Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Značky  

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Autor Iveta Matlovičová   29.11.23
Vyhlásenie na zdanenie príjmov
do konca mesiaca, v ktorom zamestnanec nastúpil do zamestnania

Pri výpočte mesačných preddavkoch na daň si zamestnanec môže uplatniť u zamestnávateľa nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus na vyživované dieťa. Tieto nároky sa u zamestnávateľa uplatňujú na základe vyhlásenia na tlačive predpísanom FR SR s názvom „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu" (ďalej len „Vyhlásenie zdanenie príjmov ").
Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nárok na daňový bonus si môžu uplatniť nielen zamestnanci pracujúci v pracovnom pomere, ale všetci daňovníci, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie zdaniteľný príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZDP"), t. j. aj zamestnanci pracujúci na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, štatutári, konatelia, spoločníci atď. Všetky príjmy zo závislej činnosti sú na uvedený účel rovnocenné.

Ak má zamestnávateľ u zamestnanca v priebehu zdaňovacieho obdobia prihliadnuť naDoplnenie zo dňa 28.12.2023: Dňa 27.12.2023 Ministerstvo financií SR a Finančné riaditeľstvo SR vydalo AKTUÁLNU informáciu k postupu daňovníkov pri vypĺňaní daňových tlačív v nadväznosti na zavedenie "nového" daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky (novela č. 508/2023 Z.z. zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2024), takže tlačivá "Žiadosť o RZD" a "Doklad o vykonanom RZD" sa nemenia. V RZD za rok 2023 majú zamestnanci možnosť vybrať si jeden z dvoch variantov na vyplatenie daňového bonusu na úroky:

Variant 1 - tzv. daňový bonus na úroky podľa § 33a ZDP, najviac 400 eur/rok

Variant 2 - tzv. daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP, najviac 1 800 eur/rok; tento postup sa však uplatní len raz, v ročnom zúčtovaní dane alebo v daňovom priznaní za rok 2023


Postup zamestnanca a zamestnávateľa pri variante 2

Zamestnanec, ktorý za rok 2023 uplatní variant 2, t.j. nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky u zamestnávateľ, uvedie túto skutočnosť v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania v VIII. časti „Miesto pre osobitné záznamy zamestnanca“ a časť IV. „Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky“ nevypĺňa.
Zamestnanec uvedie v mieste pre osobitné záznamy za každý kalendárny mesiac vypočítanú sumu 75 % z hodnoty kladného rozdielu zaplatenej splátky úveru oproti priemernej mesačnej splátke úveru, ktorú platil v roku 2022 („referenčná“ splátka), najviac do výšky 150 eur na kalendárny mesiac, v členení za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2023 (pri výpočte sa použijú údaje z r. 3 uvedené v Tabuľke č. 1 v Prílohe č. 5 k zákonu č. 90/2016 Z. z.). Súčasťou žiadosti o vykonanie RZD musí byť kópia potvrdenia banky (nová príloha č. 5 zákona o úveroch na bývanie).

Zamestnávateľ prizná nárok na daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, ak zamestnanec splnil zákonné podmienky podľa § 52zzy ZDP na uplatnenie daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky a požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Zamestnávateľ vyplní údaje na daňových tlačivách nasledovne:

1./ Doklad o vykonanom RZD za rok 2023:
zamestnávateľ uvedie vypočítaný a priznaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky na riadku 15 dokladu o ročnom zúčtovaní a riadky 16 a 17 sa vyplnia nadväzne

2.
/ Doplnená doklad o vykonanom RZD za rok 2023 - 2. strana dokladu: ak zamestnanec, ktorý si v rámci RZD za rok 2023 uplatnil daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky, požiada zamestnávateľa o vystavenie 2. strany dokladu o vykonaní ročného zúčtovania doplneného o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, v tabuľke doplneného dokladu sa namiesto daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona uvedie suma daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky, ktorá bola v úhrne zamestnancovi vrátená do dátumu vyplnenia tohto dokladu. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za zdaňovacie obdobie, za ktoré vyplnil II. časť ročného zúčtovania nebude po dátume vyplnenia zrážať/vyplácať sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky

3./ Mesačný prehľad o dani[§ 39 ods. 9 písm. a) ZDP] na rok 2024: zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 a o vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky alebo jeho časť zníži odvod preddavkov na daň (dane) najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7 ZDP; zamestnávate vyplatený daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP alebo jeho časť uvedie v tlačive Mesačný prehľad o dani v I. časti na riadku 7, v II. časti na riadku D, E a F a v III. časti, ak požiada správcu dane o poukázanie sumy rozdielu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP na príslušnom riadku spolu so sumou rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP

4./
Ročné hlásenie o dani [§ 39 ods. 9 písm. b) ZDP] za rok 2023: zamestnávateľ uvedie v tlačive hlásenia na strane 2 do počtu zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP aj zamestnancov, ktorým bol priznaný daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP a do úhrnnej sumy započíta aj priznanú sumu daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky; v tlačive hlásenia v časti V. na riadku 9 sa uvedie údaj z riadku 15 ročného zúčtovania zamestnanca, pričom môže ísť o daňový bonus na zaplatené úroky podľa § 33a ZDP alebo daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky podľa § 52zzy ZDP


Info MF SR tu: https://www.mfsr.sk/files/archiv/48/...uveru-2023.pdf

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá

Riešenie témy "RZD za rok 2023 - daňové termíny a tlačivá" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

 
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná