Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

Autor Iveta Matlovičová   02.08.19
Zvýšenie platových taríf

Od 1.9.2019 nadobúda účinnosť novela č. 224/2019 Z. z. zákona č.553/2003Z.z.o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmenea doplnení niektorých zákonov v z.n.p.. V súlade s ust. § 32h novely dochádza od 1.9.2019 k 9,5 % zvýšeniu:

 • platových taríf pedagogickýchzamestnancova odborných zamestnancov
 • platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov (tabuľky PT sú uvedené v prílohe - novela zákona 224/2019 Z.z.).

Prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa tak od 1.9.2019 do 31.12.2019 po 1.9.2019 neuplatňujú.


Zmena pri zvyšovaní platovej tarify

Mení sa zvyšovanie platových taríf v závislosti od dĺžky dosiahnutej praxe. Upravuje sa výška percentuálneho bodu a roky započítanej praxe a to o 0,25 % pre1-8 rokov započítanej praxe, a o 0,5 % od 9 do 40 rokov započítanej praxe). Podľa pôvodného znenia sa platová tarifa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšovala o 1 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do 16 rokov započítanej praxe. Za každý celý rok započítanej praxe od 17 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšovala o 0,5 %.


Zmena vo výpočte príplatkov

Pri príplatku za riadenie, osobnom príplatku a pri príplatku za špecializované činnosti (triedny učiteľ, uvádzajúci zamestnanec) sa upravuje zvyšovanie platovej tarify z 24 % na 14 %. To znamená, že sa mení "základňa" pre výpočet vyššie uvedených príplatkov.

Príplatok za riadenie

Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí zamestnávateľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %). Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 zákona.

Osobný príplatok

Limit osobného príplatku na účely odseku 1 je 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %).

Príplatok za špecializované činnosti

Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť triedneho učiteľa, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 5 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, alebo v sume 10 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, t.j. zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %).
Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, alebo v sume 8 % platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, t.j. zvýšenej o 14 % (do 31.8.2019 zvýšenej o 24 %), ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo začínajúcich odborných zamestnancov.

Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca

V rámci novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch sa príplatky za kredity pre učiteľov od 1.9.2019 rušia. Kreditový systém nahradia príplatky za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj budú môcť pedagógovia a odborní zamestnanci získať niekoľkými možnosťami: absolvovanie jazykovej skúšky, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium a inovačné štúdium.
Prechodné obdobie bude trvať sedem rokov. To znamená, že príspevky, ktoré pedagóg doteraz získal, respektíve získa do konca augusta 2019, mu budú platiť až do konca augusta 2026. Uvedené vyplýva z ust. § 32g novely zákona: "Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31.augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“

V súlade s § 14e zákona pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v sume: • 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia,
 • 12 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky,
 • 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania,
 • 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania.

Príplatok za profesijný rozvoj zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania. Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi. Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi tak, že zohľadňuje dobu uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf ZZ_2019_224_20190901.pdf (445.3 KB, 43 videní)

 • 3
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019

  Riešenie témy "Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe od 1.9.2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu