Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Autor Jana Motyčková   19.04.20
Príspevky na udržanie pracovných miest účinné od 17.4.2020

Informácie podľa zverejnených opatrení k 17.4.2020 upravené podľa novely zákona o službách zamestnanosti, ktorá ešte nie je účinná, ale bola schválená vládou 16.4.2020. Príspevky sa poskytujú za obdobie odo dňa zakázania niektorých prevádzok na základe Opatrenia ÚVZ č. OLP/2576/2020, a to od 13. marca 2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva zrušené, najdlhšie do 31.12.2020.

Žiadosť sa predkladá a finančný príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta alebo v ktorom samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť. Ak má zamestnávateľ viac prevádzok, na ktoré žiada príspevky, podáva žiadosť na úrad práce, v územnom obvode ktorého má svoje sídlo. Žiadosť sa predkladá cez slovensko.sk alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Len vo výnimočných prípadoch možno žiadosť predložiť poštou alebo osobne.

Príspevky sa poskytujú na základe podpísanej Dohody o poskytnutí príspevku. Dohodu zašle príslušný ÚPSVaR na adresu, z ktorej bola zaslaná žiadosť.

Žiadosti za marec sa predkladajú do 15.5.2020, za ďalšie mesiace do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Maximálna suma príspevku na jedného žiadateľa, ktorým je szčo je 800.000 € (zamestnávateľ szčo+ szčo na seba) spolu na celé obdobie. Táto podmienka bola od 17.4.2020 zrušená pre zamestnávateľov, ktoré nie sú szčo. Maximálna suma príspevku na jedného žiadateľa pôsobiaceho v odvetví rybolovu a akvakultúry nesmie presiahnuť 120.000 € spolu na celé obdobie. Maximálna suma príspevku na jedného žiadateľa pôsobiaceho v poľnohospodárskej prvovýrobe nesmie presiahnuť 100.000 € spolu na celé obdobie.
Podmienky projektu bude možné v priebehu projektu meniť v závislosti od vývoja mimoriadnej situácie.

Žiadateľom o príspevok pre zamestnávateľov alebo szčo môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.
Zamestnávateľ/szčo musia ku dňu podania žiadosti splniť podmienky podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti (po pripravovanej novele schválenej vládou 16.4.2020):
a) má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu. Podmienka sa považuje za splnenú, ak správca dane povolil odklad platenia dane, platenie dane v splátkach alebo platenie daňového nedoplatku v splátkach.
b) má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Podmienka sa považuje za splnenú, ak Sociálna poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm poistného alebo zdravotná poisťovňa žiadateľovi povolila splátky dlžných súm preddavku na poistné alebo nedoplatku z ročného zúčtovania poistného.
c) neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
d) nemá voči úradu splatné finančné záväzky. Podmienka sa považuje za splnenú, ak úrad žiadateľovi určil splátky dlžných súm splatných finančných záväzkov.
e) nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
f) nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
g) nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.
Zamestnávateľ a szčo musí splniť podmienku, že voči nemu nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za nezákonnú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom.
Všetky skutočnosti sa preukazujú čestným vyhlásením, tieto skutočnosti môžu byť predmetom následných kontrol. Podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b) a d) za február 2020 sa považujú za splnené.

Zamestnávatelia.
Na zamestnávateľov/zamestnancov sa vzťahujú opatrenia 1 a 3, v týchto opatreniach sa príspevok poskytuje zamestnávateľovi na zamestnancov ktorých nástup do práce podľa pracovnej zmluvy (§43 ods. 1 pism.c) Zákonníka práce) bol najneskôr najneskôr 1.3.2020. (Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v PZ ako deň nástupu do práce - § 46 Zákonníka práce).
Za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku považuje


 • právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území SR, alebo fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa zákona o službách zamestnanosti, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie, poskytovanie odborných poradenských služieb, vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie, pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Za zamestnávateľa sa a účel príspevkov nepovažuje subjekt verejnej správy (viď www.statistics.sk, časť databázy).

Príspevok sa zamestnávateľom poskytuje len na zamestnancov v pracovnom pomere. Príspevok sa neposkytuje na dohodárov, konateľov a spoločníkov (bez pracovnej zmluvy vo vlastnej spoločnosti), na príkazné zmluvy a pod..

