Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - odklad platenia poistného

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - odklad platenia poistného

Autor Jana Motyčková   03.04.20
Novely zákonov schválené vládou, predložené NR SR 2.4.2020 (stav pred schválením v NR SR) predlžujú lehoty splatnosti poistného v určitých prípadoch.

Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ (poistné zamestnávateľa, nie zamestnanca) alebo povinne poistená szčo :


  • do Sociálnej poisťovne, vrátane starobného dôchodkového sporenia
  • na zdravotné poistenie
  • na DDS za zamestnancov, za ktorých je zamestnávateľ povinný platiť príspevok na DDS (3. a 4. kategória, tanečník v divadlách a súboroch, hráč na dychové nástroje)

za marec 2020, je splatné v termíne do 31. júla 2020, ak zamestnávateľ alebo szčo vykazujú

  • pokles čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
  • alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 daňového zákona

o 40 % a viac, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou szčo.

Vláda nariadením vlády


  1. ustanoví spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
  2. môže ustanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné v inom termíne splatnosti, ako je bežné a termín splatnosti poistného za toto obdobie.


U poistného zamestnanca plateného zamestnávateľom sa termín splatnosti poistného nemení.

V uvedených prípadoch na účely posúdenia dlžoby na poistnom v SP, pre nárok na nemocenské alebo dôchodkové dávky, do uplynutia termínu splatnosti podľa prechodných ustanovení, sa poistné považuje za zaplatené; to neplatí, ak poistné nebude zaplatené do uplynutia termínu splatnosti podľa prechodných ustanovení. Toto sa vzťahuje na szčo a vo vzťahu k dôchodkovým dávkam aj na zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo ktorý je členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa. Pre nárok na dávky ostatných zamestnancov sa neposudzuje dlžoba zamestnávateľa.

Príjemca dávky (szčo, štatutár s 50 % účasťou) , za ktorého nie je zaplatené poistné do SP podľa prechodných ustanovení do uplynutia termínu splatnosti podľa prechodných ustanovení, je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak je vyššia ako 5 eur.

Ak zamestnávateľ a SZČO zaplatia toto poistné v novom termíne splatnosti, teda včas a v správnej výške, sankcie (penále) im nebudú plynúť. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Na termíny plnenia povinností zamestnávateľa, napr. podanie výkazov a pod. sa nová lehota splatnosti nevzťahuje (termíny plnenia povinnosti je v pôvodnom termíne splatnosti poistného).

Na splátky dlžných súm poistného do SP v termíne splatnosti určenom nariadením vlády sa v období po skončení krízovej situácie neuplatní zvýšenie dlžnej sumy o úroky neuplatní

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - odklad platenia poistného

Riešenie témy "Koronavírus - odklad platenia poistného" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - odklad platenia poistného

Riešenie témy "Koronavírus - odklad platenia poistného" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu