Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Autor Jana Motyčková   03.04.20
Opatrenia projektu MPSVaR na podporu udržania pracovných miest (na základe § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti).
(niektoré detaily ešte nie sú známe, budú doplnené hneď, ako sa upresnia)

O príspevok budú môcť žiadať (od 6.4.2020) zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu (ďalej krízovej situácie) udržia pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Žiadať môžu aj szčo, ktoré v čase vyhlásenej krízovej situácie prerušili alebo obmedzili vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.
Príspevky sa poskytujú za obdobie od 12. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené.

Finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo v ktorom samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Pojmy tržba a pokles tržieb, zistenie počtu zamestnancov upresním v článku dodatočne po zverejnení príslušného nariadenia vlády a prijatí Opatrenia MPSVaR (zatiaľ boli info čerpané z dostupných zdrojov).

Maximálna suma príspevku na jedného žiadateľa je 800.000 € spolu na celé obdobie.

1.skupina zamestnávateľov
Zamestnávatelia, ktorí v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky môžu žiadať a majú nárok na Príspevok na úhradu náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 1100 € na zamestnanca.
Do tejto skupiny patria aj zamestnávatelia, ktorí boli nútene uzatvorení, ale vykonávali náhradnú činnosť (napr. reštaurácie, ktoré zaviedli donáškovú službu, firmy ktoré zaviedli home-office). Ak má firma viac činností - prevádzky, ktoré sa museli zavrieť aj prevádzky, ktoré zavreli kvôli poklesu tržieb alebo také, ktoré sa nezatvorili vôbec – nárok na príspevok za zamestnancov prevádzky uzatvorenej z rozhodnutia UVZ je podľa pravidiel 1. skupiny, za ostatné podľa druhej skupiny.

Zamestnávatelia, ktorí poskytujú náhradu mzdy vo výške nižšej ako 80 % priemerného zárobku (zvyčajne 60 %), dostanú príspevok vo výške vyplatenej náhrady, max. 880 eur na zamestnanca.

K žiadosti o príspevok sa prikladá príloha, ktorá bude obsahovať • meno, priezvisko, rodné číslo zamestnanca
 • počet hodín prekážky v práci zamestnanca na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 a 4) za mesiac (HOD)
 • priemerný zárobok hodinový podľa § 134 (PRPP)
 • vyplatená náhrada mzdy za prekážky v práci podľa § 142 ods. 3 a 4 (NAHR)

Výpočet príspevku na zamestnanca : 80 % z HOD x PRPP, najviac však NAHR, najviac však 1100 €. Za mesiac marec, ak zamestnávateľ vyplácal náhradu vo výške 60 %, maximálna suma príspevku na zamestnanca je 880 €.

Príklad 1/A
Zamestnávateľ mal uzatvorenú prevádzku z dôvodu rozhodnutia UVZ SR. Zamestnávateľ má 3 zamestnancov v pracovnom pomere, všetci majú rozvrhnutý pracovný čas od pondelka do piatku po 8 hodín denne.
Pán Adam má prekážku v práci od 16.3. až do konca mesiaca.
Pán Boris mal karanténu od 16.3. do 29.3. (vystavená PN), 30.3. a 31.3. má prekážku na strane zamestnávateľa.
Pán Cyril mal náhradnú prácu do 18.3., od 19.3. do 31.3. čerpá dovolenku.
V marci u zamestnávateľa poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa 2 zamestnanci
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 96x5 = 480 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 16 x 6 = 96 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 480, príspevok = 80 % z 480 = 384 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 96, príspevok = 80 % z 96 = 76,80 €
Celková suma príspevku : 460,80 €.

Príklad 1/B
Zamestnávateľ a zamestnanci z prvého príkladu. U zamestnávateľa je dohodnuté so zástupcami zamestnancov pre túto situáciu výška náhrady 60 % priemerného zárobku
V marci u zamestnávateľa poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa 2 zamestnanci
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 60 % z 96 x 5 = 288 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 60 % z 16 x 6 = 57,60 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 288, príspevok = 80 % z 480 = 384 €, najviac však 288, t.j. = 288 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 57,60, príspevok = 80 % z 96 = 76,80 €, najviac však 57,60 = 57,60 €.
Celková suma príspevku : 345,60 €.


2.skupina zamestnávateľov a szčo
Zamestnávatelia, ktorí neboli uzatvorení na základe opatrenia ÚVZ SR, ale ktorým poklesli tržby prerušením alebo obmedzením prevádzkovej činnosti z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok, alebo z dôvodu obáv o zdravie svojich zamestnancov, nedostatku zamestnancov v dôsledku karanténnych opatrení. Príspevok za zamestnancov sa poskytuje, ak je u zamestnancov prekážka na strane zamestnávateľa.
SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok.
Poskytne sa paušálny príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb (definitívna informácia o spôsobe zistenia poklesu tržieb bude v nariadení vlády).

Predpokladané pravidlá :


 • Ak zamestnávateľ/szčo podnikal v rovnakom mesiaci roku 2019, porovnajú sa tržby v príslušnom mesiaci roku 2020 voči tomuto mesiacu v roku 2019.
 • Ak zamestnávateľ/szčo podnikal celý rok 2019 a mal nerovnomerné, napr. sezónne príjmy, môže porovnať tržby v aktuálnom mesiaci voči mesačnému priemeru z roku 2019. Voľba metódy zistenia poklesu tržieb je na rozhodnutí zamestnávateľa. Túto metódu si nemôže zvoliť zamestnávateľ, ktorý nepodnikal celý rok 2019.
 • Ak subjekt nepodnikal v rovnakom mesiaci minulého roka, porovnajú sa tržby za aktuálny mesiac voči februáru 2020.


Pod pojmom tržba by sa mal rozumieť (obdobný pojem v novele zákona o sociálnom poistení z 3.4.2020)


 • čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 • alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 daňového zákona


Výška príspevku pre 2. skupinu zamestnávateľov a szčo bude určená obdobne ako pri skupine zamestnávateľov 1, ale maximálna výška príspevku bude pre zamestnanca / szčo v marci pri :


 • Poklese tržieb o 10 % a viac - maximálny príspevok 90 €
 • Poklese tržieb o 20 % a viac - maximálny príspevok 150 €
 • Poklese tržieb o 30 % a viac - maximálny príspevok 210 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - maximálny príspevok 270 €

v apríli pri :

 • Poklese tržieb o 20 % a viac - maximálny príspevok 180 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - maximálny príspevok 300 €
 • Poklese tržieb o 60 % a viac - maximálny príspevok 420 €
 • Poklese tržieb o 80 % a viac - maximálny príspevok 540 €

Maximálna suma príspevku pre jedného zamestnávateľa je 200.000 € mesačne.

Príklad 2/A
Zadanie ako príklad 1/A. O uzatvorení prevádzky nerozhodol ÚVZ SR. Tržby poklesli o 15 %.
V marci u zamestnávateľa poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa 2 zamestnanci
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 96x5 = 480 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 16 x 6 = 96 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 480, príspevok = 80 % z 480, najviac však 90 € = 90 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 96, príspevok = 80 % z 96 = 76,80,najviac však 90 € = 76,80 €
Celková suma príspevku : 90+ 76,80 = 166,80 €.

Príklad 2/B
Zadanie ako 1/B. V marci u zamestnávateľa poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa 2 zamestnanci :
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 60 % z 96 x 5 = 288 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 60 % z 16 x 6 = 57,60 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 288, príspevok = 80 % z 480 = 384 €, najviac však 288 resp. 90 €, t.j. = 90 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 57,60, príspevok = 80 % z 96 = 76,80 €, najviac však 57,60 , resp. 90, t.j. 57,60 €.
Celková suma príspevku : 147, 60 €.

Podmienkou pre poskytnutie oboch typov príspevkov je


 • vyplatenie náhrady mzdy zamestnancovi pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa,
 • záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, nerozviaže pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 • predloženie stavu zamestnancov k 31.3.2020,
 • že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO),
 • pokles tržieb


Ďalej musí zamestnávateľ/szčo splniť podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti


 1. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 2. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 3. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 4. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 5. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 6. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;


Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje


 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.


Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá


 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. daňových poradcovia, notári, advokáti, audítori a pod.),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách,
 • osoby s aktívnymi príjmami podľa autorského zákon, športovci szčo


Všetky skutočnosti, ktoré žiadateľ preukáže čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.

Príspevok sa zamestnávateľom poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere - podmienkou je prekážka na strane zamestnávateľa. Príspevok sa neposkytuje na dohodárov, konateľov a spoločníkov (bez pracovnej zmluvy vo vlastnej spoločnosti), na príkazné zmluvy a pod..


Záväzok, že 2 mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok, nerozviaže pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce znamená :
- že nesmie v uvedenom období ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodu z uvedených dôvodov, ktorými sú :


 • zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa
 • pre nadbytočnosť

- a ani v uvedenom období nesmie vykonať žiadny právny úkon, t.j. nesmie dať zamestnancovi výpoveď z uvedených dôvodov


Príklad 3
Zamestnávateľ požiadal o príspevok na zamestnanca za obdobie 3/2020. V období do konca mája nesmie skončiť PP z uvedených dôvodov, nesmie zamestnancovi dať výpoveď z uvedených dôvodov. Výpoveď alebo skončiť PP dohodou môže najskôr až 1.6., pri výpovedi napr. 1.6. začína plynúť výpovedná doba od 1.7..

Zamestnávateľ ale môže v uvedenom období skončiť so zamestnancom pracovný pomer :
- dohodou bez uvedenia dôvodu
- výpoveďou zo strany zamestnanca
- skončením v skúšobnej dobe
- skončením doby určitej
- výpoveďou z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a pod.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

7
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest

Riešenie témy "Koronavírus - príspevok na podporu udržania pracovných miest" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 5 12345 PoslednáPosledná