Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Rodičovský dôchodok od r. 2023

Značky   , , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Rodičovský dôchodok od r. 2023

Autor Jana Motyčková   11.10.22
Od 1.1.2023 sa zavádza nová dávka z dôchodkového poistenia – rodičovský dôchodok. V roku 2023 budú určité rozdielne pravidlá, tieto odlišné pravidlá sú uvedené na konci článku.

O rodičovský dôchodok sa nežiada. Rodičovský dôchodok nemá žiaden vplyv na výšku poistného dieťaťa, na vykazovanie ani na budúci dôchodok dieťaťa.

Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu má poberateľ dôchodku :
- Starobného dôchodku
- Invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku
- Výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku


Výška rodičovského dôchodku
Od každého dieťaťa sa odvodzuje samostatná suma rodičovského dôchodku, rodičovi sa vypláca úhrnná suma rodičovských dôchodkov zistená od všetkých detí. Rodičovský dôchodok sa vypláca mesačne spolu s dôchodkom (s výnimkou roku 2023). Rodičovský dôchodok sa vypláca v plnej sume, aj keď podmienky nároku naň sú splnené len časť mesiaca (napr. priznaný starobný dôchodok v priebehu mesiaca). Ak je suma rodičovského dôchodku nižšia ako 5 eur mesačne, Sociálna poisťovňa môže z dôvodu hospodárnosti rodičovský dôchodok vyplatiť jednorazovo v decembri príslušného kalendárneho roka.

Výška rodičovského dôchodku je 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov (VZ) dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie (RD v roku 2023 z VZ v roku 2021).

Stanovuje sa aj maximálna suma rodičovského dôchodku odvodeného od 1 dieťaťa pre jedného rodiča vo výške 1,5 % 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku, ktorý 2 roky predchádza príslušnému roku.

Maximálna suma rodičovského dôchodku v r. 2023 od jedného dieťaťa :
Priemerná mzda v r. 2021 : 1211 € mesačne.
Maximum : 1,5 % z 1,2 x 1211 = 21,789, zaokr. 21,80 €

Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov určených od jedného dieťaťa je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu VZ dieťaťa, najviac však 3 % 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku, ktorý 2 roky predchádza príslušnému roku (s výnimkou prekročenia z dôvodu zaokrúhlenia).

Do úhrnu vymeriavacích základov sa započíta VZ dieťaťa na starobné poistenie získaný z akéhokoľvek dôvodu (zamestnanec, szčo, dobrovoľné poistenie, dodatočné doplatenie poistného, poistenie štátom, napr. napr. doba starostlivosti o dieťa do 6 rokov, pri zdravotne postihnutom do 18 rokov, doba poberania opatrovateľského príspevku, osobnej asistencie). Podmienkou je, že poistenie bolo zaplatené. U zamestnanca sa podmienka zaplateného poistného nevyžaduje okrem prípadu, že zamestnanec je súčasne štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu a zároveň má účasť aspoň 50 % na majetku zamestnávateľa. Na tento účel :
- sa na zmeny vymeriavacích základov po 31. auguste kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku neprihliada (napr. pre rok 2023 zmeny po 31.8.2022);
- ak povinne poistená szčo a dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba (dieťa) nezaplatili včas a v správnej sume poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, za ktoré boli povinné platiť poistné na dôchodkové poistenie, VZ za toto obdobie sa započíta pre určenie sumy RD odo dňa, v ktorom bola zaplatená celá suma dlžného poistného na dôchodkové poistenie;


Príklad
Pán Adam a pani Eva sú rodičmi 4 detí. Pán Adam poberá starobný dôchodok celý rok 2023, pani Eva začne poberať starobný dôchodok od 15.5.2023. V roku 2021:
Dieťa 1 bolo 6 mesiacov povinne poistenou szčo s VZ 600 €, VZ za rok 3600 €, poistné bolo zaplatené, okrem toho malo 2 mesiace zamestnane s VZ 3000 € spolu za oba mesiace.
Dieťa 2 bolo zamestnane 12 mesiacov, ročný úhrn vymeriavacích základov bol 24000 €.
Dieťa 3 nebolo dôchodkovo poistené
Dieťa 4 bolo poistencom štátu z dôvodu poberania rodičovského príspevku celý rok
Rodičovský dôchodok odvodený od
Dieťaťa 1 : 1,5 % z 1/12 x(3600+3000) = 8,25, zaokr. 8,30 €
Dieťaťa 2 : 1,5 % z 1/12 x2400 = 30, najviac však 21,80 €
Dieťaťa 3 : nárok nie je
Dieťaťa 4 : štát platil poistné v r. 2021 z VZ 655,20 mesačne. VZ za rok 655,20 x12 = 7862,40, deleno 12 = 655,20; z toho 1,5 % = 9,828, zaokr 9,90 €.
Pán Adam získa rodičovský dôchodok 21,80 + 8,30 + 9,90 = 40 € mesačne (12 x 40 za rok 2023).
Pani Eva bude k starobnému dôchodku poberať rodičovský dôchodok 21,80 + 8,30 + 9,90 = 40 € mesačne od 15.5.2023 (8 x 40 za rok 2023).


Rodičovský dôchodok sa nebude započítavať do príjmu pre posúdenie dávky v hmotnej núdzi ani do výšky príjmu zohľadňovaného pre posúdenie nároku na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Rodičovský dôchodok sa nezapočítava ani do súčtu dôchodkových dávok pre posúdenie možnosti poberania a výšky dočasného dôchodku a programového výberu z II. piliera.

Rodičovský dôchodok nepodlieha výkonu rozhodnutia podľa zákona o sociálnom poistení a podľa osobitných predpisov (nepodlieha exekúcii).


Deti
Podmienkou nároku na rodičovský dôchodok je, že poberateľ dôchodku :
- Je rodičom dieťaťa, ktorým je vlastné dieťa alebo osvojené dieťa poistenca. Nárok na rodičovský dôchodok odvodený od dieťaťa nevznikne, ak toto dieťa do konca augusta predchádzajúceho roku vyhlási, že poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok;
- Alebo vychoval dieťa zverené mu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ktoré do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok odvodený do tohto dieťaťa.
Vyhlásenia sa doručujú Sociálnej poisťovni.

Po vzniku nároku na rodičovský dôchodok, môže dieťa vyhlásiť, že nárok na rodičovský dôchodok má rodičovi zaniknúť – toto môže urobiť najskôr tak, aby to platilo od začiatku piateho roku po kalendárnom roku, v ktorom poslednýkrát vznikol nárok na RD – pričom vyhlásenie musí byť urobené do konca augusta predchádzajúceho roka. Napr. od 1.1.2023 vznikol nárok na RD, zaniknúť na základe vyhlásenia dieťaťa môže najskôr od 1.1.2028, na základe vyhlásenia dieťaťa urobeného pred 31.8.2027.

Ak nárok na RD nevznikol alebo zanikol na základe vyhlásenia dieťaťa a dieťa do konca augusta vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok má vzniknúť, nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku vzniká od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku, ak dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Ak dieťa nebolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý 2 roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, tak v príslušnom roku nemá rodič nárok na výplatu rodičovského dôchodku (ale nárok na rodičovský dôchodok nezaniká).


Rok 2023
Na účely vzniku nároku na rodičovský dôchodok v roku 2023 môže dieťa vyhlásenie ,že rodičovi nemá vzniknúť nárok na RD alebo náhradnému rodičovi má vzniknúť nárok na RD, urobiť od 1.11.2022 do 28.2.2023.
O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý vznikol do 28. februára 2023 a nároku na jeho výplatu rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2023.
Nárok na rodičovský dôchodok za rok 2023 a nárok na jeho výplatu trvá do 31. decembra 2023, aj ak podmienky nároku na rodičovský dôchodok a nároku na jeho výplatu poberateľ dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku prestal spĺňať po 28. februári 2023.
Za rok 2023 sa rodičovský dôchodok vyplatí v jednej úhrnnej splátke.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

5
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Rodičovský dôchodok od r. 2023

Riešenie témy "Rodičovský dôchodok od r. 2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná