Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

Autor Iveta Matlovičová   01.02.21
Kto môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania

Zamestnávateľ môže vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) zamestnancovi, ktorý nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona a ktorý mal v roku 2020 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti (§ 5 zákona) a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7 zákona (príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou sa rozhodol zahrnúť do úhrnu príjmov a z nich zrazenú daň považovať ako preddavok na daň). Ak zamestnanec nepožiada alebo nemôže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie len ak:
· dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, t. j. sumu 2 207,10 €
· vykazuje daňovú stratu, napr. ak ide o daňovníka, ktorý má príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na žiadosť zamestnanca, ktorú je zamestnanec povinný podpísať a podať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2021. Od 1.1.2021 platí, že o ročné zúčtovanie môže zamestnanec požiadať ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý zamestnancovi počas zdaňovacieho obdobia roku 2020 vyplácal zdaniteľnú mzdu; bez ohľadu na to, či zamestnanec mal alebo nemal u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov [do 31.12.2020 platilo že zamestnanec mohol požiadať posledného zamestnávateľa, u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus, alebo ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak si nezdaniteľnú časť základu dane a daňový bonus na dieťa neuplatňovali ani u jedného].

Príklad: Ako majú pri vysporiadaní daňovej povinnosti postupovať zamestnanci, ktorí minulý rok pracovali pre viacerých zamestnávateľov (súčasne alebo postupne po sebe). Ktorého z nich majú (môžu) požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Zamestnanec, ktorý mal v predchádzajúcom roku viacerých zamestnávateľov súčasne alebo postupne, môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek zamestnávateľa. Podstatné je, že mu počas roka 2020 vyplácal zdaniteľné príjmy.

Príklad: Zamestnanec pracoval v januári až marec 2020 u zamestnávateľa „A“ na dohodu o pracovnej činnosti (mal podpísané daňové vyhlásenie). Po skončení dohody bol do konca novembra nezamestnaný (evidovaný na úrade práce). Od 1.12.2020 sa zamestnal na pracovnú zmluvu u zamestnávateľa „B“ (nemal podpísané daňové vyhlásenie), ale v skúšobnej dobe k 31.12.2020 pracovný pomer ukončil. Od 1.1.2021 sa zamestnal na pracovnú zmluvu u zamestnávateľa „C“ (má podpísané daňové vyhlásenie), kde pracuje doteraz. Ktorého zamestnávateľa môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania?
Zamestnanec môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania zamestnávateľa „A“ alebo zamestnávateľa „B“, nakoľko v roku 2020 mu vyplácali zdaniteľné príjmy. Na podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania nemá vplyv u ktorého zamestnávateľa si naposledy uplatňoval nárok na daňovú úľavu na daňovníka, príp. nárok na daňový bonus, t.j. mal podpísané vyhlásenie na zdanenie príjmov.

Príklad: Kto vykoná ročné zúčtovanie zamestnancom, ktorí v súčasnosti nepracujú? Môže napríklad nezamestnaný alebo dôchodca požiadať svojho bývalého zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania?
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň môže požiadať aj bývalý zamestnanec svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu v zdaňovacom období 2020 vyplácal zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020

Ročné zúčtovanie vykoná zamestnávateľ len na písomnú žiadosť zamestnanca, ktorej vzor je predpísaný Finančným riaditeľstvom SR s názvom: „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2020“ (viď prikladám v prílohe). Bez vyplnenej a podpísanej žiadosti nemožno zamestnancovi ročné zúčtovanie vykonať.

Od 1.1.2020 platí, že „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami. To znamená, že žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti aj za rok 2020 bude môcť zamestnanec doručiť zamestnávateľovi nielen v písomnej forme, ale po vzájomnej dohode so zamestnávateľom aj elektronickou formou (napr. e-mailom). Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodnú na doručení žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania elektronickými prostriedkami, stále zostáva v platnosti možnosť podať žiadosť aj v listinnej forme. Pre úplnosť uvádzam, že od 1.1.2020 sa po vzájomnej dohode zamestnávateľa so zamestnancom umožňuje zamestnávateľovi vystaviť a doručiť doklady zamestnancovi elektronickou formou aj nasledovné daňové doklady:
· Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (§ 39 ods. 5 zákona),
· Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona),
· Potvrdenie o zaplatení dane (§ 39 ods. 7 zákona),
Podľa zákona doklad doručený elektronickými prostriedkami musí obsahovať predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možného dodatočne meniť ani upravovať. Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom (budete sa musieť týmto potvrdením preukázať aj pri prípadnej daňovej kontrole). Zamestnávateľ na základe podanej žiadosti vykoná v ročnom zúčtovaní výpočet dane a súčasne prihliadne na:


 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, príp. na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku (ďalej len „dôchodok“), ak suma tohto dôchodku vyplatená v roku 2020 nepresiahla sumu 4 414,20 € (21-násobok životného minima)
 • nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), najviac vo výške 4 035,84 € (19,2-násobok životného minima)
 • na nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) preukázateľne zaplatené v zdaňovacom období, najviac vo výške 180 €
 • na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou, najviac vo výške 50 € na daňovníka (poslednýkrát sa použije za zdaňovacie obdobie 2020 a naviac platí novinka, že za zdaňovacie obdobie 2020 možno uplatniť aj úhrady za kúpeľnú starostlivosť realizovanú na prelome rokov 2020/2021, ak aspoň 1 deň tejto kúpeľnej starostlivosti je poskytovaný v roku 2020)
 • na daňový bonus na dieťa
 • na daňový bonus na zaplatené úroky z úverov na bývanie
 • na zamestnaneckú prémiu.Popis podmienok pre uplatnenie jednotlivých daňových zvýhodnení prinesieme v samostatných článkoch.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: docx 3-Ziad_roc_zuct_ZIA38v20_1.docx (41.6 KB, 28 videní)

 • 3
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

  Riešenie témy "RZD 2020 - žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu