Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Stabilizačný príspevok 2022/2023

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Stabilizačný príspevok 2022/2023

Autor Jana Motyčková   11.01.23
Na základe zákona č. 518/2022 Z.z., ktorým sa s účinnosťou od 31.12.2022 novelizoval zákon o sociálnom poistení a zákon o zdravotnom poistení sa do vymeriavacieho základu na sociálne a zdravotné poistenie nezahrnie tzv. stabilizačný príspevok – poistné neplatí ani zamestnanec ani zamestnávateľ. Stabilizačný príspevok je zdaniteľným príjmom zamestnanca. Toto platí, aj keď je stabilizačný príspevok zúčtovaný za mesiac 12/2022.

Pod stabilizačným príspevkom sa na účely neplatenia SP a ZP rozumie iba :
A. Jednorazové peňažné plnenie určené na stabilizáciu zamestnanca, ak
- je poskytnuté zamestnávateľom, ktorý je :
a) poskytovateľ sociálnej služby, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády
b) subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zamestnancovi ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo určenom rozhodnutím vlády

- a náklady na poskytnutie tohto jednorazového peňažného plnenia sú zamestnávateľov uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu do 31. marca 2023
Podmienky a okruh zamestnancov s nárokom na takéto plnenie sú uvedené v nariadení vlády č. 524/2022 Z.z.)

B. Stabilizačný príspevok podľa § 102at zákona č. 578/2004 Z.z. :
Stabilizačný príspevok vo výške 5000 € patrí :
- zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva povolanie (nie lekár a zubný lekár) : farmaceut, sestra, pôrodná asistentka, fyzioterapeut, verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, zdravotnícky záchranár, zubný technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, ortopedický technik, praktická sestra – asistent, zubný asistent, sanitár; a
- inému zdravotníckemu pracovníkovi : logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik alebo laboratórny diagnostik v zdravotníckom zariadení, na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo na regionálnom úrade verejného zdravotníctva;

za podmienok :
- jeho pracovný pomer u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g), začal do 22. novembra 2022 a vykonáva zdravotnícke povolanie v tomto zdravotníckom zariadení,
- neplynie mu výpovedná doba,
- uzatvoril do 19. decembra 2022 dohodu o poskytnutí stabilizačného príspevku podľa uznesenia vlády SR, ktorým schválila finančné prostriedky na stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov v rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti a ambulancií záchrannej zdravotnej služby prostredníctvom stabilizačného príspevku, a
zaviaže sa zotrvať v pracovnom pomere u toho istého poskytovateľa v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) štvrtého bodu a ods. 4 písm. a) až g) po dobu troch rokov od uzatvorenia dohody o poskytnutí stabilizačného príspevku.
Ak je zdravotnícky pracovník v pracovnom pomere u poskytovateľa na kratší ako ustanovený týždenný pracovný čas, patrí mu stabilizačný príspevok v alikvotnej čiastke v rozsahu jeho pracovného úväzku.
Stabilizačný príspevok vyplatí zdravotníckemu pracovníkovi poskytovateľ do 31. januára 2023.

Ak (bežný) zamestnávateľ vypláca stabilizačný príspevok na základe interného predpisu mimo podmienok uvedených v zákone, tento je zdaniteľným príjmom zamestnanca a podlieha sociálnemu a zdravotnému poisteniu v plnej miere.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Stabilizačný príspevok 2022/2023

Riešenie témy "Stabilizačný príspevok 2022/2023" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu