Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD 2020 - daňový bonus na dieťa

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD 2020 - daňový bonus na dieťa

Autor Iveta Matlovičová   03.02.21
Daňový bonus na dieťa je peňažné plnenie, ktoré znižuje preddavok na daň, ak si ho zamestnanec uplatňuje mesačne alebo znižuje daň z príjmov fyzickej osoby (nie základ dane), ak si ho zamestnanec uplatňuje ročne (v rámci ročného zúčtovania).

Kto si ho môže uplatniť

Fyzická osoba, ktorá dosahuje aktívne zdaniteľné príjmy, t. j. príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Nárok na daňový bonus si môže uplatniť u zamestnávateľa v rámci ročného zúčtovania zamestnanec, ktorý dosahoval príjmy len podľa § 5 a ktorý je:
· daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý mal zdaniteľné príjmy len zo zdrojov na území SR
· daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, podmienkou však je, že úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR bude počas roka tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, teda príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí (uvedenú skutočnosť potvrdí v žiadosti o vykonanie zúčtovania).
Nárok na daňový bonus má len jedna oprávnená osoba. V prípade, ak obaja rodičia spĺňajú podmienky nároku na uplatnenie daňového bonusu na dieťa a žijú s vyživovaným dieťaťom v domácnosti obidvaja rodičia, nárok na uplatnenie daňového bonus má len jeden z nich, a to podľa ich vzájomnej dohody. To znamená, že ak si uplatní nárok na daňový bonus na dieťa matka tohto dieťaťa, nemôže si ho uplatniť otec a naopak. Ak sa rodičia, resp. daňovníci nedohodnú na tom, kto z nich si bude uplatňovať nárok na daňový bonus na dieťa, nárok sa uplatní v poradí: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Podmienky na uplatnenie

Nárok na daňový bonus na dieťa vzniká zamestnancovi už v mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo (bolo osvojené, príp. prevzaté do náhradnej starostlivosti), alebo začala sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie. Ak sa zamestnanec rozhodne uplatniť si nárok na daňový bonus až po skončení roka, má možnosť požiadať o jeho priznanie v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania - v žiadosti krížikom vyznačí, že si chce uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa/deti a že spĺňa podmienky uvedené v § 33 ZDP. Zároveň predloží doklady na uplatnenie tohto nároku. Podmienky sú nasledovné:

1.) zamestnanec vyživuje dieťa v spoločnej domácnosti, pričom za vyživované dieťa sa na daňové účely považuje dieťa:


  • vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov, ktoré sa považuje za nezaopatrené dieťa podľa zákona č. 600/2003 Z. z.,
  • plnoleté nezaopaterné dieťa, ktoré bolo do dosiahnutia plnoletosti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (od 1.1.2018); to znamená, že nárok si môže uplatniť aj náhradný rodič, ale len v prípade, ak sa toto plnoleté dieťa po dovŕšení plnoletosti sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.


2.) zamestnanec vyživuje nezaopatrené dieťa
, kedy sa nezaopatrenosť posudzuje podľa zákona o prídavku na dieťa, ide o dieťa:


  • do skončenia povinnej školskej dochádzky, ktorá je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku (preukazuje sa len dokladom o oprávnenosti nároku, napr. kópia rodného listu, dokladu o osvojení, v prípade ak ide o dieťa druhého z manželov tak aj kópia sobášneho listu a pod.)
  • dieťa po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom (len v dennej forme) alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz (nárok na bonus najdlhšie do 25 rokov) alebo dieťa, ktoré nie je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (nárok na bonus do 18 rokov veku). V takomto prípade sa nárok preukazuje aj potvrdením o návšteve školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa (napr. ak dieťa nemôže študovať z dôvodu choroby, úrazu, nepriaznivého zdravotného stavu).

Ak ide o zamestnávateľa podľa § 1 ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 55/2017 Z. z. v znení neskorších predpisov, zamestnanec predkladá potvrdenie o návšteve školy len v prípade, ak dieťa študuje v zahraničí.

Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo vydané rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

3.) zamestnanec dosiahne za zdaňovacie obdobie roku 2020 „aktívne“ zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 3 480 € (6 - násobok minimálnej mzdy 580 € x 6). ​POZOR, v schvaľovacom procese je návrh novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, podľa ktorej by sa do zákonom určenej hranice výšky zdaniteľných príjmov za rok 2020 mali započítať aj vybrané druhy príjmov, ktoré sú od dane oslobodené a to pandemické nemocenské (ak bol daňovník uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie), a pandemické ošetrovné. Tento postup by sa mal uplatniť len u zamestnanca, ktorý nespĺňa podmienku dosiahnutia zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 480 €. Spôsob ako má zamestnanec preukázať poberanie tohto druhu príjmu novela zákona neobsahuje a údaje o výške vyplatených nemocenských dávok sa neuvádzajú ani v Žiadosti o ročné zúčtovanie neuvádzajú. Tieto nemocenské dávky sa započítajú v takej výške, v akej ich Sociálna poisťovňa vyplatila poistencovi za obdobie roku 2020, najneskôr do 31.1.2021. Zamestnanec môže tieto údaje oznámiť zamestnávateľovi osobitne, napr. na základe čestného vyhlásenia, príp. potvrdenia sociálnej poisťovne. Viac info k tejto novinke nájdete v tejto aktualite.

Výška daňového bonusu na dieťa

Rozlišujeme dve sumy daňového bonusu - v závislosti od veku dieťaťa. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť dvojnásobný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 6 rokov veku. Poslednýkrát si daňovník môže uplatniť základný daňový bonus za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 25 rokov veku (podmienkou je, že musí ísť o nezaopatrené dieťa podľa zákona o prídavku na dieťa).  • na vyživované dieťa do 6 rokov veku je ročný bonus vo výške 545,28 € (12 x 45,44 €)
  • na vyživované dieťa od 6 rokov do 25 rokov veku je ročný bonus vo výške 272,64 € (12 x 22,72 €)


Príklad: Daňovník v roku 2019 uzavrel manželstvo, pričom jeho manželka už má dieťa z predchádzajúceho manželstva. V roku 2020 sa im narodilo spoločné dieťa. Manželka nepoberá okrem materskej žiadny iný príjem. Môže si manžel ako daňovník uplatniť daňový bonus na obidve deti?
Nárok na daňový bonus si môže daňovník uplatniť na obidve deti, nakoľko ide o vlastné dieťa a o dieťa manželky, t.j.dieťa druhého z manželov.

Príklad: Zamestnankyňa poberá daňový bonus na dcéru, ktorá je teraz tehotná a škola jej umožnila individuálne štúdium na strednej škole od 2.10.2020. Má matka od novembra 2020 naďalej nárok na daňový bonus?
Vzdelávanie sa môže uskutočňovať aj formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu alebo podľa individuálneho učebného plánu. Je to jedna z foriem vzdelávania, ktorú môže v rámci denného štúdia povoliť len riaditeľ školy. Tzn., že zamestnankyni vzniká nárok na daňový bonus aj za mesiace 11-12/2020, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 33 zákona: žitie v spoločnej domácnosti a výška dosiahnutého mesačného zdaniteľného príjmu aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy.

Príklad: Dieťa je zverené do starostlivosti matky, žije s ňou v domácnosti, matka nemá príjem. Môže si otec uplatniť DB, ak nežije s nimi v domácnosti, ale prispieva na chod domácnosti a riadne sa stará o dieťa?
Nie, nárok na uplatnenie daňového bonusu otcovi dieťaťa nevzniká – nevyživuje dieťa vo svojej domácnosti.

Príklad: U zamestnávateľa pracujú aj ukrajinskí občania. Nastúpili do pracovného pomeru dňa 10.9.2020 (majú povolenie k pobytu a v priebehu 6 týždňov mali pridelené aj rodné číslo). Môžu si uplatniť aj nárok na daňový bonus? Sú z Ukrajiny (zo štátu, ktorý nie je členom Európskej únie).
Ukrajinský zamestnanec ako nerezident SR si môže uplatniť daňový bonus, len ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2020 bude tvoriť najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov za rok 2020 (aj zo zdrojov na území SR, aj zo zdrojov v zahraničí). Nakoľko je splnenie tejto podmienky možné posúdiť až po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, nie je možné mu uplatňovať daňový bonus mesačne. V prípade, ak bude spĺňať uvedenú podmienku po skončení zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť daňový bonus prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby (prípadne pri podaní žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane).

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež