Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Kontrola zamestnancov OTP

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Kontrola zamestnancov OTP

Autor Jana Motyčková   23.11.21
Zákon 412/2021 Z.z, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 je účinný od 15.11.2021. Upravuje aj Zákonník práce a ďalšie zákony.

V Zákonníku práce do § 250b dopĺňa body 6 a 7 (nasledujúce body sa prečíslovali) :
(6) Ak počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom verejného zdravotníctva vydaných na základe osobitného predpisu, ktorým sa pre zamestnávateľa upravuje dočasné podmieňovanie vstupu na pracovisko príslušným dokladom, zamestnanec nepredložil zamestnávateľovi príslušný doklad preukazujúci skutočnosti podľa osobitného predpisu alebo zamestnanec, ktorý nepredložil tento doklad, odmietol možnosť bezplatného otestovania ponúknutú zamestnávateľom a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu neumožnil vstup na pracovisko a výkon práce, ide o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.
(7) Ak nebol vydaný osobitný predpis podľa odseku 6, zamestnávateľ môže postupovať podľa odseku 6, ak je to nevyhnutné na účely zabezpečenia ochrany zdravia pri práci podľa osobitných predpisov vrátane takého spôsobu organizácie práce, ktorý vylúči alebo zníži nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia; v tomto prípade nejde o prekážku v práci na strane zamestnanca.
Zároveň podľa §252r sa ustanovenia §250b ods. 6 a 7 nepoužijú od 1. mája 2022. Čiže uvedené ustanovenia platia do 30.4.2022.
Podľa § 250ba Podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov podľa § 250b ods. 6 určí vláda Slovenskej republiky.

Zároveň sa dopĺňa aj zákon 355/20007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Na základe tejto úpravy ÚVZ alebo RÚ ÚVZ pri ohrození verejného zdravia nariaďuje opatrenia, ktorými je aj (§ 48 ods.4 písm. ab) "dočasné podmieňovanie vstupu zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa; potvrdenie, ktorým sa zamestnanec preukazuje musí byť platné v zmysle nariadeného opatrenia; úrad verejného zdravotníctva nariadi opatrenie na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky".

Podľa § 51 a § 52 zákona 355/2007 Z.z. sú fyzické osoby aj fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva, vrátane opatrenia na základe § 48 ods. 4 písm. ab).

To znamená :
Od účinnosti vyhlášky vydanej ÚVZ (predpokladá sa od 29.11.2021), na základe podmienok uvedených vo vyhláške zamestnávateľ nesmie vpustiť na pracovisko zamestnanca, ktorý nepreukáže aspoň jednu z nasledovných skutočností :


  • Absolvovanie očkovania proti COVID-19
  • Prekonanie ochorenia na COVID-19
  • Negatívny výsledok testu na COVID-19
  • Vykonane testu u zamestnávateľa na COVID-19

ďalej len „príslušný doklad“.

Ak pri vykonaní kontroly osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor zistí porušenie tejto povinnosti zamestnávateľa, môže na mieste nariadiť okamžité uzatvorenie prevádzky alebo jej časti na 30 dní (§ 55a ods. 1). Ak by zamestnávateľ nedodržal toto opatrenie (uzatvorenie prevádzky), považuje sa toto konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti podľa Živnostenského zákona, ktoré má za následok zrušenie živnostenského oprávnenia Živnostenským úradom.
Zamestnávateľ, ktorý nesplní svoju povinnosť na základe § 48 ods. 4 písm. ab) sa dopúšťa správneho deliktu podľa § 57 ods. 33 písm. b), za tento mu orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu od 150 € do 20.000 €. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

U zamestnanca, ktorý z týchto dôvodov nebude vpustený na pracovisko, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca bez náhrady mzdy (neplatené voľno), ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli inak (napr. s náhradou mzdy v konkrétnej výške, čerpanie dovolenky, dohodnutie práce z domu a pod.). Dohodnúť inak sa možno len priamo so zamestnancom, nie so zástupcami zamestnancov. Pri pracovnom voľne bez náhrady mzdy, ak ide o celodennú prekážku v práci :


  • Zamestnávateľ oznámi prerušenie poistenia na SP;
  • Do ZP zamestnávateľ oznámi kódom 2N. Zamestnanec, ak nie je za neho platiteľom poistného na ZP niekto iný, napr. štát, sa stáva samoplatiteľom – má povinnosť sa na ZP prihlásiť ako samoplatiteľ a platiť preddavky ako samoplatiteľ;
  • Ide o dobu, ktorá sa posudzuje ako výkon práce na účely dovolenky.

V čase, kedy nie je platná vyhláška ÚVZ, ktorá by podmieňovala vstup zamestnancom na pracovisko príslušnými dokladmi, najdlhšie však do 30.4.2021, môže zamestnávateľ na základe §250b ods. 7 Zákonníka práce vyžadovať príslušný doklad, prípadne urobiť organizačné zmeny, ktoré znížia nebezpečenstvo šírenia prenosného ochorenia. V tomto prípade, ak by zamestnávateľ neumožnil vstup zamestnanca na pracovisko, nepôjde o prekážku v práci na strane zamestnanca, ale prekážku na strane zamestnávateľa. V tomto prípade podľa môjho názoru možno toto považovať za prekážku z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie podľa § 250b ods. 8, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy, ak v kolektívnej zmluve nie je dohodnuté inak.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

6
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Kontrola zamestnancov OTP

Riešenie témy "Kontrola zamestnancov OTP" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu