Zavrieť

Porady

Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché

Sociálny fond<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>

Právne východiská<o:p></o:p>
Povinnosti spojené s tvorbou a čerpaním sociálneho fondu upravuje Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p. (ďalej len zákon o sociálnom fonde).
Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ a prispievať zamestnancom na:
- stravovanie,<o:p></o:p>
- regeneráciu pracovnej sily,<o:p></o:p>
- dopravu do a zo zamestnania,<o:p></o:p>
- sociálnu výpomoc,<o:p></o:p>
- rekreácie,<o:p></o:p>
- doplnkové dôchodkové poistenie,<o:p></o:p>
- ďalšiu sociálnu starostlivosť.
<o:p></o:p>
Prostriedky sociálneho fondu nemôžu byť použité na odmeňovanie za prácu. Za prácu prináleží zamestnancovi mzda. Za mzdu sa nepovažujú náhrady mzdy (dovolenka, sviatky, z dôvodu prekážok v práci a pod.), odstupné, odchodné, cestovné náhrady, podiely na zisku, príspevky zo sociálneho fondu a podobne.
<o:p></o:p>

Daňové hľadisko<o:p></o:p>
Z pohľadu zákona o dani z príjmov je tvorba sociálneho fondu daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a). Tvoriť sociálny fond je daňovník povinný podľa osobitného predpisu – zákona o sociálnom fonde na ťarchu výdavkov (nákladov) a to minimálne vo výške povinného prídelu. Sociálny fond sa tvorí za účelom financovania príspevkov na realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa.

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom v rozsahu:
- podľa zásad stanovených vnútorným predpisom zamestnávateľa,
- podľa zásad stanovených v kolektívnej zmluve.

Ak nie sú zásadami stanovené podmienky čerpania prostriedkov sociálneho fondu, zamestnávateľ je povinný poskytnúť z fondu príspevok zamestnancom na:
- stravovanie a regeneráciu pracovnej sily v rozsahu najmenej 30 % povinného prídelu,
- sociálnu výpomoc, dopravu do a zo zamestnania a na doplnkové dôchodkové poistenie v rozsahu najmenej 20 % povinného prídelu.
Zostávajúcu časť prostriedkov fondu môže zamestnávateľ využiť na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky.

Aby bol výdavok spojený s povinnou tvorbou sociálneho fondu u fyzickej osoby, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo uznaný za daňový musia byť splnené nasledujúce podmienky:<o:p></o:p>
- musí byť preukázateľne vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa,<o:p></o:p>
- musí byť zaúčtovaný v sústave jednoduchého účtovníctva,<o:p></o:p>
- musí vecne a časovo súvisieť s dosahovanými príjmami.<o:p></o:p>

Účtovné hľadisko<o:p></o:p>

Postupy účtovania upravené opatrením MF SR č. 23586/2002-92 pre fyzické osoby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva sa o sociálnom fonde zmieňujú v odseku 3 ustanovenia § 17. Podľa tohto ustanovenia sa tvorba a čerpanie sociálneho fondu účtuje v knihe sociálneho fondu ako prírastky a úbytky sociálneho fondu a ako príjmy a výdavky v peňažnom denníku. Ak sú prostriedky sociálneho fondu uložené na osobitnom účte v banke, príspevky do sociálneho fondu sa účtujú v peňažnom denníku ako finančná operácia v priebehu roka. V ostatných prípadoch sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií.<o:p></o:p>
Z uvádzaného textu je zrejmé, že problematika sociálneho fondu je riešená veľmi stroho a preto účtovná jednotka musí v súvislosti s účtovaním a evidenciou sociálneho fondu poznať aj súvisiace predpisy.
<o:p></o:p>

Účtovanie<o:p></o:p>
O sociálnom fonde sa účtuje:
- v knihe sociálneho fondu (v knihe záväzkov),
- v peňažnom denníku.

Podľa zákona o sociálnom fonde je povinný prídel do sociálneho fondu súčasťou výdavkov (nákladov). Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa. Týmto osobitným účtom fondu môžeme rozumieť:
- knihu sociálneho fondu alebo
- účet v banke otvorený pre účely evidencie prostriedkov sociálneho fondu.

Na osobitný účet fondu sa prostriedky prevádzajú vo výške jednej dvanástiny do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu. Zostatok prostriedkov sa prevádza do nasledujúceho roka. Prostriedky sociálneho fondu podliehajú ročnému zúčtovaniu a to do konca druhého mesiaca po uplynutí bežného roka, t.j. do konca mesiaca február.
<o:p></o:p>

Knihu sociálneho fondu otvára účtovná jednotka spravidla:
- ku dňu zahájenia podnikania, alebo inej zárobkovej činnosti ak k tomuto dňu začne zamestnávať osoby v pracovnom pomere, na ktoré má tvoriť sociálny fond povinne,
- ku dňu zahájenia povinnej tvorby sociálneho fondu, ak ku dňu zahájenia podnikania nezamestnávala osoby, na ktoré sa sociálny fond tvorí povinne,
- k prvému dňu účtovného obdobia.

Knihu sociálneho fondu zatvára účtovná jednotka spravidla:
- ku dňu ukončenia jeho tvorby a čerpania (ukončenie zamestnávania osôb v pracovnom pomere),
- k poslednému dňu účtovného obdobia.

Na čo v jednoduchom účtovníctve nezabudnúť?

1. pri inventúre zostatku SF premietnuť do čerpania aj prípadne nehradené záväzky, ktoré sa už v čerpaní fondu premietli, ale k výdavku ešte nedošlo.

2. prostriedky SF nie sú prostriedkami zamestnávateľa ale záväzok voči zamestnancom.

3. ak účtovná jednotka nemá otvorený osobitný účet v banke daňový výdavok vo výške povinnej tvorby SF sa účtuje v peňažnom denníku ako uzávierková operácia.

4. ak má účtovná jednotka otvorený osobitný účet v banke, príspevky do sociálneho fondu sa účtujú v peňažnom denníku ako peňažná operácia.

5. v účtovnej závierke sa zostatok sociálneho fondu premieta spolu s ostatnými záväzkami na riadku 17 výkazu o majetku a záväzkoch a to za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

6. daňové výdavky zodpovedajúce povinnému prídelu do sociálneho fondu sa premietnu vo výkaze o príjmoch a výdavkoch na riadku 08 spolu s platbami, ktorými zamestnávateľ prispieva na sociálne a zdravotné poistenie zamestnancov.

<o:p></o:p>
Banská Bystrica, 12. 6. 2007
Vypracovala: Ing. Jana Acsová
<o:p></o:p>
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  Aby jednoduché účtovníctvo bolo jednoduché

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.