Zavrieť

Porady

IČO, DIČ, IČ DPH kto, kde a prečo?

IČO, DIČ, IČ DPH v roku 2005

Zmeny právnych predpisov v roku 2005 sa dotkli aj povinného uvádzania identifikačných čísel podnikateľských a daňových subjektov na dokladoch.
Zmeny boli zaznamenané v nasledujúcich oblastiach:

- Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave finančných orgánov bol zmenený a doplnený zákonmi NR SR č. 679/2004 Z.z. a 68/2005 Z.z. (ďalej aj Zákon o správe daní a poplatkov),
- Vyhláška MF SR č. 55/1994 Z.z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou platí v znení vyhlášky MF SR č. 735/2004 Z.z. (ďalej aj Vyhláška).

Zmeny sa okrem iného dotkli aj používania a uvádzania daňového identifikačného čísla na dokladoch (§ 31 ods. 11 Zákona o správe daní a poplatkov), na dokladoch vyhotovených elektronickou registračnou pokladnicou (ďalej aj ERP) a na páskach dennej a mesačnej uzávierky vyhotovenej pokladnicou (§ 2 doplnené písm. i) s následnou zmenou označenia nadväzujúcich bodov j) – u) a doplnenie bodov 7-11 v písm. j), zmena § 3 a 3b Vyhlášky).

Potrebu identifikácie podnikateľských subjektov pre účely dane a registrácie podnikateľskej činnosti nie je potrebné v kontexte tohto článku osobitne rozoberať. Všetci sme si zvykli na skutočnosť, že každé oficiálne podnikanie so sebou prináša potrebu registrácie tejto činnosti, ktorá je spojená:
- s identifikáciou podnikateľského subjektu a pridelením identifikačného čísla organizácie – IČO,
- s daňovou registráciou výkonu činnosti a získaného povolenia alebo oprávnenia na podnikanie, ktoré sú spojené s pridelením daňového identifikačného čísla – DIČ.

Cieľom tohto príspevku, je sprehľadniť povinnosti podnikateľských subjektov ohľadom použitia prideleného identifikačného čísla a to v nadväznosti na ďalšie povinnosti vyplývajúce z registrácie platiteľa DPH a používateľa elektronickej registračnej pokladnice.

Registrácia pri zahájení činnosti

Zahájenie podnikateľskej činnosti subjektu je spojené s pridelením identifikačného čísla organizácie, ktoré má evidenčný význam. Do obchodného a živnostenského registra sa povinne okrem iného zapisuje aj toto pridelené číslo známe pod skratkou IČO. IČO je prideľované nasledovne:
- právnickým osobám zapísaným do obchodného registra – súdom,
- podnikateľom podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia – okresným úradom,
- podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia – štatistickým úradom,
- ostatným právnickým osobám (závisí od ich formy, či sa jedná o rozpočtovú organizáciu, účelové spoločenstvo, záujmové združenie a pod.) – krajským alebo štatistickým úradom.
Subjekty, ktorým nebolo pridelené identifikačné číslo pri vzniku, sú povinné do desiatich dní nahlásiť štatistickému úradu svoj vznik a ďalšie skutočnosti potrebné na pridelenie identifikačného čísla a zapísanie do registra organizácií.

Registrácia u miestne príslušného správcu dane

1. Daňové identifikačné číslo

Ak právnická alebo fyzická osoba začne podnikať, t.j. samostatne vykonávať sústavnú činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku, je povinná sa registrovať u miestne príslušného správcu dane do 30 dní. Rovnako postupuje právnická osoba po zápise do obchodného registra a fyzická osoba, ktorej vzniklo živnostenské oprávnenie. Týmto právnickým a fyzickým osobám plynie rovnaká 30 dňová lehota od vzniku oprávnenia, ako aj osobe, ktorej príjmy, majetok alebo činnosti priamo podliehajú dani (daňovník) ak začne vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani. Skrátená 15 dňová lehota platí pre platiteľa dane, ktorému vznikne povinnosť zrážať daň alebo preddavky na ňu, alebo daň vyberať. Bližšie viď § 31 Zákona o správe daní a poplatkov.
Správca dane pridelí zaregistrovanému daňovému subjektu daňové identifikačné číslo známe pod skratkou DIČ a o vykonanej registrácii mu vydá osvedčenie, na ktorom uvedie identifikačné číslo pre konkrétny druh dane.
Osvedčenie o registrácii dokumentuje registráciu na dane, u ktorých sa podnikateľ stáva daňovým subjektom, pričom to môže byť daňovník, ktorý platí daň z vlastných príjmov (je daňovníkom pre účely dane z príjmov), z príjmov iného daňovníka (napríklad daň z príjmov zo závislej činnosti odvádzanú z príjmov podľa § 5 Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení (ďalej aj ZDP), daň z príjmu vyberanú zrážkou podľa § 43 ZDP a pod.).

2. Identifikačné číslo pre daň

Zdaniteľná osoba, ktorá splní podmienku obratu podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej aj ZDPH), je povinná podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň do dvadsiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Účastníkom združenia sa do obratu započítava obrat jednotlivých osôb aj obrat zo spoločného podnikania a žiadosť o registráciu pre daň podávajú jednotlivo. Platí tu ešte osobitná povinnosť pre neplatiteľa DPH, ktorý uzatvorí zmluvu o združení s platiteľom. Povinná lehota na podanie žiadosti o registráciu je 10-dňová a začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy o združení (bližšie viď § 4 ods. 2, 3 ZDPH).
Okrem povinnej registrácie zákon umožňuje zdaniteľným osobám, čiže osobám, ktoré vykonávajú nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti, dobrovoľnú registráciu a to na základe ich žiadosti.
Platiteľom DPH sa stáva aj právnická alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku podnik alebo jeho časť v zmysle §§ 476-488 Obchodného zákonníka a právny nástupca obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré zanikli bez likvidácie. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu skutočnosť, na základe ktorej sa stali platiteľom do 10-tich dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti.
Daňový úrad je povinný zdaniteľnú osobu, ktorá podala žiadosť o registráciu (zo zákona alebo dobrovoľne) registrovať pre daň (v tomto prípade sa rozumie iba daň z pridanej hodnoty), vydať jej osvedčenie o registrácii pre daň a prideliť jej identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu pre daň. Pridelené identifikačné číslo je v skratke známe ako IČ DPH. Dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre daň sa zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane a tento deň nemôže byť neskorší ako 31. deň po doručení žiadosti. Zdaniteľnej osobe, ktorá sa stala platiteľom zo zákona (spomínaná kúpa podniku a právny nástupca) vydá daňový úrad, ktorý túto osobu povinne registruje, osvedčenie o registrácii pre daň, pridelí mu identifikačné číslo pre daň bezodkladne, najneskôr do siedmich dní odo dňa doručenia oznámenia. Podmienky registrácie sú obsiahnuté v §§ 4, 5, 6 a 7 ZDPH.

3. daňový kód pokladnice

Daňový subjekt, v tomto prípade daňovník, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, je povinný na účely evidencie tržieb v hotovosti za tovar a vybrané služby (uvedené v § 2 písm. l Vyhlášky č. 55/1994 Z.z., o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v platnom znení) používať elektronickú registračnú pokladnicu s tlačiarňou v rozsahu a za podmienok ustanovených Vyhláškou. Registračné pokladnice musia mať daňovým úradom pridelený daňový kód. Tento sa zapisuje do knihy pokladnice pred jej uvedením do prevádzky servisným technikom. Skrátene sa uvedený kód často na dokladoch označuje ako DKP (daňový kód pokladnice). Ak dôjde k zmene miestnej príslušnosti daňového subjektu, dovtedy príslušný daňový úrad zruší daňový kód pokladnice a nový pridelí ten daňový úrad, ktorý sa stal miestne príslušným. Pri vyradení pokladnice z majetku daňový úrad zruší daňový kód a to na základe žiadosti daňového subjektu, ktorá musí byť podaná najneskôr do desiatich dní odo dňa vyradenia ERP z majetku.

Zhrnutie registrácie:

1. IČO – identifikačné číslo organizácie pridelí súd, okresný úrad, krajský úrad alebo štatistický úrad pri vzniku subjektu. Slúži na jeho identifikáciu a má evidenčný charakter.
2. DIČ – daňové identifikačné číslo je identifikátor určený správcom dane pridelený daňovému subjektu pri registrácii. Povinnosť registrácie je spojená so vznikom oprávnenia k výkonu činnosti, so zahájením výkonu činnosti, s poberaním príjmu podliehajúceho dani, so vznikom povinnosti zrážať daň alebo preddavky na ňu, alebo daň vyberať.
3. IČ DPH – identifikačné číslo pre daň pridelí daňový úrad zdaniteľným osobám podľa zákona o DPH, pri povinnej, dobrovoľnej registrácii a v prípadoch, keď sa stávajú platiteľmi zo zákona.
4. DKP – daňový kód pokladnice pridelí daňový úrad zápisom do knihy pokladnice pred uvedením ERP do užívania. Týka sa to daňových subjektov, ktoré inkasujú v hotovosti za predaj tovaru alebo poskytovanie služieb.

Kto, kde a prečo uvádza IČO?

V § 3a Obchodného zákonníka nedošlo oproti roku 2004 k žiadnym zmenám. Naďalej je každý podnikateľ povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme „obchodných dokumentoch“ a v písomnom úradnom styku uvádzať okrem iných skutočností IČO, ak je pridelené. Ak je pre podnikateľa obednávka, zmluva, faktúra, doklad z ERP a iná dokumentácia písomná alebo elektronická obchodným dokumentom, IČO je jej povinnou náležitosťou. Rovnako sa povinne uvádza na úradných listoch. Pre prax sa javí vhodné zapracovať druhy obchodnej dokumentácie do systému vnútorných smerníc podnikateľského subjektu, nakoľko ich vyhotovenie a rozsah závisí od interného obehu dokladov, zaužívaných pracovných postupov a charakteru dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Rozdiely sa môžu vyskytnúť vo firmách s písomnou evidenciou záväzných objednávok, ktoré umožňujú zaznamenať potrebné informácie a sú softvérovo prepojené s nadväzujúcou dokumentáciou, vo firmách, ktoré vstupujú do obchodných vzťahov so zmluvným dohodnutím podmienok, vo firmách zaoberajúcich sa výlučne maloobchodom a pod.. Informovanosť zamestnancov zapojených do tvorby, evidencie, vybavovania, a obehu obchodnej dokumentácie napomáha predísť nesprávnej aplikácii § 3a Obchodného zákonníka v praxi.
Ak sa vystavuje obchodný dokument, ktorý je prejavom vôle viacerých zúčastnených strán, je povinnosťou uvádzať IČO všetkých dotknutých subjektov, ktorí sú podnikateľmi (dohody, zmluvy, akcepty, objednávky a pod.).

Kto, kde a prečo uvádza DIČ?

Podľa odseku 11 § 31 Zákona o správe daní a poplatkov je daňový subjekt povinný pridelené DIČ uvádzať na všetkých dokladoch, ktoré bude vydávať, a tiež pri styku so správcom dane. V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že zo zákona vypadol zaužívaný pojem „daňový doklad“. Zároveň bolo do ustanovenia odseku 11 doplnené, že v prípade, že sa daňový subjekt stane platiteľom DPH, na dokladoch je povinný uvádzať iba IČ DPH. Z uvedeného vyplýva, že na vystavovaných dokladoch povinne uvádzajú DIČ iba podnikatelia, ktorí nie sú registrovaní ako platitelia dane z pridanej hodnoty.
Nakoľko sa jedná o povinnú náležitosť pre vystavovateľa dokladov, nevyplýva v tomto smere žiadna povinnosť zisťovať si DIČ obchodného partnera, ani ho na dokladoch uvádzať. To, že uvádzanie DIČ pretrváva v obchodnom styku vychádza z podmienok softvérového zabezpečenia fakturácie a obchodných zvyklostí. Uvádzanie DIČ obchodného partnera je potrebné iba v prípade dvojstranného právneho úkonu s neplatiteľom, t.j. v prípade rôznych typov dohôd, zmlúv, akceptov, objednávok a pod..
Zároveň je potrebné podotknúť, že fyzické osoby, ktoré nepodliehajú registrácii v zmysle Zákona o správe daní a poplatkov a Zákona o dani z pridanej hodnoty, sú povinné pri styku so správcom dane uvádzať rodné číslo (pri jeho spracovaní je správca dane povinný postupovať v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení).
Uvádzanie DIČ bolo riešené aj novelou Vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP, kde obdobne ostala táto povinnosť iba neplatiteľom DPH, ktorí ho povinne uvádzajú na dokladoch vyhotovených ERP a na páskach dennej a mesačnej uzávierky vytlačenej pokladnicou.
Pre úplnosť je potrebné ešte upozorniť, že v zmysle § 32 ods. 5 Zákona o správe daní a poplatkov sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti alebo z prenájmu a v rámci svojej činnosti vykonávajú platby fyzickým osobám a z týchto platieb nezrážajú daň, sú povinné uskutočnené platby presahujúce 100 000 Sk u jednotlivej fyzickej osoby oznamovať miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého pobytu prijímateľa. Pri plnení tejto povinnosti sa uvádza aj daňové identifikačné číslo prijímateľa, ak ho mal pridelené. V zásade platí, že identifikačné číslo sa uvádza povinne, pričom u neplatiteľov je týmto číslom DIČ a u osôb registrovaných na DPH je týmto číslom identifikačné číslo pre daň, teda IČ DPH (podľa § 31 ods. 11 Zákona o správe daní a poplatkov).

Kto, kde a prečo uvádza IČ DPH?

Zákon o dani z pridanej hodnoty sa zaoberá problematikou povinných náležitostí faktúr v §§ 71, 72, 73, 74. IČ DPH povinne uvádza platiteľ DPH, prípadne osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu Európskeho spoločenstva (ďalej aj EÚ) podľa § 7 ZDPH. na faktúrach. Identifikačné číslo pre daň sa uvádza nasledovne:
- IČ DPH platiteľa, ktorý dodáva tovar, alebo službu v tuzemsku ako i príjemcu tohto tovaru alebo služby, t.j. dodávateľa aj odberateľa. Za faktúru sa považuje aj dohoda o platbách nájomného, ktorá je súčasťou nájomnej zmluvy, dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody, tepla, ak pokrýva obdobie najviac 12 kalendárnych mesiacov,
- IČ DPH platiteľa, ktorý vystaví doklad z ERP za dodávku tovaru alebo služby ak cena dodávky vrátane dane je viac ako 50 000 Sk ako aj IČ DPH príjemcu tohto tovaru alebo služby ak je príjemcom platiteľ DPH, t.j. predávajúceho aj kupujúceho,
- IČ DPH slovenského platiteľa, ktorý dodáva tovar, alebo službu do iného členského štátu ako i nadobúdateľa tovaru, alebo príjemcu služby registrovaného podľa predpisov platných v členskom štáte EÚ , pod ktorými si tovar alebo službu objednali t.j. dodávateľa aj odberateľa,
- IČ DPH platiteľa registrovaného podľa predpisov platných v členskom štáte EÚ, ktorý dodáva tovar, alebo službu z iného členského štátu na Slovensko (faktúra je vystavená podľa predpisov platných pre členský štát) ako i slovenského príjemcu tohto tovaru alebo služby t.j. dodávateľa aj odberateľa,
- IČ DPH platiteľa registrovaného podľa predpisov platných v členskom štáte EÚ, ktorý dodáva tovar s inštaláciou alebo montážou z iného členského štátu na Slovensko (faktúra je vystavená podľa predpisov platných pre členský štát) ako i slovenského príjemcu tohto tovaru t.j. dodávateľa aj odberateľa,
- IČ DPH dodávateľa aj odberateľa vo všetkých vyššie uvedených prípadoch, ak sa novým dokladom mení alebo dopĺňa pôvodná faktúra a výslovne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje. Takýto doklad je pre účely ZDPH faktúrou,
- IČ DPH platiteľa, ktorý vystaví doklad z ERP za dodávku tovaru alebo služby ak cena dodávky vrátane dane je menej ako 50 000 Sk, t.j. vystaviteľa dokladu,
- IČ DPH platiteľa, ktorý vystaví doklad z ERP za dodávku tovaru alebo služby ak cena dodávky vrátane dane je viac ako 50 000 Sk ak je príjemcom neplatiteľ DPH, t.j. vystaviteľa dokladu,
- IČ DPH platiteľa v prípade zmeny alebo doplnenia pôvodného dokladu vystaveného ERP podľa § 75 ods. 7, ktorý je pre účely ZDPH (§ 71 ods. 5) považovaný za faktúru, v prípade, že hodnota dodávky nepresahuje 50 000 Sk alebo v prípade vyššej hodnoty a kupujúcim je neplatiteľ DPH.

