Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Značky   , ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Autor Jozef Mihál   07.01.17
Podľa § 39 ods. 10 zákona vzor tlačiva "Hlásenie...“ určuje Ministerstvo financií SR.

Dňa 11.11.2016 MFSR na svojej webovej stránke informovalo, že tlačivo za rok 2016 sa oproti tlačivu za roky 2014 a 2015 nezmenilo.

Podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona je zamestnávateľ v lehote podľa § 49 zákona, konkrétne do 30. apríla 2017 povinný podať správcovi dane „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti...“ (ďalej len „Hlásenie“) za rok 2016.

Prípadné opravné, respektíve dodatočné hlásenie sa podáva za príslušný kalendárny rok v lehote ustanovenej v § 39 ods. 15 zákona a v § 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa § 39 ods. 15 zákona, ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zistí po lehote na podanie hlásenia, že podané hlásenie je nesprávne alebo neúplné alebo jeho oprava má za následok zmenu sumy daňového bonusu alebo zamestnaneckej prémie, je povinný za príslušné zdaňovacie obdobie podať správcovi dane dodatočné hlásenie v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom túto skutočnosť zistil.

Hlásenie sa podáva za všetkých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ za zdaňovacie obdobie vyplatil príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov v peňažnej aj v nepeňažnej forme.

Uvádzajú sa aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vyplatil príjmy zo závislej činnosti, plynúce na základe dohôd mimo pracovného pomeru.

Uvádzajú sa aj zamestnanci, ktorým z dôvodu výšky príjmu a nezdaniteľnej časti základu dane alebo výplaty daňového bonusu nevznikla povinnosť zaplatiť preddavok na daň, alebo daň.

V časti IV. sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vyplácal príjmy zo závislej činnosti ale za rok 2016 im nevykonal ročné zúčtovanie.

V časti V. sa uvádzajú údaje o zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie za rok 2016.

ÚVODNÁ ČASŤ - IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZAMESTNÁVATEĽA

Údaje sa vyplnia podľa predtlače, spôsob vyplnenia je vo väčšine položiek zrejmý.

Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva – uvedie sa dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona o dani z príjmov (ďalej len „ročné zúčtovanie“). V prípade, ak sa vykonalo ročné zúčtovanie vo viacerých termínoch, t.j. nie pre všetkých zamestnancov naraz, uvedie sa posledný dátum, kedy sa ročné zúčtovanie vykonalo.

Počet uvedených zamestnancov - uvedie sa celkový počet zamestnancov uvedených v časti IV. a v časti V. Hlásenia.

Ak hlásenie za zamestnávateľa podáva dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní (napr. § 49 ods. 4 a 5 zákona) vyplní tabuľku so svojimi identifikačnými a kontaktnými údajmi na 2. strane hlásenia.

ČASŤ I. - VYÚČTOVANIE DANE

Tu uvedené údaje sú súhrnnými údajmi z prehľadov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň (ďalej len „prehľad“), ktoré zamestnávateľ podal správcovi dane za jednotlivé kalendárne mesiace roka 2016.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

Priložené súbory
 • File Type: pdf Hlasenie_potvrdenie.pdf (67.9 KB, 20 videní)
 • File Type: pdf Hlasenie_poucenie.pdf (120.1 KB, 24 videní)
 • File Type: pdf Hlasenie.pdf (63.2 KB, 29 videní)

 • 8
  ľudí to zaujíma
  mňa tiež
  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

  RIEŠENIE Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

  Riešenie témy "Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2016" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
  Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu