Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Pozrieť RSS kanál

MurphYnko

Založenie s.r.o. - najdôležitejšie kontakty a stránky

Hodnotiť článok
by , 27.12.19 at 13:56 (201 Videní)
Zakladáte s.r.o. bez asistencie profesionálov? Potom vám určite pomôže prehľad webstránok a kontaktov, ktoré vám celý proces uľahčia. Právne predpisy upravujúce založenie s.r.o. Ak zakladáte s.r.o. svojpomocne, mali by ste poznať súvisiace právne predpisy. Vďaka čozmu sa vyhnete situácii, v ktorej by súd zápis s.r.o. do obchodného registra mohol odmietnuť kvôli nesplneniu všetkých podmienok. Medzi tieto právne predpisy patrí:
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri,
 • zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
 • zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní,
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,
 • zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch,
 • zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,
 • vyhláška MS SR 25/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

Právne predpisy v aktuálnom platnom znení, ktoré súvisia so založením s.r.o. môžete nájsť na webstránke www.slov-lex.sk. Obchodný register SR Pri zakladaní s.r.o. pamätajte na výber vhodného obchodného mena a nezabudnite aj na cenu za založenie s.r.o. Nesmiete zvoliť duplicitné obchodné meno – existenciu obchodného mena overíte na stránke www.orsr.sk. Na stránke nájdete aj potrebné formuláre na zápis obchodného mena: Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe Formuláre OR pre podania v papierovej (listinnej) podobe Vzory formulárov a bližšie informácie k podaniu žiadosti v elektronickej podobe nájdete tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/O...r-SR/Uvod.aspx Finančná správa SR Nezabudnite na súhlas správcu dane, ktorý je jednou z povinných príloh pri zápise s.r.o. do OR. Vzor žiadosti o súhlas správcu dane nájdete na adrese: www.financnasprava.sk v sekcii elektronické služby à verejne dostupné elektronické služby à katalóg daňových a colných formulárov à zoznam vzorov tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ. Ak potrebujete ďalšie informácie o dani/cle, na tejto webstránke nájdete aj kontakty na jednotlivé daňové/colné úrady. Typy živností Predmet podnikania sa vyberá z troch typov živností - voľné, remeselné a viazané. V prípade remeselných a viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Viac informácií o každom type živnosti nájdete na webstránke Slovenskej živnostenskej komory www.szk.sk. Na stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk v sekcii Okresné úrady nájdete kontakty na jednotlivé okresné úrady – odbory živnostenského podnikania. Užitočná webstránka - www.slovensko.sk V sekcii podnikateľ nájdete prehľadné informácie o rozbehnutí podnikania (potrebné doklady, priebeh registrácie živností či registrácie do OR). Na adrese https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby...ensky-register nájdete „Služby živnostenského registra – jednotné kontaktné miesto“. A na ďalšej adrese https://www.slovensko.sk/sk/e-sluzby...is-zmena-vymaz môžete elektronicky podať žiadosť o prvozápis spoločnosti do OR, žiadosť o zmenu alebo výmaz zápisu spoločnosti v OR.

Reakcie

 1. avatar
  Ja som využil najlacnejšie založenie sro na trhu teraz za 189 € cez www.zalozeniesrocky.sk ak by teraz niekto potreboval môžem odporučiť túto firmu. Sro som mal za 8 pracovných dní založenú. Všetko prebehlo online, nikde som nemusel chodiť.