Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zvýšenie platových taríf od 1.9.2023 (verejná a štátna služba)

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zvýšenie platových taríf od 1.9.2023 (verejná a štátna služba)

Autor Iveta Matlovičová   31.08.23
Časová verzia Nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. a Nariadenia vlády č. 295/2022 Z. z., ktorá je účinná od 1.9.2023, zvyšuje stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a zamestnancov v štátnej službe. Zvýšenie platových taríf zamestnancov vo verejnom a štátnom sektore je upravené dvoma nariadeniami vlády s účinnosťou od 1.9.2023 nasledovne:


  • Nariadenie vlády SR č. 296/2023 zo dňa 24.8.2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1.9.2023 (Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov, Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov
  • Nariadenie vlády SR č. 295/2022 zo dňa 24.8.2022, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf štátnych zamestnancov.

Nariadením č. 296/2022 Z. z. sa plní záväzok vyplývajúci z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Kolektívna zmluva bola podpísaná 13. júla 2022 a je platná od 1.1.2023 a do 31.8.2024. Podľa kolektívnej zmluvy sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvyšuje od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. Zvyšuje sa aj osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.

Nariadením č. 295/2022 Z. z. sa plní záväzok vyplývajúci z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe. Kolektívna zmluva bola podpísaná 13. júla 2022 a je platná od 1.1.2023 a do 31.8.2024. Podľa čl. II bodu 3 kolektívnej zmluvy sa platové tarify štátnych zamestnancov zvyšujú od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 sa zvýšia o ďalších 10 %. Zvýšenie platových taríf zamestnancov v štátnej službe upravuje Nariadenie vlády SR č. 295/2022 Z. z..


Základná stupnica platových taríf

Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odmeňovaní") ustanovuje nasledovné stupnice platových taríf:
· Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
· Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov
· Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov.

Základná stupnica platových tried pozostáva z 11 platových tried a zo 14 platových stupňov. Od 1.1.2019 zahŕňa aj zamestnancov, ktorí boli do 31.12.2018 odmeňovaní podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov a rovnako aj zdravotníckych zamestnancov. Z dôvodu osobitnej právnej úpravy zostávajú Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov samostatne zachované. Od 1.1.2019 došlo aj k zlúčeniu odmeňovania výskumných, vývojových zamestnancov a učiteľov vysokých škôl do jednej stupnice platových taríf.

Príklad 1: Zamestnávateľ zaradil zamestnankyňu do 6. platovej triedy a vzhľadom na 10 rokov započítanej praxe do 5. platového stupňa základnej stupnice platových taríf. Zamestnankyni patrí platová tarifa vo výške 960,50 € (do 31.8.2023 jej patrila platová tarifa 873 €). Osobný príplatok má priznaný vo výške 30%. V akej výške bude funkčný plat od 1.9.2023?
Osobný príplatok sa vypočíta ako 30% platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený. Nakoľko je zamestnankyňa zaradená do 6. platovej triedy, a najvyšší (14.) platový stupeň platovej triedy č. 6 je vo výške 1 103,50 €, zamestnankyni patrí osobný príplatok vo výške: 30% z 1 103,50 = 331,05 ~ 331,50 € (poznámka: osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor). Zamestnankyni patrí od 1.9.2023 funkčný plat vo výške 1 292 € (960,50+331,50).

Zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov boli upravované naposledy k 1.1.2023; naďalej platí, že platová tarifa pedagogického a odborného zamestnanca sa zvýši v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe. Platová tarifa sa od 1.1. príslušného kalendárneho roka zvýši o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 8 rokov započítanej praxe a za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvýši o 0,5 %.

Príklad 2: Pedagogický zamestnanec je zaradený do 7. platovej triedy 1. pracovnej triedy, čomu zodpovedá platová tarifa 1 267,50 € (do 31.8.2023 mu patrila platová tarifa 1 131,50 €). Zamestnanec má započítaných 17 rokov praxe. V akej výške bude tarifný plat od 1.9.2023?
Súčasná právna úprava ustanovuje, že pedagogickému a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify a sumy zvýšenia platovej tarify závislej od dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Nakoľko zamestnávateľ určil zamestnancovi započítanú prax 17 rokov, patrí mu od 1.9.2023 tarifný plat v súčte:
-
platová tarifa vo výške 1 267,50 €
-
zvýšenie platovej tarify vo výške 82,50 €; ide o zvýšenie tarify o 2% (t.j. 0,25 % za 1 až 8 rok započítanej praxe) a o 4,5 % (t.j. 0,5 % za 9-ty až 17-ty rok započítanej praxe), t.j. 6,5% z 1 267,50 = 82,3875 ~ 82,50 €
Tarifný plat spolu je vo výške 1 350 € (1 267,50 + 82,50).

Podľa § 13a novely č. 182/2023 Z. z. zákona o pedagogických zamestnancoch s účinnosťou od 30.5.2023 patrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý okrem pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti vykonáva špecializované činnosti, príplatok za výkon špecializovanej činnosti, po ktorou sa rozumie činnosť:
a) triedneho učiteľa - príplatok v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v dvoch triedach alebo vo viacerých triedach.
b) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca a uvádzajúceho odborného zamestnanca - príplatok v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.
c) od 30.5.2023 aj činnosť supervízora - príplatok najviac v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %.
Príplatok za výkon špecializovaných činností sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

Príklad 3: Od 1.9.2023 sa zvyšujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov. Je nutné v súvislosti s touto zmenou vydať zamestnancom nový platový dekrét, resp. nanovo prepočítať výšku napr. osobného príplatku a príplatku za profesijný rozvoj? Je pritom rozhodujúce, či bol príplatok stanovený pevnou sumou alebo %-nou sadzou?
V súlade s ust. § 4 ods. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu. Nakoľko od 1.9.2023 sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov menia, je potrebné im vydať nové oznámenia o výške a zložení funkčného platu, pričom výšku osobného príplatku nie je potrebné prepočítavať, je určená pevnou sumou. Pri prepočte príplatkov, ktoré sa určené percentuálnym podielom z platovej tarify (vrátane príplatku za profesijný rozvoj) je už potrebné vychádzať z nových súm platových taríf.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež