Zavrieť

Porady

Poznámky k DPPO po novom

srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

v mpk je návrh opatrenia:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

z dôvodovej správy:
... V návrhu opatrenia sa ustanovuje predpísaná tabuľková forma na účely uvádzania číselných údajov poznámok účtovnej závierky pri zachovaní ich doteraz platnej obsahovej náplne, čím sa umožní účtovným jednotkám predkladať účtovnú závierku vrátane poznámok v elektronickej forme. ...

účinnosť k 31.12.2011

zo znenia opatrenia:
§ 4bd
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr

zdroj: portál právnych predpisov
Naposledy upravil srska : 04.10.11 at 06:42
Usporiadat
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
srska Pozri príspevok
v mpk je návrh opatrenia:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

z dôvodovej správy:
... V návrhu opatrenia sa ustanovuje predpísaná tabuľková forma na účely uvádzania číselných údajov poznámok účtovnej závierky pri zachovaní ich doteraz platnej obsahovej náplne, čím sa umožní účtovným jednotkám predkladať účtovnú závierku vrátane poznámok v elektronickej forme. ...

účinnosť k 31.12.2011

zo znenia opatrenia:
§ 4bd
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr

Nič ma dávno takto nepotešilo ako táto správa, že aj poznámky sa budú dať elektronicky zasielať na drsr. Konečne !
0 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Economic Pozri príspevok
Nič ma dávno takto nepotešilo ako táto správa, že aj poznámky sa budú dať elektronicky zasielať na drsr. Konečne !
keď so zakladal tému, tiež som si aj nahlas povedal - konečne
0 0
Betina2 Betina2

Betina2 je offline (nepripojený) Betina2

Len či tá tabulková forma aj bude poskytovať použiteľné údaje....poznámky sú totiž preto poznámky, lebo nielen tabulkovo sa tu vyjadrujú isté dôležité skutočnosti, napr. o istých zvyklostiach vo firme s vplyvom na výsedok hospodárenia, na oceňovanie, na tvorbu opravných položiek, na rozdelovanie podielov na zisku, o závislých prepojeniach PO, o vzájomných kapitálových a iných prepojeniach atď......ktoré nie sú obsiahnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát....tiež vítam skutočnosť podávať ich elektronicky, aj to, že budú kvázi jednotné formuláre, ale ...nejako mi potom uteká ten zmysel poznámok v pravom zmysle.
2 0
Luna Luna

Luna je offline (nepripojený) Luna

Myslím že táto správa veľa ľudí potešila.A však nepoteší vyplňovať niekoľko stranový nezmysel. Ja som mala poznámky robené formou listu.
2 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
znova všetko prepisovať do tabuľkovej formy, ktorá možno bude mať 30 strán, pričom údaje vyplním na 6-8 stranách, ostatné pre malú sro budú nepoužiteľné.............. tomu určite nehovorím "konečne". Doteraz som mala Poznámky na 6-8 stranách, prepisovala iba číselné údaje, prípadne aktualizovala text a poslala som ich poštou. Keby som ich poslala do datovej schránky v pdf forme, tak by mali tento dokument k dispozícii. hádam nechcú Poznámky spracúvať nejakou jednotnou formou?
3 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

37 stran Ja som pre malych podnikatelov tiez vyrobila iba take vo worde, kde to malo 4 strany hlavne pre zivnostnikov uctujucich v sustave PU stacili 4 strany. Nebolo o com sa rozpisovat... Mala by som nakupit nejaky uspornejsi toner asi...
1 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
My sme doteraz mali 16 stranové, použiteľné pre všetkých našich klientov, v excel formáte - čiže žiadne problémy so súčtami, tých 37 strán sa mi zdá úúúúúúúúúplným nezmyslom.
0 0
Stefan2005 Stefan2005

Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

!
Rozalka Pozri príspevok
...tých 37 strán sa mi zdá úúúúúúúúúplným nezmyslom.
.... hľa, ako sa realizuje programové vyhlásenie v oblasti znižovania administratívnej náročnosti podnikateľov v praxi...
4 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Stefan2005 Pozri príspevok
.... hľa, ako sa realizuje programové vyhlásenie v oblasti znižovania administratívnej náročnosti podnikateľov v praxi...
to ešte nie je všetko - od 01.01.2012 pribudnú podstatné zmeny v 431/2002 Z.z. - pribudne register účtovných závierok, do ktorého sa budú povinne ukladať v elektronickej podobe:

 1. riadne individuálne účtovné závierky,
 2. mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 3. priebežné individuálne účtovné závierky,
 4. riadne konsolidované účtovné závierky,
 5. mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 6. priebežné konsolidované účtovné závierky,
 7. súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 8. výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
 9. správy audítora,
 10. individuálne výročné správy obcí, konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov. .......

len "výcuc"z návrhu novely:

..... (1) Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, ak


 1. nezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
 2. neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
 3. neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
 4. nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, § 22 alebo § 22a,
 5. nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
 6. nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
 7. neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
 8. neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
 9. porušila ustanovenia § 9,
 10. porušila ustanovenia § 17,
 11. nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
 12. porušila ustanovenia § 31,
 13. porušila ustanovenia § 34,
 14. porušila ustanovenia § 35. ..........


(2) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt

 1. podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
 2. podľa odseku 1 písm. b) až g) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej


 1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
 2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 000 eur,


 1. podľa odseku 1 písm. i) až n) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej


 1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 100 000 eur,
 2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,


 1. podľa odseku 1 písm. h) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanej


 1. v súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 eur,
 2. vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.


(4) Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty, sa primerane vzťahuje osobitný predpis.47ae)
19 0
Economic Economic

Economic je offline (nepripojený) Economic

majiteľka spoločnosti a ekonómka spoločnosti ...viac
Mne sa už teraz ježia vlasy na hlave z toľkého kvanta pripravovaných zmien. A nech mi ešte niekto povie : "však Vy to len nahodíte do PC" No čo sa za všetkým všetko skrýva, to ani netušia ! A mám pocit, že niektorým skupinám podnikateľov trošku skomplikujú život :

rezort financií pripravil novelu na obmedzenie únikov na DPH

27.9.2011, Zdroj: SITA
Ministerstvo financií po vypracovaní koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH) prichádza aj s konkrétnymi legislatívnymi úpravami, ktoré majú daňové podvody obmedziť. Novelu zákona o DPH, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku apríla budúceho roka, predložil rezort do pripomienkového konania. "Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je nadväzne na koncepčný materiál prijať legislatívne opatrenia, ktoré efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšiemu rozširovaniu a ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov," uvádza
Novela pre podnikateľov napríklad prináša sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane, a to pre rizikové subjekty. Tie podľa ministerstva financií v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na DPH voči daňovému úradu. Rovnako novela rozširuje právomoci daňového úradu, a to o zrušenie registrácie za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch. Cieľom rozšírenia právomocí je vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú podľa rezortu financií "rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov".
Ministerstvo novelou upravuje taktiež inštitút ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu. Častokrát pritom podľa rezortu ide o obchodovanie so službami, pri ktorých sa skutočnosť, že ide o fiktívny obchod s cieľom získať daňovú výhodu zneužitím práva, ťažko dokazuje.
Ministerstvo pripravilo zmeny aj napríklad pri uznávaní dokladov z elektronickej registračnej pokladnice (ERP), ktoré sa v súčasnosti na účely DPH považujú za faktúru avšak na rozdiel od faktúry neobsahujú údaje o kupujúcom. "Navrhuje sa v záujme zabránenia takýchto zneužívaní dokladov pri uplatnení odpočtu dane, akceptovať doklad z ERP ako náhradu za riadnu faktúru len ak celková cena tovaru alebo služby vrátane DPH je najviac 1 600 eur pri platbe platobnými kartami, prípadne inými platobnými prostriedkami, a v prípade platby v hotovosti do pokladne najviac 200 eur," uvádza rezort.
Odhadované podvody a úniky na DPH na Slovensku podľa poslednej štúdie Európskej únie zverejnenej Európskou komisiou v novembri 2009 predstavujú 28 % z teoretickej daňovej povinnosti. Tento údaj zaraďuje Slovenskú republiku na predposledné miesto medzi členskými štátmi únie a za Slovenskom je už len Grécko. Novela zákona bude mať podľa očakávaní rezortu financií pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. "V roku 2012 sa predpokladá pri znížení daňových podvodov a únikov o jeden percentuálny bod dodatočný príjem do štátneho rozpočtu minimálne vo výške 24 mil. eur, v roku 2013 vo výške 66 mil. eur, v roku 2014 vo výške 70 mil. eur," vyčísľuje ministerstvo.
Pri dosiahnutí zníženia daňových podvodov a únikov o dva percentuálne body by sa predpokladaný dodatočný príjem zdvojnásobil. "Dosah opatrení nie je možné v súčasnom období exaktne kvantifikovať, pretože ich pozitívny vplyv na štátny rozpočet v plnej miere závisí od prístupu a schopnosti daňovej správy využívať tieto opatrenia," dodáva ministerstvo.
7 0
srska srska

srska je offline (nepripojený) srska

Economic Pozri príspevok
Mne sa už teraz ježia vlasy na hlave z toľkého kvanta pripravovaných zmien. A nech mi ešte niekto povie : "však Vy to len nahodíte do PC" No čo sa za všetkým všetko skrýva, to ani netušia ! A mám pocit, že niektorým skupinám podnikateľov trošku skomplikujú život :

rezort financií pripravil novelu na obmedzenie únikov na DPH

27.9.2011, Zdroj: SITA
Ministerstvo financií po vypracovaní koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH) prichádza aj s konkrétnymi legislatívnymi úpravami, ktoré majú daňové podvody obmedziť. .....
sita je sita a porada je porada - 01.05.2011: http://www.porada.sk/t167302-navrh-k...om-na-dph.html
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
zk24 Pozri príspevok
37 stran Ja som pre malych podnikatelov tiez vyrobila iba take vo worde, kde to malo 4 strany hlavne pre zivnostnikov uctujucich v sustave PU stacili 4 strany. Nebolo o com sa rozpisovat... Mala by som nakupit nejaky uspornejsi toner asi...
Dobrá správa je, že Cash flow má tabuľky pre obe metódy, takže strán je len 33.
Pozerala som tie Poznámky, vyzerá hrozne, totálna amatérčina. Nechápem, ako môže niekto na ministerstve vydať taký nepodarok, "chlieviky" na prvej strane neforemné, nie rovnako široké, vo vnútri poznámok: tabuľky sú rozdelené na 2 strany, stĺpce na napísanie čisiel príliš úzke. Dúfajme, že ide len o "vzor" a my si to môžeme vyhotoviť krajšie!
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

na taketo "premyslene" formulare rada pouzivam formstudio....
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Túto haluz ste už čítali?
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KAŽIMÍRA, Jána POČIATKA a Jozefa BURIANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

, to som ale už

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Downl...x?DocID=359769
4 0
Betina2 Betina2

Betina2 je offline (nepripojený) Betina2

Ved nie nadarmo my nemôžme byť poslancami....to by potom iné múdrosti vychádzali na svetlo sveta
0 0
zk24 zk24

zk24 je offline (nepripojený) zk24

Akože..... žasnem.....

zdanovanei dividend? Tym padom socialne poistenie, zdravotne asi v plnej vyske....
progresivne zdanovanie fyzickych osob? ....
atd...

akoze dovi dopi.....
0 0
betka betka

betka je offline (nepripojený) betka

Tabuľková forma, taká hlúposť...

Závierka slúži pre externých používateľov.
Veľa vecí vyčítam zo súvahy a výsledovky. Pomocou kalkulačky a FA si urobím obraz o finančnej situácii UJ.

Poznámky volám vykecávačka. Kým sa do nich prinútim, to trvá, ale keď do nich vhupnem, tak sa rozkeciam o FAKTOCH, kt. mi doplnia predchádzajúce údaje. Veď na základe obkecávačky sa dostanem do obrazu o spoločnosti. Sú to doplňajúce údaje o spoločnosti.

Ak by som mala raz niekedy robiť kontrolu (chi), a mám si vybrať, vyberám si subjekty z výkazov, a tam sa dá vyčítať, čo nesedí a sedí... globál je globál...
1 0
účtovník 007 účtovník 007

účtovník 007 je offline (nepripojený) účtovník 007

To by som aj ja chcela občas vedieť. ...viac
Prišiel mi email k zmenám, ktoré by mali platiť od 1.1.2012 v Zákone o účtovníctve, kde vysvetľujú Register UZ nasledovne:
UJ, ktoré musia mať UZ overenú audítorom budú na OR zasielať Výr. správu a UZ v listinnej podobe, ako doteraz.
Okrem toho (toto sa týka aj ostatných UJ) odovzdajú na DU daňové priznanie, ktorého súčasťou budú výkazy a poznámky. Tieto budú v listinnej podobe a DU ich bude skenovať a posielať do registra UZ. Tento register bude verejný. Neverejná časť sa bude týkať iba fyzických osôb a verejnej správy. Verejná správa bude mať neobmedzený prístup do verejného aj neverejného registra UZ. Lehota na uloženie do 30.6.

Naši poslanci ani za b...ha zverejniť majetkové priznania a tu ho máš. Každý si bude môcť pozrieť na internete ako firma hospodárila.
Už si viem živo predstaviť ako zamestnanec príde s vytlačenou UZ za šéfom a povie:"No šéfe, minulý rok bol dobrý, nezvýšite mi plat?
No a pre výpalníkov údaj ako stvorený
V Českej republike už takýto register majú a nie sú z neho práve nadšení.
7 0
m.hladka m.hladka

m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

som
Súhlasím so všetkými vyjadreniami k tejto téme, (po novej úprave porady nemám súhlas, takže aj takto to riešim)
0 0
STRELEC STRELEC

STRELEC je offline (nepripojený) STRELEC

Poznámky som niekedy urobil "z posledných síl" a to prepisami z minulého roka. Jednotlivé údaje boli neúplne aktualizované a aj tak nebola nikdy žiadna odozva z DÚ a taktiež pri kontrolách o poznámkach bola zmienka len veľmi sporadicky. Proste som len za jednotlivé subjekty splnil povinnosť.
Možno by sa im mal začať klásť väčší dôraz, ale nejaká 37-stranová záležitosť je potom nezmysel. Doposiaľ neboli poznámky na DÚ ani skenované, len sa proste zakladali do fyzickej zložky danej firmy.

Ak by poznámky mali byť k niečomu, tak by som ich obsahovo definoval ako pevný súbor otázok, bodov, na ktoré by subjekt odpovedal, ak by mal pre daný bod náplň. Číselné údaje by som minimalizoval veľmi výrazne.

Iná možnosť by bola stanoviť ako súčasť uzávierky elektronicky posielať účtovnú smernicu, ktorej body by boli taxatívne určené.
2 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať