Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  

DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Značky   ,

 
 
Hľadať v článku
Nástroje k článku

DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Autor Jana Motyčková   08.12.23
NR SR 8.12.2023 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s pomocou so splácaním úverov na bývanie (tlač 80). Zákon bude účinný po podpise prezidentky a zverejnení v Z.z. od 1.1.2024. Touto novelou sa zavádza daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023.

Daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie z dôvodu nárastu úroku (DB-ZZS) si daňovník môže uplatniť (len) za rok 2023, ak si za rok 2023 neuplatní DB na zaplatené úroky.
Výška DB-ZZS : 75 % z rozdielu medzi zaplatenou nižšou priemernou ročnou splátkou v zdaňovacom období 2022 a zaplatenou vyššou ročnou splátkou v zdaňovacom období roku 2023, najviac však do výšky 1 800 eur za rok. Ak k zmene výšky splátky dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník má nárok na pomernú časť DB-ZZS pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom došlo k zvýšeniu zaplatenej splátky oproti výške zaplatenej splátky v roku 2022 v mesačnej výške najviac 150 eur. Za zaplatenú ročnú splátku sa rozumie úhrn zaplatenej istiny a úroku dohodnutej v zmluve o úvere na bývanie.

Nárok na DB-ZSS za rok 2023 je z jednej zmluvy o úvere na bývanie, na 1 tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiaci výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami. Podmienkou nároku je, že priemerný mesačný príjem (1/12) daňovníka (príjem ako pri DB na zaplatené úroky), vrátane spoludlžníkov, za rok 2022 je najviac 1,6-násobok priemernej mzdy v roku 2022 = 2086,40 €.
Nárok na DB-ZSS nevzniká daňovníkovi, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na DB-ZZS alebo na DB na zaplatené úroky podľa zákona účinného do 31.12.2023.

Veriteľ je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť tomuto spotrebiteľovi potvrdenie na účely DB-ZZS, na tlačive podľa prílohy č. 5 zákona, a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom. V tomto potvrdení budú uvedené údaje potrebné pre výpočet DB-ZZS, napr. mesačné splátky v r. 2023 a v r. 2022, ich rozdiel a mesiace, v ktorých došlo k zvýšeniu splátky.
Nárok na DB-ZZS je daňovník povinný preukázať zamestnávateľovi potvrdením vystaveným veriteľom a čestným vyhlásením o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1. januárom 2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých,

DB-ZZS si môže uplatniť aj daňovník, ktorý má obmedzenú daňovú povinnosť, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území SR v roku 2023 tvorí aspoň 90 % zo všetkých tzv. celosvetových príjmov.
DB-ZZS je možné si uplatniť v ročnom zúčtovaní dane za rok 2023 alebo v daňovom priznaní za rok 2023. Z tohto dôvodu budú musieť byť zmenené všetky príslušné tlačivá.

DB-ZZS sa uplatňuje len za rok 2023, nie je zavedený pre ďalšie roky.


Od roku 2024 - príspevok na zvýšenú splátku úveru

Od roku 2024 sa nebude poskytovať DB-ZZS, ale mal by sa poskytovať príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Príslušný návrh zákona je v schvaľovacom procese v NR SR.

Príspevok bude vyplácať oprávnenej osobe ÚPSVaR mesačne.

Výška príspevku je 75 % z kladného rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou za príslušný mesiac a referenčnou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne. Zákon o štátnom rozpočte môže na príslušný rozpočtový rok ustanoviť inú výšku príspevku (aj 0). Nárok na príspevok vzniká najskôr za kalendárny mesiac, v ktorom sa tento nárok uplatnil podaním písomnej žiadosti. Príspevok vypláca ÚPSVaR mesačne pozadu. K žiadosti sa prikladá zmluva o úvere na bývanie. O priznaní príspevku sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie.

Žiadosť o príspevok obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je pridelené, oprávnenej osoby a spoludlžníka, adresu pobytu oprávnenej osoby, číslo účtu, na ktorú má byť príspevok poukazovaný, a číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok. Na výzvu úradu oprávnená osoba doplní ďalšie nevyhnutné údaje potrebné na konanie o nároku na príspevok.

Príspevok je štátna sociálna dávka. Príspevok nepodlieha výkonu rozhodnutia (exekúcia).

Nárok na príspevok má fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, má zmluvu o úvere na bývanie uzatvorenú pred 1. januárom 2024 a :
- výška mesačnej splátky poskytovaného úveru na bývanie sa z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby úveru na bývanie zvýšila v porovnaní s referenčnou splátkou;
- úver na bývanie bol poskytnutý na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, slúžiacu výlučne k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby alebo k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby spolu s blízkymi osobami;
- uhradila mesačnú splátku v plnej výške, lehote a spôsobom dohodnutým v zmluve o úvere na bývanie. Za takúto úhradu sa považuje aj úhrada mesačnej splátky v plnej výške do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom je mesačná splátka splatná;
- spĺňa príjmové podmienky - podmienkou nároku je, že priemerný príjem dlžníka a spoludlžníkov (1/12 / počet spoludlžníkov) za rok, ktorý 2 roky predchádza aktuálnemu roku je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy v roku, za ktorý sa posudzuje príjem (v roku 2024 sa posúdi priemerný príjem v roku 2022 voči 1,6x 1304 = 2086,40 €). Príjem sa zisťuje ku dňu podania žiadosti a potom každý rok k 1.1.. Príjmom je súčet zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane z príjmov podľa § 5, § 6 a § 8 zákona o dani z príjmov a osobitný základ dane z príjmov podľa § 7 a §51e (rovnako ako pri DB na úroky). Priemerný príjem sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Referenčnou splátkou je :
- ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo pred 1. januárom 2023 - priemerná mesačná splátka úveru na bývanie za rok 2022, v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, vypočítaná za kalendárne mesiace, v ktorých oprávnená osoba skutočne takúto splátku zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty,
- ak k začatiu splácania úveru na bývanie došlo v roku 2023 - splátka v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, ktorá predchádza zvýšenej splátke úveru na bývanie z dôvodu prvej zmeny fixnej úrokovej sadzby úveru na bývanie od okamihu uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby alebo prvej zmeny variabilnej úrokovej sadzby úveru na bývanie po 31. decembri 2022, ktorú oprávnená osoba skutočne zaplatila, zaokrúhlená na celé eurocenty.

Mesačnou splátkou je pravidelná mesačná splátka úveru na bývanie v rozsahu istiny a úroku, okrem predčasného splatenia úveru na bývanie a zvýšenia splátky úveru na bývanie za aktívnej účasti oprávnenej osoby, zaokrúhlená na celé eurocenty.
Príjmové údaje poskytne ÚPSVaR Finančné riaditeľstvo. Údaje o počte spoludlžníkov, mesačnej splátke a referenčnej splátke, údaj o úhrade splátky bude poskytovať ÚPSVaR príslušná banka každý mesiac.

Nárok na príspevok má fyzická osoba iba na 1 zmluvu o úvere na bývanie. Ak je viac oprávnených osôb z jednej zmluvy, nárok vzniká len jednej z nich. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa mesačná splátka úveru na bývanie zvýšila z iného dôvodu ako je zmena úrokovej sadzby.
Oprávnená osoba je povinná
- na výzvu ÚPSVaR preukázať skutočnosti rozhodujúce na nárok na príspevok a jeho výplatu, a to v lehote určenej úradom,
- do 8 dní písomne (alebo elektronicky podpísané KEP) oznámiť ÚPSVaR zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na nárok na príspevok a jeho výplatu

ÚPSVaR pozastaví výplatu príspevku, napr. ak oprávnená osoba :
- nevyhovie výzve ÚPSVaR na preukázanie skutočností v určenej lehote,
- neuhradila splátku úveru na bývanie v plnej výške v lehote splatnosti. Ak oprávnená osoba nepreukáže do 3 mesiacov odo dňa pozastavenia výplaty príspevku splnenie podmienok nároku (uhradenie splátky), nárok na príspevok zaniká.

OBJEDNAJTE SI DRAKA
Najrýchlejšie aktuality pre mzdárov.

2
ľudí to zaujíma
mňa tiež
RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu

RIEŠENIE DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)

Riešenie témy "DB na zvýšené úroky (2023) a príspevok na zvýšené úroky (2024)" je prístupné len pre predplatiteľov encyklopédie pre mzdárov
Objednajte si prístup do encyklopédie ešte dnes kliknutím tu