Povinnosť vystaviť faktúru so všetkými náležitosťami podľa ZDPH v prípade nákupu evidovaného ERP, ktorý presiahne 50 000 Sk sa výslovne vzťahuje iba na platiteľov DPH, ktorí registrujú tržby na ERP. Neplatiteľ DPH postupuje pri vystavovaní dokladov z ERP z ustanovení § 2 písm. j) Vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou.
Ak je faktúra vystavená osobou registrovanou pre daň a zároveň je považovaná za obchodný dokument, musí obsahovať okrem IČ DPH aj IČO. Podmienka uvádzania DIČ na faktúrach bola z ustanovení Zákona o správe daní a poplatkov u platiteľov DPH vypustená, rovnako aj uvádzať túto povinnosť na dokladoch z ERP, kde sa DIČ uvádzalo na požiadanie konečného spotrebiteľa - príjemcu tovaru alebo služby (podľa zrušeného § 97 ods. 3 Zákona o správe daní a poplatkov a zmeny § 2 písm. i, § 3 ods. 2, § 3b ods. 5 Vyhlášky s účinnosťou od 1.1.2005.

Kde uvádzať DKP?

Podľa § 2 písm. j) Vyhlášky o spôsobe vedenia evidencie tržieb ERP doklad vyhotovený pokladnicou musí obsahovať daňový kód pokladnice. Tento sa rovnako uvádza v zmysle § 3 ods. 2 aj na páskach dennej a mesačnej uzávierky. Z uvedeného vyplýva, že daňový subjekt, ktorého predmetom podnikania je predaj tovaru alebo poskytovanie služieb a inkasuje tržby v hotovosti, bez ohľadu na to, či je platiteľ DPH, povinne daňový kód pokladnice uvádza na všetkých bločkoch vyhotovených ERP a tiež na denných a mesačných uzávierkach vytlačených pokladnicou. V prípade, že ERP nemôže byť dočasne použitá (§ 3b Vyhlášky) a predajca alebo poskytovateľ služby sa rozhodne vystaviť paragón, je povinný ho očíslovať, vyhotoviť dvojmo a povinne naň uviesť daňový kód pokladnice, ktorá má poruchu.
Okrem DKP je potrebné na dokladoch uvádzať aj ostatné identifikačné čísla tak, ako bolo uvedené v predchádzajúcich častiach článku, t.j. DIČ u neplatiteľa DPH, IČ DPH u platiteľa, IČO ak je doklad z ERP považovaný za obchodný dokument.

Upozornenie:
Označenie čísla skratkou IČO, DIČ, IČ DPH nie je povinnou náležitosťou dokladov. Ak sú na doklade uvedené zľahčuje to orientáciu na doklade, ak tam nie je, nie je to porušením ustanovení dotknutých predpisov.

Jún 2005
Naposledy upravil Jana Acsová : 02.12.05 at 11:12
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Timka1 je offline (nepripojený) Timka1

  Timka1
  keďže moja otázka na DRSR súvisela so správnym uvádzaním DIČ na dokladoch, pripájam aj tu odpoveď


  Dobrý deň,
  na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
  Ustanovenie § 10 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších vymedzuje náležitosti, ktoré musí obsahovať účtovný doklad. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať jednak slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, ďalej dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.
  Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak vyššie uvedené náležitosti sú obsiahnuté v účtovnom doklade, je akceptovaný na daňové účely.
  Poznamenávame, že za vystavenie účtovného dokladu napr. za jeho úplnosť, pravdivosť, prípadne za opravu v ňom nesprávne uvedených chybných alebo nesprávnych údajov zodpovedá účtovná jednotka, ktorá doklad vystavila.


  Odbor služieb pre verejnosť
  Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica, 11.10.2010

  Váš dopyt:

  Dobrý deň,

  prosím o radu, istá spoločnosť vystavuje faktúry - daňové doklady s novým DIČ, ale k faktúre na doklade o úhrade - príjmový pokladničný doklad, ktorý je vypísaný rukou, je pečiatka tejto firmy ako dodávateľ so starým DIČ ešte pred vstupom do EÚ, môžem si tento doklad zaúčtovať do účtovníctva bez následkov v prípade daňovej kontroly?
  V rámci začatia podnikania
  "- podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia – štatistickým úradom,"
  Predmetné usmernenie neberie k úvahu daňovy úrad.

  S pozdravom Jozef Markoš

  Naposledy upravil Richard : 21.08.07 at 12:32

  Marína je offline (nepripojený) Marína

  Marína
  Prosím, nezadávajte otázky pri vypracovanom článku. Zadajte ich do príslušnej porady.

  jankau je offline (nepripojený) jankau

  jankau
  Ahoj, ja sa borim s tymto problemom uz druhy den, nikto na to nevie jednoznacne odpovedat. Ja som si urobila dokladny prieskum v paragrafoch a prisla som k tomuto zaveru:
  Hoci stale neviem odpoved na otazku, ci na vyslej fakture musime uvadzat aj ICO odberatela – podla mna to nie je jednoznacne.
  Ked zoberiem do uvahy presne znenie obchodneho zakonnika

  OBCHODNÝ ZÁKONNÍK ZÁKON 513/1991 Zb. - § 3a
  (1) Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (ďalej len "obchodné dokumenty") uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu. Ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
  (2) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku.
  (3) Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj na svojej internetovej stránke, ak ju má zriadenú

  Stale mi tam neda pokoj ustanovenie: je povinný na svojich obchodných listoch. Ak na to pozriem z druhej strany - musim povinne mat na doslej fakture uvedene svoje ICO? Alebo ju vratim dodavatelovi a ziadam, aby mi tam doplnil ICO - na zaklade obchodneho zakonnika?
  A este jedna vec: takisto ako ICO je povinny uvadzat aj oznacenie registra a cisla zapisu – a to sa na vyslej fakture pre odberatela nikto neuvadza – rozmyslam aky je tam rozdiel – je jasne, ze musime uviest svoje meno, adresu, ICO a oznacenie registra a cislo zapisu – teda pre dodavatela su zavazne vsetky tieto udaje.
  O odberatelovi sa tu nehovori, ak pripustime moznost, ze tie iste udaje musime uviest aj pre druhu stranu, teda pre odberatela, tak je potom logicke, ze by sme boli povinny uvadzaj aj cislo zapisu do registra –ci nie.
  Preto si myslim, ze udaje o odberatelovi sme povinny uviest iba podla zakona o DPH – teda IC DPH staci – ale mozno sa mylim.

  IČO, DIČ, IČ DPH kto, kde a prečo?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.