Zavrieť

Porady

061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Daska je offline (nepripojený) Daska

  RAK Daska
  od 1. januára 2005 nadobudlo účinnosť opatrenie č. MF/10069/2004-74 (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004 pod por. č. 78), ktoré mení a dopĺňa opatrenie č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

  061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

  Aktívny účet, začiatočný stav aj konečný zostatok na strane MD

  1.Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

  061/701
  2.Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene:
  a) zaradením z účtu obstarania do dlhodobého finančného majetku

  061/043

  b) priamym nákupom

  061/211, 221

  c) z poskytnutého preddavku

  061/053
  3.Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky

  061/367
  4.Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania):
  a) zvýšenie ocenenia

  061 AÚ/414

  b) zníženie ocenenia

  414/061 AÚ
  5.Tvorba opravnej položky v prípade prechodného zníženia ocenenia podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke (§ 18 ods. 3 Postupov účtovania:

  414/096

  a) zrušenie opravnej položky

  096/414
  6.Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania) sú súčasťou reálneho ocenenia:
  a) pasívny kurzový rozdiel – zvyšuje reálnu hodnotu

  061 AÚ/414

  b) aktívny kurzový rozdiel – znižuje reálnu hodnotu

  414/061 AÚ
  7.Zvýšenie hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov na základe zvýšenia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke:
  a) bez výmeny akcií

  061 AÚ/415

  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/061

  2. vydanie nových akcií vo vyššej menovitej hodnote

  061/378, 415
  8.Zníženie hodnoty podielových CP a vkladov u vlastníka týchto CP a vkladov na základe zníženia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke:
  a) bez výmeny akcií

  415/061 AÚ

  b) s výmenou akcií:
  1. stiahnutie akcií

  378/061

  2. vydanie nových akcií v nižšej menovitej hodnote

  061, 415/378
  9.Nárok upisovateľa akcií do a. s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upisovanie neúčinné

  378/061
  10.Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

  061 AÚ/367
  11.Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke:
  a) úbytok podielových CP a podielov

  561/061

  b) výnos z predaja

  221, 378/661

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
  1. aktívneho

  061 AÚ/414

  2. pasívneho

  414/061 AÚ

  d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  12.Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti:
  a) úbytok CP a podielov

  568/061

  b) podiel na likvidačnom zostatku (priznaný nárok brutto)

  378/665

  c) zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku:
  1. aktívneho

  061 AÚ/414

  2. pasívneho

  414/061 AÚ

  d) zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastín:
  1. aktívneho

  568/415

  2. pasívneho

  415/668
  13.Zúčtovanie chýbajúcich cenných papierov na základe zistenia pri inventarizácii; podaný návrh na umorovacie konanie

  061A2/061A1
  14.Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene:
  a) kurzový rozdiel aktívny

  563/061

  b) kurzový rozdiel pasívny

  061/663
  15.Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

  702/061
  Naposledy upravil Daska : 10.07.05 at 10:37

  061 Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.