Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Autor Iveta Matlovičová   03.02.21
Výdavky na testovanie zamestnancov

Vláda SR schválila novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Schválená v parlamente ešte nebola. Nová právna úprava má zmeniť nielen skladbu príjmov, ktoré sa započítavajú do zákonom určenej hranice príjmov pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa, ale zmeniť sa má prístup aj k nákladom zamestnávateľov na testovanie. Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa, ktoré vynaložil na testovanie zamestnancov vrátane výdavkov súvisiacich so zabezpečením testovania vynaložené počas obdobia pandémie. Uvedené bude platiť aj pre výdavky vynaložené na testovanie blízkych osôb zamestnancov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti podľa § 115 ods. 117 Občianskeho zákonníka.

Poznámka: Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby.Za blízku osobu sa podľa § 116 Občianskeho zákonníka považuje: „príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“ Z uvedeného vyplýva, že môže ísť o rodiča, prarodiča, dieťaťa, vnuka, vnučky, súrodenca, manžela, manželku; podmienkou je, že žijú spolu so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Príbuznými v pobočnom rade sú osoby, ktoré nepochádzajú jedna od druhej, ale majú len spoločného predka (napríklad bratranci a sesternice, ktoré majú spoločných starých rodičov).

Príspevok na test zamestnanca a jeho blízkej osoby ako nezdaniteľný príjem

V zmysle § 24ab novely sa navrhuje, aby peňažná suma, ktorú poskytne zamestnávateľ zamestnancovi, vrátane nepeňažného plnenia, za účelom vykonania testovania na ochorenie Covid-19 vrátane testovania blízkej osoby žijúcej so zamestnancom spoločnej domácnosti nebola počas obdobia pandémie predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti. Tento príjem sa tak nezdaní a nebude podliehať ani odvodu na zdravotné a sociálne poistenie. Do prijatia tejto zmeny legislatívy, sa príspevok na test zamestnancovi nezdaňuje a:


  • je od dane oslobodený len ak bol zamestnancovi (ktorý sa dal otestovať z vlastnej vôle ako samoplatca) poskytnutý zo sociálneho fondu, kedy išlo o plnenie podľa § 5 ods. 7 písm. h) - príspevok zo SF na nadštandardnú LPP, kedy sa testovanie bralo ako súčasť LPP vo vzťahu k práci počas krízovej situácie
  • nie je predmetom dane podľa § 5 ods. 5 písm. e) ZDP, kedy ide o preventívnu zdravotnú starostlivosť na základe odporučení pracovnej zdravotnej služby.


​V prípade, ak zamestnávateľ poskytol zamestnancovi plnenie za účelom testovania a tento príjem mu zdanil, pričom uvedené potvrdil aj vo vydanom potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2020, vystaví zamestnancovi opravné potvrdenie o zdaniteľných príjmov za rok 2020. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, uvedený rozdiel zohľadní pri výpočte ročnej daňovej povinnosti. Uvedený postup sa použije na celé obdobie pandémie, t.j. aj spätne za zdaňovacie obdobie roku 2020.
Pre úplnosť uvádzam, že za obdobie pandémie sa na účely zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti považuje obdobie od 12. marca 2020, keď vláda SR vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR mimoriadnu situáciu odvolá.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu

Riešenie témy "Testovanie na koronavírus a príjem vo forme zabezpečenia testu" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu