Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Autor Iveta Matlovičová   03.12.20
Zamestnávateľ je povinný do 15.2.2021 prijímať od svojich (aj bývalých) zamestnancov vyplnené a podpísané tlačivo „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020“ (ďalej len „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania“), na základe ktorého majú zamestnanci možnosť požiadať o vysporiadanie daňovej povinnosti z ich ročných zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zamestnávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti sú aj ich prílohy. Žiadosť sa považuje za povinné tlačivo, ktorého vzor vydáva Finančné riaditeľstvo SR.

Zamestnanec môže doručiť zamestnávateľovi vyplnenú „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" nielen v písomnej forme, ale po vzájomnej dohode so zamestnávateľom aj elektronickou formou (napr. e-mailom). Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na doručení žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania elektronickými prostriedkami nedohodnú, stále zostáva v platnosti možnosť podať žiadosť aj v listinnej forme.

Upozornenie: Podľa právnej úpravy platnej do 31.12.2020 mohol o vykonanie ročného zúčtovania zamestnanec požiadať toho zamestnávateľa, u ktorého si ako u posledného v roku, za ktorý sa vykonáva ročné zúčtovanie, uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus (mal podpísané vyhlásenie na zdaňovanie príjmov). Ak mal zamestnanec viac zamestnávateľov (postupne po sebe alebo aj súčasne v jednom čase) a u žiadneho z nich vyhlásenie podpísané nemal, tak mohol o vykonanie ročného zúčtovania požiadať ktoréhokoľvek z nich. Dňa 2.12.2020 bola schválená novela zákona o dani z príjmov, v zmysle ktorej môže zamestnanec požiadaťo ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, a ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia vyplácal zdaniteľnú mzdu.

K tomu, aby zamestnanec mohol požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania musia byť splnené zákonom ustanovené podmienky:


 • počas roka mal vyplatené príjmy len zo závislej činnosti zdanené preddavkami na daň zo zdrojov na území SR (bez ohľadu na druh právneho vzťahu, ktorý zakladal daňovníkovi nárok na zdaniteľný príjem zo závislej činnosti)
 • nepoberal príjmy zo zdrojov v zahraničí (táto podmienka sa týka daňového rezidenta SR!)
 • nemal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa so sídlom alebo bydliskom v zahraničí (ktorý nemá v SR stálu prevádzkareň)
 • nemal žiadne príjmy z podnikateľskej alebo obdobnej zárobkovej činnosti, nakoľko podnikateľskú činnosť nevykonával (nemal ani úroky na podnikateľskom účte); pre úplnosť uvádzane, že povinnosť podať daňové priznanie sa neviaže na vlastníctvo živnostenského listu alebo iného oprávnenia, ale na skutočnosť, že daňovník poberal príjmy z podnikateľskej alebo obdobnej zárobkovej činnosti
 • nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 11 zákona, t.j. neboli porušené podmienky pri sporení na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej len „DDS“); k porušeniu podmienok dôjde ak zamestnancovi, ktorý si znižoval základ dane uplatnením preukázateľne zaplatených príspevkov na DDS, je povinný zvýšiť základ dane, nakoľko mu bol vyplatený predčasný výber podľa zákona č. 650/2004 Z.z.; ak by bola daňovníkovi táto dávka vyplatená a v minulosti (najskôr od roku 2014) si základ dane znižoval o príspevky na DDS, má povinnosť zvýšiť základ dane o sumu týchto zaplatených príspevkov do troch rokov po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom bola dávka predčasný výber vyplatená.


​Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie dane za rok 2020 a súčasne prihliadne na:


 • zrazené preddavky na daň
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, príp. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“), ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2020 nepresiahla sumu 4 414,20 €
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), najviac vo výške 4 035,84 €
 • na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac vo výške 180 €
 • na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, najviac vo výške 50 € na daňovníka (za rok 2020 poslednýkrát)
 • na daňový bonus na dieťa
 • na daňový bonus na zaplatené úroky z úverov na bývanie
 • na zamestnaneckú prémiu.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Ročné zúčtovanie dane za rok 2020

Riešenie témy "Ročné zúčtovanie dane za rok 2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 6 123456 PoslednáPosledná