Zavrieť

Porady

Nové verzie vydané 12.7.2006 pre Windows

Tu je prehľad zmien v nových verziách pre Windows, vydaných dňa 12.7.2006:

MRP Mzdy a personalistika 4.54 Win - zmeny oproti verzií 4.53

1) S platnosťou od 07/2006 upravené maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistné.

2) S platnosťou od 08/2006 vypnutý výpočet sociálneho poistného z príspevku zamestnávateľa na DDP/DDS.

3) Možnosť zadania nedoplatku/preplatku zamestnávateľa po prijatí oznámenia od zamestnávateľa príp.
zamestnanca ktorý vykonával RZZP. Je možné zadať len zamestnancom, ktorým bol vystavený doklad.
(Viď. Výpočet -> Zdravotné poistenie -> Žiadosť alebo doklad o preddavkoch, menu Agenda ->
Oznam. od zamestnávateľa ktorý vykonal RZZP)

4) Doplnené položky mzdového číselníka:
č.705 - NEDOPLATOK PO ROČNOM ZÚČTOVANÍ ZDRAV. POISTNÉHO
č.1495 - PREPLATOK PO ROČNOM ZÚČTOVANÍ ZDRAV. POISTNÉHO

5) Pri vystavení/oprave mzdy možnosť načítať preplatok/nedoplatok ročného zúčt. zdrav. poistného
do mzdy zamestnanca (viď. menu Agenda -> Načítať ročné zúčt. zdrav. poistného).

6) Tlačová zostava - RZZP - Oznámenie za jednotlivých zamestnancov (viď. Výstupy -> Poistné).

7) RZZP Export oznámenia za jednotlivých zamestnancov - dávka 542 (viď. Výstupy -> Poistné).

8) V mzdovom číselníku u položiek typu zdravotné poistné možnosť nadefinovať účet a kód banky
a symboly platby pre poukázanie nedoplatku po ročnom zúčtovaní poistného.

9) Generovanie príkazov k úhrade pre nedoplatky ročného zúčtovania zdravotného poistného.

10) Upravená tlačová zostava Zrážková daň.


Popis nových funkcií vo verzii 4.60

Podvojné účtovníctvo
- Pri zadávaní zahraničných dokladov do účtovného denníka je možné v okne Kurz-prepočet vybrať v rozbaľovacom zozname Kurz pre banku banku, pre ktorú kurz zadávate.
- Vo výstupnej zostave Hromadná tlač dokladov pri predlohách zostáv zberný doklad a vnútorný zúčtovací doklad doplnená možnosť zaraďovania dokladov do zostavy podľa čísla dokladu zadaného v položkách zápisu alebo v skupine zápisov (t.j. hlavičke).
- K výstupnej zostave Predvaha boli doplnené nové predlohy výstupnej zostavy rozšírené o názov účtu. Tiež tu nájdete predlohy výstupnej zostavy Predvaha upravené na export do TXT.

Jednoduché účtovníctvo
- Pri zadávaní zahraničných dokladov do peňažného denníka je možné v rozbaľovacom zozname pod políčkom Kurz vybrať banku, pre ktorú kurz zadávate.
- V predlohách výstupných zostavách je doplnená tlač údajov ako: Dátum od, Dátum do, Číslo od, Číslo do, Stredisko a Zákazka. Údaje sú tlačené podľa typu zostavy a nastaveného filtra výberu.

Faktúry vydané / prijaté
- Pri úhrade faktúry vystavenej (zaevidovanej) v zahraničnej mene je možné v rozbaľovacom zozname Kurz pre banku vybrať banku, z ktorej úhradu faktúry realizujete. Program teraz umožňuje evidovať kurzy viacerých komerčných bánk a tiež aj kurz NBS.
- Kontrola č. 3 - chýbajúce a duplicitné čísla v module faktúr je doplnená o zadanie čísla faktúry v rozsahu Od-Do.
- Import faktúr vydaných aj prijatých z DBF a TXT súborov je skrytá funkcia programu, ktorá umožňuje do programu naimportovať faktúry vytvorené iným programom.
Import vydaných faktúr: Štruktúra importovaných súborov je rovnaká ako štruktúra súborov FAKVY.DBF (hlavičky faktúr) a FAKVYPOL.DBF (položky faktúr). Súbor FVIMP.DBF pre import hlavičiek faktúr a súbor FVPOLIMP.DBF pre položky faktúr. Väzba medzi nimi je FVIMP.CISLO : FVPOLIMP.CISLOMR ~ 1:N.
Súbory musia byť nakopírované do adresára PRENOS. Jeho umiestnenie na disku závisí od inštalácie programu (napr. C:\Program Files\MRP\Podvojné účtovníctvo\Prenos).
Postup importu:
- v menu Údržba dát kliknite na tlačítko Export/Import dát
- v okne Export/Import dát zaškrtnite napr. VYDANÉ FAKTÚRY
- súbor na importovanie nevyberajte
- kliknite na tlačítko IMPORT
- program sa "pozrie" do adresára Prenos. Ak v ňom nájde požadované súbory prebehne import a súbory sa zmažú.
- v prípade, že adresár PRENOS súbory neobsahuje, program požiada o zadanie súboru *.PHC - tu už ale samozrejme nejde o import z DBF súboru.
Import prijatých faktúr - postupujte podobne ako pri importe vydaných faktúr.
Importované súbory sú: FPIMP.DBF a FPPOLIMP.DBF - tieto súbory majú štruktúru súborov: FAKPR.DBF a FAKPRPOL.DBF.
Uvedený postup sa týka importu faktúr z DBF súborov. Pri požiadavke na import faktúr z TXT súborov sa informujte na e-mail adrese ucto@mrp.sk.
- Pri evidencii prijatých faktúr z EÚ program po výbere typu DPH prislúchajúcemu obchodovaniu s EÚ automaticky podľa dátumu zaradenia vypíše dátum Odpočítania dane aj Daňovej povinnosti. V prípade že je zadaný kurz zaradenia a nie je zapísaný kurz daňovej povinnosti, program podľa kurzu zaradenia nastaví kurz pre daňovú povinnosť. Pre výpočet DPH nie je nutné, aby bol zadaný kurz daňovej povinnosti (faktúra z EÚ v SKK), ale je nutné zadať sadzbu DPH na záložke Položky faktúry.
- Vo Vydaných aj Prijatých faktúrach je doplnená nová výstupná zostava Zoznam úhrad faktúr:
- 01 Zoznam úhrad faktúr
- 02 Zoznam úhrad faktúr (sumár za dni)
- 03 Zoznam úhrad faktúr (sumár za IČO)
- Nové predlohy výstupných zostáv Vydaných faktúr:
- Faktúra - 30 Faktúra - domáca v zahr. mene (s rozšírenou adresou)
- 31 Zahraničná faktúra (s rozšírenou adresou)
- Faktúra so zaúčtovaním - 12 Dobropis
- Upomienka - 02 Upomienka v zahr. mene
- Pri editácii predlohy výstupnej zostavy Zoznam faktúr je možné do zostavy doplniť údaje ako číslo účtu, kód a názov banky.
- Hromadný import objednávok v EDI formáte

Ostatné záväzky
- Možnosť zaraďovania Ostatných záväzkov na príkaz na úhradu. Postup zaraďovania je rovnaký ako v module Faktúr prijatých.
- Počas pridávania resp. editácie Ostatného záväzku je možné zadať údaje ako Variabilný a Konštantný symbol platby, potrebné pri zaradení ostatného záväzku na príkaz na úhradu.
- V Ostatných záväzkoch je doplnená nová výstupná zostava Zoznam úhrad ost. záväzkov:
- 01 Zoznam úhrad záväzkov
- 02 Zoznam úhrad záväzkov (sumár za dni)
- 03 Zoznam úhrad záväzkov (sumár za IČO)

Ostatné pohľadávky
- V Ostatných pohľadávkach je doplnená nová výstupná zostava Zoznam úhrad ost. pohľadávok:
- 01 Zoznam úhrad pohľadávok
- 02 Zoznam úhrad pohľadávok (sumár za dni)
- 03 Zoznam úhrad pohľadávok (sumár za IČO)

Príkazy na úhradu
- V položkách príkazu na úhradu je možné zadať IČO a názov Firmy. Tieto údaje boli doplnené aj do výstupnej zostavy Príkaz na úhradu hromadný:
- 07 Hromadný príkaz na úhradu (s IČO)
- 08 Hromadný príkaz na úhradu (s IČO + suma spolu)

Stále platby
- Pri pridávaní resp. editácii Stálej platby je možné zadať IČO a názov Firmy. Po výbere (zadaní) IČO program z adresy prenesie do stálej platby aj číslo účtu.

Bankové výpisy
- V module Bankových výpisov - eBanking je funkcia Uhradiť doplnená o možnosť úhrady Ostatných pohľadávok alebo Ostatných záväzkov.

Pomocná kniha - pokladne
- Pri zahraničnej pokladni je doplnená možnosť zaradenia kurzového rozdielu. Po pridaní zápisu do zahraničnej pokladne je možné po kliknutí na tlačítko Čiastky zadať sumu kurzového rozdielu v Sk, zahraničnú menu nenastavujte.

Adresy
- V adrese na karte Rozšírené informácie je možné zadať Typ adresy, Číslo zákazníckej karty aj Číslo obchodného zástupcu.
V adrese zákazníka v časti Výber firemného účtu je možné vybrať číslo vášho účtu, ktoré bude vytlačené na každú faktúru vystavenú tomuto zákazníkovi.

Sklad
- Funkcia na tvorbu fyzickej Inventúry:
- Vo výstupoch skladových kariet je po výbere výstupnej zostavy Inventúra možné zadať prepojenie na prenosnú čítačku, z ktorej údaje zodpovedajú fyzickej inventúre. Údaje z prenosnej čítačky, alebo ručne zadané stavy na jednotlivých kartách budú porovnané so stavmi na kartách zaevidovanými v sklade. Zadané skutočné stavy, program porovná so stavmi v programe. Zo vzniknutých rozdielov vytvorí skladový výdaj = úprava stavu po kliknutí na tlačítko Zápis pohybu.
- V objednávkach Prijatých aj Vydaných pribudla funkcia na vytvorenie Skladového výdaja alebo Skladového príjmu.
- Pri prenose skladovej karty do objednávky, je možné v položke objednávky v stĺpci MJ po stlačení klávesy F4 vyvolať tabuľku s Aktuálnym stavom karty (stav, počet rezervovaných MJ, prijatých resp. vydaných MJ, ...). Táto funkcia pri vytváraní vydanej objednávky pomôže určiť množstvo, ktoré je potrebné objednať.
- Vo výstupnej zostave Zoznam položiek pohybov (v module Skladové pohyby) je filter triedenie rozšírený o číslo karty a cenu MJ.
- V skladových pohyboch doplnená výstupná zostava Štítky pre položky pohybu, ktorá umožňuje vytlačiť štítky s čiarovým kódom len pre položky aktuálneho skladového pohybu. Ďalej je možné počet vytlačených štítkov podľa počtu MJ v položke pohybu (prijatých na kartu) alebo pre jednu položku (skladovú kartu) jeden štítok bez ohľadu na počet MJ. V okienku Začiatočná pozícia tlače zadajte počet štítkov od začiatku stránky, o ktoré má byť tlač posunutá.
- Modul Kontrola (v skladových pohyboch) rozšírený o nasledujúce kontroly:
- 6 - pohyby bez položiek
- 7 - položky bez pohybu
- 8 - vyplnenie údajov položiek pohybu
- 9 - konečný stav kariet
- 10 - finančný stav kariet
- V skladových kartách doplnená funkcia Výmena hodnôt Kód <---> EAN Kód.
- Pokiaľ zadávate skladový pohyb so skorším dátumom ako je aktuálny, program umožní okrem dátumu zadať aj čas vytvorenia skladového pohybu. Túto funkciu oceníte ak používate priemerovanie skladových cien.
- V Nastavení / Sklad v parametroch je Prenos do pol. faktúr a objednávok doplnený o nastavenie prenosu čísla pohybu (resp. aj dátumu) do prvej položky faktúry. Toto nastavenie je možné urobiť zvlášť pre zhrňujúcu faktúru a zvlášť pre prenos jednotlivého skladového pohybu.
- Pri zaškrtnutí okienka Automatické zálohovanie v menu Nastavenie / Program sa pri spustení akejkoľvek nevratnej operácie (napr. hromadné prepočty, ...) vytvorí tzv. skrytá záloha.
- Import údajov z Maloobchodu
- prepojený na systém multikariet
- Off-Line prepojenie rozšírené o export/import výrobných čísel.

Kniha jázd
- Nové predlohy výstupnej zostavy Vyúčtovanie pracovnej cesty:
- 03 Vyúčtovanie pracovnej cesty (Firemné voz.)
- 04 Vyúčtovanie zahr. pracovnej cesty (Firemné voz.)


Niečo je zahrnuté už v predošlých verziách. Ako som v jednom príspevku spomínal, je odstránený problém s chybovou hláškou po presune skladového pohybu do faktúry a následnej tlači dokladu.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  willy je offline (nepripojený) willy

  ekonóm - živnostník willy
  POZOR!!! Pri aplikácii verzie 4.54.002 Mzdy a personalistika pre Windows na server zrejme došlo k jej narušeniu, pretože sa správa nekorektne. Programátorov som o tom už informoval, vedia o probléme, takže v pondelok bude nová verzia.
  NEODPORÚČAM INŠTALOVAŤ !!!

  lenkak je offline (nepripojený) lenkak

  Lenka lenkak
  klasika sa osvedčuje, inštalovať taký 2-3 upgrade, keď sa nik nesťažuje.

  willy je offline (nepripojený) willy

  ekonóm - živnostník willy
  Práve som doinštaloval MZDY a Personalistiku pre Windows multi a je stabilná. Prevod dát, oprava indexov, optimalizácia dát, ale aj zálohovanie a obnova je OK. Dokonca mám pocit, že všetky tieto procesy bežia o dosť rýchlejšie. Všetci, čo ste si nainštalovali verziu 4.54.002, ale aj ostatní, si môžte bez obáv inštalovať verziu 4.54.003.
  Vilo

  Janiela je offline (nepripojený) Janiela

  jednoduchý človek, ako ostatní ...viac Janiela
  Potvrdzujem správu od Willyho. Ešte ráno som bola nervózna.

  Nové verzie vydané 12.7.2006 pre Windows

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.