Podmienkou pre poskytnutie príspevkov na zamestnancov je záväzok zamestnávateľa, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by rozviazal pracovný pomer so zamestnancom/cami, za ktorých bol príspevok poskytnutý, výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce. To znamená :


 • že nesmie v uvedenom období ukončiť pracovný pomer výpoveďou alebo dohodu z uvedených dôvodov, ktorými sú :
  • zrušenie alebo premiestnenie zamestnávateľa
  • pre nadbytočnosť = zrušenie pracovného miesta

 • a ani v uvedenom období nesmie vykonať žiadny právny úkon, t.j. nesmie dať zamestnancovi výpoveď z uvedených dôvodov

Zamestnávateľ ale môže v uvedenom období skončiť so zamestnancom pracovný pomer :


 • dohodou bez uvedenia dôvodu
 • výpoveďou zo strany zamestnanca
 • skončením v skúšobnej dobe
 • skončením doby určitej
 • výpoveďou z dôvodu závažného porušenia pracovnej disciplíny a pod.

Príklad
Zamestnávateľ požiadal o príspevok na zamestnanca za obdobie 3/2020. V období do konca mája nesmie skončiť PP z uvedených dôvodov, nesmie zamestnancovi dať výpoveď z uvedených dôvodov. Výpoveď alebo skončiť PP dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) najskôr až 1.6., pri výpovedi napr. 1.6. začína plynúť výpovedná doba od 1.7..

Zamestnávateľ nemôže počas poskytovania príspevku presunúť zamestnanca, na ktorého si uplatní príspevok, na inú prevádzku. Zamestnávateľ je povinný predložiť stav zamestnancov k 31.3.2020. U zamestnávateľa muselo dôjsť k poklesu tržieb.
Príspevok sa neposkytuje na zamestnávateľa, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach.

Príspevok sa neposkytuje na zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý iný príspevok na mzdu/celkovú cenu práce zamestnanca v rámci iných nástrojov aktívnych opatrení trhu práce (AOTP).
Opatrenia AOTP sú napr. príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní.
Nasledujúce príspevky nie sú príspevky AOTP : príspevok na dochádzku za prácou, príspevok na podporu mobility za prácou, príspevok na dopravu do zamestnania, príspevok na presťahovanie za prácou, príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, príspevok na činnosť pracovného asistenta, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.

Zamestnávatelia, ktorí v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ SR mali povinnosť prerušiť alebo obmedziť svoju prevádzkovú činnosť môžu žiadať a majú nárok na príspevok podľa 1. opatrenia (v nadpise opatrenia : ktorí na základe opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky). Do tejto skupiny patria aj zamestnávatelia, na ktorých sa Opatrenie ÚVZ vzťahovalo, ale vykonávali náhradnú činnosť (napr. reštaurácie, ktoré zaviedli donáškovú službu, firmy ktoré zaviedli home-office).
Ostatní zamestnávatelia môžu žiadať o príspevok za podmienok podľa 3. opatrenia. Resp. v 3. opatrení je oprávneným žiadateľom „zamestnávateľ, ktorý v čase MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti“.
Za prvý mesiac podáva zamestnávateľ žiadosť a Výkaz pre priznanie príspevku. V ďalších mesiacoch už podáva iba Výkaz pre priznanie príspevku.

OPATRENIE 1
Zamestnávateľom sa poskytne príspevok na úhradu náhrady mzdy pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa podľa § 142 ods. 3 a 4 a podľa §250b ods. 6 Zákonníka práce (ďalej len „náhrada mzdy“) vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najviac vo výške 1100 € na zamestnanca za príslušný mesiac. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú náhradu mzdy vo výške nižšej ako 80 % priemerného zárobku (zvyčajne 60 %), dostanú príspevok vo výške vyplatenej náhrady, max. 880 € na zamestnanca. Podmienkou poskytnutia príspevku je, že zamestnávateľ zamestnancom vypláca vyššie uvedenú náhradu mzdy.
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí sú vo výpovednej dobe.
K žiadosti o príspevok sa prikladá povinná príloha č.2 ktorá obsahuje zoznam zamestnancov – len tých, ktorí v mesiaci mali prekážku na strane zamestnávateľa, uvádzajú sa údaje :


 • meno, priezvisko, rodné číslo zamestnanca
 • počet hodín prekážky v práci zamestnanca na strane zamestnávateľa (§ 142 ods. 3 a 4) za mesiac (HOD)
 • priemerný zárobok hodinový podľa § 134 (PRPP)
 • vyplatená náhrada mzdy za prekážky v práci podľa § 142 ods. 3 a 4 (NAHR)
 • vymeriavací základ na sociálne poistenie (bez obmedzení, t.j. na ÚP)

Výpočet príspevku na zamestnanca : 80 % z HOD x PRPP, najviac však NAHR, najviac však 1100 €, resp. 880 €.

Príklad 1/A
Zamestnávateľ mal uzatvorenú prevádzku z dôvodu rozhodnutia UVZ SR. Zamestnávateľ má 4 zamestnancov v pracovnom pomere, všetci majú rozvrhnutý pracovný čas od pondelka do piatku po 8 hodín denne.
Pán Adam má prekážku v práci na strane zamestnávateľa od 16.3. až do konca mesiaca.
Pán Boris mal karanténu od 16.3. do 29.3. (vystavená PN), 30.3. a 31.3. má prekážku na strane zamestnávateľa.
Pán Cyril mal home office do 18.3., od 19.3. do 31.3. čerpá dovolenku.
Pán Emil pracoval celý mesiac marec.
Nárok podľa opatrenia je len na zamestnancov, ktorí poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, a to sú 2 zamestnanci
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 96x5 = 480 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 16 x 6 = 96 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 480, príspevok = 80 % z 96 x 5 = 384 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 96, príspevok = 80 % z 16 x 6 = 76,80 €
Celková suma príspevku : 460,80.

Príklad 1/B
Zamestnávateľ a zamestnanci z prvého príkladu. U zamestnávateľa je dohodnuté so zástupcami zamestnancov pre túto situáciu výška náhrady 60 % priemerného zárobku
V marci u zamestnávateľa poberali náhradu príjmu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa 2 zamestnanci
Adam : 96 hodín, priemerný zárobok 5€/hod, vyplatená náhrada 60 % z 96 x 5 = 288 €
Boris : 16 hodín, priemerný zárobok 6 €/hod, vyplatená náhrada 60 % z 16 x 6 = 57,60 €
Príloha žiadosti o príspevok na zamestnancov bude obsahovať :
Adam HOD : 96, PRPP : 5, NAHR : 288, príspevok = 80 % z 96 x 5 = 384 €, najviac však 288, t.j. = 288 €
Boris HOD : 16, PRPP : 6, NAHR : 57,60, príspevok = 80% z 16x6 = 76,80 €, najviac však 57,60 = 57,60 €.
Celková suma príspevku : 345,60 €.

OPATRENIE 3
Oprávneným žiadateľom v 3. opatrení je „zamestnávateľ, ktorý v čas MS udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti“. V opatrení 3 môže zamestnávateľ žiadať buď o príspevok 3A alebo 3B (žiadosť v prílohe č. 5A, resp. 5B, Výkaz v prílohe č. 6A, resp. 6B)). Zamestnávateľ si môže vybrať len jednu z možností 3A/3B na celé obdobie poskytovania príspevku.
Príspevok 3A : Poskytne sa príspevok na úhradu (časti) náhrady mzdy zamestnanca pri prekážkach na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % priemerného zárobku (bez ohľadu na rozsah poklesu tržieb), najviac však v sume 880 €. Príspevok je skoro totožný s opatrením 1, iba maximálna suma na zamestnanca je nižšia (v opatrení 1 - 1100 €).
Príspevok 3B : Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.
Výška paušálneho príspevku 3B bude na každého zamestnanca :
Za marec pri :


 • Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok najviac 90 €
 • Poklese tržieb o 20 % a viac – príspevok najviac 150 €
 • Poklese tržieb o 30 % a viac - príspevok najviac 210 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok najviac 270 €

Od apríla :


 • Poklese tržieb o 20 % a viac - príspevok najviac 180 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok najviac 300 €
 • Poklese tržieb o 60 % a viac - príspevok najviac 420 €
 • Poklese tržieb o 80 % a viac – príspevok najviac 540 €

Príspevok 3B zároveň nemôže byť vyšší ako je príjem zamestnanca v mesiaci (pojem mzdové náklady treba upresniť). Príspevok 3B sa poskytuje aj na zamestnancov, ktorým zamestnávateľ prideľuje prácu, aj tým, ktorí majú prekážku na strane zamestnávateľa, pričom príspevok 3B sa poskytuje len na zamestnancov, ktorí nemali viac ako 50 % svojho fondu pracovného času prekážku na strane zamestnanca alebo dovolenku. Čiže ak zamestnanec v úhrne viac ako 50 % svojho fondu pracovného času (FPČ) mal napr.


 • Dovolenku
 • Práceneschopnosť kvôli chorobe, úrazu, karanténe alebo izolácii
 • OČR
 • Materskú dovolenku, rodičovskú dovolenku
 • Platenú alebo neplatenú prekážku z dôvodu vyšetrenia, ošetrenia u lekára, sprevádzania rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia
 • prekážku z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka, z dôvodu svadby, sťahovania, hľadania nového miesta a z ďalších zákonných dôvodov
 • prekážku z iných dôvodov, napr. so súhlasom zamestnávateľa, tzv. neplatené voľno alebo
 • prekážky z dôvodov dobrovoľníckej činnosti, verejnej funkcie a pod, darovanie krvi a pod, branná povinnosť, zvyšovanie kvalifikácie a pod.,

na takého zamestnanca nemá zamestnávateľ nárok na paušálny príspevok 3B.
Upozornenie : FPČ je počet hodín, na ktoré mal zamestnanec rozvrhnutý pracovný čas v mesiaci, bez ohľadu na to, či ich odpracoval, alebo nie. Do FPČ sa nezahŕňajú hodiny nadčasu ani hodiny pohotovosti. FPČ nie je vždy to, čo je uvedené v tlačivách s názvom „pracovný kalendár“.

Príklad 2
Zadanie ako príklad 1/A. O uzatvorení prevádzky nerozhodol ÚVZ SR. Tržby poklesli o 45 %. Všetci zamestnanci do 15.3. pracovali.
Pán Adam má prekážku v práci na strane zamestnávateľa od 16.3. až do konca mesiaca. Príjem 850 €.
Pán Boris mal karanténu od 16.3. do 29.3. (vystavená PN), 30.3. a 31.3. má prekážku na strane zamestnávateľa. Mzda 480, náhrada pri PN 150 €, náhrada za prekážku 96 €. Spolu príjem 726 €.
Pán Cyril mal náhradnú prácu do 18.3., od 19.3. do 31.3. čerpá dovolenku. Príjem 600 €
Pán Emil pracoval celý mesiac marec, je v PP na kratší pracovný čas 10 hod týždenne – pracuje pondelok a utorok po 5 hodín, príjem za marec 220 €.
Príspevok 3A = Príklad 1/A = 460,80 € (výška príspevku na každého zamestnanca je nižšia ako 880 €
Príspevok 3B : Pri poklese tržieb za marec nad 40 % je paušálny príspevok 270 € na zamestnanca, posudzuje sa u každého zamestnanca osobitne iba podmienka, že nemali viac ako 50
% z FPč prekážku na strane zamestnanca alebo dovolenku.
Adam mal 0 hodín (t.j. 0 %)z FPČ dovolenku alebo prekážku na strane zamestnanca – príspevok 270 €
Boris mal FPČ 176 hod, z toho 80 hod. prekážku na strane zamestnanca (PN) = 45,45 % - prísp. 270 €
Cyril mal FPČ 176 hod z toho 72 hodín dovolenka = 40,91 % - príspevok 270 €
Emil mal FPČ 50 hod, nemal dovolenky ani prekážky - príspevok 220 € (270, najviac vo výške mzdy/príjmu)
Celková suma príspevku : 3x270 + 220 = 1030 €.

Príklad 3 - apríl, opatrenie 1 alebo 3A
Pán Daniel má týždenný úväzok 40 hod, je odmeňovaný hodinovou mzdou, priemerný zárobok v apríli má 4 € (zistený z 1. štvrťroku 2020). Pán Daniel mal v apríli prekážku v práci na strane zamestnávateľa 100 hodín, všetky po 4.4.2020.
V apríli výška náhrady pri prekážkach na strane zamestnávateľa je u Daniela 80 % zo 4 € = 3,20 €/hod, najmenej však minimálna mzda 3,333 €/hod, t.j. za 100 hodín prekážky na strane zamestnávateľa vyplatí zamestnávateľ Danielovi náhradu 100 x 3,333 € = 333,30 €.
Výška príspevku (variant 1, resp. 3A): HOD : 100, PRPP : 4, NAHR : 333,30 €. Výpočet príspevku : 80 % z 4 x 100 = 320 € (najviac však 333,30) = 320 €. (Najviac však 1100 €, resp. 880 €).

Spôsob zistenia poklesu tržieb :


 • Ak zamestnávateľ podnikal minimálne od 3/2019, porovnajú sa tržby v príslušnom mesiaci roku 2020 voči tomuto mesiacu v roku 2019.
 • Ak zamestnávateľ podnikal celý rok 2019, môže porovnať tržby v aktuálnom mesiaci voči mesačnému priemeru z roku 2019 (1/12). Voľba metódy zistenia poklesu tržieb mesiac voči mesiacu alebo mesiac voči priemeru roka je na rozhodnutí zamestnávateľa. Túto metódu si nemôže zvoliť zamestnávateľ, ktorý nepodnikal celý rok 2019.
 • Ak subjekt nepodnikal celý rok 2019, porovnajú sa tržby za aktuálny mesiac voči februáru 2020.

Tržba :


 • čistý obrat podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z.
 • alebo príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 daňového zákona


Údaje vo Výkaze (názor autora)
Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného obdobia – počet zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane zamestnancov na PN, OČR, MD, RD, vrátane zamestnancov v pracovnom pomere na kratší pracovný čas k poslednému dňu v mesiaci. V popise k opatreniu 3 sa uvádza vrátane aktívnych dohodárov, t.j. tých čo majú v mesiaci odmenu)
Celkový vymeriavací základ na účel zákona o sociálnom poistení za všetkých zamestnancov za vykazovaný mesiac - vymeriavací základ z ohraničenia za všetkých zamestnancov (v pracovnom pomere, a predpokladám aj vrátane VZ za dohodárov).
Údaje za zamestnancov , na ktorých zamestnávateľ žiada príspevok :


 • VZ na sociálne poistenie – neohraničený (= VZ na ÚP)
 • Výška vyplatenej mzdy – mzda a náhrady mzdy, všetky zložky príjmu poskytované zamestnancovi (podľa mňa bez nepeňažných plnení)SZČO – OPATRENIE 2
SZČO, ktorá v čase vyhlásenej MS prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva alebo z dôvodu straty odbytu, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávok sa poskytne paušálny príspevok na úhradu časti straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO nadväzne na pokles tržieb.
Výška príspevku pre szčo
Za marec pri :


 • Poklese tržieb o 10 % a viac – príspevok 90 €
 • Poklese tržieb o 20 % a viac - príspevok 150 €
 • Poklese tržieb o 30 % a viac - príspevok 210 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok 270 €

Od apríla pri :


 • Poklese tržieb o 20 % a viac - príspevok 180 €
 • Poklese tržieb o 40 % a viac - príspevok 300 €
 • Poklese tržieb o 60 % a viac - príspevok 420 €
 • Poklese tržieb o 80 % a viac - príspevok 540 €

Podmienkou poskytnutia príspevku pre szčo je, že k 31.12.2019 szčo nebola podnikom v ťažkostiach.

Za samostatne zárobkovo činnú osobu sa na účely poskytnutia príspevku považuje fyzická osoba, ktorá


 • prevádzkuje živnosť podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu),
 • vykonáva poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
 • osoby s aktívnymi príjmami podľa autorského zákona (doplnené 14.4.)

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa SZČO zároveň je, že ide o SZČO, ktorá nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť a


 • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
 • čerpá tzv. odvodové prázdniny = szčo, ktoré vznikli najneskôr 1.1.2019 a z toho dôvodu im ešte povinné poistenie v SP vzniknúť nemohlo).

Príspevok sa neposkytuje SZČO, ktorá má súčasne uzatvorený pracovný pomer, ani PP v ktorom je momentálne ma materskej alebo rodičovskej dovolenke. SZČO môže mať iný právny vzťah, napr. dohodu, zmluvu o výkone funkcie konateľa, môže byť spoločníkom s.r.o., poslancom, zástupcov vlastníkov bytov a pod..


OPATRENIE 4 - zmenené opravy naznačené škrtnutím alebo červeným písmom
Toto opatrenie je určené pre fyzické osoby, ktoré od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti, nepoberajú starobný, predčasný starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok), a ktoré sú


 • SZČO ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
 • v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej MS.

Za SZČO sa na účely Opatrenia 4 považuje :
a) SZČO v zmysle Opatrenia 2, ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia a začala svoju činnosť pre 1.1.2019 alebo
b) fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za posledné skončené účtovné obdobie, ktoré skončilo najneskôr 31.12.2019, nepresiahol 9 600 € a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2400 €; v prípade sro, ktorá začala prevádzkovať činnosť v priebehu roka 2019 zisk po zdanení za počet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti nepresiahol hodnotu 9 600 eur/12xpočet mesiacov existencie a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur/12xpočet kalendárnych mesiacov vykonávania činnosti do konca roka 2019 a zároveň

 • je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a
 • nie je spoločníkom v inej s.r.o..

Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti je vo výške 105 eur za mesiac marec 2020 a vo výške 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

8
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020

Riešenie témy "Koronavírus - príspevky pre zamestnávateľov a szčo od 17.4.2020" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu