktívnu prácu upraviť aj v internom predpise zamestnávateľa a pri určovaní výšky odmeny zohľadniť prístup žiaka k plneniu pracovných úloh a pokynov inštruktora alebo majstra odbornej výchovy obdobne, ako je tomu pri odmeňovaní zamestnancov zamestnávateľa.
Odmena za produktívnu prácu žiaka strednej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe sa považuje za zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ale nepodlieha odvodom na zdravotné a sociálne poistenie. S účinnosťou od 1.9.2018 sa za daňový uznaný výdavok zamestnávateľa v súlade s § 19 ods. 2 písm. c) bod 4 zákona o dani z príjmov považujú výdavky vynaložené:


  • na odmenu za produktívnu prácu najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy,
  • na podnikové štipendium,
  • na hmotné zabezpečenie žiaka,
  • a ďalej aj výdavky na poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov.

To znamená, že odmena za produktívnu prácu sa považuje za daňový výdavok zamestnávateľa len do výšky 100 % platnej minimálnej hodinovej mzdy. Odmena poskytovaná žiakovi nad túto výšku nie je pre zamestnávateľa daňovým uznaným výdavkom.
Pre úplnosť uvádzame, že činnosť žiaka nie je počas praktického vyučovania vykonávaná na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu. Na výkon praktického vyučovania žiakov u právnických osôb alebo fyzických osôb a na výplatu odmeny za produktívnu prácu, príp. podnikového štipendia nie je možné uplatniť inštitút dohody o brigádnickej práci študentov. Na tento účel je určený zmluvný vzťah ustanovený v zákone o odbornom vzdelávaní, t.j. zmluva o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluva o duálnom vzdelávaní a učebná zmluva, ktorých povinnou náležitosťou je okrem hmotného zabezpečenia aj finančné zabezpečenie žiakov.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019

Riešenie témy "Odmena za produktívnu prácu pri odbornej praxi od 1.1.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu