Zavrieť

Porady

Otázky a odpovede DRSR - daň z príjmu

daňový poradca, audítor
Navrhujem zosumarizovať získané dotazy z jednotlivých odborných problematík podľa jednotlivých sekcií tak, aby sme ich mali zoskupené v jednej téme. Odporúčam každému zadávateľovi, ktorý bude ochodtný sa pridať svojím príspevkom uviesť otázku, odpoveď ako aj datovanie problému, aby bolo zrejmé časové určenie aplikácie zákona vzhľadom na početné zmeny. Oslovím Richarda, aby umiestnenie témy bolo neprehliadnuteľne umiestnené v úvode sekcie tak, ako napríklad vypracované otázky. Verím, že zavedenie témy bude prospešné a sprehľadní zorientovať sa nám v početných nejasnostiach, ktoré niekto z nás už možno riešil a vyriešil. Skúsme príspevky uvádzať bez zvýraznení. Ponechajme neutrálne nevyznačený text. Pre každého je spravidla v texte dôležité niečo iné.

Prajem nám všetkým veľa podnetných otázok a odpovedí.

Úvodom odpoveď zo dňa 10. novembra 2009 z DRSR na dotaz k uplatneniu § 17 ods. 31 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. marca 2009 (zákon 60/2009 Z.z.).

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Na základe doplneného znenia § 17 odsekom 31 do zákona o dani z príjmov, ak daňovník v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nesprávne vykázal vyšší výnos (príjem), alebo zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplývajú z osobitného predpisu a tým vykázal vyšší základ dane a odviedol aj vyššiu daň (napr. aj z dôvodu neúčtovania daňovej rezervy na zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania), potom zaúčtovanie príslušného daňového nákladu bude ovplyvňovať výsledok hospodárenia toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol náklad zaúčtovaný. Takýto postup bude považovaný za postup v súlade s týmto ustanovením, t.j. zákonom o dani z príjjmov a nepoužije sa úprava podaním dodatočného daňového priznania tak, ako to vyplýva z § 17 ods. 15 zákona o dani z príjmov.

Odbor služieb pre verejnosť
DR SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

S účinnosťou od 1. marca 2009 bolo do zákona doplnené ustanovenie § 17 ods. 31 ZoDP nasledovne:

Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia vyššie výnosy (príjmy), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) alebo v príslušnom zdaňovacom období zahrnul do výsledku hospodárenia nižšie náklady (výdavky), ako mu vyplýva z osobitného predpisu1) a z tohto dôvodu vykázal vyšší základ dane a odviedol vyššiu daň, úprava výsledku hospodárenia alebo nerozdeleného zisku minulých rokov alebo neuhradenej straty minulých rokov v nasledujúcich účtovných obdobiach už nebude mať vplyv na výšku základu dane a daňovej povinnosti; ak sa daňovník rozhodne pre takýto postup v príslušnom zdaňovacom období, neuplatní sa úprava základu dane podľa odseku 15.".

Je možné tomuto ustanoveniu rozumieť tak, že v prípade, že účtovná jednotka nezahrnie do daňových výdavkov napríklad prijaté služby za rok 2008 z dôvodu, že faktúru obdrží oneskorene a ku dňu zostavenia účtovnej závierky mala nedostatok informácií o dodávke, opomenula ju a netvorila na ňu ani účtovný odhad (rezervu), môže zahrnúť výdavky súvisiace s touto faktúrou do daňových výdavkov roka 2009 (účtovné obdobie = kalendárny rok)? Jedná sa napríklad o služby za spracovanie účtovnej závierky za rok 2008 fakturované v júni 2009. Nemusí podať dodatočné daňové priznanie za rok 2008 ale spomínané výdavky zahrnie do základu dane v roku 2009?

Ďakujem.
Usporiadat
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

dopyt: Česká obchodná spoločnosť má priamy majetkový podiel na základom imaní slovenskej obchodnej spoločnosti vo výške 100%, ktorý trvá nepretržite od 12.2.2011. Od januára 2012 využíva slovenská spoločnosť vozidlo poskytnuté českou materskou spoločnosťou území SR (§16/1/e/4 ZDP). Česká spoločnosť vyfakturuje k 31.12.2012 nájomné za celý rok 2012. Ak slovenská spoločnosť uhradí túto faktúru 15.2.2013, bude táto platba podliehať 10% zrážkovej dani (čl. 12 ZZDZ s ČR), alebo sa môže aplikovať ustanovenie § 13 ods.2 písm. h) ZD, ktoré oslobodzuje od zrážkovej dane príjmy plynúce do ČR. Vzťahuje sa toto oslobodenie aj na prenájom motorových vozidiel?

odpoveď zo dňa 22.01.2013:

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podmienkou pre uplatnenie oslobodenia príjmu od dane vymedzeného v ustanovení § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je preukázanie, že platiteľ príjmov a príjemca príjmov sú právnickými osobami a daňovníkmi členských štátov Európskej únie, pričom príjemca príjmov je ich skutočný vlastník. Súčasne je potrebné dodržať percentuálnu výšku priameho podielu na základnom imaní počas zákonom stanoveného obdobia najmenej dvadsiatich štyroch mesiacov bezprostredne nasledujúcich po sebe do dňa výplaty príjmu. Ak sú splnené všetky podmienky v príslušnom ustanovení, predmetný príjem je na území SR oslobodený od dane.
Ing. Katarína Durajová, odbor podpory a služieb pre verejnosť
8 0
helka66 helka66

helka66 je offline (nepripojený) helka66

Dobrý deň,
prosím o radu. SZČO cestuje za prácou do zahraničia, riadne si uchováva bločky PHM, avšak jeden blok stratil, ako v takomto prípade pokračovať? Môžu sa cestovné náklady účtovať na základe výpočtu cestovných náhrad bez dokladovania nákupu PHM?
Ďakujem!
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

Od 1. Januára 2008 má podnikateľ povinnosť preukazovať výšku náhrady za spotrebované pohonné látky aj dokladom o nákupe pohonných látok.

helka66-nepíš otázky do tejto témy , sem sa prikladajú len odpovede z DrSr...
0 0
drobeceva drobeceva

drobeceva je offline (nepripojený) drobeceva

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
V zmysle § 39 ods.5 písm. b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je p o v i n n ý za obdobie, za ktoré zamestnancovi v y p l á c a l zdaniteľný príjem vystaviť doklad o súhrnných údajoch..., ktoré sú rozhodujúce na výpočet ...
Zamestnávateľ pri vystavení potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch za rok 2012 musí postupovať podľa ustanovení zákona o dani z príjmov t.j. vychádzať len z údajov o zamestnancom skutočne vyplatených mzdách a zrazených preddavkoch v termíne do 31. januára 2013, ktoré predstavujú zdaniteľný príjem roku 2012, znížených o povinné poistné prislúchajúce ku skutočne vyplatenému príjmu a do sumy zaplatených preddavkov uvedie úhrn zrazených preddavkov prislúchajúcich na skutočne ním vyplatené príjmy resp. na žiadosť zamestnancov vykoná ročné zúčtovanie za podmienok uvedených v § 38 zákona o dani z príjmov z týchto vyplatených príjmov s uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane v plnej sume 3 644,74 eura resp. v sume zníženej v závislosti od základu dane.
V prípade, že mzdy za 12/2012 neboli vyplatené do 31.1.2013 zamestnávateľ, nemá povinnosť zaslať mesačný prehľad za 12/2012 (§ 39 ods. 12) zákona o sdani z príjmov . Príjem za 12/2012 bude súčasťou príjmov za rok 2013.Do dokladov sa uvádza celé zdaňovacie obdobie, ak zamestnanec bol zamestnaný celý rok 2012.
Ing. Bibiána Kamenská
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, odbor podpory a služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,
v roku 2012 sme mali vo firme finančné problémy. Napriek tomu, že mzdy boli mesačne spracované, výplatné termíny a odvody /daň, odvod do ZP, SP/ boli časovo posunuté.

Mzdy + príslušné odvody za mesiac december sú spracované, avšak pre nedostatok financií nebudú vyplatené do 31.1.2013.

Moje otázky:
1. ako mám uzavrieť mzdové listy /celý rok? 11 mesiacov?/
2. ako mám vystavovať Potvrdenia o zdaniteľnej mzde - za 11 mesiacov?
3. ako bude vyzerať Ročné hlásenie k dani z príjmov FO?
Ďakujem
15 0
Klara321 Klara321

Klara321 je offline (nepripojený) Klara321

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 17 ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. (ZDP) pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.
V súlade s § 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ZoÚ) účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je definovaný v § 2 platných postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.
V uvedenom prípade je potrebné vychádzať z toho, kedy bol tovar reklamovaný. Ak k reklamácii došlo ešte v roku 2012, účtovná jednotka bola povinná v súlade s § 19 postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva vytvoriť rezervu na reklamácie.
Ak k reklamácii tovaru došlo až k januári 2013, jedná sa o účtovný prípad roku 2013 a účtovná jednotka nie je povinná upraviť základ dane za rok 2012.
So zaúčtovaním konkrétnych účtovných prípadov je potrebné obrátiť sa na audítorov, ktorí danú problematiku posúdia komplexne, na základe relevantných skutočností a dokladov.

Ing. Sidónia Jakubovie, Odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica

Váš dopyt:

Dobry den prajem, rada by som vedela Vase stanovisko k nasledovnej situacii:

V r.2012 bol dodany zakaznikovi tovar, ktory bol zaciatkom roka 2013 vrateny dodavatelovi. Dodavatel na zaklade tejto skutocnosti k vratenemu tovaru v r.2013 vystavil dobropis, ide o vyznamu sumu, cize bude v r.2013 zauctovana na ucte 428. Zaujima ma, ci je potrebne znizenie vynosov z titulu vratenia tovaru u dodavatela potrebne zohladnit pri vypocte dani z prijmov za r.2012 alebo pri vypocte dane z prijmov za r.2013.
6 0
Johanka Johanka

Johanka je offline (nepripojený) Johanka

Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 30 ods. 1 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení platnom v rokoch 2008 a 2009 (ZoDP) od základu dane možno odpočítať daňovú stratu z príjmov podľa § 6 počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Znamená to, že daňovník ktorý dosiahol stratu (i z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 ZoDP) môže túto umoriť v lehote 5 rokov od jej vykázania (dosiahnutia), napr. pri dosiahnutí kladného základu dane za zdaňovacie obdobie roka 2012.
Stratu dosiahnutú v roku 2010 a 2011 môže dosiahnutú stratu daňovník umoriť z príjmov podľa § 6 (dosiahnutú i z prenájmu nehnuteľností) bezprostredne po sebe nasledujúcich 7 zdaňovacích obdobiach, vyplýva to z ustanovenia § 52h ods. 9 ZoDP, podľa ktorého sa ustanovenie § 30 ods. 1 platné od 1.1. 2010 použije na daňové straty vykázané po 31.12.2009, t. j. za rok 2010 a nasledujúce (napr. i pri kladnom základe dane za rok 2012).
Súčasne upozorňujeme na znenie zákona platné od 1.1.2012 kedy možno odpočítavať dosiahnutú stratu len od základu dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, t.j. už nebude možné odpočítavať daňovú stratu z príjmov dosiahnutých podľa § 6 ods. 3 a 4 ZoDP.
Ing. Jozef Ďuriš
odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica

Váš dopyt:

Daňovník má príjmy podľa § 6 ods.3 z prenájmu nehnuteľností. Vedie evidenciu podľa §6 ods.11. V rokoch 2008,2009,2010 a 2011 dosiahol stratu. V roku 2012 vykázal základ dane. Môže si uplatniť v roku 2012 stratu z minulých zdaňovacích období ?
Ďakujem.
10 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group

Dobrý deň, Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné: V prípade, ak má zástupca (ktorý nie je daňový poradca alebo advokát) udelenú generálnu plnú moc od jedného daňového subjektu, nemôže už zastupovať u toho istého správcu dane ďalší daňový subjekt pri elektronickom doručovaní. Tento zástupca by mohol zastupovať viac daňových subjektov u jedného správcu dane, ale len v prípade, ak by bol zástupcom na doručovanie. Uvedené je v súlade s § 10 ods. 3 daňového poriadku. V prípade, ak by zastupoval zástupca jeden daňový subjekt vo všetkých úkonoch a ďalší daňový subjekt pri elektronickom doručovaní, nebol by uvedený postup v súlade s § 10 ods. 3 daňového poriadku. Ing. Eva Krupová Kontaktné centrum podpory Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica Váš dopyt: Dobrý deň, prosím o jasné stanovisko, nakoľko uvedenú odpoveď na daňovom úrade v Trenčíne neakceptujú. Opakujem, nie som daňový poradca ani advokát. Mám všeobecnú plnú moc zastupovať na daňovom úrade v Trenčíne subjekt A. Nielen elektronické podávanie dokumnetov, ale všeobecnú plnú moc. Môžem podávať elektronicky za daňový subjekt B prostredníctvom e-dane, pričom B je tiež evidovaný na daňovom úrade v Trenčíne?

Pôvodne mi na moju otázku odpovedali, že elektronicky môžem.
5 0
SilMar Group SilMar Group

SilMar Group je offline (nepripojený) SilMar Group


Dobrý deň, Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné: Platná daňová legislatíva neukladá daňovníkovi povinnosť priložiť ako súčasť daňového priznania kópiu potvrdenia o zaplatení dane v zahraničí v prípade príjmu z prenájmu. Uvedené skutočnosti musí daňovník preukázať, ak ho správca dane vyzve. Ak však disponujete takýmto potvrdením v momente podávania daňového priznania, môžete ho priložiť k vyplnenému daňovému priznaniu ako nepovinnú prílohu. Zároveň je potrebné uviesť všetky skutočnosti v XIV. oddiele - miesto na osobitné záznamy daňovníka. Ing. Katarína Durajová, odbor podpory a služieb pre verejnosť Váš dopyt: Dobrý deň, Fyzická osoba - rezident SR má príjem z prenájmu nehnuteľnosti v ČR za rok 2012. Na Slovensku zdaňuje celosvetové príjmy. Aké prílohy treba priložiť k daňovému priznaniu podanému na Slovensku ohľadne príjmu z prenájmu nehnuteľnosti? Stačí kópia daňového priznania podaného v ČR alebo treba nejaké potvrdenie od správcu dane v ČR? Ďakujem, pekný deň Silvia Žákovicová


message.html
Dobrý deň,
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Platná daňová legislatíva neukladá daňovníkovi povinnosť priložiť ako súčasť daňového priznania kópiu potvrdenia o zaplatení dane v zahraničí v prípade príjmu z prenájmu. Uvedené skutočnosti musí daňovník preukázať, ak ho správca dane vyzve. Ak však disponujete takýmto potvrdením v momente podávania daňového priznania, môžete ho priložiť k vyplnenému daňovému priznaniu ako nepovinnú prílohu.
Zároveň je potrebné uviesť všetky skutočnosti v XIV. oddiele - miesto na osobitné záznamy daňovníka.

Ing. Katarína Durajová, odbor podpory a služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň,

Fyzická osoba - rezident SR má príjem z prenájmu nehnuteľnosti v ČR za rok 2012. Na Slovensku zdaňuje celosvetové príjmy. Aké prílohy treba priložiť k daňovému priznaniu podanému na Slovensku ohľadne príjmu z prenájmu nehnuteľnosti? Stačí kópia daňového priznania podaného v ČR alebo treba nejaké potvrdenie od správcu dane v ČR?
5 0
irve irve

irve je offline (nepripojený) irve

Veľmi pekne vás prosím o radu ....
v roku 2012 mi bola vyplatená suma za odpredaj členského podielu družstva TERNO (predtým SD Jednota) ..... je tento príjem potrebné zdaniť a keď áno ako? - RZD???, - daňové priznanie??? .... zaplatiť odvody do ZP???
Záleží od dĺžky členstva? Moje členstvo vzniklo v roku 1990.
Ďakujem za odpoveď
0 0
Anik Anik

Anik je offline (nepripojený) Anik

Dobrý deň,
Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Ak sa na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov uplatní metóda vyňatia príjmov, na základe existujúceho mechanizmu uplatňovania tejto metódy rezident pri vysporiadaní svojej celosvetovej daňovej povinnosti v štáte rezidencie vyjme základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov zo zdrojov v zahraničí z celkového (celosvetového) základu dane.
Dôsledkom uvedeného môže byť v niektorých prípadoch v závislosti od poberaných druhov príjmov, ich výšky a vzájomného podielu na celkových príjmoch rezidenta aj nepriaznivý dopad pre štát z hľadiska platenia daní.

Znenie ustanovenia § 45 zákona vymedzuje postup pri eliminácii dvojitého zdanenia zdaniteľných príjmov rezidenta, detailne však neupravuje spôsob a postupnosť krokov v aplikovaní metódy vyňatia príjmov.
V nadväznosti na uvedené postup rezidenta pri uplatňovaní metódy vyňatia príjmov spôsobom vymedzeným v tlačive daňového priznania nie je v rozpore so zákonom a nie je možné ho spochybniť.

Ing. Katarína Durajová, odbor podpory a služieb pre verejnosť

Váš dopyt:

Dobrý deň
Prosím o Vaše usmernenie - mám daňovníka, ktorý má príjem zo zahraničia a na Slovensku má len neaktívny príjem z prenájmu - ja sa domnievam, že tento príjem by mal byť na Sl. zdanený.
Ak však vypisujem DP typ B na eDane, tak tento príjem z prenájmu mi na r. 83 vyjme a príjem na zdanenie mi ostane 0 - to znamená, že príjem z prenájmu sa u tohto daňovníka neplatí.
pre jednoduchosť napíšem aj čísla, lebo to nemusí platiť pri každej sume
uhrn príjmov zo zahr. 27.165,32 - odvod 2.321,88 čistý príjem = 24.843,44
príjem z prenájmu 2080 - výdavky 40% = 832
r.67, 70 -24.843,44
r.72, 74 - 1.248
r.76 -24.843,44
r. 77 -2.179,63
r. 79 -2.179,63
r.80 - 22.663,81
r.81 - 23.911,81
r.82 - 4.543,24
r. 83 úhr. vyňatých príjmov max z. r. 81
vynaté príjmy by mohli byť 24.843,44 môžem však vyńať max.z r.81 -23.911,81
tým pádom mi vyjme aj príjem z prenájmu a dań nebude zaplatená je to v poriadku?
Za usmernenie ´dakujem
9 0
Marína Marína

Marína je offline (nepripojený) Marína

Nie je to síce odpoveď z FR SR, s predchádzajúcou odpoveďou však úzko súvisí.
Ja až teraz idem prvýkrát za r. 2012 robiť DP so zahraničnými príjmami. Z mnohých príspevkov z porady som bola v tom, že či už v eDane alebo v Alfe sú nesprávne nastavené výpočty. Mne nič tomu nenasvedčuje.
Spomenula som si, že vlani sa to tu tiež rozoberalo. Keďže je toho viacej, nebudem sa rozpisovať ale príslušné príspevky sem, aj s príkladmi, skopírujem.

zo dňa 29. 2. 2012
Cent Pozri príspevok
DObrý deň,

vyplňala som DP typ B osoby, ktorá má príjem z Rakúska (zamestnanec) - je to aktívny príjem, a okrem toho má príjem z prenájmu - pasívny príjem. Ide o to, že"sedliacky rozum" mi dáva, daň by mal platiť z prenájmu, nakoľko nezdaniteľná čiastka sa na takýto príjem nevzťahuje. Napriek tomu , keď údaje zavediem do DP, vypočíta sa 0-ová daň. Prepočítala som to aj ručne do DP z DÚ.
Príjem z Rakúska podľa § 5 - 15 tisíc Eur - riadok 34 DP
Povinné poistné - 700 Eur - riadok 35 DP
Základ dane - 14300 EUr - riadok 36 DP.
Príjem z prenájmu - 3500 Eur - riadok 10 stlpec 1 oddielu VI - prenesie sa na riadok 45 DP
Výdavky z prenájmu - 3300 Eur - riadok 10 stlpec 2 oddielu VI - prenesie sa na riadok 46 DP
Čiastkový základ dane - 200 EUr - riadok 51 DP.


Čiastkový ZD zo zamestnania - 14300 - riadok 68 DP
Čiastkový ZD z prenájmu - 200 EUr - riadkok 70 DP
Úhrn čiastkových ZD - 200 Eur - riadok 73 DP, riadok 75, riadok 77
Celkový ZD - 14500 Eur - riadok 79 a riadok 80 (spolu aktívne a pasívne príjmy)


Riadok 81 - 14300 EUr - sú uvedené len aktívne príjmy
Riadok 82 a riadok 84 - odpočítateľná položka - 3559,30 EUr


RIADOK 85 - PODĽA TEXTU BY SA ODPOČet mal vykonať z riadku 80 - a tu už mm problém, lebo správne by sa mal pripočítať k tomuto riadku aj ČZD z pasívnych príjmov, teda +200 EUr.
ďalej do riadku 87 keď napíšem vyňaté príjmy z Rakúska, tak daň vyjde 0 - A tu mám problém, že keď si to spočítam "sedliackym" rozumom, tak mi vychádza, že zo ZD z prenájmu - 200 Eur by som mala platiť daň.


Keď budete mať čas, prosím, aby ste sa na to pozreli, neviem či nikde niečo nezadávam, alebo DP je zle?

Ďakujem
Marína Pozri príspevok
Na r. 85 máš mať sumu 10940,70, ktorá sa skladá zo súm(14300-3559,30)+200, t. z., že najprv sa ti odpočíta z aktívnych príjmov NČZD a k nej sa pripočíta základ dane z pasívnych príjmov. Je to to isté, ako keď odpočítaš od r. 80(v ktorom je zahrnutý aj pasívny ZD) NČZD.
Keďže úhrn vyňatých príjmov(základov dane) na r.87(14300) je vyšší ako základ dane na r.85(10940,70) => základ dane=0, daň=0.
Skús si len tak cvične nahodiť do r. 34 a 35 také sumy, aby ti na r. 36 vyšiel základ dane nižší ako 3559,30, vtedy to lepšie v odd. X uvidíš. Na r. 85 budeš mať základ dane 200.

Už som to nahodila, pozri súbory.
Komentáre

KlaudiaKK

12:39, 8th Mar 2012 #2846
No ale potom tú daň z nájmu v skutočnosti nezaplatí ? Veď na nájom nemá nárok na odpočet tak by mal naozaj zaplatiť z 200 eur tých 38 ako daň z príjmu za rok 2011 či nie ?

Marína
19:34, 13th Mar 2012 #3463
Nezaplatí, lebo konečný ZD=0; od ZD 10940,70 sa mu odpočítajú vyňaté príjmy 14300 a tie sú vyššie ako 10940,70. Ak by príjmy, ktoré vyníma zo zdanenia nemal, daň =2078,73.

Citované z témy
http://www.porada.sk/t184490-danove-priznanie-2011-tlacivo-b.html

Naposledy upravil Marína : 20.03.13 at 07:17 Dôvod: doplnený dátum
10 0
912 912

912 je offline (nepripojený) 912

v podstate ani nič, len baba ...viac
Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Príjmami zo závislej činnosti sú podľa v § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmy zo súčasného alebo predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, alebo z členského pomeru alebo obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa dane.
Medzi príjmy zo závislej činnosti patria okrem taxatívne vymedzených príjmov uvedených v § 5 ods.- 1 písm. a) ZDP aj príjmy z obdobného vzťahu, pričom ale zákon o dani z príjmov nedefinuje čo je to obdobný príjem. Charakteristickým znakom príjmov zo závislej činnosti je závislosť daňovníka, príjemcu príjmov na platiteľovi príjmu. Výkon závislej činnosti sa realizuje v postavení zamestnanca, nie v postavení podnikateľa, resp. osoby samostatne zárobkovo činnej činnosti, pretože nepracuje samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku pre seba, ale pre platiteľa príjmu (zamestnávateľa), ku ktorému je v osobnej a hospodárskej závislosti. Za obdobný vzťah sa teda považuje akýkoľvek právny vzťah, ktorý má znaky závislej činnosti, bez ohľadu na to, na základe akej zmluvy podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka je uzatvorený.
Ak bolo predmetom zmluvy poskytnutie služby v oblasti lektorskej a prednáškovej činnosti, ktoré má charakter závislej činnosti, ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5. V opačnom prípade príjem zaraďujeme medzi príjmy uvedené v § 6 ods. 2 písm. a)zákona o dani z príjmov. V danom prípade nie je možné uplatniť oslobodenie do sumy 500 eur.

Odbor služieb pre verejnosť
Ing. Marta Boráková

Váš dopyt:

Dobrý deň,

prosím Vás o usmernenie ohľadne zaradenia príjmu na základe "Smlouvy o zajištění lektorských činnosti" uzatvorenej s múzeom v Českej republike. Uzatvoril ju občan SR - fyzická osoba - nepodnikateľ, uskutočnil podľa nej jednorázovú činnosť - príprava a samotná prednáška v múzeu ČR v rozsahu 8 hodín (cca 50€). Považuje sa takáto zmluva z pohľadu zákona o dani z príjmov za príjem podľa paragrafu 6 odsek 2a) alebo je možné ju zaradiť medzi príjmy podľa paragrafu 8 odsek 1a) (s oslobodením do 500€).

Za odpoveď Vám vopred ďakujem.

BTW: aj tak nerozumiem, prečo by to v tomto prípade nemohlo byť medzi príjmami podľa par. 8. Bol to jednorázový príjem v hodnote 50€.
Naposledy upravil 912 : 21.03.13 at 12:36
3 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dobrý deň.
Spoločnosť vykonáva oslobodenú činnosť od DPH § 37 Poisťovacie služby a § 39 Finančné služby, ale aj iné činnosti, ktoré sú zdaniteľným plnením , čiže je platiteľom DPH .
Spoločnosť je samostatným finančným agentom a má pod sebou podriadených finančných agentov registrovaných v NBS , ktorý pracujú na základe zmlúv pre spoločnosť . Na základe zákona č.186/2009 § 14 je samostatný finančný agent povinný každého podriadeného finančného agenta s ktorým spolupracuje registrovať v NBS na základe podaného návrhu .Za túto registráciu si ale podriadený finančný agent platí .To znamená , že spoločnosť mu za registráciu v NBS vyfakturuje čiastku 30 euro .

Moja otázka znie , je táto fakturovaná čiastka taktiež oslobodená od DPH , nakoľko sa jedná o registráciu na vykonávanie poisťovacej a finančnej činnosti , ktorá je oslobodená od DPH , alebo to mám posudzovať ako dodanie služby §9 odst.4 Zákona o DPH .

Na jednej strane ma to vedie k tomu, že to je registrácia na oslobodenú činnosť z pohľadu DPH, čiže fakturácia by mala byť bez DPH ..na druhej strane ma to však vedie , že je to dodanie služby kde by som mala fakturovanú časť zaťažiť s DPH ......., ale mätie ma to , že vlastne spoločnosť je povinná registrovať PFA v súlade so zákonom č.18682009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní.

Ďakujem
XY


Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Podľa § 37 ods. 1 zákona o DPH oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Do § 37 zákona je prebratý čl. 135 bod 1 písm. a/ smernice 2006/112/ES, podľa ktorého je oslobodená poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane súvisiacich služieb uskutočňovaných poisťovacími maklérmi a poisťovacími agentmi.
Pri posúdení druhu poskytovaných služieb daňovým subjektom a následného uplatnenia dane z pridanej hodnoty v tejto oblasti je možné vychádzať z nasledovných rozsudkov ESD:
? v zmysle rozsudku ESD C-240/99 pojem poisťovacie služby predstavuje nezávislý pojem komunitárneho práva, ktorého cieľom je zabrániť rozdielnemu uplatňovaniu DPH v členských štátoch. Súdny dvor vyložil, že podstatné znaky poisťovacej operácie sú, že poisťovateľ sa zaväzuje za vopred uhradené poistné pokryť poistené riziko. To zn., že nie je dôležité, aké má postavenie subjekt podľa národnej legislatívy, ale podstatný je právny vzťah medzi zdaniteľnou osobou, ktorá je poskytovateľom poisťovacej služby a klientom, ktorého riziká poistenie kryje,
? v zmysle rozsudku ESD C-13/06 poisťovacia činnosť je všeobecne prijatým spôsobom charakterizovaná skutočnosťou, že poisťovateľ sa zaväzuje na základe predchádzajúcej platby poistného poskytnúť poistenému v prípade, že dôjde k poistnej udalosti, plnenie dohodnuté pri uzavretí zmluvy. Výraz poisťovacie činnosti je dostatočne široký na to, aby zahrnul poskytnutie poistenia aj takou zdaniteľnou osobou, ktorá nie je poisťovateľom (poisťovňou), ale ktorá v rámci kolektívneho poistenia poskytuje svojim zákazníkom takéto poistenie prebratím poistného rizika.
? V zmysle rozsudku ESD C-472/03 činnosť ?back office?, ktorá spočíva napr. v hľadaní zákazníkov a ich spojenie s poisťovateľom nepredstavuje v zmysle čl. 135 bod 1 písm. a/ smernice 2006/112/ES poskytnutie služieb súvisiacich s poisťovacími činnosťami, ktoré poskytujú poisťovací makléri alebo poisťovací agenti.

V nadväznosti na uvedené rozsudky ESD je možné usudzovať, že poskytované služby môžu byť považované za poisťovacie služby oslobodené od dane v zmysle § 37 zákona o DPH vtedy, ak spĺňajú nasledovnú charakteristiku:
a/ plnenie je poskytované v prípade, že dôjde v dôsledku náhodnej udalosti k ?pokrytému
riziku?,
b/ plnenie je poskytnuté na základe predchádzajúcej úhrady (poistného) za poskytovanú službu, v dôsledku zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a príjemcom týchto služieb
Pokiaľ sú služby poskytované na základe iného zmluvného vzťahu, ktorý nespĺňa charakteristiku poistného vzťahu, potom nie je možné také poskytnutie služieb považovať za poskytovanie poisťovacích činností, ktoré by boli oslobodené od dane podľa § 37 zákona o DPH.
Z rozsudkov ESD vyplýva, že opis plnení oslobodených od dane podľa článku 13 Šiestej smernice 77/388/EHS, ktorá bola nahradená Smernicou Rady 2006/112/ES( čl. 135 bod 1 písm. a/ )sa má vykladať striktne, pretože sú to výnimky zo všeobecného pravidla, podľa ktorého majú byť zdanené daňou z pridanej hodnoty všetky služby, ktoré za odplatu poskytuje zdaniteľná osoba. Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že uvedené oslobodenia predstavujú autonómne pojmy práva Spoločenstva, ktorých účelom je vyhnúť sa rozdielnemu uplatňovaniu režimu DPH v jednotlivých členských štátoch a ktoré musia byť zasadené do všeobecného kontextu jednotnej úpravy DPH, ktorá je pri poisťovacích činnostiach upravená v § 37 zákona o DPH, podľa ktorého je oslobodená od dane poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia.

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje informácie subjektom daní o ich právach a povinnostiach vo veciach daní a poplatkov a o ich právach a povinnostiach podľa osobitného predpisu, ktoré sú všeobecného charakteru a ktoré sú využiteľné pre široký okruh daňových subjektov. Nie je oprávnené zatriediť dodávané služby, neposudzuje konkrétne zmluvné vzťahy a nemá právo dávať stanoviská k iným zákonom, pretože tieto je potrebné posudzovať v kontexte s inými skutočnosťami, ktoré nemá k dispozícii. S konkrétnymi otázkami Vám odporúčame obrátiť sa na kompetentné právnické resp. fyzické osoby - daňových poradcov, ktoré sa zaoberajú uvedenou činnosťou.


JUDr. Danuša Staníková
odbor podpory a služieb pre verejnosť
Finančné riaditeľstvo SR
Banská Bystrica
Naposledy upravil Zita5 : 01.04.13 at 15:33 Dôvod: Podčiarkla som vetu, ktorej som sa chytila .
7 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:
Daňovník fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť, ktorá na daňové účely preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva je pri účtovaní povinná postupovať v súlade s Opatrením MF SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva ( postupy účtovania) a súčasne rešpektovať aj platné ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Podľa § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, a ktoré sú predmetom účtovníctva. Podľa § 7 ods. 2 zákona o účtovníctve je zobrazenie v účtovnej závierke verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a metódami. V súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Podľa § 15 ods. 2 zákona o účtovníctve peňažný denník obsahuje najmä údaje o stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách. Účtovná jednotka v súlade s ustanovením § 16 uzavrie účtovné knihy vždy k poslednému dňu účtovného obdobia a vyhotoví účtovnú závierku podľa § 17 zákona o účtovníctve. Z vyššie uvedených ustanovení zákona o účtovníctve vyplýva povinnosť účtovania všetkých položiek bankových výpisov, teda účtovania bankového účtu ako celku , nie len položiek , ktoré sa týkajú podnikania. To znamená, že ak daňovník na podnikania využíva súkromný účet, potom je potrebné účtovať všetky aj súkromné transakcie.
Likavcová, Odbor podpory a služieb pre verejnosť, FR SR B. Bystrica

Váš dopyt:

Dobrý deň ,

dovoľujem si Vás požiadať o usmernenie :
1)SZČO využíva na podnikanie súkromný bežný účet , ktorý má v rámci povinnosti oznámený na jeho príslušnom daňovom úrade. Na tomto účte prijíma platby z vykonávania podnikateľskej činnosti , uhrádza faktúry z podnikateľskej činnosti . Okrem toho na tento bežný účet prichádzajú manželke vyplatené mzdy a hradia sa z neho rôzne rodinné osobné a súkromné platby . Vzhľadom k tomu , že účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku v súlade s §17 Zákona o účtovníctve a v súlade § 16 je povinná uzavrieť účtovné knihy k 31.12. Stav na bežnom účte podlieha inventarizácii a jeho zostatok prenáša do Výkazu o majetku a záväzkoch k 31.12.

Moja otázka č. 1 znie , je potrebné o tomto súkromnom účte účtovať ako o celku , t.j. o každom jednom pohybe ? Alebo len o pohyboch , ktoré sa týkajú podnikania .

Moja otázka č.2 - vznikne prípad kedy manželka (živnostníčka)využíva na podnikanie manželov bežný súkromný bankový účet .Je potrebné o tomto súkromnom účte účtovať ako o celku , t.j. o každom pohybe ? Alebo len o pohyboch , ktoré sa týkajú podnikania .

Ďakujem za odpoveď .
8 0