Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Autor Iveta Matlovičová   15.12.19
Ročné zúčtovanie za rok 2019 vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný FR SR. Žiadosť je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 17.2.2020 (nakoľko 15.2.2020 pripadol na sobotu). Zamestnávateľ vykoná v ročnom zúčtovaní výpočet dane a súčasne prihliadne na zrazené preddavky na daň a aj na:Povinnosti zamestnávateľa


Ročné zúčtovanie a výpočet dane za rok 2019 vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31.3.2020. Ak správca dane zistí, že zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý ho o vykonanie ročného zúčtovania požiadal a zamestnanec splnil na jeho vykonanie všetky podmienky, uloží mu pokutu najmenej 15 € za každého takéhoto zamestnanca. Výška celkovej pokuty za príslušné zdaňovacie obdobie nemôže presiahnuť 30 000 € za všetkých zamestnancov, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania, splnili na jeho vykonanie všetky podmienky, ale zamestnávateľ týmto zamestnancom ročné zúčtovanie nevykonal. Na účely vysporiadania daňovej povinnosti je zamestnávateľ povinný:

  • vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ktorému zamestnávateľ v roku 2019 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, doklad o vyplatenom príjme na predpísanom tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019“. Túto povinnosť je zamestnávateľ povinný splniť v termíne do 30.4.2020.
  • vystaviť a doručiť zamestnancovi, ktorý nepožiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a ktorému zamestnávateľ v roku 2019 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, doklad o vyplatenom príjme na predpísanom tlačive „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2019“. Túto povinnosť je zamestnávateľ povinný splniť v termíne najneskôr do 10.3.2020. V prípade, že zamestnanec žiada o ročné zúčtovanie za rok 2019 iného zamestnávateľa a požiada o vystavenie Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2020 bývalého zamestnávateľa najneskôr do 5.2.2020, bývalý zamestnávateľ je povinný vystaviť a doručiť toto potvrdenie bývalému zamestnancovi najneskôr do 10.2.2020.


Zrazenie nedoplatku a vrátenie preplatku z vykonaného ročného zúčtovania

Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2019, ktorý presahuje sumu 5 eur, je zamestnávateľ povinný zraziť zamestnancovi najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2020. Súčasná právna úprava ustanovuje dve výnimky, kedy je potrebné zraziť daňový nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 €, ide o tieto prípady:

1. Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 % (3 %) na osobitné účely, zamestnávateľ má povinnosť zraziť zamestnancovi nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 € (t.j. aj 0,05 €) a to najneskôr do doby podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, t.j. do 30.4.2020 (nedoplatok je potrebné vysporiadať najneskôr v zúčtovaní mzdy za marec 2020).

2. Ak si zamestnanec v ročnom zúčtovaní dodatočne uplatňoval nárok na daňový bonus, zamestnávateľ je povinný zraziť daňový nedoplatok aj v sume rovnej alebo nižšej ako 5 € a to najneskôr do konca zdaňovacieho obdobia 2020.

Ak zamestnávateľ nemôže zraziť zo zdaniteľnej mzdy zamestnanca nedoplatok dane z dôvodu, že mu už nevypláca mzdu alebo nemožno zamestnancovi zrážku vykonať, vyberie nedoplatok dane alebo sumu rozdielu daňového bonusu správca dane príslušný podľa trvalého pobytu zamestnanca. Zamestnávateľ a správca dane tento postup nepoužijú, ak sa nedoplatok alebo suma rozdielu daňového bonusu rovná 5 € alebo je nižšia ako 5 €, t.j. za podmienky, že sa daňovník nerozhodol poukázať podiel zaplatenej dane alebo si nedouplatňuje v ročnom zúčtovaní nárok na daňový bonus.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 3 123 PoslednáPosledná