Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - zmeny v sociálnom poistení prijaté 2.4.2020

Autor Jana Motyčková   02.04.20
Zmeny v zákone o sociálnom poistení prijaté v NR SR ako súčasť novely Zákonníka práce 2.4.2020. Zmeny sú účinné od zverejnenia novely v Zbierke zákonov.Ošetrovné
Novela zákona prijatá doplnila do osôb, ktoré majú nárok na dlhodobé ošetrovné v čase trvania krízovej situácie fyzické osoby, ktoré sú nemocensky poistené, ktoré sa osobne a celodenne starajú o dieťa, ak počas krízovej situácie uplynul mesiac


  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo tretí rok veku,
  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak ide o dieťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podľa osobitného predpisu,
  • od ktorého prestalo byť dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým stavom podľa osobitného predpisu, ak je mladšie ako šesť rokov,
  • v ktorom toto dieťa dovŕšilo šiesty rok veku, ak bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu, ak neuplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
  • v ktorom uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia príslušného orgánu, na základe ktorého bolo poistencovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak je toto dieťa mladšie ako šesť rokov.

Zároveň v týchto prípadoch vzniká nárok aj spätne pred účinnosťou novely.Dávka v nezamestnanosti
Ak by obdobie vyplácania dávky v nezamestnanosti (podporné obdobie) malo uplynúť počas krízovej situácie, obdobie vyplácania dávky sa predĺži o jeden mesiac. Ak by poistenec v tejto dobe bol vyradený z ÚP, po opätovnom zaradení na ÚP po skončení krízovej situácie, sa toto predĺženie do podporného obdobia nezahrnie. Rovnako za dobu predĺženia podporného obdobia nepatrí uchádzačovi o zamestnanie po vyradení z evidencie jednorazové vyplatenie 50 % zostávajúcej dávky v nezamestnanosti.
Ak podporné obdobie uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona, podporné obdobie začne opätovne plynúť dňom účinnosti novely a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti novely.
Novela umožňuje vláde počas obdobia mimoriadnej situácie a 2 mesiace po jej skončení ustanoviť nariadením vlády podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty dávky v nezamestnanosti, dĺžku podporného obdobia v nezamestnanosti a výšku dávky v nezamestnanosti.Ďalšie zmeny v sociálnom poistení
Počas krízovej situácie nie je možné platiť poistné do SP v hotovosti v Sociálnej poisťovni.
Počas krízovej situácie, ak sú povolené splátky dlžných súm, neuplatní sa zvýšenie dlžných súm o úrok.
Počas krízovej situácie je možné posudkovú činnosť vykonávať bez osobnej účasti poistenca alebo poškodeného.
Na žiadosť príjemcu dávky sa počas krízovej situácie dávka poukazuje na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorý príjemca dávky uviedol vo svojej žiadosti, ak s týmto spôsobom poukazovania dávky majiteľ účtu súhlasí; majiteľ účtu je povinný vrátiť splátky dôchodku, úrazovej renty a pozostalostnej úrazovej renty poukázané na tento účet po dni smrti poberateľa dávky.
Počas krízovej situácie sa na podanie v súvislosti s dávkami nemocenského poistenia, dávkou garančného poistenia a dávkou v nezamestnanosti urobené elektronickými prostriedkami, ktoré nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo urobené v súlade s dohodou podľa odseku 2, nevyžaduje písomné potvrdenie

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

4
ľudí to zaujíma
mňa tiež